Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Collegebespreking begroting 2002 rond in gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 19-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
Collegebespreking begroting 2002 rond


Onderdeel 1: Accenten

Het college van B&W heeft de besluitvorming over de voorstellen voor de begroting 2002 afgerond. Door de tragische gebeurtenissen in de Verenigde Staten zijn de ontwikkelingen in de wereldeconomie onvoorspelbaar. Dat kan ook de financiŽle positie van de gemeente Amsterdam beÔnvloeden. Het college heeft echter de uitgangspunten van de Voorjaarsnota gehandhaafd, maar de onzekere vooruitzichten maken een solide financieel beleid meer dan ooit noodzakelijk.

De begroting 2002 beslaat het laatste deel van het programakkoord 1998-2002. De gunstige financieel-economische ontwikkelingen van de laatste jaren hebben het niet alleen mogelijk gemaakt het programakkoord geheel te realiseren, maar ook bleek het dankzij financiŽle meevallers tussentijds mogelijk extra accenten aan te brengen. Vorig jaar betrof dat niet alleen diverse beleidsvelden zoals sociale infrastructuur, veiligheid en ICT-activiteiten, maar betekende het ook een forse impuls in de gemeentelijke organisatie, noodzakelijk om de ambities op vele terreinen te kunnen waarmaken.

Voor 2002 zijn de extra accenten door de gemeenteraad aangegeven bij de behandeling van de Voorjaarsnota. De hoofdlijn daarin is dat bewoners en bezoekers van de stad daadwerkelijk kunnen ervaren dat het kwaliteitsniveau van accommodaties omhoog gaat en dat de dienstverlening verbetert.

Daarvoor zijn aanzienlijke bedragen in de voorstellen opgenomen voor bijvoorbeeld het verbeteren van de sportaccommodaties, het voortgezet onderwijs, Artis en instellingen voor maatschappelijke opvang. Ook de Sporthallen Zuid ondergaan een ingrijpende renovatie en de nieuwbouw van het Marnixbad door de Dienst Binnenstad wordt financieel mogelijk gemaakt. Door de aanleg van de Noord/Zuidlijn wordt de Nieuwe Leeuwarderweg verlaagd. Daardoor kan het groengebied, dat nu door deze weg wordt doorkliefd, aaneen worden gesmeed. Naast de fysieke en economische ingrepen worden ook flinke investeringen gedaan in sociale voorzieningen met het plan 'Stenen voor Sociaal'. Een ander speerpunt is de geÔntensiveerde inspanning op het terrein van de brandveiligheid. Naast een intensievere aanpak voor de vergunningverlening wordt ook een fors accent gegeven aan de controle op de naleving daarvan.

Bij de discussie over de Voorjaarsnota waren de nieuwbouw van de Openbare Bibliotheek bij het Centraal Station en de nieuwbouw voor het Stedelijk Museum belangrijke punten. Het college constateert dat het met de thans beschikbare middelen nu niet mogelijk is om de totale investering van beide projecten te regelen. Bovendien zijn er aan beide projecten aanmerkelijke exploitatielasten verbonden. Het college stelt voor de winstafdracht van het Gemeentelijk Grondbedrijf van in totaal 68,2 miljoen voor beide projecten te reserveren. De voorbereiding van de twee projecten kan onverminderd doorgaan. Bij de bespreking van een nieuw programakkoord kan definitieve besluitvorming plaatsvinden. Aan het Rijk wordt een bijdrage gevraagd in de kosten voor de vernieuwingsplannen van het Stedelijk Museum. Ook is ervoor gekozen om diverse moderne vormen van externe dienstverlening (ICT-toepassingen) een extra accent te geven. Verder is bij deze begroting gewerkt vanuit de gedachte eerst al gestarte projecten af te maken in plaats van te beginnen aan nieuwe projecten.

Tot slot heeft het college besloten de belangrijkste belastingtarieven (zoals de OZB) niet te verhogen.

Onderdeel 2: Resultaatgebieden
^
Resultaatgebieden
De begroting is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, voor het eerst ingedeeld naar veertien resultaatgebieden in plaats van portefeuillegewijs. Deze gewijzigde indeling betekent dat wordt uitgegaan van resultaatgebieden waarbinnen doelstellingen worden geformuleerd. Hieronder wordt per resultaatgebied aangegeven waaraan de structurele en incidentele ruimte met name wordt besteed. In de tekst van dit bericht wordt slechts ingegaan op de bestedingen uit de extra financiŽle ruimte.

In totaal bedraagt de structurele ruimte § 26 miljoen; de incidentele ruimte komt op § 155 miljoen. In het Mobiliteitsfonds is in totaal bijna § 16 miljoen beschikbaar; in het fonds voor Stedelijke Vernieuwing § 133 miljoen.

Openbare orde en veiligheid Belangrijke pijlers voor dit resultaatgebied zijn veiligheid (wijkveiligheidssteunpunten, § 1,6 miljoen en sociaal veiligheidsbeleid openbaar vervoer, § 0,75 miljoen), en brandveiligheid (uitbreiding controlecapaciteit Stedelijk project brandveiligheid, § 0,6 miljoen). Voor voortzetting van de inzet van metroconciŽrges is een bedrag van § 2,85 miljoen gereserveerd. Ook voor de plannen voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne is geld gereserveerd (§ 1,4 miljoen).

Werk en inkomen
Het opleidings- en automatiseringsbudget van de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) wordt met § 1 respectievelijk § 1,1 miljoen verhoogd. De belangrijkste besluitvorming (Plan van Aanpak) over de Sociale Dienst wordt separaat ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Zorg
In Zuidoost wordt een project gerealiseerd voor opvang van verslaafden met de bedoeling om zowel de sociaal-medische zorg te verbeteren als de openbare orde en veiligheid van de bewoners van het stadsdeel te waarborgen. In totaal is hiermee een investering gemoeid van § 3,6 miljoen. De totale investering in de zorg is in 2002 dankzij een inhaalslag aanzienlijk groter dan in 2001.

Voor het budget voor de gehandicapten (WVG) stelt het college een bedrag van § 3,7 miljoen voor. Dit was het bedrag dat in de rekening 2000 was vrijgevallen. Op korte termijn verschijnt een plan van aanpak om alle beschikbare fondsen optimaal te benutten. Bovendien wordt §
1,13 miljoen gereserveerd voor achterstallig onderhoud aan de panden voor maatschappelijke opvang.

Educatie, jeugd en diversiteit De huisvesting van onderwijs is een nieuwe aan de gemeente toegewezen taak. De hieraan gepaard gaande budgetoverdracht van het Rijk naar de gemeente is, gelet op de onderhoudssituatie van de scholen, onvoldoende. Het college stelt een incidenteel aanvullend budget van § 11,4 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt met name de veiligheid op de scholen verbeterd. Voor herstel van het homomonument is § 0,4 miljoen bestemd.

Verkeer en infrastructuur Voor de Noord/Zuidlijn wordt, conform de bestendige gedragslijn, een bedrag van § 9,4 miljoen gereserveerd om de effecten van inflatie te kunnen opvangen. In verband met de opgetreden vertraging is het bovendien noodzakelijk om een aanvullende reservering te treffen voor de korting die het Rijk toepast op haar bijdrage aan het openbaar vervoer gedurende de voorbereidings- en bouwperiode. Voor de laatste fase van de laatste kosten van de tramlijn naar het Oostelijk Havengebied wordt in totaal een bedrag van § 14,2 miljoen gereserveerd in het ISV-fonds. Voor een deel betreft dit extra kosten. Verder worden de gelden uit het Mobiliteitsfonds, volgens de afspraken in de Voorjaarsnota, besteed aan onder andere fietsenstallingen (§ 0,9 miljoen), aanpak gevaarlijke kruisingen (§ 1,4 miljoen), twee autovrije dagen (§ 0,9 miljoen) en het verkennen van locaties voor parkeervoorzieningen (§ 2,3 miljoen). Verder wordt een eerste investering van § 1,2 miljoen gedaan voor een fietspassage onder het Centraal Station.

Openbare ruimte en groen
Om het Amsterdamse groen meer ruimte te geven en de waarde te verbeteren, is voor het Groenfonds § 1,59 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er § 0,9 miljoen extra beschikbaar voor diverse onderdelen, zoals dierenbeleid en de Hortus Botanicus. Vanuit het ISV-fonds is voor het Grootschalig groen in en om de Stad (GIOS) een bedrag van § 2,3 miljoen gereserveerd.

Cultuur en monumenten
Het college bestemt een bedrag van § 1,4 miljoen voor continuering van de uitzendingen van AT5. De bouw van het nieuwe muziekcentrum aan de Oostelijke Handelskade kan starten. De kosten van het project vallen door een tegenvallend aanbestedingsresultaat, als gevolg van krapte op de bouwmarkt, hoger uit. De dekking hiervoor (§ 0,6 miljoen structureel) is mogelijk binnen de budgetten die in het programakkoord zijn voorzien. Voor monumentenzorg is via het ISV-fonds een totaalbudget van § 6,8 miljoen beschikbaar. Tot slot wordt § 2,9 miljoen gereserveerd voor broedplaatsen.

Het college ondersteunt, tot slot, de plannen voor de Hermitage aan de Amstel, en heeft inmiddels het daarvoor bestemde gebouw aangekocht. De besluitvorming over de eventuele financiŽle bijdrage zal echter niet eerder dan bij het volgende programakkoord worden afgerond.

Milieu en water
Naar aanleiding van het programakkoord is § 1,2 miljoen beschikbaar voor het milieuprogramma. Verder wordt er, volgend uit de Voorjaarsnota 2001, een bedrag van § 1,2 miljoen uitgetrokken voor de bodemsanering van de Volgermeerpolder. Van de ISV-gelden komt in totaal § 6,14 miljoen ten bate van diverse bodemsaneringsonderdelen. Tot slot wordt er voor § 0,68 miljoen een geluidsscherm gebouwd naast het spoor in Amsterdam-Zuidoost.

Sport en recreatie Bij veel sportaccommodaties is ernstig achterstallig onderhoud in beeld gebracht. Voor de aanpak van de meest urgente zaken stelt het college een budget van § l1,4 miljoen beschikbaar; gezamenlijk met de stadsdelen moet hiermee een aanvaardbaar onderhoudsniveau worden bereikt. Een andere belangrijke voorwaarde is dat geen nieuw achterstallig onderhoud mag ontstaan. Dit betreft onder andere een grondige renovatie van de Sporthallen Zuid. Bovendien wordt met een bijdrage van de centrale stad van in totaal § 4,5 miljoen de nieuwbouw van het Marnixbad gerealiseerd. Ook bij Artis is sprake van achterstallig onderhoud. Hiervoor wordt een bedrag van § 4,4 miljoen voorgesteld. In het programakkoord was dit oorspronkelijk bedoeld voor de derde fase van de uitbreiding.

Economie en haven De grootste financiŽle ondersteuning vanuit dit resultaatgebied gaat naar het Actieplan Economische Structuur (AES): § 0,5 miljoen. Het AES krijgt voor de versterking van de economische structuur daarenboven een bijdrage van § 4,72 miljoen uit het ISV-fonds. Het college reserveert in totaal § 1,22 miljoen voor de werving van klanten op alle continenten door het Gemeentelijk Havenbedrijf (GHB), en het ontwikkelen van een intermodaal achterlandvervoer voor datzelfde GHB.

Stedelijke ontwikkeling
Het college bereidt voorstellen voor om in samenhang met de aanleg van de Noord/Zuidlijn de Nieuwe Leeuwarderweg (Amsterdam-Noord) verdiept aan te leggen. Hierdoor wordt het mogelijk het groengebied dat nu door deze verkeersader doorsneden wordt, te helen. De totale kosten worden geraamd op § 25 miljoen. Hiervoor worden verschillende dekkingsbronnen aangesproken. Zo is er binnen het Gemeentelijk Grondbedrijf hiervoor ruim § 11 miljoen beschikbaar. Ook het stadsdeel wordt aangesproken op een aanzienlijke bijdrage. Daarnaast wordt een groot aantal projecten uit het ISV-fonds bekostigd: planontwikkeling Zeeburgereiland (§ 1,24 miljoen), bijdrageregeling verhuis- en herinrichtingskosten (§ 4,54 miljoen), verbeteren funderingsherstel (§
2,5 miljoen) en Ontwikkelingsbudget Stedelijke Vernieuwing (§ 8,81 miljoen voor 'Stenen voor Sociaal'). Verder wordt voor de vernieuwingsoperatie Bijlmermeer in totaal § 8,3 miljoen beschikbaar gesteld. Ook de jaarlijkse reservering van § 13,6 miljoen voor de ontwikkeling van de IJ-oevers komt uit het ISV-fonds. Tot slot besteedt het college in totaal § 1,84 miljoen uit het ISV-fonds aan de regie van en de communicatie over het Stationseiland.

Middelen
Voor de ontwikkeling van een gemeentelijke Rekenkamer wordt § 0,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Bestuur en concern De tweede fase van de renovatie van de ambtswoning wordt voor representatieve doeleinden van het gemeentebestuur aangepakt. De hiermee gemoeid gaande investering bedraagt § 3 miljoen; de kapitaallasten hiervan bedragen § 0,27 miljoen. Grote nadruk komt te liggen op de verschillende digitale onderdelen. Zo is voor ICT-dienstverleningsactiviteiten § 1,31 miljoen gereserveerd, en voor de Glazen Stad 2002 § 1,27 miljoen. Ook wordt een investering gedaan in Cyburg, de geavanceerde ICT-proeftuin. Voor het Koninklijk Huwelijk op 2 februari 2002, tenslotte, is een bedrag van § 2,8 miljoen opzij gezet.

Belastingen en tarieven
Het OZB-tarief, het rioolrecht en het watertarief worden niet verhoogd. Wel wordt het tarief voor de hondenbelasting met 5,5% verhoogd naar § 56 per hond. Verder wordt het tarief vermakelijkheidsretributie per passagier verhoogd naar § 1 (rondvaartboot) en § 0,25 (waterfiets).

Procedure
De begroting wordt nu voor publicatie gereedgemaakt; rond 8 oktober zijn drukproeven voor de gemeenteraad beschikbaar. De raadscommissies bespreken begin november de verschillende hoofdstukken van de begroting. Het college verwerkt de reacties en eventuele moties vervolgens in een preadvies, dat eind november/begin december in de raadscommissies wordt behandeld. Op 12 en 13 december zijn de slotdebatten in de gemeenteraad.
-

© gemeente Amsterdam - 19-09-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Voortzetting Villa Saesveldt in Velp door September BV
September, aanbieder van liefdevolle zorg aan mensen met geheugenproblemen (dementie, ziekte van Alzheimer), opent in Velp haar vijfde locatie. September...

Stijging vraag geïsoleerde woningen
Duurzaam wonen wordt steeds populairder, blijkt uit onderzoek van verhuizen.com. Paul Geurts van Kessel, co-founder van isolatiespecialist Bleeve bevestigt de...

Ramon Beuk en KNVB 'lekker bezig' in voetbalkantines
De kok, ondernemer en schrijver van kookboeken, Ramon Beuk, gaat een samenwerking aan met Sligro en de KNVB, de initiatiefnemers...

Nederland zakt voor examenquiz over zorgverzekering
Het is slecht gesteld met de kennis van Nederlanders over de zorgverzekering, vooral als het gaat om het eigen risico,...

Oxilion neemt alle activiteiten Business Hosting over
Oxilion heeft JDN ICT Services overgenomen, het bedrijf achter Business Hosting. Alle cloud- en hostingdiensten en domeinnaamregistraties van Business Hosting...

Spoorwegmuseum verplaatst tentoonstelling naar Utrecht CS
Op 7 december wordt de vernieuwde stationshal van Utrecht CS geopend. Het Spoorwegmuseum grijpt dit moment aan om de tentoonstelling...

E-SIM: de grootste telecomrevolutie sinds mobiele data?
BTG is, met diverse technologiepartners, erin geslaagd om in een test op een Nederlands mobiel netwerk tussen provider te schakelen...

Recordaantal verhuizingen tijdens kerstvakantie
Verhuisbedrijven verwachten in de kerstvakantie van 2016 een top in het aantal verhuizingen. Dat blijkt uit onderzoek van verhuizen.com. De...

Total Safety krijgt eerste aparte ISO-certificaat voor IPSC in Europa
Divisie Duitsland-Oostenrijk van Total Safety krijgt eerste aparte ISO-certificaat voor IPSC in Europa DILSEN-STOKKEM, Belgie-(BUSINESS WIRE)- Total Safety, Europe heeft...

Nieuw crowdfunding platform voor het MKB
Maandag 5 december 2016 startte een nieuw crowdfunding platform voor het Midden- en Kleinbedrijf: in2thecrowd. Het bedrijf wil goede idee√ęn...

Dé nieuwe binnen–buitenbeurs van het voorjaar
Tijdens het Paasweekend van 2017 vindt op het landgoed van Kasteel Groeneveld in Baarn de nieuwe ‚Äúbinnen ‚Äď buitenbeurs‚ÄĚ Exclusive...

Facebookpagina komvandatgrasaf in de lucht
Ouders van een voetbalvereniging in Leeuwarden hebben de handen ineengeslagen en een Facebook pagina opgericht van, en voor, verontruste ouders...

BOKS van Greenchoice: inzicht om energie te besparen via slimme meter
Gratis de data uit de slimme meter goed benutten én op een leuke manier energie besparen. Dat kan vanaf nu...

TUNIX Digital Security en Parcival slaan de handen ineen
TUNIX en Parcival slaan de handen ineen om hun klanten nog beter te kunnen bedienen op het gebied van Crisis...

Innovatief auto import bedrijf wint FD Gazelle Award
Het importeren van een auto uit Duitsland wint steeds meer aan populariteit. Auto import bedrijf Das Import (Das Automotive Services...

Beta-sitosterol verbetert behandeling tegen genitale HPV-infectie
Genitale wratten zijn een veel voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Deze veelal goedaardige huidafwijking wordt veroorzaakt door een infectie met...

Hypotheekrente.com API stelt hypotheekrente gegevens vrij beschikbaar
Vanaf vandaag biedt Hypotheekrente.com iedereen de mogelijkheid om zelf informatie over alle hypotheekrentes op een website te plaatsen. Hypotheekrente.com is...

Early Data Demonstrate Clinical Activity of Acalabrutinib in...
Early Data Demonstrate Clinical Activity of Acalabrutinib in Difficult-to-Treat Chronic Lymphocytic Leukaemia CAMBRIDGE, England-(BUSINESS WIRE)- AstraZeneca and its haematology Centre...

Peter Koppenol breidt partnerteam van CPI uit
Peter Koppenol is per 15 november benoemd tot Principal bij zakelijk dienstverlener CPI Risk, Finance & Governance. Hij zal zich...

TomTom Press Statement
TomTom Press Statement AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Responding to questions in Dutch media today, TomTom (TOM2) announces that within the Consumer business...

Ernstig dierenleed op Nederlandse nertsenfokkerij
Animal Rights en Bont voor Dieren tonen met recente undercoverbeelden misstanden aan op twee nertsenfokkerijen in de gemeente Alphen aan...

10 jaar – 10.000 terabyte – nul komma nul dataverlies
Het Silent Cube archiefopslagsysteem is het eerste modulair uitbreidbare storage systeem dat speciaal is ontwikkeld voor betrouwbare en permanente data...

Alexander Van der Bellen gekozen als president van Oostenrijk
Letter of congratulations from President Donald Tusk to Alexander Van der Bellen on his election as Federal President of the...

SP: 'Alleen een radicale ommekeer brengt EU op het rechte pad'
'Alleen een radicale ommekeer brengt EU op het rechte pad' Het Verdrag van Maastricht bestaat 25 jaar. Voor de SP...

Trustech 2016, het neusje van de zalm
Trustech 2016, het neusje van de zalm CANNES, France-(BUSINESS WIRE)- De sterren uit de branche voor vertrouwenstechnologieen betraden de trappen...

"Omgevingswet geeft bestuurlijk management te grote beleidsvrijheid"
Verantwoording van publiek handelen Planologie 02dec2016 15.00 Lezing In zijn afscheidscollege stelt Willem Salet verantwoording van publiek handelen centraal. Hij...

Nieuwe DocuDoka film- en discussieavond over kindersekstoerisme
Op vrijdag 2 december presenteert DocuDoka de derde film- en discussieavond over toerisme in creatieve nachtbar Doka in de kelder...

Meeste singles teleurgesteld in Tinder
Er zijn weinig singles te vinden die nog nooit een datingprofiel hebben aangemaakt op Tinder. Maar liefst 97 procent van...

Veel ZZP’ers hebben last van wanbetalers
Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 80% van de zzp’ers te maken krijgt met klanten die nota’s veel te laat...

Meilink wint prestigieuze Best Logistics Award DISCA’16
Meilink uit Borculo is uitgeroepen tot de beste industri√ęle toeleverancier 2016 van Nederland. Hiermee sleepte Meilink de prestigieuze Best Logistics...

Altijd een leerkracht voor de klas, het kan echt
Er dreigt een nijpend tekort aan vervangers in het primair onderwijs. Door de verandering van de ketenbepalingen in de Wet...

Pllek (Amsterdam Noord) opent nieuw muziek podium
Met trots presenteert Pllek de zaal naast het restaurant als nieuw en dynamisch live muziek podium in Amsterdam. De Kick-Off...

Alweer gruwelijk dierenleed blootgelegd bij Nederlandse nertsenfokker
Gedurende twee maanden heeft een undercover arbeider van de Poolse dierenbeschermingsorganisatie Otwarte Klatki gewerkt bij de Nederlandse nertsenfokker Leeijen in...

Vrouwen kieskeurig op datingsites
Nederlandse vrouwen zijn opvallend kritisch bij het vinden van een nieuwe partner via internet. Vrouwen beginnen minder vaak een gesprek...

Vijf argumenten voor gepersonaliseerde kleding als relatiegeschenk
Relatiegeschenken hebben een wat oubollig imago. Toch zijn er goede redenen om relatiegeschenken zoals gepersonaliseerde kleding cadeau te doen, als...

biosurfit krijgt CE-markering voor HbA1c-test op spinit(R)
biosurfit krijgt CE-markering voor HbA1c-test op spinit(R) voor diagnose en controle diabetes LISSABON, Portugal-(BUSINESS WIRE)- Biosurfit SA ("biosurfit"), het bedrijf...

Kissing Eggs van Henk Hofstra in Santiago, Chili doorslaand succes
Beeldend kunstenaar Henk Hofstra exposeerde met zijn ‚ÄėKissing Eggs‚Äô op het Hecho en Casa Fest 2016 in Santiago, Chili. Hij...

Conference call LBC Tank Terminals Holding over kwartaalcijfers 2017
LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V. kondigt conference call eerstekwartaalcijfers boekjaar 2017 aan ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- LBC Tank Terminals kondigt...

Leraar van het Jaar neemt boek Meneer Krijtje in ontvangst
Daisy Mertens, de kersverse Leraar van het Jaar, heeft vandaag het eerste exemplaar van het boek Meneer Krijtje staat voor...

Toeristen kiezen in 2017 massaal voor Canada
De reisorganisatie Tenzing Travel merkt een duidelijke toename in de boekingen voor Canada. Het feit dat Canada volgend jaar 150...

Online koopgedrag van ondernemers verandert accountantsmarkt
Elke ondernemer weet dat zijn bedrijf anders is dan dat van anderen. Daarom zoekt hij een accountantskantoor die zijn situatie...

Belastingverordening(en) 2016 bij 35% overheden niet geldig
35% van alle Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen maakt één of meer in november en december 2015 vastgestelde (belasting)verordeningen 2016...

AMN zet nieuwe eindtoets in de markt met hulp van Nasano Management
De eindtoets van AMN is een nieuwe toets voor basisscholen, zonder franje mét oog voor de kwaliteiten van een kind....

Stijging gezinnen die stad verlaten zet door
Verhuizen.com onderzocht onder makelaars of trend van verhuizende gezinnen uit de grote steden doorzet. Uit dit onderzoek blijkt dat steed...

AXIS Capital kondigt de overname van Aviabel aan
AXIS Capital kondigt de overname van Aviabel aan PEMBROKE, Londen & BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- AXIS Capital Holdings Limited (`AXIS Capital') (NYSE:...

Dimension Data publiceert IT-vooruitzichten voor 2017
Dimension Data publiceert IT-vooruitzichten voor 2017 BARNEVELD, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Dimension Data, wereldwijd leverancier van ICT-oplossingen en -diensten, heeft vandaag haar...

SES to Carry More HDTV Channels for M7 Group in Central Eastern Europe
SES to Carry More HDTV Channels for M7 Group in Central Eastern Europe LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris:SESG) (LuxX:SESG)...

Eén op de vier Nederlanders bezoekt Martkhal Rotterdam
Markt- en foodhallen worden positief ontvangen in Nederland. Toch zijn de meeste bezoekers vooral nieuwsgierig en kijken ze alleen rond....

Kleine zorgverzekeraars beter beoordeeld door klanten
DSW en ONVZ zijn de best beoordeelde zorgverzekeraars van 2016 met beide een gemiddelde waardering van een 8,4. In totaal...

Nieuwe Luxor Concert Ger Vos voor het vijfde jaar op rij uitverkocht
Voor het vijfde jaar op rij geeft societyzanger en entertainer Ger Vos op maandag 28 november in het Rotterdamse Nieuwe...