Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toekomst cinematografische en audiovisuele industrie Europa

Datum nieuwsfeit: 27-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/1326

Brussel, 27 september 2001

De Commissie hecht haar goedkeuring aan een mededeling over de toekomst van de cinematografische en audiovisuele industrie in Europa

De Europese audiovisuele industrie is een sector van strategisch belang, niet alleen wegens haar culturele gewicht, maar ook omdat zij rijkdom en banen kan scheppen. Desondanks kampt de sector nog steeds met tal van handicaps die de circulatie van films en andere audiovisuele werken belemmeren. Op voorstel van Viviane Reding, Commissaris voor cultuur en de audiovisuele sector, en in overleg met Mario Monti, Commissaris voor mededingingsbeleid, heeft de Commissie een mededeling goedgekeurd waarin deze handicaps worden onderzocht en voorstellen worden gedaan om deze te verhelpen. Daarnaast biedt de mededeling de sector meer juridische zekerheid door de criteria te verduidelijken die de Commissie gebruikt om de nationale stelsels voor steun aan audiovisuele producties te toetsen aan de in het EG-Verdrag vermelde regels inzake staatssteun.

"De Europese audiovisuele sector geeft blijk van een formidabele creativiteit, die onze grote culturele verscheidenheid weerspiegelt. Gelet op de nieuwe productie- en distributiemogelijkheden die de digitale technologie ons biedt, wil de Commissie de obstakels helpen wegnemen die onze producenten en bedrijven verhinderen om de communautaire dimensie ten volle te benutten", aldus Viviane Reding, die daar nog aan toevoegt: "Mijn collega Mario Monti en ik willen deze sector meer juridische zekerheid bieden en duidelijk maken dat alle communautaire beleid rekening houdt met de culturele dimensie van audiovisuele producties."

Deze mededeling is gebaseerd op een zeer breed overleg met de lidstaten en de betrokken sector. Aan bod komen de exploitatie van werken (rechten), e-cinema (digitale overdracht en/of projectie van films), de fiscale regelingen in deze sector, de "rating" (classificatie) van werken alsmede andere problemen die een invloed hebben op de circulatie van films en andere audiovisuele werken.

Een en ander staat los van de komende herziening van de richtlijn "televisie zonder grenzen", maar ligt in dezelfde lijn: een industrie die openstaat voor internationale uitwisseling beter te laten profiteren van de communautaire dimensie. Zo ondersteunt de Commissie de Europese audiovisuele sector ook via het programma Media Plus (400 miljoen euro voor 2001-2005) en het initiatief "i2i audiovisueel" dat de Europese Investeringsbank en de Commissie gezamenlijk hebben opgezet (zie IP/01/717 van 18 mei 2001) en dat met name de verstrekking van risicokapitaal aan deze sector bevordert. Deze mededeling sluit voorts aan op de beginselen van het audiovisueel beleid van de Gemeenschap die in de mededeling van december 1999 zijn uiteengezet (zie IP/99/981 van 14 december 1999).

De discussie over de definities van "Europees werk" en "onafhankelijke producent", die tijdens het overleg met de lidstaten en de sector van start is gegaan, zal worden verdiept in het kader van de herziening van de richtlijn "televisie zonder grenzen" in 2002.

Belemmeringen voor de exploitatie van audiovisuele werken in Europa en voor de bewaring van het erfgoed wegnemen

* Alle betrokkenen in de audiovisuele sector zijn het eens zijn over de noodzaak het Europese erfgoed op dit gebied beter te bewaren. Uit het overleg is echter ook onenigheid gebleken over de wenselijkheid van een systeem van wettelijk depot van audiovisuele werken, over het niveau waarop dit moet worden gedaan (nationaal, communautair dan wel in het kader van de Raad van Europa, die een conventie hierover voorbereidt) en over de vraag of een dergelijk depot verplicht of vrijwillig moet zijn. Daarom zal de Commissie, voordat zij een eventueel voorstel doet, tegen 2002 een overzicht van de situatie in de lidstaten opstellen. Zij moedigt nu reeds de verspreiding van goede praktijken inzake bewaring van audiovisuele erfgoed aan en zal nagaan welke de mogelijkheden zijn om een gegevensbank op te zetten van de diverse audiovisuele opslagmedia (film, video, DVD enz.).

* Uit het overleg is gebleken dat belang wordt gehecht aan het opzetten van registers met gedetailleerde gegevens over bijvoorbeeld de identiteit van de producent of van de regisseur en andere praktische en juridische informatie over de films. Ook op dit gebied is er onenigheid over de uitvoering van dit idee: een systeem van wederzijdse erkenning van nationale registers en dan wel het opzetten van een netwerk van dergelijke registers. Derhalve zal de Commissie eerst nagaan wat de situatie in de lidstaten is. Het opzetten van een gegevensbank op communautair niveau over de eigenaars van rechten lijkt de sector problematisch in termen van beheerskosten en betrouwbaarheid. Een aantal betrokkenen beklaagt zich evenwel over problemen bij de identificatie van de rechthebbenden, hetgeen een rem vormt op de exploitatie, met name online, van bepaalde werken. De Commissie verzoekt de sector gezamenlijk op te treden om een inventaris op te stellen van de werken waarbij de identificatie problemen oplevert en oplossingen te zoeken om circulatie van deze werken mogelijk te maken.

Gebruik maken van de mogelijkheden van e-cinema

De toepassing van digitale technologie in de filmsector vermenigvuldigt de mogelijkheden om deze werken overal in Europa en in de rest van de wereld te verspreiden. Gezien de economische en culturele belangen die hier op het spel staan, moeten de Europeanen het voortouw nemen bij de vaststelling van normen voor e-cinema en bij het gebruik ervan. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de industrie. De Commissie verheugt zich derhalve over de oprichting van het Europees forum voor digitale film. Voorts verleent de Gemeenschap steun aan het gebruik van digitale technologie in de programma's Media Plus en "i2i audiovisueel".

Het doel is met name open en wereldwijd erkende normen, methoden voor digitale compressie van filmkwaliteit alsmede methoden voor de projectie van werken en voor encryptie te ontwikkelen.

Beraad over de fiscale behandeling van audiovisuele werken

Uit het overleg kwam de vraag van de sector naar voren om een lager of nultarief voor de BTW op culturele producten en diensten, hetgeen reeds het geval is voor bijvoorbeeld bioscoopkaartjes. Voor diensten zoals video of online-diensten, waarvoor in het kader van de zesde BTW-richtlijn nog geen verlaagd tarief kan worden toegekend, zal de Commissie nagaan of bij de herziening van de desbetreffende bijdrage bij de BTW-richtlijn na 2002 deze mogelijkheid kan worden ingevoerd.

Wat zijn de andere mogelijke belemmeringen voor de circulatie van audiovisuele werken?

* Verschillen in "rating" (beperkingen zoals: "verboden onder x jaar ...") tussen de lidstaten en tussen de verschillende distributiebedrijven kunnen een belemmering zijn. Rekening houdend met de culturele verschillen die in deze uiteenlopende indelingen tot uiting komen, wil de Commissie een studie uitvoeren om de redenen, de omvang en de precieze gevolgen voor het op de markt brengen van deze werken te onderzoeken. De resultaten van deze studie zullen in 2002 beschikbaar zijn.

* De Commissie zal nagaan hoe haar eLearning-actieplan (zie IP/01/446 van 28 maart 2001) kan worden gebruikt om het onderwijs inzake beeldcultuur en de kennis van Europese films in de scholen te bevorderen.

Voorts wordt in de mededeling de oprichting aangekondigd van een deskundigengroep om verder overleg te plegen over de ontwikkeling van de technologieën en de audiovisuele economie en in 2002 een studie aan te vatten naar de financiële kenmerken van de cinematografische industrie (financieel belang van de verschillende productiefasen, verhouding tussen investeringen en recettes, enz.).

Meer juridische zekerheid inzake staatssteun voor films

Hoewel de Commissie tot nu toe nog geen enkel negatief besluit heeft genomen in verband met nationale stelsels voor steun aan films, vreest de sector dat het Gemeenschapsrecht inzake mededinging (staatssteun) een belemmering kan vormen voor lidstaten of regionale overheden die hun filmproductie willen ondersteunen in een internationale omgeving die beheerst wordt door een harde concurrentie met andere continenten. In de door de Commissie goedgekeurde mededeling wordt in alle doorzichtigheid uitgelegd op grond van welke criteria de stelsels voor steun aan film- en tv-productie worden beoordeeld. Daarbij moet worden opgemerkt dat de Commissie zich niet bezighoudt met steun aan een bepaalde film, maar met nationale stelsels voor steun.

Om te beginnen gaat de Commissie na of de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor steun niet in strijd zijn met het EG-verdrag, d.w.z. of er sprake is van discriminatie op basis van nationaliteit (als bijvoorbeeld alleen nationale onderdanen of bedrijven voor steun in aanmerking komen) en of de regels betreffende de interne markt worden gerespecteerd. Ten tweede controleert de Commissie of voldaan is aan de specifieke criteria voor steun aan film- en tv-productie die vastgelegd zijn in de beschikking van 1998 betreffende het Franse stelsel voor steun.

Op deze manier past de Commissie de "cultuurderogatie" van het EG-Verdrag toe, dat een gunstige behandeling van de culturele sector toelaat, en komt zij tot een oplossing die het evenwicht houdt tussen doelstellingen van culturele creatie, de ontwikkeling van de audiovisuele productie in de Unie en de inachtneming van het Gemeenschapsrecht inzake staatssteun. Deze specifieke criteria luiden als volgt:

* De lidstaat moet toezicht houden op de culturele inhoud van de ondersteunde werken, zulks op basis van controleerbare nationale criteria. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel velt de Commissie op geen enkel ogenblik een oordeel over wat als cultureel wordt beschouwd.

* Een lidstaat kan van een producent niet eisen dat hij meer dan 80 procent van het budget van een film- of tv-productie op zijn grondgebied besteedt, en de producent beslist zelf welke onderdelen van zijn budget buiten deze lidstaat worden besteed.
* Het percentage van de nationale steun mag in principe niet meer bedragen dan de helft van het productiebudget, maar moeilijke en low-budgetfilms worden van dit maximum vrijgesteld. De lidstaten bepalen voor elk stelsel van steun wat volgens hen moeilijke en low-budgetfilms zijn. Voor films uit kleine taal- of cultuurgebieden zal meer soepelheid gelden.
* Extra steun voor specifieke productie-activiteiten (bijvoorbeeld postproductie) is niet toegestaan om te vermijden dat nationale stelsels voor steun activiteiten naar een bepaalde lidstaat lokken.

Op basis van deze criteria heeft de Commissie reeds verscheidene nationale stelsels onderzocht en goedgekeurd: Frankrijk, Nederland, Duitsland (federaal niveau en bepaalde deelstaten), Ierland en Zweden. Zij hoopt tegen het eind van dit jaar alle overige nationale stelsels te hebben onderzocht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...