Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Motie Koenders / Van Baalen, 27 400 V, nr. 20

Datum nieuwsfeit: 25-09-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=421017


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bureau Secretaris Generaal Parlementaire Informatiedienst Postbus 20061 2500 EB Den Haag
Datum 25 september 2001 Auteur Wiebe Anema
Kenmerk DDE-0943/2001 Telefoon 070-3485378
Blad /5 Fax 070-3485956
Bijlage(n) - E-mail (wiebe.anema@minbuza.nl)
Betreft Motie Koenders / Van Baalen, 27 400 V, nr. 20

Zeer Geachte Voorzitter,

In de motie Koenders/van Baalen (27400 V nr. 20) d.d. 2 november 2000, werd verzocht om verdere uitwerking van de rol die de private sector kan spelen bij onderwerpen zoals economische ontwikkeling, voorkoming en uitbreiding van conflicten en bij corruptiebestrijding. In deze brief wordt hier nader op ingegaan. Uiteraard raken de in deze brief besproken beleidsterreinen met name ook die van Economische Zaken, waarmee deze brief is afgestemd.

De rol die de private sector speelt bij economische ontwikkeling is verwoord in de notitie 'Ondernemen tegen Armoede' (Kamerstuk 27 467 V), die ik samen met de Staatssecretaris voor Economische Zaken de Kamer op 20 oktober 2000 heb aangeboden. In de notitie wordt de cruciale bijdrage van de private sector als motor van de groei in ontwikkelingslanden erkend. Naar aanleiding van de motie Karimi/Dijksma (27 467 Z d.d. 20 februari 2001) wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de verdere uitwerking van deze notitie.

In 'Ondernemen tegen Armoede' is aangegeven dat ingezet wordt op drie niveaus, te weten de internationale omgeving, het nationale niveau in ontwikkelingslanden en de private sector in ontwikkelingslanden.

Binnen de verbetering van de internationale 'enabling environment' is onlangs een belangrijke stap gezet door het 'Everything But Arms' akkoord. Bij de totstandkoming daarvan heeft Nederland een belangrijke rol gespeeld. Veel aandacht zal nu uitgaan naar het bereiken van een nationale 'enabling environment' in de MOL's om de lokale private sector aan te moedigen de geboden exportmogelijkheden te benutten. Goed bestuur en goede infrastructuur zijn hierbij twee belangrijke elementen. Tijdens de vergadering van de Global Coalition for Africa in maart 2001 drongen Afrikaanse executives uit het bedrijfsleven met name aan op goed bestuur als één van de belangrijkste factoren voor een goed ondernemersklimaat. Voor ondernemers zijn daarnaast afwezigheid van corruptie, rechtszekerheid, toegang tot de markt, een goed functionerende financiële sector, macro-economische stabiliteit, een betrouwbare infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg belangrijk.

Nederland geeft zijn steun in multilateraal verband (Wereldbank, IFC, regionale ontwikkelingsbanken en het VN systeem) maar ook bilateraal in 12 van de 17+3 landen, waar gekozen is voor ondersteuning van de private sector/midden- en kleinbedrijf en/of landbouw en plattelandsontwikkeling. Uitgangspunt vormt het door de betreffende overheid opgestelde Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), waarbij sociale partners en het maatschappelijk middenveld in de voorbereiding worden betrokken. Daarnaast zijn de Nederlandse medefinancieringsorganisaties en SNV ook in toenemende mate betrokken bij het versterken van de lokale private sector, inclusief de informele.

Directe ondersteuning van de private sector vindt onder meer plaats via directe participaties en leningen (via FMO), versterking van de financiële sector (o.a. FMO, Women's World Banking en Oikocredit), technische assistentie (bijvoorbeeld IBTA, PUM en AMSCO) en investeringsbevordering (PSOM, PSO, Oret/Miliev). De notitie 'Ondernemen tegen Armoede' geeft hiervan een overzicht.

De vergrote aandacht voor de rol van de private sector bij de economische ontwikkeling van landen betekent dat door Nederland gesteunde programma's in toenemende mate in samenwerking met of door de private sector worden uitgevoerd. Voor het bedrijfsleven betekent dit ook dat zij meer dan voorheen op haar maatschappelijke rol zal worden aangesproken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is inmiddels een begrip geworden in Nederland, mede naar aanleiding van het SER advies 'De Winst van Waarden' en het Kabinetsstandpunt (Kamerstuk 26 485 d.d. 03 April 2001), en wordt breed gedragen door het Nederlandse bedrijfsleven. In de z.g. Instrumentenbrief (Kamerstuk 26 485 nr. 15) heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken aangegeven dat van ondernemers, die gebruik willen maken van het export- en investeringsbevorderende instrumentarium, gevraagd zal worden zich in te spannen om de OESO richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen na te leven. Daarnaast zullen individuele aanvragen op het export- en investeringsbevorderende buitenlandinstrumentarium door de uitvoerende instanties zoals FMO en Senter voorlopig op in elk geval drie MVO-aspecten getoetst worden, te weten corruptie, sociale omstandigheden en milieu.

In Nederland organiseren Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking dit najaar een conferentie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in ontwikkelingslanden. De conferentie heeft een tweeledige doelstelling:


- aan de hand van overtuigende praktijkvoorbeelden (best practices) inzicht te verschaffen in ervaringen met toepassing van maatschappelijk verantwoord ondernemen in ontwikkelingslanden;


- een duidelijke aanzet te geven voor een plan van aanpak voor de Nederlandse overheid, bedrijfsleven en NGO's om maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet vorm te geven in de ontwikkelingslanden.

Tijdens de conferentie zullen ook enkele tot nu minder belichte aspecten van MVO worden besproken, zoals lokale belastingafdracht en mededinging. Wij zullen de Nederlandse sociale partners en het maatschappelijk middenveld uitnodigen aan de conferentie deel te nemen.

Een nieuwe uitdaging is om het lokale bedrijfsleven in midden en lage inkomenslanden in de MVO-discussie te betrekken, zodat ook zij handelen in de geest van de OESO richtlijnen. Nederland ondersteunt reeds het door de Wereldbank en OESO geïnitieerde Global Corporate Governance Forum (GCGF) dat de nadruk legt op corporate governance in lage inkomens- en transitielanden. Het GCGF sluit aan bij de door de OESO geïnitieerde ronde tafel vergaderingen. Tijdens deze ronde tafels legt de Private Sector Advisory Group van het GCGF veel nadruk op het terugdringen van corruptie. Het GCGF ondersteunt eveneens het Pan-African Consultative Forum on Corporate Governance dat deze zomer voor het eerst in Johannesburg is bijeengekomen. De door Nederland ondersteunde multilaterale African Management Service Company (AMSCO) is ook actief op dit gebied in het kader van haar bredere steun ter verbetering van het management van Afrikaanse bedrijven. Tenslotte overweegt Nederland ook het WB-initiatief Business Partners for Development (BPD), dat zich concentreert op praktische samenwerking met het bedrijfsleven om problemen op te lossen op de gebieden natuurlijke hulpbronnen, water en sanitatie, jeugdontwikkeling en verkeersveiligheid.

Het belang van corruptiebestrijding is door Nederland nog weer eens extra benadrukt tijdens het in mei in Den Haag gehouden Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity II. Corruptiebestrijding is geen geïsoleerd doel maar integraal onderdeel van het bevorderen van goed bestuur en armoedebestrijding. In Utstein verband is in vervolg op de in maart 2000 in Maastricht gehouden vergadering van OS-Ministers een anti-corruptie actieplan opgesteld. Het bevorderen van good corporate governance vormt hiervan een integraal onderdeel.

Voor het Nederlandse bedrijfsleven is corruptie in het buitenland strafbaar geworden per 1 februari 2001. Corruptie is, zoals hierboven beschreven, tevens één van de drie toetsingscriteria op MVO voor het export- en investeringsbevorderende instrumentarium. De toekomstige wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) zal ons in staat stellen bepaalde subsidies op deze gronden te weigeren dan wel in te trekken.

Nederland staat ook positief tegenover het door VN Secretaris-Generaal Kofi Annan geïnitieerde VN Global Compact. Het Global Compact beoogt het bedrijfsleven een negental principes te laten onderschrijven op het gebied van mensenrechten, sociale omstandigheden en milieu. Het kan helpen buiten de OESO-landen een dialoog op te starten tussen bedrijfsleven, werknemersorganisaties en NGO's. Het maakt daarbij gebruik van het uitgebreide kantorennetwerk van de UNDP. In maart 2001 organiseerde het Global Compact een eerste conferentie over de rol van het bedrijfsleven in landen die zich in een conflictsituatie bevinden. Hier is besproken hoe het bedrijfsleven kan helpen de vicieuze cirkel van de corruptie te doorbreken en bij kan dragen aan vergrote transparantie en bevordering van vrede. Naar aanleiding van deze dialoog zal o.a. een 'toolbox' worden ontwikkeld om het bedrijfsleven te helpen de effecten van hun operaties in conflictsituaties beter in te schatten en te managen. Verder wordt in dit kader nagestreefd succesvolle voorbeelden van multi-stakeholder samenwerkingsverbanden in conflict zones te repliceren.

Zoals beschreven in de nota Mensenrechten (Kamerstuk 27 742 d.d. 14 mei 2001) wordt ook in dat kader samenwerking gezocht met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft op dit gebied een bijzondere voorbeeldrol te vervullen door internationaal erkende normen consequent in de praktijk te brengen. Waar relevant wordt hierover contact onderhouden met het Nationaal Contactpunt voor Multinationale Ondernemingen.

Uit het bovenstaande moge blijken dat de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld is gegroeid. Het is de stellige verwachting dat dit samenwerkingsverband zich in de komende jaren verder zal intensiveren.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

Kenmerk DDE-0943/2001
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...