Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanbieding concept-rapport visitatiecommissie gemeente Weert

Datum nieuwsfeit: 19-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert

18 september 2001
AANBIEDING CONCEPT-RAPPORT VISITATIECOMMISSIE

Alle gemeenten in de provincie Limburg worden vrijwillig onderzocht op hun bestuurskracht. Daarbij wordt bekeken of gemeenten (nog) in staat zijn hun lokale en regionale taken en ambities op een effectieve, efficiënte, betrouwbare en klantgerichte wijze vorm te geven. Een onafhankelijke visitatiecommissie leidt het onderzoek. Het onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Weert is nu voltooid en de resultaten worden op maandag 24 september door de gemeenteraad in een aparte bijeenkomst besproken.
Hoewel de commissie wel degelijk enkele kritische noten heeft geuit kan in z´n algemeenheid worden gesteld dat Weert, naar het oordeel van de visitatiecommissie op de meeste onderdelen bestuurskrachtig te noemen is. Als conclusie noemt de visitatiecommissie de gemeente Weert op 1 onderdeel niet bestuurskrachtig, op 2 onderdelen matig bestuurskrachtig en op 7 onderdelen bestuurskrachtig. De visitatiecommissie is kritisch over het gemis van een integrale (midden)lange termijnvisie en over de wijze waarop de gemeente Weert haar centrumfunctie vervult.
Uitgesproken positief is de visitatiecommissie daarentegen over de gemeente als uitvoerder van overheidstaken. De gemeente Weert voert deze taken doelgericht, doelmatig en klantgericht uit, zo vindt de commissie. De gemeente houdt bij de uitvoering van taken bovendien voldoende rekening met andere organisaties in de samenleving.

In februari is in Weert het bestuurskracht-onderzoek gestart met de formulering van een zogenaamd opgavenprofiel. In dit opgavenprofiel staan de taken en ambities die de gemeente Weert heeft en nastreeft. Het opgavenprofiel is op 28 juni jl. door de gemeenteraad vastgesteld. Na deze vaststelling heeft de visitatiecommissie vervolgens onderzocht of de gemeente deze opgaven en ambities ook daadwerkelijk ten uitvoer brengt. De conclusies van dit onderzoek naar de gemeentelijke prestaties heeft de visitatiecommissie verwoord in het zogenaamde bestuurskrachtprofiel.

Bevindingen commissie
De visitatiecommissie heeft de bestuurskracht van de gemeente Weert op 10 onderdelen beoordeeld. Per onderdeel heeft de commissie aangegeven of zij de gemeente wel of niet bestuurskrachtig vindt. Hiertoe zijn vooraf normen en criteria opgesteld, waaraan het gemeentelijk functioneren vervolgens is getoetst.

Reactie college van B&W
Op maandag 24 september a.s. geeft de Weerter gemeenteraad een eerste reactie op het concept-bestuurskrachtprofiel. Eventueel past de visitatiecommissie dit concept vervolgens aan, waarna het definitieve oordeel van de visitatiecommissie wordt gepubliceerd. Op basis van het definitieve bestuurskrachtprofiel zal de gemeenteraad een schriftelijke reactie aan het provinciebestuur zenden. Vooruitlopend op het definitieve bestuurskrachtprofiel, acht het college van B&W het van belang een eerste reactie op het concept te geven. De visitatiecommissie geeft immers een eigen oordeel over het gemeentelijk functioneren. Elk waardeoordeel bevat veronderstellingen. Deze eerste reactie van het college is dan ook bedoeld om enkele kanttekeningen te plaatsen bij de bevindingen van de visitatiecommissie. Strategische visie De visitatiecommissie constateert dat Weert een integrale strategische (middel)lange termijnvisie mist, terwijl de commissie dit gezien de omvang van Weert
- wel had verwacht. Hierbij veronderstelt de visitatiecommissie dat gemeenten in beginsel over een visie dienen te beschikken die circa 10 jaar vooruitkijkt. Het college van B&W deelt deze opvatting niet. Op de eerste plaats omdat het huidige collegeprogramma strategisch en integraal van aard is. Ten tweede heeft een doorkijk naar 5 of 10 jaar minder relevantie in onze huidige turbulente en dynamische samenleving. Ten derde verwijst het college naar de strategische beleidsonderdelen, zoals de Structuurvisie, het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Weert, het lokaal sociaal beleid, het OTB-rapport en de nota Sterk bestuur voor het Land van Weert. Al deze beleidsonderdelen hebben een duidelijk lange-termijn toekomstbeeld en kennen een grote onderlinge samenhang.

Centrumfunctie
De visitatiecommissie is van oordeel dat Weert te veel gericht is op het eigen functioneren en zijn centrumfunctie slechts in beperkte mate vervult. De visitatiecommissie stoelt dit op een, niet op de systematiek van de monitor gebaseerde opvatting over strategisch beleid. Het college van B&W is zo vrij daarover een andere opvatting te hebben. De wijze waarop Weert bepaalde intergemeentelijke taken invult wordt immers bepaald door de filosofie dat Weert pas actief taken overneemt van buurgemeenten als zij hierom vragen. Weert zoekt de confrontatie op dit terrein niet op. Natuurlijk respecteert Weert de mening van anderen over dit onderwerp, maar zet er wél vraagtekens bij wanneer deze filosofie van Weert vervolgens als niet bestuurskrachtig wordt gedefinieerd. Het is bovendien opmerkelijk dat de visitatiecommissie aan de ene kant stelt dat Weert de bijbehorende strategische opgaven goed aanpakt, terwijl ze hierover vervolgens concludeert dat de gemeente onvoldoende aan de criteria voldoet. De methodiek van de bestuurskrachtmonitor gaat immers uit van de vraag of een gemeente de zélf gestelde opgaven en ambities in de praktijk daadwerkelijk waarmaakt. Door uitspraken te doen over wat een centrumgemeente volgens gangbare normen behoort te doen of te hebben, wijkt de visitatiecommissie af van de eigen methodiek.

Uitvoering van taken
De visitatiecommissie oordeelt zeer positief over de uitvoering van de taken. Hoewel het college van B&W natuurlijk blij is met deze bevinding ontkomt ze er niet aan ook dit oordeel in een breder perspectief te plaatsen. Naar de mening van het college zijn er namelijk zeer zeker nog verbeteringen aan te brengen in de effectieve, efficiënte en klantgerichte taakuitvoering. Om die reden is er intern een cultuurontwikkelingstraject gestart, wordt er gewerkt aan de uitvoering van een front- en backoffice, staat de uitbreiding van dienstverlenende mogelijkheden via internet hoog op de politieke agenda en zijn er ontwikkelingen gestart om het stadhuis te verbouwen naar een klantvriendelijker gebouw.

Bijeenkomst met de raad
Tijdens de openbare bijeenkomst met de gemeenteraad op 24 september
a.s. licht de visitatiecommissie haar eerste conclusies en bevindingen toe. Naar aanleiding van de discussie met de raad beziet de visitatiecommissie vervolgens of er nog aanpassingen zullen plaatsvinden. Een formele reactie kunnen raad en college vervolgens in fase III van de bestuurskrachtmonitor aan het provinciebestuur kenbaar maken.

De openbare bijeenkomst vindt plaats op 24 september van 20.00 tot 22.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.

Laatst gewijzigd op: 19 september 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie