Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ChristenUnie en PvdA: extra geld voor palliatieve zorg

Datum nieuwsfeit: 20-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


home

Persberichten

20 september 2001

Euthanasievraag terugdringen met verbetering pijnbestrijding en stervensbegeleiding

ChristenUnie en PvdA: "Extra geld voor palliatieve zorg"

In een motie vragen Leen van Dijke (ChristenUnie) en Ad Melkert (PvdA) de regering om de palliatieve zorg te versterken en daarvoor zo spoedig mogelijk extra middelen vrij te maken. Zij vinden dat een toereikend aanbod, een adequate organisatie en een kwalitatief hoge verlening van palliatieve zorg in de meest brede zin van het woord van groot belang is. "De vragen op de grens van leven en dood zijn moeilijke vragen, maar is het gewoon niet waar dat euthanasie het antwoord is", aldus Leen van Dijke. Met structurele extra middelen wil de ChristenUnie de knelpunten in de palliatieve zorg aanpakken.

De aandacht voor pijnbestrijding en stervensbegeleiding staat in een breder kader. De ChristenUnie wil evenals het kabinet extra geld voor de zorg om de wachtlijsten en de personeelstekorten weg te werken. Maar daarmee is niet alles gezegd. "In de zorgsector is economische bedrijfsvoering een wet van Meden en Perzen geworden. Dat is niet goed. Er moet in de verpleeghuizen en ziekenhuizen weer ruimte komen voor zorg met een hart", vindt Van Dijke.

Het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties maakt zich ernstig zorgen over de euthanasiewetgeving in Nederland. "Straks besluit de VN nog om internationale waarnemers naar Nederland te sturen", aldus Leen van Dijke tijdens de Algemene Beschouwingen eerder deze week. Het kabinet moet de zorgen van het comité wegnemen met een onderzoek naar de zorgvuldigheid in de euthanasiepraktijk. De ChristenUnie wil van het kabinet weten of daarin ook de vraag gesteld wordt of oneigenlijke motieven een rol spelen bij medische beslissingen rondom het levenseinde. "Ik wil weten wat er gebeurt als euthanasie tot de normale opties gaat behoren, want ik vrees dat er morele druk ontstaat op zorgverleners en familieleden en de patienten zelf".

Voor meer informatie: Nico Schipper, voorlichter (070 318 3931 of 06 124 77 66 2) of Leen van Dijke (070 318 2926 of 06 514 28 314)3 juli 2001

terug naar submenu

---

3 juli 2001

ChristenUnie spreekt vertrouwen uit in verloofde van Prins van Oranje

Máxima voor koningin!

De regering wil dat de titel Prins van Oranje of Prinses van Oranje alleen toekomt aan de troonopvolger. De ChristenUnie vindt het ongelukkig dat dit voornemen heeft geleid tot een discussie over de vraag of Máxima als echtgenote van de koning ook koningin zal zijn. Kars Veling: Als het aan ons ligt wordt Máxima gewoon koningin. Dat is de gewoonte en dat moet vooral zo blijven. Hij vindt dat de begrijpelijke wens om de gelijkheid van man en vrouw als uitgangspunt te nemen niet moet leiden tot geforceerde constructies.

De parlementaire goedkeuring van het huwelijk is voor de ChristenUnie geen formaliteit. Dat heeft te maken met verleden: De band tussen Oranje en Nederland is ontstaan in een tijd van strijd voor geestelijke vrijheid en nationale zelfstandigheid, waarin het Oranjehuis keer op keer voorop ging. Maar ook met de actualiteit: De opvattingen van Máxima over democratie en sociale rechtvaardigheid geven ons reden voor vertrouwen.

De ChristenUnie is blij dat het prinselijk paar kiest voor de protestantse traditie van het Oranjehuis en daaraan ook consequenties verbindt voor de opvoeding van eventuele kinderen. Dat het paar serieus met deze dingen omgaat, blijkt wel uit de tijd die Máxima neemt voor haar verkenning van het protestantisme. De uitkomst van deze bezinning is niet beslissend voor onze houding ten aanzien van de goedkeuring van het huwelijk, aldus Veling.

Kars Veling sprak over een uitstekende entree van Máxima in de Nederlandse samenleving en complimenteerde haar daarmee. Ik herinner me nog goed hoe ik kennismaakte met mijn aanstaande schoonfamilie. Voor de verloofde van een kroonprins is bij wijze van spreken de schoonfamilie een heel volk. Je zult maar moeten wennen aan een schoonfamilie van 16 miljoen eigenwijze Nederlandse burgers, met allemaal hun eigen mening en voorkeur. En de familieraad in verenigde vergadering bijeen moet je huwelijk goedkeuren. Máxima heeft haar plekje in de Nederlandse samenleving al gevonden, mede dankzij een presentatie waarmee zij onze bewondering heeft afgedwongen.

Voor meer informatie: Nico Schipper, voorlichter (070 318 3931 en 06 124 77 66 2) of Kars Veling (06 54 23 56 88).

terug naar submenu

---

27 juni 2001

ChristenUnie wil vrijwillige bijdrage Kamer voor milieuschade door vliegreizen

Plant eens een boompje

Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) vraagt het presidium van de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Raming 2002 om de milieuschade door vliegreizen van de Kamer te compenseren door de aanplant van bomen: De Tweede Kamer moet maar eens laten zien hoeveel een gezond klimaat haar waard is. Als het klimaatprobleem ons ècht een zorg is, dan mag dat ons best wat kosten.

Vliegreizen zorgen voor een behoorlijke CO2-uitstoot en verergeren daarmee het wereldklimaatprobleem. In de Kamer klinkt daarom nogal eens een pleidooi voor invoering van een algemene belasting op vliegreizen. Maar de Kamer kiest zelf ook honderden keren per jaar het luchtruim. Eimert van Middelkoop wil daarom dat de Tweede Kamer het goede voorbeeld geeft en vrijwillig een paar tientjes extra betaalt voor de bestrijding van het klimaatprobleem: Het gaat mij niet om het vliegen met een schoon geweten, maar om het betalen van de werkelijke prijs, want in de prijs van een vliegticket zijn de milieukosten niet doorberekend.

De Stichting Trees for Travel heeft de klimaatwoordvoerders en het presidium van de Tweede Kamer benaderd met een programma om de uitstoot door vliegreizen te neutraliseren door middel van bosaanplant. Als de Kamer een contract afsluit met deze stichting koopt zij zogenaamde klimaatcertificaten van 30 gulden (14 euro). Eén certificaat komt overeen met 1,25 ton CO2. Het geld wordt geïnvesteerd in duurzaam bosbeheer en bosaanplant, waarvoor Trees for Travel samenwerkt met de stichting FACE.

Voor meer informatie: Nico Schipper, voorlichter (070 318 3931 en 06 124 77 66 2) of Eimert van Middelkoop (070 318 2664).

terug naar submenu

---

27 juni 2001

ChristenUnie wil niet weten van tweedeling in wetenschappelijk onderwijs

Not amused over collegegeld topmasters

Minister Hermans wil de universiteiten toestaan hogere collegegelden te vragen voor topmasters. Dat blijkt uit het wetsvoorstel bachelor-master, dat afgelopen vrijdag besproken werd in de ministerraad. Daarmee negeert de minister de wens van de Tweede Kamer. Arie Slob (ChristenUnie) reageert verbaasd: Een ruime meerderheid van de Kamer heeft zich in maart terecht uitgesproken tegen hoogteverschillen in de collegelden, want het wetenschappelijk onderwijs moet voor iedereen betaalbaar blijven. .

In een algemeen overleg met Hermans over het hoger onderwijs liet Arie Slob al weten dat hij not amused is over dit onderdeel van het wetsvoorstel. De ChristenUnie is bang voor een tweedeling in het hoger onderwijs. Ik wacht af wat er nu verder gebeurt, maar voorspel een forse aanvaring met de Kamer als de minister bij zijn voornemen blijft, aldus Slob. Na botsingen met de Kamer over de toekomst van de IB-groep en reclame op Kennisnet, zou dat voor Hermans al de derde keer in korte tijd zijn dat hij van mening verschilt met de Kamer.

Voor meer informatie: Nico Schipper, voorlichter (070 318 3931 en 06 124 77 66 2) of Arie Slob (070 318 2663).

terug naar submenu

---

25 juni 2001

Kamermeerderheid steunt motie van Dick Stellingwerf

Randmeer voor Noordoostpolder?

De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een randmeer tussen de Noordoostpolder en het oude land van Overijssel en Friesland. In de vijfde Nota Ruimtelijke Ordening moet de optie van een randmeer voor de Noordoostpolder in elk geval open blijven door een ruimtelijke reservering, aldus Dick Stellingwerf van de ChristenUnie. Hij legde zijn visie neer in een motie, die op een grote meerderheid van de Kamer kan rekenen. De wens van de Kamer kwam aan de orde tijdens een overleg over het waterbeleid in de 21e eeuw.

Uit een verkennende studie van Rijkswaterstaat blijkt dat de aanleg van het randmeer veel mogelijkheden biedt. Volgens Rijkswaterstaat moeten de kansen die er nu liggen niet onbenut voorbij gaan. Deze rijksdienst vindt dat een randmeer een duidelijke waterhuishoudkundige betekenis heeft. Verder biedt het kansen voor allerlei ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer, natuur en landschap, toerisme en recreatie en cultuurhistorie. Door de aanleg van een randmeer zouden de oude zeedijk en oude havenplaatsjes als Blokzijl, Kuinre en Vollenhove weer aan het water komen te liggen.

Stellingwerf betreurt de afwachtende houding van de staatssecretaris: Het is jammer dat zij hierbij niet het voortouw wil nemen. De houding van het ministerie van VROM, dat in het kader van de raming voor ICES-projecten 1,4 miljard gulden heeft gereserveerd voor een eventuele aanleg van het randmeer, spreekt mij meer aan". Hij gaat er van uit dat de aanleg van een randmeer niet alleen geld kost, maar ook grote maatschappelijke baten oplevert.

Grote maatschappelijke organisaties, waaronder de ANWB en natuur- en milieuorganisaties, steunen het initiatief van de Kamer. Randmeren zijn multifunctioneel. Dat bewijzen de bestaande randmeren tussen de Veluwe en de provincie Flevoland.

Voor meer informatie: Nico Schipper, voorlichter (070 318 3931 en 06 124 77 66 2) of Dick Stellingwerf (070 318 2928).

terug naar submenu

---

31 mei 2001

André Rouvoet daagt kerken uit in toespraak voor Hervormde classis Slochteren

Kerk speelt sleutelrol in samenleving

De scheiding van kerk en staat krijgt vaak naar twee kanten de betekenis schoenmaker, blijf bij je leest. Er is sprake van een overaccentuering van het principe van de scheiding tussen kerk en staat. Het gevolg is een proces van volstrekte vervreemding tussen die twee. Dat is niet ten tijde van Paars begonnen, maar heeft in de afgelopen jaren wel stevige impulsen gekregen. Ik ga vanavond aan de andere kant van het bootje hangen. De kerk speelt een sleutelrol in de samenleving. Met betrekking tot hun spreken in de samenleving daag ik de kerken uit: Laat u niet uit het maatschappelijk middenveld slaan, aldus André Rouvoet tijdens een spreekbeurt vanavond voor de Hervormde classis Slochteren.

Als voorbeeld van de overaccentuering van de scheiding tussen kerk en staat noemde Rouvoet de kritiek op kardinaal Simonis toen hij uitsprak dat de overheid zich weinig meer gelegen laat liggen aan de kerken. Daaruit sprak een miskenning van de relevantie van de kerk in de samenleving, aldus Rouvoet.

Hij stelt vast dat de opmerking schoenmaker, blijf bij je leest vooral aan de kerken geadresseerd wordt. Ik heb nog niet gehoord dat bijvoorbeeld Greenpeace of het VNO/NCW de boodschap krijgt dat ze zich bemoeien met zaken waar zij niet over gaan of waar zij geen verstand van hebben.

Rouvoet vindt dat de kerken met hun appèl op de overheid wel als kerk moeten spreken: De kerken gaan bijvoorbeeld niet over de toelatingscriteria voor asielzoekers. Dan geldt wèl: schoenmaker, blijf bij je leest! De kerken hebben een andere taak. Het verstrekken van eten en drinken en onderdak aan uitgeprocedeerde maar niet-verwijderbare vreemdelingen sluit bijvoorbeeld prima aan bij de diaconale taak van de kerk. Toen dat gebeurde verklaarde de PvdA de kerken buiten onze democratische rechtsorde en meende het CDA dat zij op de stoel van de overheid gingen zitten. Niets is minder waar. De kerken gaven invulling aan hun diaconale opdracht, aldus Rouvoet.

De kerk is een geloofsgemeenschap. Sommigen vinden de betekenis van de kerk voor de samenleving daarom beperkt. Rouvoet niet: Ik kan de kerken niet vaak genoeg horen spreken, want juist omdat de kerk een geloofsgemeenschap is neemt zij zon bijzondere plaats in de samenleving in.

Voor meer informatie: Nico Schipper, voorlichter (06 124 77 66 2)

terug naar submenu

---

30 mei 2001

Commissie Donner loopt weg voor fundamentele discussie sociale zekerheid

Cosmetische ingrepen geen oplossing

De ChristenUnie vindt dat de voorstellen van de Commissie Donner vooral een cosmetisch karakter hebben. Dit is pappen en nathouden. Ik mis een fundamentele bezinning op onze sociale zekerheid, aldus Leen van Dijke. Hij reageert negatief op het voorstel dat in de toekomst alleen volledig arbeidsongeschikten in aanmerking komen voor een WAO-uitkering. Het is alsof een autoverzekeraar tegen een klant met een deuk in zijn auto zegt dat hij maar eens terug moet komen als de auto total loss is.

De hoofdlijnen van het advies van de Commissie Donner lagen al voor de officiële presentatie op straat. Daar heeft de fractievoorzitter van de ChristenUnie zich aan gestoord: Het lijkt erop dat er tussentijds een maatschappelijk consultatierondje is ingebouwd. Daar komt bij dat de commissievoorzitter en de staatssecretaris voor de publicatie van het rapport ook nog eens met elkaar hebben overlegd. Dat is niet goed voor het vertrouwen in de onafhankelijkheid van het advies.

Vanzelfsprekend maakt ook de ChristenUnie zich zorgen over de enorme aantallen WAOers, maar ze voelt niks voor paniekingrepen. De wijzigingen van 1998 moeten de kans krijgen zich te bewijzen. Van Dijke verwacht dat er een aanzuigende werking uitgaat van het voorstel om alleen volledig arbeidsongeschikten in aanmerking te laten komen voor een WAO-uitkering. Bovendien: Als we gedeeltelijk arbeidsongeschikten uit de WAO houden, maken we ze daarmee nog niet arbeidsgeschikt.

De ChristenUnie wil de instroom in de WAO beperken door zo vroeg mogelijk in het eerste ziektejaar te beginnen met reïntegratie. Werknemer èn werkgever moeten zich daarvoor inspannen: Als zij zich aantoonbaar onvoldoende inspannen, verspelen zij het recht op WAO. Leefstress of een arbeidsconflict mogen niet leiden tot een WAO-uitkering. Deze klachten zijn mede de oorzaak van de enorme instroom in de WAO, maar het gaat hier niet om ziekten, aldus Van Dijke.

In het najaar organiseert de ChristenUnie een congres over de WAO.

Voor meer informatie: Nico Schipper, voorlichter (070 318 3931 en 06 124 77 66 2) of Leen van Dijke (070 318 2926).

terug naar submenu

---

29 mei

94% deelnemers referendum: EU moet vaccinatieverbod opheffen!

Breed landelijk platform vóór vaccinatie

Liesbeth Hofman, initiatiefneemster van de website www.mkzalternatief.nl, overhandigde de uitslag van het MKZ-referendum vanmiddag aan Dick Stellingwerf. Hij is de landbouwwoordvoerder van de ChristenUnie en voormalig dierenbeschermer van het jaar. Ongeveer 94% van de deelnemers aan het referendum vindt dat de Europese Unie het vaccinatieverbod zo snel mogelijk moet opheffen.

De uitslag van het referendum onderstreept het belang van het initiatief van Dick Stellingwerf voor de oprichting van een landelijk platform dat het maatschappelijk verzet tegen het non-vaccinatiebeleid moet mobiliseren. Nu de MKZ-crisis ten einde lijkt, moeten we het gesprek over het non-vaccinatiebeleid en over de toekomst van de veehouderij voorzetten. Het gevaar is nu groot dat we ons nu weer in slaap laten sussen, aldus Stellingwerf. Zolang 300.000 dieren moeten worden afgeslacht kan de Nederlandse aanpak vanuit de dierethiek geen succes genoemd worden. Wij vinden dat het roer in Europa om moet en pleiten voor opheffing van het vaccinatieverbod.

Onder aanvoering van de Dierenbescherming hebben ANWB, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, LTO, Milieudefensie, MKB, NAJK, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Raad van Kerken het initiatief van Dick Stellingwerf overgenomen. Vanavond vergaderen zij over het vervolg.

Voor meer informatie: Nico Schipper, voorlichter (070 318 3931 en 06 124 77 66 2) of Dick Stellingwerf (070 318 2928).

terug naar submenu

---

28 mei 2001

ChristenUnie wil slachtoffers BSE en MKZ gelijk behandelen

Ook schadevergoeding voor BSE-bedrijven

De regering maakt onderscheid tussen bedrijven die getroffen zijn door het MKZ-virus en de gekkekoeienziekte. De MKZ- en BSE-bedrijven krijgen de taxatiewaarde van de veestapel vergoed. Maar alleen de MKZ-bedrijven krijgen daar bovenop een schadevergoeding voor de niet-geproduceerde melk. Dat is niet terecht, vindt de ChristenUnie. In het MKZ-overleg met minister Brinkhorst op dinsdag 29 mei dringt landbouwwoordvoerder Dick Stellingwerf aan op gelijke behandeling van MKZ- en BSE-bedrijven.

Op initiatief van het zuivelverwerkend bedrijfsleven is de zogenaamde veertig-cent-regeling voor de MKZ-bedrijven tot stand gekomen. Dick Stellingwerf vindt dat deze regeling ook opengesteld moet worden voor de BSE-bedrijven. De regering meet met twee maten. Er is sprake van ongelijke behandeling van MKZ-bedrijven en BSE-bedrijven. Dat kan de regering niet verdedigen, aldus Stellingwerf. Het gaat over twee verschillende dierziekten, maar oorzaak en gevolg zijn hetzelfde. De boeren kunnen er in beide gevallen niets aan doen en de bedrijven worden in beide gevallen geruimd.

De woordvoerder van de ChristenUnie vindt dat de regelingen die voor MKZ-bedrijven gelden met terugwerkende kracht tot 1 februari 2001 ook voor BSE-bedrijven moeten gelden. Na deze datum mochten de BSE-bedrijven hun melkquotum namelijk niet meer verleasen. Bedrijven die nu of in de nabije toekomst getroffen worden door BSE krijgen zo ie zo te maken met een forse inkomstenderving omdat zij op korte termijn geen nieuwe veestapel kunnen opbouwen en de druk op de melkveemarkt door de MKZ-crisis enorm is toegenomen.

Voor meer informatie: Nico Schipper, voorlichter (070 318 3931 en 06 124 77 66 2) of Dick Stellingwerf (070 318 2928).

terug naar submenu

---

24 april 2001

ChristenUnie wil landelijk platform

Verzet tegen vaccinatieverbod Europese Unie is krachteloos door versnippering

Er bestaat veel verschil van mening over de bestrijding van de MKZ-crisis, maar over één ding is iedereen het eens: Het vaccinatieverbod van de Europese Unie moet van de baan, zodat de massavernietiging van gezonde dieren kan worden voorkomen! Het verschil van mening over andere zaken mag dit geluid niet langer overstemmen. Dat schrijft Dick Stellingwerf van de ChristenUnie in een brief aan alle Tweede Kamerfracties en een aantal landelijke organisaties. Hij stelt voor om de krachten te bundelen en met een nationale actie de druk op de Europese Unie te vergroten.

Stellingwerf meent dat de vele particuliere initiatieven te versnipperd zijn om voldoende slagkracht te ontwikkelen: Er moet een landelijk platform komen dat de massale steun voor afschaffing van het vaccinatieverbod mobiliseert. De woordvoerder van de ChristenUnie verwacht dat zon platform miljoenen handtekeningen kan verzamelen. Deze handtekeningen moeten worden aangeboden aan de Europese Commissie en de Europese Raad van Ministers.

Organisaties die een landelijk netwerk hebben en betrokken zijn bij de MKZ-problematiek zijn bij uitstek geschikt om een landelijk platform te vormen. Stellingwerf denkt daarbij naast LTO aan de Dierenbescherming, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunst, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. Hij roept deze organisaties op het initiatief te nemen tot de oprichting van een landelijk platform en vraagt van de politieke partijen om dit initiatief vervolgens te steunen. Voor meer informatie: Nico Schipper, voorlichter (070 318 3931 of 06 124 77 66 2) of Dick Stellingwerf (070 318 2928).

terug naar submenu

---

11 april 2001

Stem voor alternatieve bestrijding MKZ!

Website als particulier initiatief voor nationale consumentenactie tegen ruimingen

Twee gewone Nederlanders, Liesbeth Hofman en Jaco de Groot, lanceren een website waarop de bevolking zich uit kan spreken over het beleid in de strijd tegen MKZ. Zij maken geen geheim van hun doelstelling: "Wij willen voorkomen dat er nog meer gezonde dieren onnodig worden geruimd". Hofman en De Groot roepen iedereen op de website www.mkzalternatief.nl te bezoeken en te stemmen over de stellingen. De uitslag van dit MKZ-referendum wordt aangeboden aan Dick Stellingwerf van de ChristenUnie, omdat hij zich sterk maakt voor een alternatieve bestrijding van MKZ.

Het particulier initiatief heeft een paar concrete doelstellingen. Op de korte termijn willen de initiatiefnemers de ruiming van gezonde dieren voorkomen en de consument overhalen om juist de producten van gevaccineerde runderen te kopen. Op de lange termijn bepleiten zij herinvoering van het vaccinatiebeleid om Engelse toestanden te voorkomen.

Hofman en De Groot zijn er van overtuigd dat veel mensen in Nederland naar een andere aanpak van de bestrijding van MKZ toe willen: "Het is echt héél belangrijk dat zij nu zo snel mogelijk hun stem uitbrengen op onze website, zodat we de ruiming van zoveel mogelijk dieren nog kunnen voorkomen".

Voor meer informatie: www.mkzalternatief.nl of Liesbeth Hofman (026 362 06 02 of 06 26 530 543)

terug naar submenu

---

3 april 2001

ChristenUnie vraagt minister te anticiperen op desastreuze gevolgen

Pleidooi voor versoepeling vervoersverbod

In een brandbrief aan de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij roept de ChristenUnie minister Brinkhorst op een nieuwe ramp te voorkomen. Het vervoersverbod veroorzaakt een enorm ruimtegebrek bij veehouders. Om te voorkomen dat daardoor honderdduizenden gezonde dieren moeten worden vernietigd, moet de minister snel maatregelen nemen. De ChristenUnie stelt voor het vervoersverbod te versoepelen en dieren overeenkomstig de oorspronkelijke bedoeling - onder strenge voorwaarden naar de slachterij te vervoeren.

Om bij een langdurig vervoersverbod te voorkomen dat de hokken te klein worden, is tijdens de varkenspestepidemie besloten om biggen meteen na de geboorte dood te spuiten. Nu wordt overwogen om drachtige zeugen te aborteren.

De ChristenUnie wil zon scenario voorkomen. "Evenhoevigen (koeien, schapen, geiten en varkens) buiten de 2-kilometerzones worden nog niet ingeënt. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn komen deze dieren in een onaanvaardbare situatie terecht, doordat ze uit de hokken groeien. "Wij vinden dat deze dieren niet moeten worden vernietigd om het ruimtegebrek op te lossen, maar gewoon naar de slachterij moeten worden gebracht", aldus landbouwwoordvoerder Dick Stellingwerf. Vervoer van de dieren is hoe dan ook nodig. Met dat gegeven kiest de ChristenUnie voor vervoer naar de slachterij in plaats van transport naar het destructiebedrijf. Bijkomend aspect is dat het vervoer naar de slachterij meestal een kortere afstand betreft. "In verband met het exportverbod van levende dieren zullen we een deel van het vlees tijdelijk moeten opslaan. Op die manier kunnen we een redelijk prijspeil handhaven".

In de brief vraagt de ChristenUnie verder (opnieuw) aandacht voor het voorstel om de gevaccineerde, maar kerngezonde, dieren binnen de 2-kilometerzones te sparen. "Het is niet nodig om deze dieren zodra er weer voldoende destructiecapaciteit is alsnog te vernietigen", aldus Dick Stellingwerf. "Ik bepleit géén voortijdige vernietiging van deze dieren, maar gewone slacht op het moment dat het dier anders ook voor consumptie weg zou zijn gegaan". Om rekening te houden met het Europees beleid wil de ChristenUnie dit vlees reserveren voor binnenlandse consumptie.

terug naar submenu

---

29 maart 2001

Vaccinatie uitbreiden, alleen besmette dieren doden

Op stapel staande massaslachtingen onacceptabel

GroenLinks en ChristenUnie hebben 29 maart in een motie voorgesteld om niet langer alle bedrijven te ruimen in een straal van twee km rond bedrijven waar MKZ is vastgesteld of die verdacht worden van een MKZ-besmetting. De massale slachting van gezonde dieren neemt onaanvaardbare vormen aan en is ethisch onverantwoord.

GroenLinks en ChristenUnie willen dat de dieren op de bedrijven in de 2 km straal, allemaal worden gevaccineerd en dat van deze dieren bloed wordt afgenomen. Alleen die dieren waarvan de bloedtest positief of verdacht is, moeten worden afgemaakt. Alle gezonde dieren kunnen in leven blijven.

GroenLinks en ChristenUnie zullen verder in een motie vragen om ook alle dieren in dierentuinen op zo kort mogelijke termijn te vaccineren. De dreiging dat de huidige aanpak van mond- en klauwzeer zal leiden tot het ruimen van een dierentuin, wordt steeds groter. Dat is niet acceptabel als een goed alternatief vaccineren voorhanden is, waarmee dit drama voorkomen kan worden.

terug naar submenu

---

26 maart 2001

Resoluties congres ChristenUnie over MKZ krijgen vervolg

Tijdens het derde Uniecongres van de ChristenUnie, op zaterdag 24 maart 2001, werden twee resoluties (zie homepage - button Nieuws) over MKZ aanvaard. De resoluties roepen de Raad van Ministers en de Europese Commissie en de Nederlandse regering op om zo snel mogelijk het non-vaccinatiebeleid te heroverwegen en de dieren in leven te laten. Het congres gaf uiting aan haar betrokkenheid bij de boeren en de situatie in het land door een moment van stilte. Het bestuur legde vervolgens twee resoluties voor aan het congres.

In samenspraak met onder andere de fractie in het Europees Parlement werden de teksten van de resoluties bijgesteld om een zo groot mogelijk draagvlak voor de resoluties te creeren. In de resoluties vraagt de ChristenUnie op europees niveau het non-vaccinatiebeleid te heroverwegen en intussen binnen de zones met verdachte bedrijven met vaccinaties te beginnen en deze dieren in leven te laten.

De congresdeelnemers stelden zich massaal achter de resoluties. Intussen heeft de landbouwwoordvoerder van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, Dick Stellingwerf, een vervolg gegeven aan de twee resoluties. Hij doet een dringend beroep op de Nederlandse regering om te stoppen met de massavernietiging van dieren die (nog) geen verschijnselen van Mond- en Klauwzeer vertonen. Dinsdag 27 maart brengt hij de inhoud van de resoluties in een overleg met de minister ter sprake.

(Zie ook de resoluties, onder button Nieuws)

terug naar submenu

---

19 maart 2001

Arie Slob maakt zich sterk voor aandacht voor de eigen cultuur

ChristenUnie wil gewoon Nederlands in hoger onderwijs

De internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland mag niet leiden tot minder aandacht voor de Nederlandse cultuur en de Nederlandse samenleving in de colleges. Dat vindt de ChristenUnie. Woordvoerder Arie Slob maakt zich met name sterk voor het Nederlands als voertaal: De internationalisering van ons hoger onderwijs betekent dat er meer colleges in het Engels worden gegeven. Dat begrijp ik. Maar de ChristenUnie wil dat een groot deel van het onderwijs ook in de toekomst gewoon in het Nederlands wordt aangeboden.

Tijdens het overleg met de minister Hermans over de invoering van de bachelor- en masterstructuur hield Slob verder een pleidooi voor het verplichten van afgestudeerden om in Nederland de Nederlandse titulatuur te voeren.

De duur van de masters is in het buitenland meestal twee jaar, maar de minister wekt de indruk dat hij de masterfase slechts voor één jaar financieren. Het ligt voor de hand dat de universiteiten daarom bij veel studies ook éénjarige masterprogrammas gaan opstellen. Ik ben bang dat er van internationalisering op die manier niet veel terechtkomt, aldus Arie Slob. De ChristenUnie vindt niet dat de studenten zelf voor de kosten van het tweede jaar moeten opdraaien. Daarmee komt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk te staan. In een reactie heeft de minister inmiddels aangegeven dat hij de bestaande studieduur als uitgangspunt neemt, maar uitbreiding in de toekomst niet uitsluit.

terug naar submenu

---

16 februari 2001

Pleidooi voor aanpak BSE-crisis met een vrijwillige fokstop

ChristenUnie wil massaslachting voorkomen

De ChristenUnie doet minister Brinkhorst de suggestie om de BSE-crisis aan te pakken met een vrijwillige fokstop voor rundvee. Ik stel voor om boeren die hun koeien gedurende een periode van bijvoorbeeld een jaar niet laten dekken of insemineren daarvoor een vergoeding te geven. Zij moeten daarnaast een schadeloosstelling krijgen als zij hun rundvee langer op hun bedrijf houden. Verder kun je ook nog denken aan het slachten van kalveren op een lager gewicht, aldus Dick Stellingwerf. Deze maatregelen leiden er toe dat er zowel op de kortere als de langere termijn minder vlees op de markt komt, zodat de rundvleesmarkt zich kan herstellen.

Dick Stellingwerf vindt het aantal BSE-gevallen niet het grootste probleem van de crisis. Het gebrek aan vertrouwen bij de consument is een veel ernstiger probleem, want daardoor is de vraag naar rundvlees enorm gedaald en de prijs ingezakt. Om te voorkomen dat de prijzen nog verder dalen, besloten de Europese Commissie en de Europese landbouwministers honderdduizenden gezonde koeien af te maken en te vernietigen. De ChristenUnie en vele anderen hebben ethische bezwaren tegen deze aanpak.

Met de suggestie van Stellingwerf kunnen de bestrijders van de BSE-crisis twee vliegen in één klap slaan. Een vrijwillige fokstop komt tegemoet aan de ethische bezwaren tegen het fokken van jongvee enerzijds en het op grote schaal afmaken van gezonde koeien anderzijds. Een vrijwillige fokstop levert op termijn bovendien een besparing op, want de productie van rundvlees daalt en van een massale vernietiging voor veel geld is dan geen sprake meer. Het op korte termijn geproduceerde teveel aan vlees kan in koelhuizen worden opgeslagen. En wanneer het aanbod van rundvlees door de vrijwillige fokstop terugloopt en de vraag aantrekt, kan dat vervolgens weer op de markt worden gebracht. Daarmee zijn we ook af van de discussie over de dumping van rundvlees op de derde-wereldmarkt, aldus Stellingwerf.

De ChristenUnie vraagt minister Brinkhorst in een brief de suggesties te bestuderen en op Europees niveau aan de orde te stellen.

terug naar submenu

---

14 februari 2001

De lege stoel van Gert Schutte bleef geen dag onbezet

Arie Slob geïnstalleerd als Kamerlid

De zetel bleef geen dag onbezet. Gisteren nam Gert Schutte officieel afscheid van de Tweede Kamer. Vandaag nam Arie Slob (39) de lege plaats in. De aanwinst van de ChristenUnie is gepokt en gemazeld in de lokale politiek, waar hij de politiek dichtbij de mensen bracht. Hij zal zich in de Tweede Kamer vooral bezighouden met Onderwijs en Binnenlandse Zaken.

Arie Slob verruilt een zetel in de gemeenteraad van Zwolle voor een zetel in de Tweede Kamer. In 1999 kozen zijn collega-raadsleden hem tot Politicus van het jaar. Gisteren nam hij in zijn woonplaats nog de Periodieke Politieke Peper Prijs in ontvangst voor zijn jarenlange kwalitatieve inbreng en inzet voor de politieke zuiverheid in de Zwolse politiek.

De nieuwe man van de ChristenUnie is iemand die een politiek-inhoudelijke bijdrage aan het debat graag koppelt aan het mobiliseren van mensen. Hij was in 1999 de bezielende kracht achter een groot aantal gebedsdiensten in het hele land n.a.v. de kabinetsplannen inzake abortus en euthanasie. Hij is ook de geestelijk vader van het platform Verzet tegen geweld.

Arie Slob studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen en was tot vandaag werkzaam als projectleider bij een schoolbegeleidingsdienst. Hij is getrouwd en vader van vier kinderen.

terug naar submenu

---

14 februari 2001

Dick Stellingwerf geeft boeren kans hun veestapel weer op te bouwen

ChristenUnie wil ruimen jongvee stoppen

Dick Stellingwerf keert zich tegen het ruimen van de hele veestapel als er op een bedrijf een geval van BSE wordt ontdekt. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van het Kamerlid van de ChristenUnie aan minister Brinkhorst. Stellingwerf wil vooral het jongvee sparen: Daar zijn goede argumenten voor. Op dit moment is er sprake van willekeur. Het Kamerlid wil daar een eind aan maken. Jongvee is toch het erfelijk uitgangsmateriaal waar boeren vaak decennia lang aan hebben gewerkt, aldus Stellingwerf.

Vanaf 1 januari 2001 worden alle dieren ouder dan dertig maanden bij de slacht getest op BSE. Sindsdien zijn er in Nederland 11 dieren met de gekke-koeienziekte ontdekt. Stellingwerf benadrukt dat er in alle gevallen sprake is van één zieke koe per bedrijf. Dan reist de vraag of het noodzakelijk is de hele rundveestapel van zon bedrijf te vernietigen.

Voor volwassen melkvee lijkt er op dit moment helaas weinig hoop, omdat veel melkfabrieken geen melk van een door BSE getroffen bedrijf accepteren, aldus Stelingwerf. Maar jongvee moeten we sparen, omdat het vooralsnog toch niet in productie komt. De boer kan dan gebruik blijven maken van het uitgangsmateriaal, waar hij vaak decennia lang aan gewerkt heeft, en in de tussentijd kan de test om BSE bij levende dieren op te sporen verder ontwikkeld worden.

Het Kamerlid van de ChristenUnie stelt vast dat er sprake is van een willekeurige situatie: Jongvee dat door verkoop niet meer op een door BSE getroffen bedrijf aanwezig is al is het maar sinds één dag, hoeft niet te worden vernietigd. Zonder die verkoop waren dezelfde dieren echter gewoon afgemaakt. Stellingwerf vindt dat er aan deze willekeur een einde gemaakt moet worden.

terug naar submenu

---

25 januari 2001

Dick Stellingwerf (ChristenUnie) wil boeren belonen voor publieke functie

Premie voor open houden landschap

Dick Stellingwerf (ChristenUnie) heeft tijdens een debat over het plattelandsbeleid gepleit voor een premie voor boeren die een bijdrage leveren aan het openhouden van het landschap. Hij denkt daarbij aan een bedrag per hectare. Deze premie komt vooral ten goede aan de akkerbouw en de melkveehouderij (de grondgebonden sectoren). Met de premie van Stellingwerf blijft het landschap open en stimuleert de overheid minder milieubelastende vormen van landbouw. Het mes snijdt aan twee kanten.

Het kamerlid van de ChristenUnie heeft minister Brinkhorst gevraagd hierover na te denken en met concrete voorstellen te komen. Boeren die het landschap open houden, leveren een belangrijke bijdrage aan de publieke waarden en de leefbaarheid van het platteland. Net als dierenwelzijn en natuurbeheer moeten we dat belonen, aldus Stellingwerf. Hij verwacht dat de vergoeding met name de akkerbouwers weer een beetje lucht kan geven. De akkerbouw kampt al enige jaren met hoge kosten en lage inkomens.

terug naar submenu

---

17 januari 2001

Nieuwe lijsttrekker wordt niet meteen geassocieerd met RPF of GPV

ChristenUnie kiest voor Kars Veling

RPF en GPV verdwijnen van het politieke toneel. De ChristenUnie neemt deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002. De nieuwe politieke formatie presenteerde vandaag als eerste politieke partij haar kandidatenlijst. Dr. Kars Veling (52) wordt de nieuwe lijsttrekker. Leen van Dijke, André Rouvoet, Eimert van Middelkoop en Dick Stellingwerf bezetten de plaatsen 2 t/m 5 op de lijst. Dat bleek vandaag tijdens een perspresentatie van de ChristenUnie in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

De nieuwe lijsttrekker van ChristenUnie wordt niet meteen geassocieerd met RPF en GPV. Hij is een echter representant van de nieuwe politieke formatie. Kars Veling studeerde wiskunde en wijsbegeerte. Hij promoveerde in 1982 met een dissertatie over de methodologie van de sociale wetenschappen. Kars Veling is rector van het Greijdanus College in Zwolle, een school met 3500 leerlingen. Daarnaast is hij lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie en voorzitter van de VBOK. De nieuwe lijsttrekker is een liefhebber van kunst en cultuur. Het bestuur van de ChristenUnie vindt dat hij het beste van RPF en GPV in zijn persoon verenigt. Kars Veling maakt deel uit van een team van twaalf kandidaten, die elkaar prima aanvullen. Dit team speelt een belangrijke rol in de campagne van de ChristenUnie èn in de periode daarna.

De commissies Schutte (RPF) en De Boer (GPV) hebben de lijsten van de twee partners van de unie samengesteld. Zij hebben daarvoor gebruik gemaakt van de 150 namen die zijn ingediend door de besturen en verenigingen van de twee partijen. De commissie Slump (ChristenUnie) adviseerde het uniebestuur vervolgens over het meest sterke team dat uit de lijsten van de twee uniepartners geformeerd kon worden. Het bestuur nam dit advies over en stelde de kandidatenlijst vast. Op 24 maart 2001 moet de lijst door het uniecongres worden goedgekeurd. De verenigingen van RPF en GPV ontvangen vandaag per post een brief van het uniebestuur en een videopresentatie van het team van twaalf kandidaten. Dit team trekt de komende maanden door het land, zodat de verenigingen de kandidaten nog beter leren kennen.

terug naar submenu

---

20 december 2000

Europees Handvest biedt wellicht mogelijkheden

ChristenUnie wil stakingsverbod voor OV

Het wordt hoog tijd voor een bezinning op stakingen in het openbaar vervoer. Dat vindt Dick Stellingwerf, woordvoerder van de ChristenUnie voor Verkeer en Waterstaat. Hij wil van minister Netelenbos weten of het Europees Handvest mogelijkheden biedt het stakingrecht in het OV te beperken. Het Kamerlid heeft aangekondigd hierover schriftelijke vragen te stellen.

Het is Stellingwerf een doorn in het oog dat conflicten tussen personeel en directie bij de NS met dit buitenproportionele instrument worden uitgevochten. "Dit kan alleen maar leiden tot verslechtering van de positie van het OV ten opzichte van de auto. Dat is onacceptabel, gelet op de cruciale betekenis van het OV binnen het totale vervoerssysteem in onze moderne samenleving. Bovendien staat het haaks op het huidige beleid, waarin versterking en stimulering van het OV uitgangspunt van beleid is", aldus Stellingwerf.

Een omvangrijke verstoring van het OV-netwerk leidt tot onevenredige maatschappelijke consequenties voor honderdduizenden mensen en instellingen. Mede daarom vindt Stellingwerf dat conflicten in het OV moeten worden opgelost door bindende arbitrage.

terug naar submenu

---

december 2000

Leen van Dijke (ChristenUnie) reageert geïrriteerd op voorstel Staatssecretaris Ybema

Doe nou eens wat aan de problemen van de particuliere schuldhulpverleners!

"Ondanks toezeggingen van de overheid wachten de particuliere hulpverleners inmiddels jarenlang op een eerlijke kans om mensen met schulden te helpen", aldus Leen van Dijke tijdens een bijeenkomst van de Stichting Modus Vivendi op zaterdag 2 december in Amersfoort. De financiële vergoeding die particuliere schuldhulpverleners in rekening mogen brengen is ontoereikend. De ChristenUnie wil daar iets aan doen, omdat de sociale diensten en gemeentelijke kredietbanken veel mensen met hoge schulden in de kou laten staan. Van Dijke: "De bewindslieden weten van de problemen van de particuliere schuldhulpverleners af, maar doen er niks aan. Het is nu ècht de hoogste tijd dat de overheid iets aan dit maatschappelijke probleem doet". De regelgeving rond bonafide particuliere schuldhulpverlening schiet volgens Van Dijke ernstig tekort.

Het stoort het Kamerlid dat er op dit moment zelfs helemaal geen wettelijke regeling voor particuliere hulpverlening bestaat. Tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken zal hij zelf met voorstellen komen. Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer bericht dat hij in de nieuwe regeling niet wil vastleggen hoeveel de schuldhulpverlening mag kosten. Dat moeten de schuldeisers maar uitmaken. Van Dijke is het daar absoluut niet mee eens: "Als de schuldeisers moeten beslissen over de hoogte van de hulpverleningskosten, betekent dat de genadeklap voor dit particuliere initiatief. Schuldeisers hebben namelijk geen cent over voor de hulpverlening en stappen liever naar de rechter". Hij wil in de nieuwe regeling een kostendekkend bedrag opnemen voor de schuldhulpverlening en dat in mindering brengen op de in te vorderen schuld. Alleen op die manier kunnen mensen met schulden echt geholpen worden.

Van Dijke wil de schuldhulpverlening weghalen bij Economische Zaken. "De staatssecretaris helpt de schuldeiser in plaats van de schuldenaar. Daarom hoort schuldhulpverlening thuis bij Sociale Zaken", aldus Van Dijke.

terug naar submenu

---

22 november 2000

Leen van Dijke (ChristenUnie) reageert verbaasd op brief minister Jorritsma

"Minister lapt Europees Sociaal Handvest aan haar laars"

De minister van Economische Zaken maakt zich sterk voor de openstelling van winkels in achterstandswijken op zondag. Dat blijkt uit de brief van mevrouw Jorritsma van 21 november. Zij denkt met de openstelling van winkels op zondag de sociaal-economische situatie te verbeteren. "De minister gaat daarmee echter volstrekt voorbij aan het feit dat Nederland zich door de ondertekening van het Europees Sociaal Handvest (ESH) heeft verplicht een wekelijkse collectieve rusttijd te waarborgen die samenvalt met de dag die volgens de traditie of gewoonte in het betrokken land als rustdag wordt erkend", reageert Leen van Dijke verbaasd.

De ChristenUnie mist een degelijke argumentatie onder het streven van de minister. Van Dijke: "Het overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en anderen laat zien dat er geen draagvlak voor een verdere verruiming van de Winkel Tijden Wet (WTW) bestaat". Bovendien is het voor de gesprekspartners van de minister maar zeer de vraag of de openstelling van winkels op zondag echt leidt tot een verbetering van de sociaal-economische situatie in de achterstandswijken.

Het collectief recht op wekelijkse rust is niet in gevaar zolang niet meer dan 20% van het totaal aantal werknemers op de wekelijkse rustdag werkt en de bescherming van de rustdag voor de overgrote meerderheid van de werknemers is gewaarborgd. Dat zegt een Comité van Onafhankelijke Deskundigen. De minister liet eerder weten dat in 1997 25% van de Nederlandse beroepsbevolking op zondag werkt. In 1992 was dat bijna 21%. "In het licht van de afspraken in het kader van het ESH is dat een ongewenste ontwikkeling, die door het voornemen van de minister wordt versterkt", aldus Van Dijke. Hij zal er tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken daarom bij minister Jorritsma op aandringen dat Nederland zich houdt aan de afspraken in het handvest.

terug naar submenu

---

21 november 2000

André Rouvoet (ChristenUnie) doet een dringend appèl op het kabinet

Stop! Ga terug! Nederland is de spookrijder!

Met verbazing en grote bezorgdheid volgt men in het buitenland de euthanasiediscussie in Nederland. André Rouvoet maakt tijdens het euthanasiedebat in de Tweede Kamer de vergelijking met het drugsbeleid: "We beschouwen onszelf als voortrekkers en wie ons durft te bekritiseren, wordt niet serieus genomen". Het beeld van de spookrijder dringt zich op. "De mogelijkheid dat wij zèlf de spookrijder zijn en niet al die anderen die we tegenkomen, wordt niet meer serieus onder ogen gezien. Vandaag krijgt het kabinet de kans om gevolg te geven aan de waarschuwing Stop! Ga terug!"

Bij de presentatie van zijn eerste kabinet verzekerde premier Kok dat een paars kabinet een gewoon kabinet is. Rouvoet denkt daar nu anders over: "Intussen behandelen wij vandaag opnieuw een wetsvoorstel dat de gezonde grondslagen van onze samenleving aantast". Hij spreekt het kabinet en met name de verantwoordelijke bewindslieden daar indringend op aan: "Hier is meer aan de hand dan een verschil van mening over politieke keuzes. Het gaat hier om instituties en waarden met een lange geschiedenis, geworteld in onze cultuur. Wie deze instituties en waarden welbewust terzijde schuift, laadt een zware verantwoordelijkheid op zich".

Rouvoet is er van overtuigd dat de `plenaire afronding' van het debat over het wetsvoorstel Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding niet het einde van de euthanasiediscussie is. Om twee redenen. Eén van hoop en één van vrees: "Hoop, omdat ik het ondenkbaar acht dat euthanasie ooit een gesloten boek zal zijn en de gewetens van alle mensen met rust zal laten. En vrees, omdat uitlatingen van artsen, rechters, collega's en bewindslieden aangeven dat dit wetsvoorstel niet het sluitstuk van de euthanasieregeling is, maar hoogstens een belangrijke bouwsteen". Zo staat op de agenda staat in elk geval een regeling voor levensbeëindiging bij wilsonbekwamen. En minister Borst lijkt al een opening te hebben geboden voor mensen die `klaar zijn met leven', terwijl D66 en VVD hebben laten weten euthanasie bij demente bejaarden met een wilsverklaring niet te willen uitsluiten, ook al kan dan niet aan alle zorgvuldigheidseisen worden voldaan.

terug naar submenu

---

21 november 2000

André Rouvoet (ChristenUnie) uit stevige kritiek op houding kabinet

Is regeerakkoord belangrijker dan zorgvuldigheid van wetgeving?

André Rouvoet van de ChristenUnie uit tijdens de plenaire afronding van het euthanasiedebat stevige kritiek op de behandeling van het wetsvoorstel Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. "Het had er sterk de schijn van dat argumenten er niet meer toe deden en dat de ministers het debat nu gewoon willen afronden in de geruststellende wetenschap dat een ruime meerderheid van de Kamer het voorstel steunt. (...) Het kan niet zo zijn dat bij een zo ingrijpend voorstel, dat te maken heeft met leven en dood en de samenleving zo intens heeft beziggehouden en nóg bezighoudt, een politieke afspraak in het regeerakkoord vóór de zorgvuldigheid van wetgeving gaat".

Premier Kok heeft tijdens de Algemene Beschouwingen van 1999 het belang van een zorgvuldige behandeling van het wetsvoorstel onderstreept. Rouvoet herinnert het kabinet daaraan. Hij betreurt buitengewoon dat deze zorgvuldigheid gaandeweg de behandeling buiten beeld is geraakt. "Tal van vragen, waarvan sommige al voor de derde keer gesteld werden, bleven opnieuw onbeantwoord. Alle voorstellen onzerzijds voor versterking van waarborgen tegen ontsporingen werden zonder veel omwegen, maar ook zonder veel argumenten van tafel geveegd en de ministers kwamen niet veel verder dan het herhalen van wat in de schriftelijke stukken al was gezegd".

De bewindslieden hebben wijzigingsvoorstellen van Rouvoet en Van der Vlies (SGP), gericht op een betere verantwoording, transparantie en toetsbaarheid, zonder pardon naar de prullenmand verwezen. Rouvoet: "Ik moet zeggen dat de nonchalante, bijna onverschillige houding van de ministers ten opzichte van serieuze argumenten en voorstellen van de kant van de medewetgever mij onaangenaam heeft getroffen". Hij roept de bewindslieden op zich tijdens de plenaire afronding open te stellen voor de inbreng vanuit de Kamer, ook van die fracties die zich ten principale tegen het wetsvoorstel uitspreken.

terug naar submenu

---

21 november 2000

Waarom is euthanasie het hoofddoel en niet de verbetering van de zorg?

André Rouvoet (ChristenUnie) verlangt antwoorden op cruciale vragen

Een belangrijk bezwaar tegen het wetsvoorstel Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is dat de samenleving er ingrijpend door verandert. Euthanasie is een keuzemogelijkheid. Rouvoet: "De arts wordt vooral bestrijder van het lijden, maar daarbij staat hij niet meer eenduidig aan de kant van het leven, omdat ook het doden tot zijn competentie wordt gerekend". Intussen onderkent de ChristenUnie dat het lijden reëel is en ondraaglijk kan zijn, zowel voor een patiënt als voor de mensen om hem of haar heen. Zij mogen aanspraak maken op compassie, op mee-lijden van de samenleving.

Palliatieve zorg
Juist om die reden hamert de ChristenUnie voortdurend op de uitbreiding, versterking, intensivering en verbetering van de palliatieve zorg. Rouvoet: "Sprekend over compassie met de lijdende mens, moet de minister het toch met mij eens zijn dat palliatieve zorg daar een positieve invulling aan geeft en levensbeëindiging een negatieve, te weten het afsnijden van de lijdende mens uit de gemeenschap?" Deskundigen zijn van mening dat er op het gebied van de pijnbestrijding en de palliatie nog onbenutte mogelijkheden zijn. Waarom blijft dan een euthanasieregeling het hoofddoel van de minister en haalt zij niet alles uit de kast om de palliatieve zorg zó te optimaliseren dat een euthanasieregeling overbodig wordt? Zelfbeschikking
Het kabinet stelt dat de gedachte van de zelfbeschikking wel een rol speelt in de legalisering van levensbeëindigend handelen, maar niet de grondslag ervan vormt. Rouvoet wil weten wat dan wel de grondslag van het wetsvoorstel is: "Als het niet de wens van een lijdende patiënt om te sterven is die doorslaggevend is voor het loslaten van de strafbaarheid van de levensbeëindiging, dan moet er toch een ander motief zijn voor die legalisering? Dat maakt de wet zo mogelijk nog dubieuzer en bedreigender. (...) Ik vind het eerlijk gezegd onvoorstelbaar dat in de uitvoerige discussie totnogtoe geen duidelijk antwoord is gekomen op deze cruciale vraag".

terug naar submenu

---

18 november 2000

ChristenUnie wil subsidie voor ondernemers die WAO'ers aan een baan helpen

Leen van Dijke (ChristenUnie) neemt voorschot op begrotingsbehandeling Economische Zaken

De ChristenUnie zal er tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken bij de minister op aandringen ondernemers die zich speciaal richten op de reïntegratie van gemotiveerde kansarme werkzoekenden te ondersteunen. Dat kondigde Leen van Dijke aan tijdens het congres van de ChristenUnie op 18 november 2000 in Ede. "Op de vraag van mijn kant of dergelijke ondernemingen in aanmerking moeten komen voor subsidies voor vernieuwend ondernemerschap antwoordde de minister al met een volmondig ja. Ik reken dus op haar medewerking".

Het thema van het 2e congres van de ChristenUnie is Ethiek in de politiek. Dat betekent voor Van Dijke: "Eerst luisteren naar God en vervolgens doen wat Hij zegt". De sociale koers van de ChristenUnie fundeert hij onder andere op Spreuken 31: "Jij moet spreken voor wie zich niet verdedigen kan, jij moet opkomen voor de mensen die niet meetellen. Spreek en oordeel rechtvaardig". In de uitwerking daarvan komt Van Dijke terecht bij de mensen die in de WAO zijn beland en verdwalen in de bureaucratische doolhof tussen Sociale Diensten, het GAK en het Arbeidsbureau.

"Als zij nog gemotiveerd waren om opnieuw te gaan werken, dan is de moed na enige tijd wel vergaan! In Amsterdam en Heerlen zijn twee creatieve ondernemers onafhankelijk van elkaar een bedrijf gestart, dat uitsluitend personeel werft uit WAO'ers. Op hun weg hebben zij echter alleen maar tegenwerking en onbegrip ontmoet bij de gemeentelijke en provinciale instanties. Dat moet veranderen", aldus Van Dijke.

terug naar submenu

---

17 november 2000

ChristenUnie presenteert op 17 januari 2001 lijsttrekker

Thijs van Daalen licht werkwijze toe tijdens Uniecongres

Na een zorgvuldige selectieprocedure maakt de ChristenUnie op 17 januari 2001 bekend wie de lijsttrekker van de nieuwe politieke formatie van RPF en GPV wordt. De commissies Schutte (RPF) en De Boer (GPV) hebben de lijsten van de twee partners van de unie samengesteld. Zij hebben daarvoor gebruik gemaakt van de namen die zijn ingediend door de besturen en verenigingen van RPF en GPV. Een commissie, aangezocht door het Uniebestuur, voert op dit moment gesprekken met de belangrijkste kandidaten en adviseert vervolgens het Uniebestuur over het meest sterke team. Dat deelt voorzitter Thijs van Daalen mee tijdens het uniecongres op zaterdag 18 november.

Tijdens het congres stellen de afgevaardigden maar een deel van het kernprogramma van de ChristenUnie vast. Het bestuur reageerde verrast op de grote hoeveelheid amendementen en moties die werden ingediend, maar moest daardoor wel besluiten tot een behandeling in etappes. "Het grote aantal reacties geeft blijk van grote betrokkenheid bij de totstandkoming van een belangrijk document als het kernprogramma", aldus Van Daalen.

Het congres staat in het teken van het thema Ethiek in de politiek. Hierover spreken Leen van Dijke en Gert Schutte en ook dr. J. Douma. En de afgevaardigden van de verenigingen gaan hierover met elkaar en met de auteurs van een aantal stellingen in debat.

terug naar submenu

---

16 november 2000

Wethouder maakt gewetensbezwaarden monddood!

Leen van Dijke bij oprichting ChristenUnie in Amsterdam

Tijdens de oprichtingsvergadering van de ChristenUnie in Amsterdam reageert Leen van Dijke (RPF) op de uitspraken van de Amsterdamse wethouder Dales, die in de Volkskrant vandaag pleit voor ontslag van ambtenaren die weigeren om homo's te trouwen. "Door te dreigen met ontslag legt hij ambtenaren met gewetensbezwaren het zwijgen op", aldus Van Dijke. "Zijn uitspraken zijn bovendien volledig in strijd met de inhoud van de brief van 14 november jl. die staatssecretaris Cohen van Justitie hierover schreef aan de Tweede Kamer".

Van Dijke gaat verder in op de tolpoorten en op de grotestedenproblematiek. De aanleiding voor zijn komst naar Amsterdam is de lokale unie van RPF en GPV. De twee partijen gaan nu ook in de hoofdstad samen verder als ChristenUnie.
De lokale ChristenUnie presenteert in een gevarieerd programma haar politieke speerpunten en de campagne Geef de ChristenUnie een stem in Amsterdam. Bekende Amsterdammers, die ook werkzaam zijn in de stad, zullen uiteen zetten waarom zij de ChristenUnie een warm hart toedragen.

Zie ook de lokale website van de ChristenUnie Amsterdam.

terug naar submenu

---

15 november 2000

Eerder investeren in OV en binnenvaart

ChristenUnie presenteert notitie Duurzaam mobiel

Het rijk moet in het komend decennium meer en eerder investeren in de aanleg van infrastructuur voor OV, binnenvaart en fiets. Dat is financieel haalbaar als minder fors wordt ingezet op de aanleg van nieuwe autosnelwegen. Bestaande snelwegen kunnen beter worden benut en een daadkrachtig prijsbeleid kan de automobiliteit substantieel doen verminderen.

Dit bepleit Dick Stellingwerf van de ChristenUnie (RPF en GPV) tijdens de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 2001. Hij biedt de minister van Verkeer en Waterstaat een notitie aan, waarin hij voorstelt investeringen in het OV, de vaarwegen en de fiets met een omvang van ongeveer 5 miljard gulden te versnellen. Hij verwondert zich erover dat de keuze van de minister voor een kilometerheffing gepaard gaat met extra investeringen in autosnelwegen. Dit is niet doelmatig, omdat de kilometerheffing de automobiliteit met 25% kan doen afnemen. Stellingwerf roept de minister op de kilometerheffing voor personenauto's uiterlijk in 2008 in te voeren en voor vrachtwagens al in 2003.

Stellingwerf stelt ook voor de voorgenomen korting op de exploitatie van het OV van 35 miljoen ongedaan te maken. Deze korting is voor het lopend jaar ongedaan gemaakt en er zijn geen nieuwe feiten die de korting voor 2001 wél zouden rechtvaardigen. Als de overheid inzet op een sterke groei van het OV moeten geen beperkingen worden aangebracht in de bekostiging.

terug naar submenu

---

13 november 2000

Gokverslaafden niet geholpen met verruiming gokmogelijkheden

ChristenUnie niet gelukkig met kabinetsbesluit over gokken

"De kabinetsplannen met betrekking tot de kansspelen zijn even tweeslachtig als het tot nu toe gevoerde kansspelbeleid. Door toe te geven aan de druk tot verdere verruiming van de gokmogelijkheden zal de gokverslaving niet worden teruggedrongen", aldus Gert Schutte. In een reactie op het kabinetsbesluit laat de ChristenUnie, de politieke formatie van RPF en GPV, weten dat de voortdurende uitbreiding van de gokmogelijkheden in het verleden geen effectief wapen bleek in de strijd tegen illegale en buitenlandse kansspelen.

Het kabinetsbesluit voorziet in een strengere strafrechtelijke handhaving. "Dat is ook de hoogste tijd", vindt Schutte. "Gelet op de grote financiële belangen die ermee gemoeid zijn, is het dreigen met boetes echter onvoldoende als het geen deel uitmaakt van een beleid dat is gericht op het voorkomen en bestrijden van alle vormen van buitensporig gokken".

Het kabinet besloot om voortaan alleen het departement van justitie verantwoordelijk te maken voor het kansspelbeleid. Daarmee komt het tegemoet aan een pleidooi van de ChristenUnie. Schutte: "Wij hebben hier in het verleden herhaaldelijk op aangedrongen om een eind te maken aan de eigen belangen van verschillende departementen bij het in stand houden van een scala aan gokmogelijkheden".

terug naar submenu

---

9 november 2000

Kilometerheffing stap dichterbij

Onderzoek Stichting Natuur en milieu steun in de rug voor ChristenUnie

Een snelle invoering van de kilometerheffing is haalbaar en zal leiden tot een reductie van de milieuhinder door personenauto's met 20% tot 70%. Dat is de uitkomst van het onderzoek Effectiviteit en haalbaarheid van een geavanceerde kilometerheffing van de Stichting Natuur en Milieu. Daarmee onderstreept het onderzoek het belang van de voorstellen van de ChristenUnie. Bij de presentatie van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan in oktober liet de politieke formatie van RPF en GPV nog weten dat minister Netelenbos sneller tot de invoering van de kilometerheffing moet overgaan.

Dick Stellingwerf (ChristenUnie): "Wij roepen al jarenlang dat een kilometerheffing het ideale instrument voor de differentiëring en variabilisering van de autokosten is. Niet het bezit van de auto moet worden belast, maar het gebruik ervan. Degene die weinig rijdt, betaalt ook weinig. Degene die veel rijdt, betaalt veel. Eerlijk is eerlijk". Met de introductie van de kilometerheffing wil de ChristenUnie de motorrijtuigenbelasting afschaffen en de brandstofaccijnzen verlagen. Gesterkt door de uitkomsten van het onderzoek zal de ChristenUnie volgende week - bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat - bij minister Netelenbos opnieuw aandringen op een snellere invoering van de kilometerheffing. Stellingwerf pleit voor een kilometerheffingproef met enkele honderden personenauto's, zodat de resultaten daarvan in 2005 meegewogen kunnen worden bij de evaluatie van de proef met het rekeningrijden. Hij wil verder dat de minister bevordert dat de interdepartementale werkgroep, die de plannen voor de introductie van de kilometerheffing op dit moment nader uitwerkt, de resultaten van het onderzoek van de Stichting Natuur en milieu daarbij betrekt.

terug naar submenu

---

8 november 2000

ChristenUnie wil reguleren èn stimuleren

Stellingwerf komt met voorstel om gebruik bestrijdingsmiddelen terug te dringen

Dick Stellingwerf bepleit de invoering van een stelsel van heffingen en premies voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat bleek vandaag tijdens de behandeling van de Landbouwbegroting 2001: "Een instrument van straffen èn belonen levert een optimale bijdrage aan een zuinig gebruik van bestrijdingsmiddelen en stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven". Onderzoeken tonen aan dat een stelsel van heffingen en premies tot goede resultaten leidt.

De Tweede Kamer buigt zich binnenkort opnieuw over het bestrijdingsmiddelenbeleid. Binnen de kaders van de beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen, staan daarbij als het aan de ChristenUnie ligt drie doelstellingen centraal: de reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de terugdringing van de emissie naar de omgeving en de vermindering van de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen. Een instrument dat aan het halen van deze doelstellingen een belangrijke bijdrage levert is een stelsel van heffingen en premies. Een heffing om te prikkelen tot zuinig gebruik en een premie om het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven te stimuleren. Het mes snijdt aan twee kanten. De ChristenUnie, politieke formatie van RPF en GPV, verzoekt de regering zo'n stelsel op te nemen in het bestrijdingsmiddelenbeleid voor de periode van 2001-2010. De opbrengst van het stelsel moet worden teruggesluisd naar de sector. Deze kan worden gebruikt om de ontwikkeling en toelating van milieuvriendelijker middelen te stimuleren. Daarnaast kunnen sectoren met een laag middelengebruik fiscaal worden ondersteund en kunnen sectoren die relatief zwaar worden getroffen worden gecompenseerd.

terug naar submenu

---

7 november 2000

Kamer onderkent risico's ex-moslims

ChristenUnie komt op voor bekeerlingen Iran

In Iran staat de doodstraf op de bekering tot een ander geloof dan de islam. Dat betekent dat bekeerde asielzoekers uit deze landen bij terugkeer grote risico's lopen. De Tweede Kamer nam vandaag een motie van André Rouvoet c.s. aan, waarin zij bepaalt dat het uitgangspunt bij de beoordeling van asielaanvragen van bekeerde moslims moet zijn dat zij bij terugkeer hun nieuwe geloof op dezelfde wijze kunnen belijden als overige niet-moslims in Iran. Alleen de VVD-fractie stemde tegen de motie.

Rouvoet betreurt dat: "Ik had verwacht dat ook de liberalen de vrijheid van godsdienst zwaarder zouden laten wegen dan hun bezorgdheid over de asielproblematiek in Nederland". De motie van Rouvoet c.s. heeft een lange voorgeschiedenis. De concrete aanleiding voor de aandacht voor het lot van Iraanse christenen was de weigering van een verblijfsvergunning aan een christen-asielzoeker in Delft enkele jaren geleden. Deze afwijzing werd gemotiveerd met de stelling dat de betrokkene na terugkeer in Iran niets te vrezen zou hebben als hij geen bekendheid zou geven aan zijn nieuwe geloofsovertuiging. Deze motivering is een verkapt advies aan bekeerlingen om bij terugkeer in het land van herkomst te zwijgen over hun bekering en te doen alsof zij nog steeds moslim zijn. Op aandringen van André Rouvoet zegde de toenmalige staatssecretaris Schmitz toe deze motivering niet meer in beschikkingen op te nemen. In de praktijk veranderde er echter niets. Uitgangspunt bleef dat bekeerlingen konden worden teruggestuurd, omdat de autoriteiten niet hoeven te weten van hun nieuwe religieuze overtuiging. Met de motie van Rouvoet c.s. komt aan deze praktijk een einde en worden Iraanse bekeerlingen niet teruggestuurd als blijkt dat zij hun nieuwe geloof niet op dezelfde wijze kunnen belijden als andere niet-moslims in Iran.
terug naar submenu

---

2 november 2000

ChristenUnie wil snelle goedkeuring Kyoto Protocol

Van Middelkoop rekent op kamerbrede steun voor zijn initiatief

De ChristenUnie bepleit een snelle goedkeuring van het Kyoto Protocol door de Tweede Kamer. Eimert van Middelkoop maant tot spoed in verband met de klimaatconferentie van 12 t/m 25 november in Den Haag. De conferentie moet leiden tot wereldwijde overeenstemming over de aanpak van het klimaatprobleem. "Als het Nederlandse parlement het Protocol goedkeurt, versterkt dit de geloofwaardigheid van minister Pronk als voorzitter van de klimaatconferentie", aldus Van Middelkoop.

Het Kyoto Protocol is op dit moment alleen geratificeerd door dertig ontwikkelingslanden. Zij hebben het meest te vrezen van de gevolgen van de mondiale klimaatveranderingen. Als de Tweede Kamer het Kyoto Protocol goedkeurt, is Nederland het eerste industrieland dat het protocol ratificeert. En dat is nu juist de bedoeling van de ChristenUnie, want dan kan Nederland met meer gezag de andere lidstaten van de Europese Unie oproepen hetzelfde te doen. Het mag niet zo zijn dat de industrielanden op elkaar blijven wachten.

Van Middelkoop verwacht dat er kamerbrede steun is voor zijn initiatief. In 1999 steunde de Tweede Kamer al een motie van het lid Van Middelkoop c.s. om het Kyoto Protocol voor de klimaatconferentie in Den Haag goed te keuren en niet te wachten op andere industrielanden, zoals de Verenigde Staten.

terug naar submenu

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie