Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting 2002 Provincie Utrecht

Datum nieuwsfeit: 26-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
1001368800

Begroting 2002: behoedzaamheid bij besteding van middelen

Na twee vette jaren met veel ruimte voor extra projecten, wordt 2002 weer een 'normaal' begrotingsjaar. Dat komt omdat de provinciale inkomsten samenhangen met de landelijke economische ontwikkelingen, en die bieden minder ruimte dan we de laatste jaren gewend waren. Ondanks een positief saldo van ruim 2,3 miljoen euro (ruim 5 miljoen gulden), lopen de mogelijkheden voor de provincie terug. "We zijn over de top heen", aldus gedeputeerde financiën Van Bergen. "Wat echter nog niet betekent dat er sprake is van een teruggang. Toch is het - als we ook de komende jaren een gezond financieel beleid willen voeren - van belang dat we behoedzaam zijn bij de besteding van onze middelen. Om die reden stellen GS voor om het genoemde overschot te reserveren voor 2003. In ieder geval ligt er ook dit jaar weer een degelijke begroting, voor het eerst in euro's opgesteld."

Naast intensivering van bestaand beleid is ook kritisch gekeken naar mogelijkheden om bestaande activiteiten af te ronden om zo ruimte te creëren voor nieuwe plannen. Zo zijn dit jaar 59 projecten afgerond met een totaalbedrag van ruim 10,3 miljoen euro. Door ombuigingen in het beleid is nog eens een bedrag van 1,13 miljoen euro vrijgekomen. Doordat een belangrijk deel van deze gelden incidenteel was en dus niet meer beschikbaar is in 2002, bedraagt het bedrag voor nieuw beleid dit jaar ruim 7,3 miljoen euro.

In 2002 beslaat de provinciale begroting zo'n 200 miljoen euro. Hiervan is dus ruim 7,3 miljoen euro voor nieuw beleid. Dit wordt ook dit jaar weer besteed aan nieuwe projecten en voorstellen die aansluiten bij het collegeprogramma.

Voorstellen voor nieuw beleid 2002

Wateroverlast
Hoge prioriteit krijgt de aanpak van de wateroverlast. Voor de langere termijn is de verwachting dat door klimaatveranderingen de winterse afvoerpieken in de grote rivieren zullen toenemen en vaker zullen voorkomen. Daarnaast is er sprake van een zeespiegelstijging. Dit heeft invloed op de benedenrivieren en de afwateringsmogelijkheden van de sluizen bij IJmuiden en het IJsselmeer. Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk dat in het hele stroomgebied van de Rijn maatregelen worden getroffen om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. Rivierverruiming met dijkversterking als sluitstuk lijken het perspectief voor duurzame veiligheid. De provincie Utrecht heeft als regionaal gebiedsregisseur een belangrijke inbreng in de riviertak Nederrijn en Lek. Voor de veiligheid en de aanpak van de wateroverlast wordt EUR 1.5 miljoen van het budget voor nieuw beleid ingezet.

Streekplan
In 2002 wordt een flinke slag gemaakt met de voorbereiding van het nieuwe streekplan.Het nieuwe streekplan dient voor de periode 2004-2015 als toetsingskader voor gemeentelijke bestemmingsplannen. Ook zal het nieuwe streekplan, meer dan het huidige, een actieve rol spelen bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid. Dit laatste maakt het belangrijk dat er een breed draagvlak is voor het streekplan. De voorbereiding van het streekplan vindt daarom in nauwe samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties plaats. Voor 2002 is EUR 408.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van het nieuwe streekplan.

Hiernaast gaat de provincie ook een nieuw waterhuishoudingsplan (EUR 159.000 in 2002), milieubeleidsplan (EUR 68.000 in 2002) en een verkeer- en vervoersplan (EUR 282.000 in 2002) opstellen. Bij het ontwikkelen van deze plannen wordt ervoor gezorgd dat deze goed op elkaar worden afgestemd. En er komen diverse inspraakrondes voor de Utrechtse samenleving.

Ecologische hoofdstructuur
Een aantal gebiedsgerichte projecten, zoals De Venen, Langbroekerwetering, Utrechtse Heuvelrug, alle landinrichtingen, de Uiterwaarden en de Reconstructie, is of komt in de uitvoeringsfase. Om een spoedige afronding van deze projecten mogelijk te maken, zet de provincie extra middelen in. Zo wordt onder andere de vrijwillige kavelruil gentensiveerd, Daarmee wordt een impuls gegeven aan het verder realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de recreatieve groenstructuur. Hiervoor is in 2002 EUR 113.000 extra beschikbaar. Voor de intensivering van het Plan van Aanpak voor De Venen is EUR 159.000 extra beschikbaar gesteld In Utrecht-Oost wordt in 2002 met de uitvoering van het Reconstructieplan begonnen. Aanleiding hiervoor zijn de problemen waarmee de intensieve veehouderij in Nederland kampt. Deze sector is vooral geconcentreerd op de zandgronden in het oosten en zuiden van ons land, de zogenaamde concentratiegebieden. De concentratie leidt tot grote risico's voor de diergezondheid in die gebieden en heeft daarnaast gevolgen voor milieu, woonomgeving, natuur en landschap. De Reconstructiewet beoogt die problemen aan te pakken en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van de concentratiegebieden een impuls te geven. Een van die gebieden is de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. Voor de uitvoering worden naast middelen van het ministerie van LNV ook extra middelen van de provincie ingezet. Het gaat hier in totaal om EUR 182.000 in 2002.

Economie
Het ziet er naar uit dat de economische groei in onze provincie zich ook in 2002 zal voortzetten, al is het in een lager tempo. Dat geldt met name voor de "nieuwe-economie"- sectoren, die met beide benen op de grond komen te staan. De provincie moet alert inspelen op de kansen en bedreigingen die zich (kunnen) voordoen. Bedreigingen liggen er met name in de sfeer van een beperkte beschikbaarheid van adequate en duurzame bedrijven- en kantoorterreinen, de bereikbaarheid van de
werkgelegenheidslocaties, en in de schaarste aan gekwalificeerd personeel in bepaalde sectoren. Kansen liggen er in de nieuwe economie, de ICT-sector, maar bijvoorbeeld ook in een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
De komende periode wordt - naast de planning en realisering van nieuwe bedrijven- en kantoorterreinen - extra ingezet op met name de herstructurering van bedrijventerreinen en de intensivering van ruimtegebruik. Hiervoor is in 2002 extra EUR 340.000,- beschikbaar.

Verder wil de provincie Utrecht samen met de gemeente Utrecht, de Kamer van Koophandel, de Hogeschool en Universiteit van Utrecht, en Syntens het innovatief vermogen van gevestigde ondernemingen versterken. Om gemeenschappelijke initiatieven in gang te zetten, wordt een programmabureau opgericht. De bijdrage van de provincie hieraan is EUR 168.000,- per jaar voor 2002 tot en met 2004.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn medebepalend voor de sfeer en identiteit van provincie en gemeenten. Daarom hecht de provincie Utrecht grote waarde aan pluriformiteit in kunst- en cultuuruitingen en aan de bescherming van het culturele erfgoed. Met het Actieprogramma Cultuurbereik wordt geprobeerd om meer - maar ook ander - publiek te betrekken bij het aanbod van kunst en culturele uitingen. De amateurkunst en beeldende kunst krijgen extra middelen en ook de voornemens uit de cultuurnota 1999-2002 op het terrein van de podiumkunsten (o.a. theater) worden uitgevoerd. Hiervoor is in 2002 EUR 343.000 beschikbaar.

Bibliotheken
Door ontwikkelingen in de bibliotheeksector worden nieuwe diensten verwacht op het gebied van de informatievoorziening. Kleinere bibliotheken in de provincie hebben niet de capaciteit om de veranderingen, die dit met zich meebrengt, alleen door te voeren. Hierbij hebben zij hulp nodig. Om deze hulp te kunnen blijven waarborgen gaat de Provinciale Bibliotheekcentrale samenwerken - en mogelijk fuseren - met de Gemeentelijke Bibliotheek Utrecht. Voor fusie / frictiekosten is in 2002 een bedrag beschikbaar van EUR 182.000,-.

Vermaatschappelijking zorg
De provincie wil dat mensen die zorg nodig hebben (zorgvragers) zo goed mogelijk kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij. Met name op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding moeten nog veel inspanningen worden geleverd. Hierbij kan worden gedacht aan het creëren van werkplekken die beter tegemoet komen aan de mogelijkheden van zorgvragers, zoals zorgboerderijen. Of aan het begeleiden van zorgvragers naar de arbeidsmarkt door assessment of bijscholingstrajecten. Op het gebied van wonen kan gedacht worden aan geclusterde woonvormen voor zorgvragers met voorzieningen voor de achtervangfuncties (bijvoorbeeld een zusterpost). Op deze manier kunnen zorgvragers zo lang mogelijk beschikken over een zelfstandige woonruimte. De provincie stelt voor de vermaatschappelijking van de zorg in 2002 EUR 227.000 beschikbaar.

Presterende provincie
In 2001 hebben provinciale staten ingestemd met de hoofdlijnen van de nota 'Utrecht: presterende provincie'. De provincie wil zich transformeren naar een meer presterend en uitvoerend bestuur. Daarnaast wil de provincie een meer verbindend bestuur in de Utrechtse samenleving zijn. In deze context wordt de Agenda Utrecht 2010 opgesteld. Deze agenda zal uiteindelijk uit een lijst met projecten bestaan die de komende jaren prioriteit krijgen en waarin de provincie concreet wil investeren. Voor het kiezen van de projecten en de uitvoering van de Agenda Utrecht 2010 zoekt de provincie nadrukkelijk samenwerking met de Utrechtse samenleving. De Agenda 2010-projecten worden voornamelijk bekostigd uit het afzonderlijk ingestelde structuurfonds, waarin de rente-opbrengsten van de REMU- en UNA-gelden worden ondergebracht.

Europees beleid en regelgeving
Voor de provincie worden het Europese beleid en de Europese regelgeving steeds belangrijker. Een goede cordinatie tussen Brussel en de provinciale organisatie is daarbij van groot belang. Er moet tijdig worden ingespeeld op actuele Europa-onderwerpen. Hier liggen kansen. De provinciale organisatie moet Europa-proof worden gemaakt. Ter versterking van de interne en externe cordinatie, de voorbereiding van een kenniscentrum Europees recht, de verbetering van het (juridische) kennisniveau van de provinciale medewerkers en de versterking op het onderdeel communicatie is in 2002 een budget van EUR 111.000 beschikbaar.

Bestuurlijke organisatie
In vijf clusters van gemeenten wordt gewerkt aan de opstelling van strategische gebiedsperspectieven. Daarnaast wordt samen met gemeenten gezocht naar een nieuwe vorm van samenwerking rond de stad Utrecht en versterking van de intergemeentelijke samenwerking in de rest van de provincie Utrecht. In 2002 is hiervoor een bedrag van EUR 159.000 beschikbaar.
Met het oog op de positie van de provincie Utrecht in de Randstad wordt de komende jaren extra aandacht gegeven aan de Regio Randstad en de Bestuurlijke Commissie Randstad. Om verder te gaan met het ingezette beleid is in 2002 voor Randstadsamenwerking EUR 170.000,- beschikbaar.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Mireille van Kempen, 030 - 258 2333 of per e-mail: mireille.van.kempen@provincie-utrecht.nl .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie