Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiële positie Oosterhout weer in orde

Datum nieuwsfeit: 20-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Financiële positie Oosterhout weer in orde

Extra accent op versterking handhaving

Uit de concept-begroting blijkt dat de financiële positie van Oosterhout, na jaren van tekorten, weer in orde is. Werd in de Perspectiefnota nog uitgegaan van een tekort in 2002 en een sluitende begroting vanaf 2003, nu is er sprake van een "structureel financieel gezond resultaat". Als gevolg hiervan is er ruimte voor nieuw beleid ter grootte van 1,2 miljoen. "Dit dankzij een financieel beleid dat zich kenmerkt door stringente afspraken, soberheid en terughoudendheid", aldus het college, dat verder opmerkt dat ook de positieve ontwikkeling van de algemene uitkering heeft bijgedragen aan de huidige financiële positie van Oosterhout.

Het Oosterhoutse college van burgemeester en wethouders legt in de concept-begroting een sterk accent op het versterken van de handhaving. Hiervoor wordt in 2002 een extra bedrag van 249.000 uitgetrokken, oplopend tot 290.000 structureel. De extra inspanning op het gebied voor handhaving is al aangekondigd in de Perspectiefnota, waarin de hoofdlijnen voor de begroting 2002 zijn uitgezet.

De extra inspanning op het gebied van handhaving kenmerkt zich door een aantal specifieke beleidsvernieuwingen.

Het verder uitbreiden van de formatie voor afgifte en handhaving van gebruiksvergunningen. Hierdoor kan de doelstelling worden bereikt dat in 2003 alle vierhonderd instellingen die in Oosterhout over zon vergunning moeten beschikken, zon vergunning ook daadwerkelijk hebben. De kosten hiervan bedragen 35.000. Overigens is eerder al besloten hiervoor tijdelijk de formatie uit te breiden; de kosten hiervan worden gedekt uit de legesopbrengsten.

Het vergroten van de capaciteit voor het verlenen en handhaving op het gebied van openbare ruimte (met name APV-vergunningen). De structurele capaciteit hiervoor zal worden opgehoogd naar 2,5 fte. Hiermee is een structurele extra uitgave van 73.000 per jaar ( 32.000 in 2002) gemoeid.

Het uitvoeren van het actieprogramma handhaving bouwregelgeving dat het ministerie van VROM samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft ontwikkeld. Op basis hiervan kan de handhaving van de bouwregelgeving adequaat worden uitgevoerd. Het is noodzakelijk de capaciteit van bouw- en woningtoezicht uit te breiden. De extra lasten hiervan bedragen op jaarbasis 182.000

Overig nieuw beleid

In de concept-begroting formuleren b. en w. overigens ook nog op andere beleidsterreinen nieuwe initiatieven. Voor een deel vloeien die voort uit de Perspectiefnota. Het gaat dan onder andere om:

Het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever, bijvoorbeeld door het verbeteren van de mogelijkheden voor kinderopvang. Op die manier wil de gemeente concurrerend zijn met andere werkgevers. De kosten hiervan belopen 62.000 op jaarbasis.

Door de openingstijden van het meldpunt openbare ruimte te verruimen en een koppeling te maken tussen de telefooncentrale op het stadhuis en een zogenaamd voice-response-systeem, kan de dienstverlening aan de burgers worden verbeterd. Voor een inventarisatie van dit laatste systeem is een bedrag van 22.000 nodig. Voor de ontwikkeling van Internet is in de begroting 2001 al structureel budgettaire ruimte gecreëerd.

B. en w. stellen voor 40.000 vrij te maken voor het opstellen van een plan voor de definitieve herinrichting van het Slotjesveld en omgeving (Slotjespark). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan doelstelling uit het collegeakkoord en wordt ingespeeld op de kernopgave uit de Stadsvisie om in Oosterhout te komen tot een "parkenreeks".

Er wordt voorgesteld extra geld uit te trekken - 38.000 voor de versterking van de, regionaal aangestuurde, geneeskundige hulpverlening bij ongelukken en rampen. Tevens wordt, in het kader van de rampenbestrijding, een bedrag van

2.000 opzij gezet voor een abonnement op de diensten van een call-center (publieksvoorlichting bij rampen).

Het college wil alvast 200.000 opzij zetten voor de bekostiging van initiatieven die voortvloeien uit notas die volgens planning nog dit jaar door de raad moeten worden vastgesteld. Het gaat dan om het masterplan ouderen, de cultuurnota en de nota toerisme en recreatie.

Voor het afsluiten van de binnenstad buiten winkeltijden met automatische palen is een bedrag van 35.000 per jaar nodig. Deze oplossing komt in aanvulling op het eerdere, dit najaar uit te voeren plan om de binnenstad af te sluiten met palen die met de hand verwijderbaar zijn.

Het actualiseren van de hondenuitlaatkaart van de gemeente Oosterhout, op de wijze zoals dat onlangs voor de Beemdenbuurt is gebeurd. Dit vergt een eenmalige extra uitgave van 25.000 in 2002.

Extra inzet (kosten 29.000 per jaar) voor activiteiten op het gebied van handhaving leerplicht.

Om de externe oriëntatie van de gemeente te versterken, wordt voorgesteld deel te nemen aan het Platform Middelgrote Gemeenten, dat bestaat uit gemeenten gelegen onder de rook van een centrumgemeente, hetgeen gevolgen heeft voor de algemene uitkering. Samenwerking maakt de positie naar de mening van het college sterker. Deelname aan het platform vraagt om een extra structurele uitgave van 5.000.

Doorwerking eerdere besluiten

Daarnaast is het nodig, aldus het college, in de begroting extra ruimte te reserveren voor de structurele doorwerking van besluiten die de raad in de loop van 2001 heeft genomen en die in het meerjarenbeeld niet waren voorzien. Meer specifiek gaat het dan om:

uitbreiden parkeervergunningengebied met "de schil". De extra structurele lasten hiervan verstrekken van vergunningen, handhaving, verwerking kosten 52.000 op jaarbasis;

de extra middelen voor het Filmtheater - 23.000 op jaarbasis waartoe de raad in het kader van de discussie over de toekomst van Theater De Bussel heeft besloten;

de kosten van de voorgenomen fusie van het Streekarchivariaat. De meerkosten hiervan hangen af van de uiteindelijke keuze. Aansluiten bij het archief in Tilburg kost 16.000 extra, instemmen met de fusie van de twee regionale streekarchieven vergt een extra financiële inspanning van 68.000. B. en w. vinden het verantwoord als meerkosten 45.000 te ramen;

kosten als gevolg van het inzetten van extra capaciteit bij de verwerking van bijstandsuitkeringen in verband met het nieuwe belastingstelsel. In totaal 59.000;

kosten voor de tijdelijke huisvesting van peuterspeelzaal t Achterommetje. In 2002 is hiervoor een bedrag van 19.000 nodig.

Oplossen knelpunten

Tenslotte resteert dan nog een aantal knelpunten, vaak veroorzaakt door externe ontwikkelingen. Ook hiervoor willen b. en w. maatregelen treffen:

een eenmalige "kwaliteitsinjectie" ter grootte van 250.000 voor het oplossen van een aantal knelpunten binnen de organisatie. Het gaat dan vooral om het verbeteren van de projectleiding en tijdelijke inzet voor eenmalige activiteiten;

voor het uitvoeren van het Waterplan en het systeem van integraal beheer van de openbare ruimte is een eenmalige bijdrage van 250.000 nodig. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de Vrije Reserve;

het college stelt voor het bedrag dat in de algemene uitkering is opgenomen als compensatie voor de gestegen kosten van leefvoorzieningen binnen de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) in zijn geheel aan deze begrotingspost toe te wijzen. Het gaat dan om een bedrag van 72.000. Vervolgens resteert nog een gemeentelijk tekort op deze uitgavenpost van 65.000. B. en w. willen in 2002 onderzoeken hoe deze frictie, door een wijziging in het beleid, kan worden opgelost. Maar omdat van dat onderzoek in 2002 nog geen resultaten te verwachten zijn, wordt tevens voorgesteld voor dat jaar het budget voor leefvoorzieningen Wvg eenmalig met 62.000 te verhogen;

het college stelt voor in 2002 een bedrag van 150.000 beschikbaar te stellen voor het tijdelijk oplossen van de financiële problemen bij de Stichting Peuterspeelzalen Oosterhout (SPO). Dat gebeurt in afwachting van de uitkomsten van overleg tussen gemeente en SPO over een structurele oplossing van het financiële probleem.

Investeringen

Burgemeester en wethouders hanteren in de begroting 2002 een nieuwe systematiek voor de investeringsplanning. In de Perspectiefnota 2002-2005 is vastgelegd dat met ingang van 2005 het jaarlijkse investeringsniveau wordt gemaximeerd op 10 miljoen ( 4,5 miljoen). B. en w. hebben nu besloten om dat investeringsplafond reeds nu te hanteren, zij het dat het iets naar boven is bijgesteld. Voor investeringen in het jaar 2002 is 5 miljoen beschikbaar.

Voor een aantal beleidsproducten wordt in de nieuwe systematiek jaarlijks een structureel investeringsniveau vastgesteld. Het gaat dan om de producten wegen; economie en bedrijvigheid; sport; openbaar groen; riolering en waterzuivering; informatisering; accommodatiebeheer instellingen; accommodatiebeheer gemeentelijke gebouwen; en onderzoek en inventarisaties. In totaal is voor de beleidsproducten 4.340.000 gereserveerd. Voor investeringen die niet tot deze beleidsproducten behoren is een investeringsniveau vastgesteld in de vorm van één stelpost van 660.000.

Het feitelijke investeringsniveau ligt overigens in 2002 aanzienlijk hoger, omdat extra investeringsruimte is gecreëerd ten laste van de algemene reserve. Het gaat dan om een bedrag van 8,9 miljoen. Van dat bedrag wil het college in 2002 de volgende zaken aanpakken:

Statendamweg ( 1,1 miljoen);

reconstructie en fietsenstalling Markt ( 2,3 miljoen);

dijkverbetering Wilhelminakanaal ( 0,4 miljoen):

verbouwing stadhuis (5,1 miljoen in 2002 en 1,2 miljoen in 2003).

Procedure

De Oosterhoutse gemeenteraad zal de concept-begroting behandelen in zijn vergaderingen van maandag 5 en donderdag 8 november 2001.

Oosterhout, 20 september 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...