Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aantekeningen vergadering raadscommissie HOS Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 18-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: b&w

AANTEKENINGEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE HOS VAN ENKHUIZEN D.D. 18 september 2001

Aanwezig:

voorzitter
leden

N. Dol
D. van Pijkeren (RPF/SGP)
J. Verjaal (D'66)
J. Franx (EB)
J.G. Langbroek (EB)
J. Domburg (PvdA)
H. Weijens (CDA)

F. Dangermond (VVD)

W.M. Rieuwerts (VL/GL)

Verder aanwezig:

E. Fijma (BMO/juridische ondersteuning)

H. Meester (SB/stadsbeheer)

J. van Rouwendal (notuliste)

Afwezig :

N. Kegelaar, secretaris

J. Kiss (VL/GL) vervangen door de heer Rieuwerts

AGENDANR

ONDERWERP


1.


Opening

De voorzitter opent de vergadering.

De heer F. Dangermond legt de belofte af voor zijn installatie als lid van deze raadscommissie.


2.
Verslag van de vergadering van 21 augustus 2001
De heer Franx verzoekt om na te gaan of bij de herstelwerkzaamheden aan de bru ggen gebruik kan worden gemaakt van mensen met taakstraffen. De voorzitter zal tevens nagaan of dan nog wordt voldaan aan de milieuwetgeving. De heer Langbroek mist de toegezegde specificatie van het Ecolint. De voorzitte r antwoordt dat dit volgende maand tegelijk met de totale bespreking in de comm issie wordt behandeld
De heer Van Pijkeren vraagt of met de onkruidbestrijding met heet water kan wor den begonnen bij de voordeur van het stadhuis. De voorzitter zegt dit toe.

De heer Franx merkt op dat luchtverwarmers afgeschreven worden in 5 jaar maar dan nog waarde hebben. De voorzitter licht toe dat dit de economische levensduur is; deze is niet gelijk aan de technische levensduur.


3a.
Ingekomen stukken en mededelingen

brief milieufederatie met betrekking tot EKO-bollen

De heer Langbroek is blij dat afgezien wordt van deze onnodige aanschaf.

3b.

brief d.d. 31 mei 2001 van mevrouw Eeken met betrekking tot het onderhoud aan de openbare buitenruimten buiten de vestingwal

De commissie neemt hiervan kennis.

3c.

kap wilgen lang Wethouder Westdorppad

De heer Langbroek vraagt om herplant, eventueel elders in de gemeente. De heer Domburg vraagt of een onafhankelijk iemand kan nagaan of door beter onderhoud h et gevaar voor afvallende dikke takken wordt weggenomen. De heer Meester licht toe dat wilgen broos hout hebben en dat er ook kort nadat ze zijn gesnoeid bij wind takken uitbreken. Het risico is bij dit drukke fietspad te groot. Herplant bij deze middelste rij zal problemen geven. In de toekomst moeten er wellicht andere bomen komen. Het schootsveld hoort zo open mogelijk te worden gehouden.

De heer Dangermond stelt voor de bomen te vervangen door knotwilgen. De heer Ri euwerts vindt dat onderzocht moet worden of de drie rijen wilgen, waar vanuit e en bepaalde visie voor is gekozen, behouden kunnen worden. Zo niet dan kunnen z e vervangen worden door knotwilgen of andere bomen. Hij verwacht dat voor de an dere twee rijen in de toekomst ook kapvergunning wordt aangevraagd.

De voorzitter stelt voor nu de middelste rij te kappen. Wellicht kan in de toek omst de volgende rij worden vervangen door knotwilgen. Herplant elders in de ge meente is geen probleem. Een expertisebureau vindt hij geldverspilling. De heer Meester stelt voor nu ook de rij bomen op de oostkant te kappen en te vervange n door essen of knotwilgen en later de laatste rij te vervangen, zodat een aard ig beeld blijft bestaan.

Met een verhouding van 10 tegen 7 gaat de commissie akkoord met het oorspronkel ijke voorstel.

3d.

vervanging voetgangersbrug bastion Zeelandia

Na verder onderzoek naar de ontsluiting aan de Dreefzijde komt er volgende maand een voorstel. Het resultaat van het onderzoek naar de staat van onderhoud is nog niet bekend. De heer Weijens informeert of de brug in de route van het toekomstige Ecolint ligt. Volgens de voorzitter zou dat zo kunnen zijn. Er wordt gewerkt aan de onderhoudsschema's voor grijs en groen.


4a

Havenzaken
verslag adviesgroep havens d.d. 7 juni 2001

Het betreft hier conceptstukken; de beleidsstukken moeten nog geformuleerd worden. De heer Rieuwerts mist de grote veiligheid van het Krabbersgat, de kleine veiligheid (lijnen, buitenboord-barbeque, kinderen op rubberbootjes). De voorzitter zal de aandacht van de havendienst en de havenpolitie hierop vestigen.
Wal- en watergebruikers zouden samen aan de havenadviesgroep kunnen deelnemen. De voorzitter zegt toe contact met omwonenden te zoeken. Hij merkt op dat vergaderingen 's avonds beter worden bezocht dan 's middags.
De heer Rieuwerts vraagt hoe de handhaving van het beleid ter hand genomen zal worden. Hier zal de voorzitter op terugkomen. De heer Verjaal zou graag het plan zo snel mogelijk ontvangen, met een financiële onderbouwing. Deze komt bij de voorjaarsrapportage. Als de formatieplaatsen veranderen, komt dit bij de begroting terug.

De heer Dangermond informeert naar de Rommelhoek. Binnenkort zal een gesprek plaatsvinden. Tenzij er duidelijke argumenten komen, zal men naar de Gependam moeten.

De voorzitter zal met de havenmanager de mogelijkheid bespreken om deel te nemen bij oefenactiviteiten van bijv. de brandweer. De heer Franx vraagt naar recente cijfers voor het gebruik van de havens. Deze zijn niet beschikbaar. Het percentage jachten is hoger dan vorig jaar en over de chartervaart heeft de voorzitter ook een positief gevoel. Op verzoek van de heer Franx zullen de stukken voortaan per e-mail naar de commissieleden thuisgestuurd worden.
Als de dwarssteigers gerenoveerd worden, zal dit tegelijk met de kademuren gebeuren.
Er zal een collegebesluit worden genomen om verkeersmaatregelen te nemen voor de Gependam. Waarschijnlijk wordt het een voetpad. De gordingen zullen voor volgend seizoen zijn aangebracht. Op de Gependam is een stroomvoorziening aanwezig plus een mogelijkheid tot uitbreiding. Bij de verkoop van de Zwarte Loods is bedongen dat hier een sanitaire voorziening zal komen voor de havens.


5.

Wijziging havenverordening

De heer Verjaal denkt dat moet worden gesproken van Gependam en Krabbershaven. Hij vraagt naar duidelijke afspraken over de grenzen met de Buishaven en Rijksw aterstaat. Volgens de heer Fijma staan de grenzen van Gependam en Buishaven op tekening aangegeven. Het totaal heet Krabbershaven. Volgens de heer Verjaal hee t het stukje haven vermoedelijk Veerhaven. Dit wordt nagetrokken en het voorste l zal worden aangepast.

De heer Verjaal is tegen het gebruik van de term havenmanager; overal ter werel d wordt havenmeester gebruikt. De voorzitter licht toe dat de manager de leidin g heeft van de havenmeesters en niet uitvoert, maar beleidsmatig handelt. De he er Fijma zegt dat hiermee formeel aandacht aan zijn positie wordt geschonken. H et betreft alleen deze regeling. In het binnenvaartpolitiereglement wordt gespr oken van havenmeester.

De Zuidelijke Loswal valt onder beheer van de haven. Ondernemers hebben de aanl eg gefinancierd. Er zal beleidsmatig worden nagegaan of containeroverslag gewen st is en of het daar mogelijk is.

De commissie stemt in met het voorstel.


6.
Verordening (re)integratiebeleid arbeidsgehandicapten Er zijn goede ervaringen opgedaan met de reïntegratiebedrijven. Het bedrag van het Rijk is niet voldoende, de gemeente legt hier geld bij. Er zijn pakketten op maat met duidelijke afspraken voor als iemand ziek wordt. De voorzitter zegt toe deze afspraken bij de raadsstukken te voegen. Hij weet niet of de gehandic apten die bij de gemeente werken, op deze basis zijn aangenomen en zal ook dit bij de raadsstukken voegen. De uitvoer van deze inspanning ligt bij de heer Swa german en vereist voor dit viertal plaatsen geen volledige baan. Het Rijk geeft een bijdrage voor maximaal 4 plaatsen per jaar. Enkhuizen denkt aan uitbreidin g naar 6 plaatsen. De voorzitter zegt toe na te gaan of hiervoor een wachtlijst bestaat.

De commissie stemt in met het voorstel.


7.

Verordening subsidiebeleid WIW en vrijlating inkomsten ABW, IOAW EN IOAZ

Bij uitstroom naar een ID-baan wordt geen premie gegeven. In het geval dat iemand in een reguliere baan ruim boven het minimumloon gaat verdienen, wordt toch een premie gegeven. Dit zal zelden voorkomen want het betreft laagbetaalde banen waar weinig diploma's voor vereist zijn.
Volgens de heer Verjaal is de afkorting Awb voor Algemene wet bestuursrecht niet correct. De voorzitter zal dit natrekken. De heer Franx verzoekt om een staatje van alle gebruikte afkortingen.

De commissie stemt in met het voorstel.


8.

Krediet grondwatersanering Van Linschotenstraat

Voorafgaand aan deze commissievergadering heeft een informatiebijeenkomst voor de bewoners plaatsgevonden. De bewoners klagen over hoofdpijn en oogproblemen. De voorzitter heeft toegezegd de situatie ter plekke in ogenschouw te zullen nemen en na te gaan waar volgens de bewoners de stank vandaan komt. Ook zullen twee aanvullende onderzoeken worden verricht: er zal een luchtmonster worden genomen van de woningen of de kruipruimten en er wordt een watermonster genomen. De Provincie is terughoudend. De saneringswaarden zijn veranderd: verontreinigde grond die is afgedekt wordt niet gesaneerd. Voor de nazorg is 0,3 miljoen van de beschikbare 0,5 miljoen nodig, de rest kan eventueel worden gebruikt voor aanvullende maatregelen. De bewoners zullen de jaarlijkse rapportage toegestuurd krijgen.
De commissie is blij met de toezeggingen aan de bewoners, maar dringt aan om tijdig actie te ondernemen om de 10 jaar die de sanering nog duurt te kunnen bekostigen. De voorzitter zal nagaan of de reserveringen volgens de ISV automatisch voor dit project zijn bestemd. De gemeente is nu opdrachtgever en de Provincie controleert. Extra geld is een onderwerp voor de begroting.
De heer Franx vraagt naar de mogelijkheid van emotionele nazorg voor de bewoners. De voorzitter zal hiernaar kijken. Hij denkt dat vanavond een aanzet is gegeven in het terugwinnen van het vertrouwen van de bewoners.

De heer Franx houdt fractieberaad voor. De overige commissieleden stemmen in met het voorstel.


9.

Rondvraag

De heer Van Pijkeren overhandigt de voorzitter namens de commissie Sociale voorzieningen twee brieven: één van 7 mei waarop niet is gereageerd en één waarin wordt verzocht plaats te nemen in het cliëntenplatform; hierop is men niet netjes behandeld.

De heer Franx heeft opgemerkt dat weer een stuk rail op de dreef stuk is. De rail geeft ook problemen bij het maaien. Hij verzoekt naar een andere oplossing te kijken.

De heer Franx vraagt hoe vaak de sportvelden worden gemaaid. De voorzitter antwoordt dat dit twee maal per jaar wordt gedaan en door de gemeente is uitbesteed. De reden van het late maaien zal hij natrekken en bij de leesstukken leggen.

De heer Langbroek wijst erop dat ouderen met een rollator of stok problemen hebben met de steile bruggen (o.a. Oude Gracht). De voorzitter zal nagaan of er een oplossing mogelijk is.

De heer Verjaal vraagt om maatregelen voor de groenvoorziening in het stukje grensgebied tussen Bovenkarspel en Enkhuizen.

De heer Rieuwerts vraagt wanneer de herbestrating van het Donkere Laantje plaatsvindt. De voorzitter antwoordt dat dit zal gebeuren nadat de te kappen beuken van de begraafplaats zijn afgevoerd.


10.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...