Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persmededeling Vlaamse regering vergadering

Datum nieuwsfeit: 25-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER

2001 IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

Eerder dit jaar keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat eenieder het recht geeft klacht in te dienen over de wijze waarop hij/zij behandeld is door een Vlaamse bestuursinstelling. Dit Klachtendecreet treedt begin 2002 in werking. Met het oog daarop beslist de Vlaamse regering dat elke Vlaamse minister de nodige beleidsinitiatieven en maatregelen zal nemen opdat zijn/haar diensten en instellingen tijdig voldoen aan de bepalingen van het decreet. Tegen eind oktober wordt een omzendbrief opgemaakt met algemene instructies over de wijze waarop de klachtenbehandeling op een klantvriendelijke wijze georganiseerd moet worden binnen de Vlaamse administratie.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Volgens het Havendecreet van 1999 moest de Vlaamse regering binnen de drie jaar een inventaris opmaken van de historische lasten van de verschillende havenbedrijven. Indien daar verschillen tussen de havens zouden uitkomen, moest er bovendien een compensatieregeling uitgewerkt worden. Op basis van een in mei voorgelegd onderzoek naar de historische lasten van de Vlaamse havenbedrijven beschouwt de Vlaamse regering de inventaris van de historische lasten nu als nihil. Daarom moet er ook geen compensatieregeling uitgewerkt worden.


* * *

De Vlaamse regering beslist om het eindarrest van het Hof van Beroep inzake een geschil tussen een aannemer en de Vlaamse overheid uit te voeren. Het geschil draait om een door de aannemer gevorderde meerprijs voor werken aan een beweegbare spoorwegbrug in Dudzele. Het eindarrest verplicht de Vlaamse overheid tot betaling van de schuldvordering van 1,67 miljoen euro (67,2 miljoen fr.). De Vlaamse regering beschouwt dit als een last uit het verleden, want daterend van voor de regionalisering van de gewesten. De Vlaamse regering legt daarom 50% van het te betalen bedrag ten laste van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging en 50% ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds 2000.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een voorontwerp van Koninklijk Besluit dat een richtlijn van de Raad van de Europese Unie inzake veiligheidsvoorschriften- en normen voor passagiersschepen omzet in nationaal recht. Ze koppelt haar instemming wel aan de voorwaarde dat de federale overheid de schepen van de Vlaamse overheid niet beschouwt als passagiersschepen die aan die richtlijn moeten voldoen. De richtlijn heeft als doel een uniform niveau van veiligheid van mensenlevens en eigendommen in te voeren op passagiersschepen en hogesnelheidsvaartuigen voor binnenlandse reizen. Daarnaast worden er ook internationale onderhandelingsprocedures in beschreven voor de harmonisering van de regels voor passagiersschepen voor internationale reizen.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT, van Vlaams minister Vera DUA en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN:

De Vlaamse regering keurt een voorontwerp van decreet principieel goed over de instemming met Aanvullend Protocol 5 en 6 bij de herziene Rijnvaartakte. Aanvullend Protocol 5 heeft betrekking op de reglementering van het verkeer. Dat is hoofdzakelijk een federale materie. Aanvullend Protocol 5 voorziet echter ook in de oprichting van een Fonds van de binnenvaart. En dat valt onder de bevoegdheid van de Gewesten. Aanvullend Protocol 6 handelt over mogelijke overtredingen van de door de Rijnoeverstaten vastgestelde politievoorschriften. Indien het om een milieudelict gaat, valt dit ook onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.
Dit voorontwerp van decreet moet nog voorgelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Omdat de regelgeving met betrekking tot het maatschappelijk opbouwwerk moet worden aangepast aan de bepalingen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector, keurt de Vlaamse regering een besluit goed in verband met loonharmonisering. Het besluit voert onder meer de haard- en standplaatstoelage in voor alle personeelsleden uit de sector en past de loonschalen voor het personeel aan.


* * *

Omdat de regelgeving met betrekking tot de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid moet worden aangepast aan de bepalingen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector, keurt de Vlaamse regering een besluit goed in verband met loonharmonisering. Het besluit voert onder meer 2 nieuwe loonschalen in: F en G. Daarnaast krijgen alle personeelsleden een haard- en standplaatstoelage.


* * *

De Vlaamse regering kent 292.514 euro (11,8 miljoen fr.) subsidie toe aan het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) voor de optimalisering van het registratiesysteem van zwangerschappen en bevallingen in Vlaamse kraamklinieken. Het SPE is momenteel de enige organisatie in Vlaanderen die geboortegegevens registreert.


* * *

De Vlaamse regering kent een subsidie van 309.866 euro (12,5 miljoen fr.) toe aan vzw Huis voor de structurele en inhoudelijke uitbouw van haar werking. vzw Huis is een eind vorig jaar opgericht expertisecentrum ter ondersteuning van personen met een handicap en hun directe vertegenwoordigers. De organisatie ijvert voor gelijke kansen en rechten van personen met een handicap en wil dat bereiken door benvloeding van de samenleving en het beleid.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering kent een subsidie van 228.062 euro (9,2 miljoen fr.) toe aan vzw Vlaamse Dienst Verspreiding Leermiddelen Internationale Opvoeding (VLIO) als tegemoetkoming in de werkingskosten voor het jaar 2001. De vzw is actief op het vlak van de sensibilisering rond de Noord- Zuid thematiek en duurzame ontwikkeling.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering erkent een aantal vormingsprogramma's die voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komen. Aan de organisatoren van die vormingsprogramma's wordt een erkenning van onbepaalde duur verleend. Die kan worden opgeheven wanneer het vormingsprogamma niet of onvolledig wordt uitgevoerd.


* * *

Op dit ogenblik is er een besluit in voorbereiding dat wijzigingen aanbrengt in een besluit van de Vlaamse regering over de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs. Daarom moet ook een besluit in verband met de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs gewijzigd worden. Die wijziging keurt de Vlaamse regering principieel goed. Het gaat hier om de uitbreiding van de toelage naar de oudste kleuters van het onthaalonderwijs en het opnemen van een bepaling dat indien de school geen recht meer heeft op het inrichten van onthaalonderwijs voor die periode ook geen toelage meer wordt berekend. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering verleent Paul Demeester, directeur- generaal van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), eervol ontslag wegens pensioen. In afwachting van de invulling van de vacante betrekking zal een waarnemend leidend ambtenaar aangesteld worden.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN:

De Vlaamse regering keurt het voorontwerp van het Programmadecreet 2002 principieel goed. Het decreet omvat bepalingen voor de begeleiding van de aanpassing van de begroting 2002. Het voorontwerp van het Programmadecreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt de statutenwijzigingen van de intercommunale Gaselwest goed. Die statutenwijzigingen kaderen in het Telenetdossier. Na de integratie van de kabelnetwerken in de nieuwe holdingstructuur rond Telenet zullen de gemengde TV-intercommunales niet meer als exploiterend nutsbedrijf bedrijvig zijn in de kabelactiviteit. Die kabelactiviteit wordt verkocht aan een externe partner.


* * *

De Vlaamse regering keurt de statutenwijzigingen van de intercommunale Sibelgas goed. Die statutenwijzigingen moeten de activiteiten van de vereniging (de levering van electriciteit en gas) beter afstemmen op interne en Europese regelgeving en op het algemeen belang.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet goed tot instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland. Die overeenkomst regelt het vrije verkeer van personen tussen beide partijen. Het ontwerpdecreet zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet goed tot instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Algerije, Tunesi, Egypte en Marokko. Die overeenkomst regelt de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen beide partijen. Het ontwerpdecreet zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Om de kwaliteit van de gebouwen van de Vlaamse overheid te maximaliseren keurt de Vlaamse regering een Open Oproep tot kandidatuurstelling goed om zo tot een lijst van ontwerpers te komen voor uitvoering van diensten inzake landschapsarchitectuur, stedenbouw en bouwkunde. Deze Open Oproep is een voortzetting van een procedure die vorig jaar werd opgestart. De Vlaamse minister bevoegd voor de huisvesting van de diensten van de Vlaamse regering wordt gemachtigd om jaarlijks de lijst van projecten goed te keuren die volgens de werkwijze van de Open Oproep bekendgemaakt zullen worden.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...