Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting 2002 Provincie Utrecht

Datum nieuwsfeit: 26-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
1001368800

Begroting 2002: behoedzaamheid bij besteding van middelen

Na twee vette jaren met veel ruimte voor extra projecten, wordt 2002 weer een 'normaal' begrotingsjaar. Dat komt omdat de provinciale inkomsten samenhangen met de landelijke economische ontwikkelingen, en die bieden minder ruimte dan we de laatste jaren gewend waren. Ondanks een positief saldo van ruim 2,3 miljoen euro (ruim 5 miljoen gulden), lopen de mogelijkheden voor de provincie terug. "We zijn over de top heen", aldus gedeputeerde financiën Van Bergen. "Wat echter nog niet betekent dat er sprake is van een teruggang. Toch is het - als we ook de komende jaren een gezond financieel beleid willen voeren - van belang dat we behoedzaam zijn bij de besteding van onze middelen. Om die reden stellen GS voor om het genoemde overschot te reserveren voor 2003. In ieder geval ligt er ook dit jaar weer een degelijke begroting, voor het eerst in euro's opgesteld."

Naast intensivering van bestaand beleid is ook kritisch gekeken naar mogelijkheden om bestaande activiteiten af te ronden om zo ruimte te creëren voor nieuwe plannen. Zo zijn dit jaar 59 projecten afgerond met een totaalbedrag van ruim 10,3 miljoen euro. Door ombuigingen in het beleid is nog eens een bedrag van 1,13 miljoen euro vrijgekomen. Doordat een belangrijk deel van deze gelden incidenteel was en dus niet meer beschikbaar is in 2002, bedraagt het bedrag voor nieuw beleid dit jaar ruim 7,3 miljoen euro.

In 2002 beslaat de provinciale begroting zo'n 200 miljoen euro. Hiervan is dus ruim 7,3 miljoen euro voor nieuw beleid. Dit wordt ook dit jaar weer besteed aan nieuwe projecten en voorstellen die aansluiten bij het collegeprogramma.

Voorstellen voor nieuw beleid 2002

Wateroverlast
Hoge prioriteit krijgt de aanpak van de wateroverlast. Voor de langere termijn is de verwachting dat door klimaatveranderingen de winterse afvoerpieken in de grote rivieren zullen toenemen en vaker zullen voorkomen. Daarnaast is er sprake van een zeespiegelstijging. Dit heeft invloed op de benedenrivieren en de afwateringsmogelijkheden van de sluizen bij IJmuiden en het IJsselmeer. Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk dat in het hele stroomgebied van de Rijn maatregelen worden getroffen om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. Rivierverruiming met dijkversterking als sluitstuk lijken het perspectief voor duurzame veiligheid. De provincie Utrecht heeft als regionaal gebiedsregisseur een belangrijke inbreng in de riviertak Nederrijn en Lek. Voor de veiligheid en de aanpak van de wateroverlast wordt EUR 1.5 miljoen van het budget voor nieuw beleid ingezet.

Streekplan
In 2002 wordt een flinke slag gemaakt met de voorbereiding van het nieuwe streekplan.Het nieuwe streekplan dient voor de periode 2004-2015 als toetsingskader voor gemeentelijke bestemmingsplannen. Ook zal het nieuwe streekplan, meer dan het huidige, een actieve rol spelen bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid. Dit laatste maakt het belangrijk dat er een breed draagvlak is voor het streekplan. De voorbereiding van het streekplan vindt daarom in nauwe samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties plaats. Voor 2002 is EUR 408.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van het nieuwe streekplan.

Hiernaast gaat de provincie ook een nieuw waterhuishoudingsplan (EUR 159.000 in 2002), milieubeleidsplan (EUR 68.000 in 2002) en een verkeer- en vervoersplan (EUR 282.000 in 2002) opstellen. Bij het ontwikkelen van deze plannen wordt ervoor gezorgd dat deze goed op elkaar worden afgestemd. En er komen diverse inspraakrondes voor de Utrechtse samenleving.

Ecologische hoofdstructuur
Een aantal gebiedsgerichte projecten, zoals De Venen, Langbroekerwetering, Utrechtse Heuvelrug, alle landinrichtingen, de Uiterwaarden en de Reconstructie, is of komt in de uitvoeringsfase. Om een spoedige afronding van deze projecten mogelijk te maken, zet de provincie extra middelen in. Zo wordt onder andere de vrijwillige kavelruil gentensiveerd, Daarmee wordt een impuls gegeven aan het verder realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de recreatieve groenstructuur. Hiervoor is in 2002 EUR 113.000 extra beschikbaar. Voor de intensivering van het Plan van Aanpak voor De Venen is EUR 159.000 extra beschikbaar gesteld In Utrecht-Oost wordt in 2002 met de uitvoering van het Reconstructieplan begonnen. Aanleiding hiervoor zijn de problemen waarmee de intensieve veehouderij in Nederland kampt. Deze sector is vooral geconcentreerd op de zandgronden in het oosten en zuiden van ons land, de zogenaamde concentratiegebieden. De concentratie leidt tot grote risico's voor de diergezondheid in die gebieden en heeft daarnaast gevolgen voor milieu, woonomgeving, natuur en landschap. De Reconstructiewet beoogt die problemen aan te pakken en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van de concentratiegebieden een impuls te geven. Een van die gebieden is de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. Voor de uitvoering worden naast middelen van het ministerie van LNV ook extra middelen van de provincie ingezet. Het gaat hier in totaal om EUR 182.000 in 2002.

Economie
Het ziet er naar uit dat de economische groei in onze provincie zich ook in 2002 zal voortzetten, al is het in een lager tempo. Dat geldt met name voor de "nieuwe-economie"- sectoren, die met beide benen op de grond komen te staan. De provincie moet alert inspelen op de kansen en bedreigingen die zich (kunnen) voordoen. Bedreigingen liggen er met name in de sfeer van een beperkte beschikbaarheid van adequate en duurzame bedrijven- en kantoorterreinen, de bereikbaarheid van de
werkgelegenheidslocaties, en in de schaarste aan gekwalificeerd personeel in bepaalde sectoren. Kansen liggen er in de nieuwe economie, de ICT-sector, maar bijvoorbeeld ook in een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
De komende periode wordt - naast de planning en realisering van nieuwe bedrijven- en kantoorterreinen - extra ingezet op met name de herstructurering van bedrijventerreinen en de intensivering van ruimtegebruik. Hiervoor is in 2002 extra EUR 340.000,- beschikbaar.

Verder wil de provincie Utrecht samen met de gemeente Utrecht, de Kamer van Koophandel, de Hogeschool en Universiteit van Utrecht, en Syntens het innovatief vermogen van gevestigde ondernemingen versterken. Om gemeenschappelijke initiatieven in gang te zetten, wordt een programmabureau opgericht. De bijdrage van de provincie hieraan is EUR 168.000,- per jaar voor 2002 tot en met 2004.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn medebepalend voor de sfeer en identiteit van provincie en gemeenten. Daarom hecht de provincie Utrecht grote waarde aan pluriformiteit in kunst- en cultuuruitingen en aan de bescherming van het culturele erfgoed. Met het Actieprogramma Cultuurbereik wordt geprobeerd om meer - maar ook ander - publiek te betrekken bij het aanbod van kunst en culturele uitingen. De amateurkunst en beeldende kunst krijgen extra middelen en ook de voornemens uit de cultuurnota 1999-2002 op het terrein van de podiumkunsten (o.a. theater) worden uitgevoerd. Hiervoor is in 2002 EUR 343.000 beschikbaar.

Bibliotheken
Door ontwikkelingen in de bibliotheeksector worden nieuwe diensten verwacht op het gebied van de informatievoorziening. Kleinere bibliotheken in de provincie hebben niet de capaciteit om de veranderingen, die dit met zich meebrengt, alleen door te voeren. Hierbij hebben zij hulp nodig. Om deze hulp te kunnen blijven waarborgen gaat de Provinciale Bibliotheekcentrale samenwerken - en mogelijk fuseren - met de Gemeentelijke Bibliotheek Utrecht. Voor fusie / frictiekosten is in 2002 een bedrag beschikbaar van EUR 182.000,-.

Vermaatschappelijking zorg
De provincie wil dat mensen die zorg nodig hebben (zorgvragers) zo goed mogelijk kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij. Met name op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding moeten nog veel inspanningen worden geleverd. Hierbij kan worden gedacht aan het creëren van werkplekken die beter tegemoet komen aan de mogelijkheden van zorgvragers, zoals zorgboerderijen. Of aan het begeleiden van zorgvragers naar de arbeidsmarkt door assessment of bijscholingstrajecten. Op het gebied van wonen kan gedacht worden aan geclusterde woonvormen voor zorgvragers met voorzieningen voor de achtervangfuncties (bijvoorbeeld een zusterpost). Op deze manier kunnen zorgvragers zo lang mogelijk beschikken over een zelfstandige woonruimte. De provincie stelt voor de vermaatschappelijking van de zorg in 2002 EUR 227.000 beschikbaar.

Presterende provincie
In 2001 hebben provinciale staten ingestemd met de hoofdlijnen van de nota 'Utrecht: presterende provincie'. De provincie wil zich transformeren naar een meer presterend en uitvoerend bestuur. Daarnaast wil de provincie een meer verbindend bestuur in de Utrechtse samenleving zijn. In deze context wordt de Agenda Utrecht 2010 opgesteld. Deze agenda zal uiteindelijk uit een lijst met projecten bestaan die de komende jaren prioriteit krijgen en waarin de provincie concreet wil investeren. Voor het kiezen van de projecten en de uitvoering van de Agenda Utrecht 2010 zoekt de provincie nadrukkelijk samenwerking met de Utrechtse samenleving. De Agenda 2010-projecten worden voornamelijk bekostigd uit het afzonderlijk ingestelde structuurfonds, waarin de rente-opbrengsten van de REMU- en UNA-gelden worden ondergebracht.

Europees beleid en regelgeving
Voor de provincie worden het Europese beleid en de Europese regelgeving steeds belangrijker. Een goede cordinatie tussen Brussel en de provinciale organisatie is daarbij van groot belang. Er moet tijdig worden ingespeeld op actuele Europa-onderwerpen. Hier liggen kansen. De provinciale organisatie moet Europa-proof worden gemaakt. Ter versterking van de interne en externe cordinatie, de voorbereiding van een kenniscentrum Europees recht, de verbetering van het (juridische) kennisniveau van de provinciale medewerkers en de versterking op het onderdeel communicatie is in 2002 een budget van EUR 111.000 beschikbaar.

Bestuurlijke organisatie
In vijf clusters van gemeenten wordt gewerkt aan de opstelling van strategische gebiedsperspectieven. Daarnaast wordt samen met gemeenten gezocht naar een nieuwe vorm van samenwerking rond de stad Utrecht en versterking van de intergemeentelijke samenwerking in de rest van de provincie Utrecht. In 2002 is hiervoor een bedrag van EUR 159.000 beschikbaar.
Met het oog op de positie van de provincie Utrecht in de Randstad wordt de komende jaren extra aandacht gegeven aan de Regio Randstad en de Bestuurlijke Commissie Randstad. Om verder te gaan met het ingezette beleid is in 2002 voor Randstadsamenwerking EUR 170.000,- beschikbaar.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Mireille van Kempen, 030 - 258 2333 of per e-mail: mireille.van.kempen@provincie-utrecht.nl .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...