Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 21-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo


Collecte Aktie regenton Hengelo
Raadscommissies Sterrenbuurt en Klein Driene aan zet Dienst SZW gesloten Wijkavond Woolde 7 november Twentebad gesloten Bestemmingsplannen
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bouwplannen Controle hondenbelasting Wet Milieubeheer
Hond Fijn, Overlast Klein Kapvergunningen
Dag van de Ouderen Werk aan de Weg
De Mantelzorgadviseur
Project plushulp weer van start Mededelingen 25 september 2001
Collecte


Tot en met 29 september collecteert de Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten.
Van 30 september tot en met 6 oktober 2001 de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Collectanten kunnen zich legitimeren. Raadscommissies


Sociale Zaken Zorg en Volksgezondheid
De commissie SZV vergadert op dinsdag 25 september 2001 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Brief mevrouw Oude Alink en de heer Knegt inzake evaluatie RIO
* Nota Armoedebeleid: Investeren in mensen
* Gedachtewisseling concept activiteitenplan Op weg naar robuuste RIOs in Twente
Ruimtelijke Ordening, verkeer en Economische Zaken Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu
De commissie SVM vergadert op donderdag 27 september 2001 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Informatie Nota Wegbeheer

* Verlenen subsidiebijdrage voor 2001 aan de Stichting Architectuurcentrum Twente

* Regiozaken

Controle hondenbelasting


De komende weken wordt er gecontroleerd voor de hondenbelasting. Voor iedere hond die u aanschaft moet u aangifte doen en belasting betalen. De firma Holland Ruiter gaat in opdracht van de gemeente Hengelo alle panden in Hengelo bezoeken om vast te stellen of de bewoner van het pand een of meer honden bezit.

Controle aan de deur

Aan de hand van door de gemeente verstrekte informatie (naam, adres en postcode) belt de controleur bij de opgegeven adressen aan. De controleur zal u vervolgens enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. Deze vragen worden aan de deur afgehandeld. De controleur zal zich legitimeren met een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Aangeven van een hond

Als u een hond heeft, dan moet u ervoor zorgen dat dit bij de gemeente bekend is. U hoeft uw hond(en) maar een keer aan te geven. Heeft u uw hond(en) nog niet aangegeven, dan vult u bij de afdeling Belastingen en Verzekeringen een formulier in. De gemeente verstrekt u dan een hondenpenning en zal u aanslaan voor de hondenbelasting. De balie van de afdeling Belastingen vindt u op de eerste verdieping van het stadhuis (kamer S111) en is geopend van 8.30 tot 13.00 uur.

Vragen/opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u van 8.30 tot 17.00 uur bellen met de afdeling Belastingen en Verzekeringen, telefoon 245 9 884.

Hond Fijn, Overlast Klein


Onder deze actienaam voert de gemeente Hengelo het nieuwe hondenbeleid in. In de wijk Berflo Es zijn inmiddels voorzieningen voor honden aangelegd. Alle hondenbezitters in deze wijk hebben een folder gekregen met daarbij een kaart waarop alle locaties zijn aangegeven. Als u geïnteresseerd bent in de locaties van deze voorzieningen kunt u een folder halen bij de Gemeentewinkel of bij de balie van Wijkbeheer (stadskantoor 4e verdieping). Voor meer informatie over het nieuwe hondenbeleid in Hengelo kunt u contact opnemen met Wijkbeheer, telefoon 2459 459.

Op dinsdag 25 september geeft HinT, het Hengelos informatie Team sociale voorzieningen een voorlichtingsbijeenkomst in de Dag van de Ouderen


Woensdag 3 oktober
De Dag van de Ouderen wordt dit jaar gevierd op woensdag 3 oktober 2001 van 19.45 22.15 uur in de Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20. Het thema van deze dag is "Een samenleving voor alle leeftijden". U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen, voor koffie en thee wordt gezorgd.

De Mantelzorgadviseur


Zorgt u voor een langdurig zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of een ander? Dan bent u mantelzorger! Het is belangrijk om op tijd stil te staan bij de zorg die u geeft en keuzes te maken: wat wil ik en kan ik doen als mantelzorger? Het voorkomt dat u 'opgebrand' raakt. Op initiatief van de gemeente Hengelo is het mantelzorgproject 'Pas de Deux' opgezet. De Mantelzorgadviseur van dit project geeft informatie en advies aan (beginnende) mantelzorgers, ongeacht hun leeftijd, en staat ze met raad en daad bij.

Wanneer de zorg voor de ander u zwaar valt en u wilt er met iemand over praten: schroom niet en maak gerust een afspraak met de Mantelzorgadviseur.

Informatie, advies en ondersteuning

De Mantelzorgadviseur is van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 10.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 2918 857 (bij geen gehoor op nummer 2426 205). Adres: Deldenerstraat 59,

7551 AC Hengelo.

Aktie regenton Hengelo


'Een ton voor water'

De zorg voor drinkwater en waterbesparing is een wereldwijde zorg. De gemeente Hengelo is in dit kader opnieuw gestart met een plaatselijke variant van de landelijke actie 'een ton voor water'. Door middel van de aanschaf van een regenton is het mogelijk om in ons land water te besparen en de waterprojecten in Ethiopië te ondersteunen. Per ton gaat fl. 10,- (Euro 4,54) naar waterprojecten in Ethiopië. Water besparen wordt op deze wijze niet alleen nuttig, maar ook leuk!

Twee modellen

Er is keuze uit twee modellen. De ene regenton is van donkergroen PE-kunststof en heeft een inhoud van 240 liter. Deze ton kost 52,95 (Euro 24,03) inclusief kraantje. Voor 19,95 (Euro 9,05) extra krijgt u er een handige regenautomaat voor aansluiting van de ton op de regenpijp bij.
De andere regenton is van oud hout en heeft een nostalgische uitstraling. De inhoud is 225 liter en de kosten bedragen 140,00 (Euro 63,53). Bij deze ton kan een houten kraan geleverd worden voor 15,30 (Euro 6,94).

Informatie en aanschaf

De regentonnen zijn te bezichtigen bij het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie aan de Van Alphenstraat 25 (kinderboerderij) en bij het DuBo Informatiecentrum aan de Kolbleistraat 8. Op deze adressen zijn beide regentonnen uit voorraad te koop. De betaling vindt plaats door een door u af te geven eenmalige machtiging. De formulieren hiervoor zijn ter plekke te verkrijgen en in te vullen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie of de afdeling Bouwen (dhr Frank) telefoon 2459638.

Sterrenbuurt en Klein Driene aan zet


Minister Van Boxtel stelt fl 3,5 miljoen verspreid over drie jaar beschikbaar, om de leefbaarheid in de Sterrenbuurt en Klein Driene te vergroten. Een belangrijke voorwaarde hierbij is betrokkenheid van bewoners en partners (politie, woningbouwvereniging, wijkwelzijnsvoorzieningen, sportclubs, enz.) bij de besteding van het geld. Het is dus de bedoeling dat bewoners en partners in de wijk in samenspraak met de gemeente voorstellen ontwikkelen.

Aanpak

De gemeente stelt de voorwaarde dat het geld in de Sterrenbuurt wordt besteed aan de invulling van het gebied van het huidige buurthuis en speeltuin, de fietscrossbaan en het onlangs door de gemeente aangekochte perceel aan de IJsbaanweg. In de buurt Klein Driene is de besteding niet gekoppeld aan de invulling van een gebied en in die zin is de bestedingsvrijheid daar groter.

Ideeënavond Sterrenbuurt

Om de bewoners en andere partners in de Sterrenbuurt te betrekken bij het ontwikkelen van voorstellen voor de invulling van het gebied vindt er een zogenoemde ideeënavond plaats op: Donderdag 4 oktober 2001, vanaf 19.30 uur in het buurtcentrum De Sterrentuin, Venusstraat 145. Tijdens deze avond wordt gewerkt in kleine brainstormgroepen om te horen welke ideeën u heeft. Hierbij nodigen wij de bewoners en de partners uit de Sterrenbuurt uit om deze ideeënavond bij te wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula Hester van wijkaanpak, telefoon 245 9761.

Wijkavond Woolde 7 november


Wethouder mevrouw De Waal nodigt de bewoners van de wijk Woolde uit voor een wijkavond op woensdag 7 november 2001. Ter voorbereiding van deze wijkavond aan de inwoners van deze wijk het volgende verzoek:

Wat zijn onderwerpen of themas die op deze avond behandeld kunnen worden?

Wilt u uw suggesties voor 10 oktober doorgeven op telefoon nummer 2459824 of 2459231? (Wijkaanpak, gemeente Hengelo)

Bestemmingsplannen


Goedkeuring partiële herziening bestemmingsplan Beekpark Noord (Droste)

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel bij besluit van 10 september 2001, kenmerk RWB/2001/3275 het bij besluit van de gemeenteraad van 3 juli 2001, nr. 8642 vastgestelde partiële herziening van het bestemmingsplan Beekpark Noord (Droste) heeft goedgekeurd. De planherziening heeft betrekking op een kavel gelegen aan de Toulonstraat en maakt het oprichten van woningen ter plaatse mogelijk.

Ter inzage, beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten ligt samen met de partiële herziening van het bestemmingsplan Beekpark Noord (Droste) van 26 september 2001 tot 7 november 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Tegen het besluit tot goedkeuring kan beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht bij Gedeputeerde Staten, alsmede door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden.

Het beroep en verzoek om voorlopige voorziening kan van 26 september 2001 tot 7 november 2001 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het goedkeuringsbesluit treedt in werking op 7 november 2001. Indien echter binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een dergelijk verzoek kan alleen worden gedaan door diegenen die bevoegd zijn tot het instellen van beroep.

Vaststelling Wilderinkshoek (Laurapark)

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 september 2001, bij besluit nr. 8854 het bestemmingsplan Wilderinkshoek, Laurastraat (MEAO-terrein) vastgesteld. Dit plan maakt het mogelijk om het gebied te ontwikkelen als woningbouwlocatie, waarbij tevens de mogelijkheid wordt gecreëerd voor de aanleg van een nieuwe hoogwaardige groenvoorziening in de vorm van een stadspark. In het bestemmingsplan is een aantal kleine wijzigingen aangebracht. Het betreft daarbij onder andere de vergroting van de bouwblokken van de woontorens in de richting van het park waardoor technische voorzieningen voor de parkeerkelders binnen het bouwblok komen te liggen. Daarnaast is het bestaande voetpad langs de vijver ingepast in de bestemming Verkeer en verblijf (Vb). Voorts zijn minimale wijzigingen aangebracht teneinde de bestemmingsplankaart in overeenstemming te brengen met het Matenplan.
Ter inzage en bedenkingen
Het bestemmingsplan ligt van 26 september 2001 tot 24 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Aangezien het een bestemmingsplan betreft dat gewijzigd door de raad is vastgesteld, kan tevens een ieder binnen de genoemde termijn tegen de wijzigingen bedenkingen indienen bij het college van Gedeputeerde Staten.

Vaststelling Flemingstraat

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 september 2001, bij besluit nr. 5475/5536 het bestemmingsplan Flemingstraat vastgesteld. Dit plan maakt het mogelijk om op de locatie van de voormalige Jan van Nassau Mavo aan de Flemingstraat woningen te realiseren. Het betreft hier het oprichten van vrijstaande woningen in verschillende bouwstijlen.
Ter inzage en bedenkingen
Het bestemmingsplan ligt van 26 september 2001 tot 24 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Aangezien het een bestemmingsplan betreft dat gewijzigd door de raad is vastgesteld, kan tevens een ieder binnen de genoemde termijn tegen de wijzigingen bedenkingen indienen bij het college van Gedeputeerde Staten.

* veranderen en vergroten woonhuis met een erker, Bordeauxstraat 24
* oprichten tuinhuisje, Reviusstraat 8

* renoveren schuur, Drieneresweg 130

* oprichten woonhuis en verbouw bestaande woning in garage, Topweg 25A

* veranderen en vergroten woonhuis, Industriestraat 117
* veranderen en vergroten woonhuis, Paul Pellastraat 250
* oprichten appartementencomplex, Schubertstraat 14-32
* oprichten schuur, Castorweg 201

* veranderen kantoorpand, Welbergweg 33

* veranderen winkelruimte, Nieuwstraat 43

* veranderen kantoorpand, Welbergweg 39
In de week van 10 tot en met 14 september is ingestemd met:
* plaatsen dakkapel, Wegastraat 12

* oprichten tuinhuisje, Lansinkweg 47
In de week van 10 tot en met 14 september is vergunning verleend voor:
* veranderen winkel/woonhuis in één woonhuis, Steijnstraat 30
* veranderen en vergroten woonhuis, Parijsstraat 77
* veranderen en vergroten buurthuis, Curacaostraat 10
* veranderen en vergroten woonhuis, Helmersstraat 11
* veranderen en vergroten woonhuis, Louis Davidsstraat 28
* veranderen zomerverblijf, Wolfkaterweg 39
* veranderen horecabedrijf, Krabbenbosplein 12
* oprichten garage annex hobbyruimte, Onze Lieve Vrouwestraat 19
* veranderen en vergroten bedrijfsgebouw (wijziging verguning 2001/159), Deldenerstraat 252

* veranderen 2 woningen in een woonhuis, Ooievaarsweg 33
* veranderen en vergroten woonhuis, Grundellaan 4
* veranderen en vergroten woonhuis, Louis Saalbornstraat 18
* veranderen bedrijfspand, Oude Boekeloseweg 1
* veranderen en vergroten kantoorpand, Demmersweg 22
* veranderen kerkgebouw (vervangen kozijnen), Drilscholtenstraat 30
* veranderen en vergroten woonhuis met een erker en gevelwijziging, Rijnstraat 16

Reclamevergunningen

In de week van 10 tot en met 14 september is vergunning verleend voor het plaatsen van:

* van 2 neonlichtreclames, Hazenweg 2

* van een uithangbord, Lansinkweg 29

* van een reclamebord en 1 opschrift, Weusthagstraat 1 De instemming meldingen, verleende bouw- en reclamevergunningen, en de De besluiten zijn genomen in de week van 10 tot en met 14 september 2001. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.
Wet Milieubeheer


Melding artikel 8.41
Bij de afdeling Milieu ligt ter inzage een melding, als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer in verbinding met het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, van:

* de Stichting Metaal-Electro Opleidingen Twente (SMEOT), in verband met de voorgenomen uitbreiding van de bestaande leslokalen, werkplaatsen en kantoren in het gebouw, Sportlaan Driene 2. Het SMEOT dient te voldoen aan de voorschriften in de bijlage bij dit Besluit.
Ter inzage
Tegen de melding staat geen bezwaar en/of beroep open. De melding ligt vanaf woensdag 26 september 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 245 9655.

Besluit tot nadere geluidseis

In het belang van de bescherming van het milieu is besloten, op grond van voorschrift 4.1.4 in de bijlage bij het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, een zogeheten nadere eis te stellen voor de bedrijfsvestiging van Slagerij Peters Evenementen BV, Vosboerweg 28.

Deze nadere eis houdt in dat ter voorkoming of beperking van geluidhinder beperkende regels worden gesteld aan het gebruik, de gebruiksduur en de opstelling van de elektrisch aangedreven koelmotor die is gemonteerd op een binnen het bedrijf aanwezige vrachtwagen. Met name is hierbij van belang dat deze koelmotor, steeds na voorafgaande melding, op maximaal 12 hele dagen per jaar in werking mag zijn, waarbij het in werking zijn tijdens de nachtperiode (23.00 uur tot 07. 00 uur) maatgevend is voor het aanwezig achten van een van deze 12 dagen. Overigens dient ook bij het in werking zijn van de koelmotor op een van deze 12 dagen overlast voor de omgeving, bijvoorbeeld in de vorm van geluidhinder, tot een minimum te worden beperkt. Ter inzage, bezwaar en voorlopige voorziening
Het besluit tot oplegging van de nadere eis ligt vanaf woensdag 26 september 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 245 9655. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden desgewenst een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Een eventueel bezwaarschrift, dat gedagtekend dient te zijn en voorzien van een handtekening, vermeldt u, behalve uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt en de gronden waarop uw bezwaar is gebaseerd. Een bezwaarschrift kunt u vergezeld doen gaan van een bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag (Postbus 20019, 2500EA s-Gravenhage) in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing).

In dat geval treedt het besluit tot het stellen van een nadere eis niet eerder in werking dan nadat door de Voorzitter uitspraak is gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening.

Voornemen tot stellen nadere geluidseis

In het belang van de bescherming van het milieu bestaat het voornemen, op grond van het Besluit horeca,- sport en recreatievoorzieningen milieubeheer, een zogeheten voortgezette nadere eis te stellen voor het horecabedrijf Toeters en Bellen, Pruisische Veldweg 72.

Deze nadere eis houdt in dat het bedrijf, ter voorkoming of beperking van geluidhinder voor de (woon)omgeving, vrijdags en zaterdagsavond niet langer dan tot uiterlijk 01.00 uur en zondag tot en met donderdagavond niet langer dan tot 00.30 uur geopend mag zijn. Het ontwerpbesluit tot het stellen van deze nadere eis ligt vanaf woensdag 26 september 2001 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 245 9655. Gedurende deze periode, dus tot uiterlijk donderdag 11 oktober 2001, kunt u tegen dit ontwerpbesluit schriftelijk bedenkingen inbrengen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Daarbij kunt u verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Bent u het als belanghebbende niet eens met het besluit, waarin bovengenoemde ontwerp - nadere eis wordt vervat, dan bestaat gedurende zes weken na bekendmaking daarvan de mogelijkheid hiertegen schriftelijk bezwaar te maken bij Burgemeester en Wethouders van Hengelo. Een zodanig bezwaarschrift kan desgewenst vergezeld gaan van een bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing). In dat geval treedt het besluit tot het stellen van een nadere eis niet eerder in werking dan nadat door de Voorzitter uitspraak is gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening.
In de week van 11 tot en met 17 september 2001 zijn kapvergunningen verleend voor:

* een deel van het elzenbos aan de Dalmedenweg 5. De elzen worden teruggezet tot op de stobbe.
De besluiten zijn genomen in de week van 11 tot en met 17 september 2001. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.
Gedeeltelijke afsluiting Bornsedijk en Hoge Veldsweg Burgemeester en wethouders hebben besloten om de Bornsedijk en de Hoge Veldsweg gedeeltelijk af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer, met uitzondering van het bestemmingsverkeer teneinde het toenemende sluip- en bouwverkeer tegen te gaan.
Het bovengenoemde besluit met bijbehorende tekening ligt van 26 september tot 7 november 2001 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer R 115, Reitzstraat 15.

Iedere belanghebbende kan binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7500 AA te Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Rioolvervanging en herbestrating
In verband met rioolvervanging en herbestrating zijn de volgende straten afgesloten voor het verkeer:

* Adamsweg en Frederikstraat geheel

* Waarbekenweg, Waarbekenplein en Adriaansweg geheel
* Albrechtsweg en Bernardstraat

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zullen ongeveer 2 tot 4 weken per straat duren. De totale duur van de werkzaamheden bedraagt ongeveer 20 weken.

Herbestrating Haverweg
In verband met herbestrating is het gedeelte van de Haverweg tussen de Enschedesestraat en de Hennepstraat voor een periode van ongeveer 2 weken afgesloten voor het verkeer, "Humanitas" is bereikbaar. Verkeersremmende maatregelen Weidedorp

Tevens is gestart met het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen in het "Weidedorp". Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren tot het einde van dit jaar.

Project plushulp weer van start


Plushulp: een nieuw beroep
Bijna iedereen kent wel het traditionele beroep van schoonmaker en gezinshulp. Op de arbeidsmarkt blijkt veel behoefte te zijn aan mensen die bij particulieren aan huis willen werken, maar meer willen en kunnen doen dan alleen schoonmaken. Mensen die in voorkomende situaties ook voor aanwezige huisdieren willen zorgen, kinderen tussen de middag willen opvangen om samen een boterham te eten, boodschappen willen doen, verzorging kunnen bieden in een gezin waar dit nodig is. Mensen dus, die meer te bieden hebben!

De dienst Sociale Zaken en Welzijn springt op deze behoefte in door een opleiding met baangarantie aan te bieden. Dit gebeurt onder andere in samenwerking met het ROC, Thuiszorg Centraal Twente en Kinderopvang Esrein. Inmiddels zijn de eerste twee groepen cursisten geslaagd. Alle deelnemers hebben een reguliere baan. Per 1 oktober 2001 start een nieuwe groep.

Informatie over de opleiding

De opleiding combineert lessen met een praktijkstage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Ottenschot van Sociale Zaken, tijdens haar telefonische spreekuren op dinsdag en donderdag van 9.00-10.00 uur. Telefoon 245 9586.
september 4 11 18

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie