Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Commissie Samenleving gemeente Zeist

Datum nieuwsfeit: 24-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist


Agenda Commissies

Commissie Samenleving

Vergaderdatum : 24 september 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Kamer 2 gemeentehuis
Voorzitter : dhr. L.J.J. Prikken

Voorstellen om advies
Vaststellen begrotingswijzigingen; Evaluatie ZeistPas.

Voorstellen voor bespreking
Commissieplanning 4e kwartaal 2001; Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Evaluatie onderzoek "nieuwe kansen": sociale activering; Eindrapport afstemming Maatwerk (doelmatigheid) en Sociale Zaken (rechtmatigheid) in het kader van de Algemene bijstandswet.

Ter kennisneming (stukken ter inzage)
2e kwartaalrapportage 2001 Sociale Zaken:

- subsidieverzoek St. Meander inzake uitbreiding jongerenwerk;
- bekostiging inrichting regionaal Zorg Team;
Commissie Ruimte, Kunst en Cultuur

Vergaderdatum : 25 september 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Kamer 2 gemeentehuis
Voorzitter : dhr. Van Ballegooyen

Voorstellen om advies
Commissieplanningen 2001; Ontwerp- bestemmingsplan Het Rond; Ontwerp- bestemmingsplan Het Slot, resultaten inspraak en vooroverleg ex artikel 10 BRO; Aanbieding exploitatie Fornheselaan; Bebouwing locatie Cornelis Vlotlaan.

Ter kennisneming (stukken ter inzage)
Regionaal kwaliteitshandvest

Commissie Verkeer en Vervoer, Milieu c.a.

Vergaderdatum : 26 september 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Kamer 2, gemeentehuis
Voorzitter : De Ligt

Op de agenda o.a. de volgende punten:
Voorstellen om advies
Aanvullende maatregelen handhavingsproject Dichtersbuurt/Patijnpark; Prioriteitenlijst kleine verkeerstechnische aanpassingen; Herinrichting openbare ruimte Den Dolder

Ter kennisneming
Jaarverslagen 2000 van de Zeister corporaties; Regionaal kwaliteitshandvest

Commissie Bestuur, Economische Zaken en Regio

Vergaderdatum : donderdag 27 september 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Kamer 2, gemeentehuis
Voorzitter : Van Delft

Op de agenda o.a. de volgende punten:
Openbare orde en veiligheid

- Ter bespreking:
Jaarverslagen politiesurveillanten 2000 en toezichthouders 2000; Jaarverslag 2000 van HALT Binnensticht.


- Toelichting / stand van zaken
Activiteitenplan politie 2001

Regio/Nutsbedrijven
ter kennisneming
Stukken DB-vergadering BRU d.d. 17 september jl.

Commissie Stadswijkbeheer, Sport, Landschap en Begroting

Vergaderdatum : 1 oktober 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : kamer 2, gemeentehuis
Voorzitter :

Op de agende o.a. de volgende punten:
Voorstellen om advies:
Stads-wijkbeheer; SWZ; RMN; Sport; Accommodaties; Landschap; Financiën; Commissieplanningen 4e kwartaal 2001; Begrotingszaken/toetsing middelenaspect; Aanbieding exploitatie Fornheselaan, herziening 2001 (rv. 90); Vaststelling begrotingswijzigingen (rv. 113)

Ontwikkelingsstukken
Voortgang wijkgericht werken

Ter kennisneming
B. en W.-besluit d.d. 4 september 2001 inzake keuze speelvoorziening 13-18 jaar Zeist Noord; Brief d.d. 21 juli 2001 van de Bewonersvereniging "Hoge Dennen" te Zeist inzake heester-begroeiing Amalia van Solmslaan en Charlotte de Bourbonlaan alsmede antwoordbrief van B&W d.d. 31 juli 2001.

Volledige agenda's met bijbehorende stukken liggen ter inzage in de Publiekshal.

NB: Inspreken gewijzigd
In het kader van het pilotproject Duale Gemeenten is op 9 juli jl. o.a. het spreekrecht als volgt aangepast:

1. Personen, die geen lid zijn, worden in een openbare vergadering van de commissies in de gelegenheid gesteld het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan vermeld. Zij dienen dit minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van de vergadering bij de voorzitter kenbaar te maken.

2. Onmiddellijk voor de behandeling van het betreffende agendapunt stelt de voorzitter degene(n) die van het in lid 1 bedoelde spreekrecht gebruik wenst (wensen) te maken (afzonderlijk) in de gelegen-heid het woord te voeren. Voor de uitoefening van het spreekrecht wordt per persoon maximaal 3 minuten beschikbaar gesteld.

3. Na beraadslaging door de commissie in eerste termijn en voorafgaand aan de beraadslagingen in tweede termijn worden insprekers in de gelegenheid gesteld kort op vragen en/of mededelingen vanuit de commissie te reageren. Hiervoor wordt per persoon maximaal 1 minuut beschikbaar gesteld.
4. De voorzitter is bevoegd van het bepaalde in de leden 1 t/m 3 af te wijken indien dit van belang is voor het goede verloop van de vergadering.

Indien u van dit spreekrecht gebruik wilt maken, kunt u zich uiterlijk twee dagen voor de vergaderdatum melden via tel. 030 6987223.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie