Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Uithoorn

Datum nieuwsfeit: 25-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Uithoorn
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Uithoorn


Besluiten

Besluiten B&W
In hun vergadering van dinsdag 25 september jl. hebben burgemeester en wethouders onder meer de volgende besluiten genomen:
* In te stemmen met de uitwerking van vier speerpunten van de economische visie in de desbetreffende plannen van aanpak;
* In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het rapport Meerjarenplan wegonderhoud 2000-2009;

* Als voorlopig standpunt in te stemmen met het conceptplan voor de aanleg van een wandelpad en het opknappen van een bestaande visplaats voor mindervaliden langs het Zijdelmeer;
* Kennis te nemen van het verslag van de informatieavond over het plan voor uitgifte van openbaar groen in Zijdelwaard d.d. 27 juni 2001 en van de binnengekomen schriftelijke reacties op het plan;
* In te stemmen met het conceptplan om het noordelijk deel van De Legmeer (de B- en de K-buurt) in te richten als 30 km/uur zone, het aanbrengen van 50 km/uur voorzieningen op Op de Klucht en het aanbrengen van 18 parkeerplaatsen.

* Het rapport milieukwaliteit in Noord-Holland 2000 voor kennisgeving aan te nemen;

* Kennis te nemen van de brief van OLGA over het verzoek het opgeschorte overleg weer te hervatten en het opgeschorte overleg weer te hervatten;

* Kennis te nemen van de noodzakelijke aanpassingen in het Acitviteitenplan Robuuste Rio's en in te stemmen met de tekst die als aanvulling op het activiteitenplan zal worden aangeboden aan het ministerie;

Besluiten gemeenteraad 27 september 2001

* I mevrouw J.S. Ponsen-Lindner in haar bezwaar ontvankelijk te verklaren;
II het bezwaar van mevrouw J.S. Ponsen-Lindner ongegrond te verklaren omdat nu nog geen concreet bouwplan bekend is en er dan ook geen sprake kan zijn van een nadelige situatie voor wat betreft de bezonning van de door haar bewoonde woning.
* het Speelbeleidsplan Uithoorn 2001 vast te stellen als beleidskader voor het beheren en het
ontwikkelen van de openbare speelvoorzieningen in haar gemeente voor de periode van 2001 tot en met 2006

* vast te stellen de VERORDENING TOT AANPASSING VAN DIVERSE VERORDENINGEN IN VERBAND MET DE VERVANGING VAN DE GULDEN DOOR DE EURO.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002. De verordening kan worden aangehaald als: aanpassingsverordening euro Uithoorn 2001.

* 1. aan de heer J.P.M. Bots, Dorpsstraat 36 te Uithoorn, een strook grond groot 25 m2 te verkopen;
2. aan Vlakland B.V. te Gravendeel een strook grond groot 19 m2 te verkopen;
een en ander, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende koopovereenkomsten met voorwaarden d.d. 26 juni 2001 en de bijbehorende tekeningen

* de in de met Amstelhof Sportpark Uithoorn B.V. gesloten overeenkomst van 30 september
1992 onder artikel 20, lid u., overeengekomen boete ter grote van f 300.000 wegens het niet-nakomen van de verplichting tot het exploiteren van een discotheek te innen, en op het punt van het exploiteren van een discotheek af te zien van het vorderen van nakoming van de overeenkomst.

* in te stemmen met het verzoek van het bestuur van de GGD Amstelland-de Meerlanden om voor 2001 ( 187.773 aan extra middelen beschikbaar te stellen voor het stabiliseren en versterken van de GGD-organisatie;
deze extra bijdrage vooralsnog ten laste te brengen van de saldireserve en deze bij sluiting van de gemeenterekening 2001 in relatie met het rekeningsresultaat nader te verwerken; de raming in de gemeentebegroting 2001 ten behoeve van de GGD van ( 568.347 te wijzigen in ( 756.120.

* over te gaan tot de aanleg van een tijdelijke keervoorziening voor buslijn 170 op het Amstelplein en daarvoor een krediet van f
1.060.000 beschikbaar te stellen.

* de Verordening vaste commissies van advies Uithoorn 1998 als volgt te wijzigen:
Artikel 1.
Artikel 9 wordt als volgt gelezen:

1. Burgemeester en wethouders wijzen voor de in de artikelen 4 tot en met 5 genoemde commissies uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter is lid van de commissie.

2. Voor de in artikel 3 genoemde commissie wijst de raad uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De burgemeester en de wethouders zijn uitgesloten van dat voorzitterschap.

3. De gemeentesecretaris wijst voor elke commissie een secretaris aan. De secretaris van een commissie kan zich laten bijstaan door een notulist.
Artikel 2.
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking. Dus op 6 oktober 2001

* akkoord te gaan met de vaststelling van de jaarrekening 1998 van het openbaar lichaam Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen in de Agglomeratie Amsterdam, inclusief samenstellingsverklaring en adviesbrief.

* ter dekking van de meerkosten van de nieuwbouw van de Jenaplanschool 't Startnest
fl 286.728 ter beschikking te stellen;
eveneens ter beschikking te stellen ( 164.000 voor de noodzakelijke aanpassingen van het buitenterrein; het bestuur van de stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn onder de gebruikelijke voorwaarden een gemeentegarantie te verstrekken voor een bedrag van maximaal ( 150.000 ten behoeve van de nieuwbouw van de Jenaplanschool 't Startnest.

* vast te stellen de tweede wijzigingsverordening Algemene rechtenverordening Uithoorn 2001.
Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking, dus op 11 oktober 2001.

* de heer J.A.E. Boskeljon te benoemen tot tijdelijk voorzitter van de commissie voor algemene zaken en financiën; de heer P.J. de Kruif te benoemen tot lid van de commissie voor algemene zaken en financiën; de heer J.A.E. Boskeljon te benoemen tot lid van de commissie voor milieu en welzijn. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit binnen zes weken na publicatie daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeenteraad indienen. Zo'n bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel is het mogelijk om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank u kosten in rekening.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie