Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Raadsvergadering gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 27-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
27 september 2001


* Agenda Raadsvergadering

* Wijkgesprek Bomenbuurt, Rembrandtkwartier-zuid, Havenkwartier en Plaspoelpolder

* Wet milieubeheer
Ontwerp-milieuvergunningen

* Ontwikkeling Oud Rijswijk

* Bouwaanvraag

* Bouwvergunningen

* Wet milieubeheer

Agenda Raadsvergadering

Vergadering en spreekrechtbijeenkomst van de Raad van de gemeente Rijswijk op dinsdag 2 oktober 2001 in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2. Aanvang van de spreekrechtbijeenkomst om 19.30 uur; aanvang raadsvergadering na beëindiging van de spreekrechtbijeenkomst.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van het verhandelde in de spreekrechtbijeenkomst van 4 september 2001.
2. Vaststelling van de Handelingen van de elfde vergadering van de gemeenteraad
d.d. 4 september 2001.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Onderzoek geloofsbrieven en toelating benoemd verklaard lid.
5. Voorstel inzake subsidie WIW en vrijlating van inkomsten uit arbeid.

6. Voorstel inzake raamovereenkomst Volwasseneneducatie 2002 - 2005.
7. Voorstel inzake wijziging Leerlingenvervoer.
8. Voorstel inzake veiligheid in en rondom scholen.
9. Voorstel inzake aandeel kosten Rijswijk in VRI's Tramlijn 17.
10. Voorstel inzake herinrichting smalle deel winkelpromenade Herenstraat Oud Rijswijk.

11. Voorstel inzake wijziging legesverordening.
12. Voorstel inzake:
A. vaststelling Jaarrekening c.a. over het dienstjaar 2000 (no. 109).
B. rapportage van de Rekeningencommissie;
C. reactie van het college op de rapportage van de Rekeningencommissie op de beoordeling van de jaarrekening 2000.
13. Voorstel inzake heroverweging raadsbesluit voorbereidingsbesluit De Strijp.

14. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Minister Talmalaan 1a.
15. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Leeuwendaal.
16. Voorstel inzake Speel- en Ontmoetingsplekken 2001 vanuit Beleidsplan Openlucht-recreatie.

17. A. Voorstel inzake experiment voorzitterschap raadscommissie in het kader van de Bestuurlijke vernieuwing;
wijziging Verordening raadscommissies.
B. Benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissie.

18. Voorstel inzake procesbesluit beëindiging erfpacht HTC
Op het publicatiebord naast de hoofdingang van het gemeentehuis hangt de volledige agenda ter inzage, eventuele wijzigingen of aanvullingen worden in deze agenda's verwerkt. De agenda en de bijbehorende stukken liggen tevens bij de sectie Communicatie (kamer 77) van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage.

De Stichting Omroep Rijswijk (SOR) verzorgt op de avond van de raadsvergadering tot 24.00 uur een radio-uitzending. Deze is te beluisteren op de kabel FM 92,9 MHz. en in de ether FM 105.9 MHz.Wijkgesprek Bomenbuurt, Rembrandtkwartier-zuid, Havenkwartier en Plaspoelpolder

Gesprekken tussen gemeentebestuurders en andere Rijswijkers hebben vaak concrete plannen, vragen of klachten als aanleiding. De burgemeester en wethouders willen echter ook graag wat informeler met u praten.
Sinds enkele jaren bezoeken burgemeester en wethouders daarom iedere woonwijk om toelichting te geven op actuele onderwerpen en naar vermogen te reageren op vragen en opmerkingen van bewoners. Op donderdagavond 11 oktober as. bezoekt het gemeentebestuur de Bomenbuurt, Rembrandtkwartier-zuid en het Havenkwartier. Ook de bewoners van de Plaspoelpolder zijn op deze avond van harte welkom. De woonwijken worden omgrensd door de Haagweg, Huis te Hoornkade, Populierlaan, Handelskade, Burgemeester Elsenlaan en Lindelaan. De woningen in de Plaspoelpolder zijn vooral te vinden in de omgeving van de Treubstraat.
Als u in dit gebied woont, ontvangt u eind week 39 (dus rond 28 september) een uitnodiging in de brievenbus.

Recent zijn de plannen voor een Jongerenontmoetingsplaats (JOP) in deze buurt openbaar gemaakt. Naar aanleiding van de beraadslaging in de raadscommissies voor OSZW en ABA (Onderwijs, Sociale zaken, Zorg en Welzijn respectievelijk Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden) op 10 en 11 september jl. en de daarbij door wijkbewoners aangevoerde bezwaren worden de belanghebbenden in later stadium uitgenodigd voor verder overleg. Het College zal op 11 oktober niet ingaan op vragen over dit onderwerp.

Het wijkgesprek voor de Bomenbuurt, Rembrandtkwartier-zuid, het Havenkwartier en de Plaspoelpolder wordt gehouden in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2. We beginnen om 19.30 uur, maar vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.
Voor de pauze zullen de burgemeester en wethouders toelichting geven op plannen en andere ontwikkelingen. Natuurlijk is het daarna mogelijk om vanuit de zaal vragen te stellen. Na de pauze zit iedere bestuurder aan een aparte tafel waar u kunt aanschuiven met uw vragen en opmerkingen.
Ook de raadsleden worden uitgenodigd, deze avond bij te wonen. Verder zijn er vakambtenaren en vertegenwoordigers van de politie aanwezig.

Het gemeentebestuur stelt uw komst zeer op prijs, dus graag tot ziens op 11 oktober!Wet milieubeheer
Ontwerp-milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede (gelet op artikel 3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht) dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het volgende perceel:

1. van Vredenburchweg 979, voor het oprichten en in werking hebben van een hoveniersbedrijf.

Ter bescherming van het milieu zijn aan de bovengenoemde ontwerp-milieuvergunning diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

De ontwerp-milieuvergunning onder nummer 1 ligt vanaf heden gedurende vier weken (tot en met 26 oktober 2001) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.
Inlichtingen over de terinzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, via telefoonnummer 070-3959870

Schriftelijke bedenkingen kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 -39 59 870.
Degene die schriftelijk bedenkingen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.Ontwikkeling Oud Rijswijk

Zoals u heeft kunnen lezen in Groot Rijswijk heeft maandag 10 september jl. een bijeenkomst plaatsgevonden over de verdere ontwikkeling van Oud Rijswijk. Als resultaat van constructief overleg is er op deze avond een klankbordgroep samengesteld, die in overleg met de gemeentelijke projectgroep gaat zorgen voor de tot stand koming van een ontwikkelingsplan voor Oud Rijswijk. In deze klankbordgroep zijn vertegenwoordigd:
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk, Historische Vereniging Oud Rijswijk, Hart van Rijswijk, de kerken en de zorginstellingen. Het is de bedoeling dat dit ontwikkelingsplan tegen het einde van dit jaar gereed is en dan uiteraard weer breed gepresenteerd wordt.

Met klem dring ik er bij u op aan om, als u een bijdrage wilt leveren aan dit plan, dit te doen via één van bovengenoemde belangenorganisaties. De respectievelijke besturen hebben toegezegd te zorgen voor de noodzakelijke terugkoppeling en overleg met hun achterban.
Van gemeentezijde zullen wij proberen de informatie over de voortgang makkelijk toegankelijk te maken via internet, zodat u ook op die manier op de hoogte kunt blijven en reacties kunt geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij Max Lampe 070-3959341 of Edwin van der Hoorn 070-3959364.Bouwaanvraag

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvraag is ontvangen:

* het veranderen van een kantoor + opslag te: Laan van 's Gravenmade
2; ingediend: 12-09-2001.Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 27 september 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het oprichten van een achteruitbouw met balkon/terras aan de Boswinde 54, verleend en verzonden:

19 september 2001

* het plaatsen van een hekwerk aan de Laan van Hoornwijck 100, verleend en verzonden:
19 september 2001

* het oprichten van een regelkamer t.b.v. stadsverwarming aan de Vriesstraat , verleend en verzonden:
19 september 2001

* het oprichten van een scorebord aan de Weidedreef 6, verleend en verzonden:
19 september 2001

* het oprichten van 8 woningen aan de Backeswater/Kielewater, Deelplan 10 Ypenburg, verleend en verzonden: 19 september 2001

* het veranderen van een bedrijfsgebouw aan de Rotterdamseweg 35, verleend en verzonden:
19 september 2001

* het vergroten van een woonkamer d.m.v. een achteruitbouw aan de Ballangeelaan 18, verleend en verzonden: 19 september 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend voor welke percelen zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend:

1. Lange Kleiweg 86, op naam van de HTC Beheer BV, het wijzigen van een milieuvergunning naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State.

2. van Vredenburchweg 176, 176b en 176c, op naam van RISC Fire & Safety Training, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een inrichting voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken.

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde vergunningen diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden. Wij maken u erop attent dat de definitieve beschikkingen ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen beide gewijzigd zijn.

De beschikkingen onder de nummers 1 en 2, liggen vanaf heden gedurende 6 weken (tot en met 9 november 2001) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, van de Dienst Grondgebiedzaken, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.
Inlichtingen over de terinzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, via telefoonnummer 070-3959870.

Tegen de milieuvergunningen kan vanaf heden gedurende 6 weken ( tot en met 9 november 2001) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingesteld. Degene die een beroep instelt, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...