Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport commissie De Boer inzake FPPN

Datum nieuwsfeit: 19-09-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=420723Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Sociale en Institutionele Ontwikkeling DSI/MY Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 19 september 2001 Auteur ada holleman
Kenmerk DSI/MY-412 Telefoon +31 70 3485304
Blad /5 Fax +31 70 3484883
Bijlage(n) - E-mail (ada.holleman@minbuza.nl)
Betreft Rapport commissie De Boer inzake FPPN
C.c.
Mevrouw de Voorzitter,

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 7 september 2001, om een inhoudelijke reactie op het rapport dat de Commissie De Boer heeft uitgebracht inzake het functioneren van Plan International/Foster Parents Plan Nederland (FPPN) in Haïti bericht ik u het volgende.

Ik stel vast dat de commissie de Boer met betrekking tot het functioneren van Plan International/FPPN in Haïti niet alleen constateert dat er geen sprake is van fraude, maar ook dat er niet onzorgvuldig met middelen is omgegaan.

Ik stel ook vast dat er fouten zijn gemaakt in de beleidskeuzes en in de uitvoering. Zo was het toezicht op de maatschappelijk werkers, die de sleutel zijn tot kindgerichte ontwikkelingssamenwerking, onvoldoende. Het beleid ten aanzien van het betalen van schoolgelden was niet helder. Investeringen in fysieke infrastructuur - huizen, latrines, een marktgebouw
- waren niet altijd gelukkig. Dat neemt niet weg dat er ook betekenisvolle resultaten zijn geboekt, bijvoorbeeld in de medische zorg. Bovendien moet worden bedacht dat Haïti vanuit OS-perspectief één van de allermoeilijkste landen is om te werken en dat de Cité Soleil daarbinnen extra complex is. Plan International/FPPN heeft die complexiteit onderschat.

De reikwijdte van het onderzoek betreft uitsluitend de activiteiten van Plan International/FPPN in de wijk Cité Soleil 6 jaar geleden, lang voor de discussie over de toelating van FPPN tot het MFP. Men moet zeer voorzichtig zijn met het trekken

van conclusies ten aanzien van het functioneren van Plan International/FPPN in algemene zin dan wel met betrekking tot het functioneren van deze organisatie (s) vandaag en elders, dat heel verschillend kan en zal zijn.

Het rapport gaat over fouten gemaakt in het verleden. En net als bij IOB-evaluaties gaat het vooral om de lessen die daaruit getrokken moeten worden voor verbeteringen en aanpassingen.

Plan International/FPPN heeft de afgelopen jaren al een aantal veranderingen doorgevoerd die in deze context relevant zijn. Zo zijn in het huidige beleid de activiteiten niet langer beperkt tot de foster kinderen maar gericht op de gehele gemeenschap (waarbij geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen foster kinderen en niet-foster kinderen) en is men overgegaan van een provider naar een facilitator approach. Dit vergt op uitvoeringsniveau wezenlijke veranderingen waar het gaat om perceptie, werkwijze en taakinhoud van medewerkers van Plan International/FPPN, maar ook ten aanzien van verwachtingen, wijze van participatie van de ouders van de foster kinderen, de gemeenschap e.d. Dit proces kost tijd en verschilt per regio/land qua tempo.

Er worden nu - ook het rapport De Boer maakt daar melding van - Country Program Outlines opgesteld, die een meerjarige planning mogelijk maken. Voorts hebben aanpassingen in het management van de organisatie plaatsgevonden en is extra OS-deskundigheid aangetrokken.

Tot slot is de communicatie met de foster ouders verbeterd. Ouders worden meer dan vroeger geïnformeerd over het beleid dat geld niet rechtstreeks naar het kind gaat maar ten goede komt aan de verbetering van de omstandigheden van de gemeenschap waarvan de kinderen deel uitmaken.

De overheadkosten van ontwikkelingsprogramma's is regelmatig onderwerp van gesprek met de Kamer. De laatste maal was dat tijdens de begrotingsbehandeling in november vorig jaar, toen het UNFPA ter discussie stond. Toen bleek opnieuw dat er voor wat onder overhead wordt verstaan bij ontwikkelingssamenwerking uiteenlopende definities worden gehanteerd. De ene wat rekkelijker, de ander preciezer. De definitie in het rapport de Boer is ongebruikelijk strict en wordt bij mijn weten nergens zo toegepast. Zou dezelfde definiëring op overige particuliere OS-organisaties worden toegepast, dan verwacht ik percentages van vergelijkbare orde. Ik ben overigens van mening dat iedere OS-organisatie zo transparant mogelijk moet maken waar de gulden naar toe gaat. Het zou in dat verband goed zijn als de betrokken organisaties in hun verantwoording onderling vergelijkbare criteria hanteren. Conform de aanbeveling van de commissie De Boer, die FPPN oproept een initiatief te nemen " .. om te komen tot helderder richtlijnen" , zal ik het Gemeenschappelijk Overleg Medefinanciering vragen terzake met een voorstel te komen.

De kritiek dat FPPN een optimistische en rooskleurige voorstelling gaf, is mijns inziens terecht. Hierbij zal onmiskenbaar hebben gespeeld, dat voor het behoud en versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking positieve informatievoorziening van belang is. Aangezien talloze evaluaties inzicht geven in de complexiteit en weerbarstigheid van de realiteit in ontwikkelingslanden , is er alle reden om op dit vlak meer openheid van zaken te geven. Het functioneren van de charimarkt, waar een zeer sterke concurrentie heerst , vormt voor die openheid een belemmering. Er staat als het ware een premie op het uitstralen van alleen de positieve boodschap. Nuancering en relativering kunnen leiden tot dalende inkomsten.

Ik zal met de fondsenwervende organisaties in gesprek gaan om te bezien of er een uniforme gedragslijn kan worden afgesproken voor informatieverschaffing aan de geldgevers.

FPPN heeft aan de ene kant een fondsenwerving gebaseerd op een individuele invalshoek - adoptie van een kind-, anderzijds een brede op de gemeenschap gerichte werkwijze waarbinnen kinderen hun plek hebben. De commissie De Boer wijst terecht op de complicaties die dit met zich meebrengt. Ook ikzelf heb hierover met de organisatie bij meerdere gelegenheden van gedachten gewisseld.

FPPN gaat niet goed met dit dilemma om en zou daar zorgvuldiger over moeten communiceren. Het is immers een lastige boodschap. Stopzetting van individuele adoptie miskent echter de trend waarin rechtstreeks contact als wervend en waardevol wordt ervaren. Talloze, ook door ons gesteunde uitwisselingsprogramma's getuigen van die trend.

Adoptie-ouders zelf onderkennen het dilemma. In De Volkskrant d.d. 29-08-2001 betuigt één van hen haar instemming met het feit dat het geld niet naar een individueel kind, maar naar de gemeenschap gaat. Tegelijkertijd weet ze: "Ergens in de Derde wereld is een kind met een naam, op een plek waarvan ik me een voorstelling kan maken. Zo voel ik me meer betrokken."

Er worden met dit systeem mensen bereikt die zich anders waarschijnlijk niet of nauwelijks met OS zouden bezig houden. Als FPPN dat dilemma daarom niet uit de weg wil gaan, dan zal zij echter op zijn minst veel meer in haar communicatiestrategie moeten investeren.

De afspraken met de Medefinancieringsorganisaties (MFO's) betreffen meerjarige subsidiebeschikkingen (de huidige t/m 2002). De positie van FPPN in het Medefinancieringsprogramma (MFP) wordt bepaald door de kaders die in de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken en in de subsidiebeschikking ten behoeve van FPPN zijn neergelegd. De verantwoordingsplicht van FPPN jegens het Ministerie heeft betrekking op de besteding van de MFP-gelden en strekt zich niet uit tot de besteding van de particuliere bijdragen waarop het rapport De Boer betrekking heeft.

Uit de déchargering van FPPN over het gevoerde beleid (inhoudelijk en financieel) in 2000 blijkt dat de organisatie de MFP gelden heeft ingezet en verantwoord conform de MFP-regelgeving.

FPPN vroeg MFO-status vanuit de behoefte om uit het isolement te komen en deel uit te maken van een programma waarin hoge eisen worden gesteld aan de professionele OS-capaciteit. Er lagen dus niet primair financiële overwegingen aan de aanvraag ten grondslag. De omvang van de toekenning aan FPPN is dan ook zeer beperkt gebleven: in 2001 betreft het 4,5 % van het totale MFP-budget, ofwel in absolute termen, minder dan de jaarlijkse groei van dit budget.

FPPN voldeed en voldoet aan de criteria die in de vigerende subsidieregeling zijn geformuleerd.

Eensgezind werd door de Tweede Kamer, het Gemeenschappelijk Overleg Medefinancieringsorganisaties (GOM) en mijzelf echter ook de conclusie getrokken dat de regeling revisie behoeft. Inmiddels is, in nauw overleg met de huidige 5 MFO's, een beleidskader opgesteld op grond waarvan een nieuwe, betere regeling kan worden gemaakt. Als de Tweede Kamer instemt met dit nieuwe beleidskader MFP (zie mijn brief van 11 mei 2001, DSI/MY-174/01; Kamerstuk II, 2000/01, 27433 nr 2), zal in 2003 een nieuwe bestuurlijke regeling voor het MFP van kracht zijn, die er in voorziet dat alle betrokken organisaties 1 keer per 4 jaar op hun kwaliteit worden getoetst. Een subsidieaanvraag van FPPN voor de periode 2003 t/m 2006 zal net als de andere aanvragen op eigen mérites worden beoordeeld en op grond daarvan zal worden bepaald of de organisatie kwalificeert voor een subsidie.

Ik zal aan het adres van de betrokken organisatie mijn steun uitspreken voor de aanbevelingen die door de commissie De Boer zijn gedaan. In het kader van de monitoring van het nu nog vigerend beleidskader MFP zal ik het komende jaar intensief volgen in welke mate de aanbevelingen van de commissie De Boer door FPPN worden geïmplementeerd. Ik ga ervan uit dat de commissie - die in het nieuwe beleidskader is voorzien - mij, als het beleidskader door de Tweede Kamer wordt goedgekeurd, medio 2002 over de subsidieaanvraag van FPPN zal adviseren en

onafhankelijk en gedegen over de geboekte vooruitgang zal rapporteren. FPPN heeft er als geen ander belang bij aan te tonen dat zij een lerende organisatie is die de te trekken lessen vertaald heeft in beleid en praktijk.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Kenmerk DSI/MY-412
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...