Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2001 Think-Media NV

Datum nieuwsfeit: 28-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten
Euronext Brussels

28 september 2001 - onder embargo tot 17.30 u

persmededeling

Think-Media n.v.

(voorheen Groep De Beukelaar)

positieve resultaten per 30/06/2001

ondanks zware aanloopkosten

Zaventem Think-Media n.v., de op Euronext Brussels genoteerde mediagroep, realiseerde in de eerste jaarhelft geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van 601 mio bef en een geconsolideerd netto-resultaat van 9 mio bef. De cash flow bedroeg 55 mio bef.

 
kerncijfers geconsolideerde     30/06/01    euro    30/06/00   euro    Wijziging 
resultaten 
bef bef % X 1.000 bef/euro - niet
geauditeerd

bedrijfsopbrengsten 600.675 14.890 147.704 3.661 306,67

waarvan omzet 478.200 11.854 147.000 3.644 225,3

bedrijfsresultaat 56.543 1.402 19.373 480 191,86

financieel resultaat -33.368 -827 68.454 1.697 -148,75

courant resultaat 23.175 574 87.827 2.177 -73,61

uitzonderlijk resultaat 0 0 0 0 0

resultaat voor belastingen 23.175 574 87.827 2.177 -73,61

belastingen -28 -1 -2.986 -74 99,06

aandeel van derden in het 14.194 352 1.192 30 1.090,77 resultaat

netto-resultaat (aandeel van 8.953 222 83.649 2.074 -89,30 de groep)

cash flow 55.061 1.365 111.810 2.772 -50,75

aantal aandelen (niet-gesplitst) 244.450 220.614

kerncijfers per aandeel in bef euro bef euro Wijziging bef/euro

courant resultaat per aandeel 94,80 2,35 398,10 9,87 -76,17

netto-resultaat per aandeel 36,63 0,91 379,16 9,40 -90,32

cash flow per aandeel 225,24 5,58 506,82 12,56 -55,60

cash flow: netto-resultaat + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen

Zoals aangekondigd bij het bekendmaken van de resultaten over 2000, besteedde Think-Media N.V. gedurende de eerste jaarhelft veel aandacht aan de commerciële en structurele ontwikkeling van de werkmaatschappijen. Deze evolueerden zoals gepland met uitzondering van De Vrije Pers N.V., waar de mislukte lancering van het vrouwenweekblad "Lola" een extra-inzet van middelen en aandacht vereisten.

Dat ondanks de perikelen bij De Vrije Pers N.V., dat voor 48 mio bef op het geconsolideerde netto-resultaat woog, en de in kosten opgenomen investeringen bij 4FM Groep n.v., ten belope van 12 mio bef geconsolideerd, een positief netto geconsolideerd resultaat kon worden behaald, stemt tot tevredenheid.

Bij de werkmaatschappijen evolueerden de resultaten als volgt:

Business Panel N.V., actief in buitenreclame, behaalde in combinatie met Publi Ritz N.V. een omzet van 121,8 mio bef (30/6/2000: 100,6 mio bef), een break-even netto-resultaat (30/6/2000: 4,8 mio bef) en een cash flow van 14,2 mio bef (30/6/2000: 18,4 mio bef). De operationele integratie van Publi Ritz N.V., dat eind november 2000 werd overgenomen, verliep vlot. In augustus kondigde Business Panel N.V. de lancering aan van een netwerk van 20m2 reclamepanelen onder de naam "Wave". Dit netwerk van ca. 330 borden wordt gecommercialiseerd vanaf 13 oktober a.s. De resultaten van vorig jaar omvatten geen cijfers van Publi Ritz N.V. Beide bedrijven worden voor 100 % integraal geconsolideerd.

Streep N.V., actief op het terrein van reclameconcepten voor openbaar vervoer, realiseerde een omzet van 127,7 mio bef (30/6/2000: 101,2 mio bef), een netto-resultaat van -3,7 mio bef (30/6/2000: 4,3 mio bef) en een cash flow van 4,1 mio bef (30/6/2000: 7,9 mio bef). Streep N.V. zette haar investeringsinspanningen in nieuwe reclameconcepten gedurende de eerste jaarhelft verder. Deze betroffen schuilhuisjes buiten de grootstedelijke zones in de provincie Oost-Vlaanderen, de ombouw van bestaande reclamepanelen in de Antwerpse pre-metro en de uitbreiding van het TramVision-project, dat in oktober 2000 werd opgestart op de Gentse trams, naar Antwerpen. Hier zullen op 1 oktober e.k. 50 voertuigen uitgerust zijn; een aantal dat zal toenemen tot 137 in 2002. De resultaten van Streep N.V. worden evenredig geconsolideerd à rato van 25 %.

DB Invest N.V., actief in immobiliën, realiseerde bedrijfsopbrengsten van 126,2 mio bef waarvan 55,1 mio bef omzet (30/6/2000: resp. 21,3 mio bef en 11,5 mio bef), een netto-resultaat van 59,8 mio bef (30/6/2000: 2,6 mio bef) en een cash flow van 68,4 mio bef (30/6/2000: 4,7 mio bef). In februari werd een joint-venture aangegaan met de op Euronext genoteerde vennootschap Accentis N.V. onder de noemer Sodeim N.V., welke niet werd geconsolideerd daar het project nog in aanbouw is. De inbreng van het project "Vilvoorde City Park", waarvan reeds 4.800 m2 werd verhuurd aan Roche Diagnostics n.v., leverde toen een statutaire meerwaarde op van 50 mio bef. Zoals aangekondigd, plant Think-Media N.V. een totale desinvestering van DB Invest N.V. Daartoe werd een eerste schijf van 10,25 % van de aandelen tijdens de eerste jaarhelft verkocht, waardoor op niveau van Think-Media N.V. een meerwaarde werd gerealiseerd van 31,5 mio bef. DB Invest n.v. werd bij deze operatie gewaardeerd op 500 mio bef. De resultaten van DB Invest N.V. werden per 30/6/2001 nog voor 69,75 % integraal geconsolideerd.

4FM Groep N.V. is de eerste commerciële, volledig digitale radio in Vlaanderen en verkreeg begin september een landelijke FM-licentie. Deze toekenning vormt de kroon op het werk van de sedert aanvang 2000 geleverde inspanningen. Verwacht mag worden dat 4FM nog dit najaar zal starten met uitzendingen op de FM-band. 4 FM Groep N.V. boekte een verlies van 24,4 mio bef en een negatieve cash flow van 21,3 mio bef bij een omzet van 4,7 mio bef. Deze resultaten liggen in lijn met het vooropgestelde business plan, doch wegen vooralsnog op het geconsolideerde bedrijfsresultaat van de Groep daar ze evenredig worden geconsolideerd à rato van 50 %. Er dient te worden benadrukt dat de opstartkosten sedert januari 2000, die per 30/6/2001 ca. 61,5 mio bef bedroegen, zowel vorig boekjaar als dit boekjaar hoofdzakelijk in kosten werden opgenomen.

Think-Media Concepts N.V. (voorheen Bumble-Bee N.V.), behaalde een omzet van 46,9 mio bef met een netto-resultaat van -0,8 mio bef en een cash flow van
1,1 mio bef. Think-Media Concepts N.V. wordt integraal voor 100 % geconsolideerd.

De Vrije Pers N.V., uitgever van P-Magazine, Ché en Teek, realiseerde een omzet van 213,8 bef, een netto-resultaat van -52,5 mio bef en een negatieve cash flow van 50,0 mio bef. Het verlies is voornamelijk het gevolg van de lancering in april van het vrouwenweekblad "Lola", en de stopzetting ervan in juni j.l. wegens teleurstellende verkopen. Na de in het derde trimester doorgevoerde herstructurering mag worden verwacht dat de vennootschap zal terugkeren naar een break-even situatie in het vierde trimester. Volgens de laatste cijfers van het CIM inzake lezerspubliek (sept. 2001) bevestigden de magazines een uitstekend bereik : P-Magazine 400.000 lezers (+24%) en Ché 285.000 lezers (nieuw). De resultaten van De Vrije Pers N.V. werden integraal geconsolideerd à rato van 92 %.

In Falcom N.V., gespecialiseerd in on line en real time informatievoorziening voor openbaar vervoer, verhoogde Think-Media N.V. haar participatie tot 57,5 %. Via eigen en ingekochte technologie levert Falcom programma's aan, bestaande uit reizigersinformatie, nieuws (aangeleverd door 4FM Groep N.V.) en publiciteit (onder regie van Streep N.V.). Deze "content" wordt via LCD-schermen getoond aan de gebruikers van het openbaar vervoer. Falcom N.V. boekte een omzet van 24,7 mio bef, een netto-resultaat van 1,2 mio bef en een cash flow van 3,3 mio bef. Na de afrondingen van het TramVision-project in Gent, levert Falcom N.V. op 1 oktober e.k. 50 tramvoertuigen op te Antwerpen. Dit aantal zal oplopen tot 137 in het voorjaar van 2002. De resultaten van Falcom N.V. werden integraal geconsolideerd à rato van 57,5 %.

In Think-Media Partners b.v. te Nederland investeerde Think-Media 17,4 mio bef. Verwacht mag worden dat in het najaar de eerste conceptverkopen zullen worden gerealiseerd.

Geldbeleggingen

Het belang per 30/06/01 van 33,3 % in Imagination In Motion N.V. werd, net zoals vorig boekjaar, opgenomen onder de rubriek "geldbeleggingen" voor een bedrag van 47,1 mio bef en onder de rubriek "overige vorderingen" voor een bedrag van 10,8 mio bef. Imagination In Motion N.V. is gespecialiseerd in 3D animatie- en -programmatie. Door middel van een ingrijpende herstructurering en doorgedreven aandacht voor de commercialisatie van eigen producten en know how, wist het bedrijf het verlies per 30/6/2001 te beperken tot 18,2 mio bef na een verlies van 81,5 mio bef in 2000. De verwachting is gewettigd dat het derde trimester en waarschijnlijk de volledige tweede jaarhelft winstgevend zal kunnen worden afgesloten. Op basis van deze verwachtingen acht Think-Media N.V. het niet noodzakelijk een waardevermindering te boeken op haar investering in Imagination In Motion N.V. van in totaal 57,9 mio bef.

Consolidatieverschillen

Consolidatieverschillen voor participaties die na 1 januari 2000 werden verworven, worden afgeschreven op 20 jaar. De consolidatieverschillen voor participaties die voor 1 januari 2000 werden verworven, worden zoals voorheen op 9 jaar afgeschreven. Afschrijvingen op consolidatieverschillen wogen voor 14,3 mio bef op het financieel resultaat (30/6/2000: 6,7 mio bef).

Verwachtingen voor 2001

In het algemeen mag worden verwacht dat in de tweede helft van 2001 de inspanningen, die sedert begin 2000 op diverse gebieden continu werden geleverd, concrete resultaten zullen beginnen opleveren. Hoe de algehele economische conjunctuur in combinatie met de gevolgen van de terroristische aanslagen van 11 september j.l. in de Verenigde Staten dit zullen beïnvloeden, valt moeilijk in te schatten maar zal allicht één en ander bemoeilijken.

Het verkrijgen begin september van een landelijke FM-radiolicentie bij 4FM Groep N.V. is niettemin een belangrijke mijlpaal voor Think-Media.

Na de private uitgifte van een converteerbare, achtergestelde obligatielening ten belope van 95 mio bef in april van dit jaar, zal Think-Media N.V. ook in het najaar verder blijven werken aan haar eigen vermogenspositie. Operaties in dit kader, gecombineerd met de opbrengsten uit de desinvestering van DB Invest N.V., zullen Think-Media N.V. toelaten de geplande investeringen (waaronder 4FM Groep n.v.) door te voeren.

Think-Media N.V. is een mediagroep die genoteerd is op Euronext Brussels. De participaties op het gebied van media omvatten Imagination In Motion N.V., producent van driedimensionale beelden, Business Panel N.V. en Publi Ritz N.V., buitenreclamebedrijven alsook Streep N.V., dat reclameconcepten voor het openbaar vervoer commercialiseert, Falcom N.V., specialist in real time informatievoorziening voor het openbaar vervoer en Think-Media Concepts N.V. dat sleutel-op-de-deur multi media marketingconcepten uitwerkt en commercialiseert. Think-Media N.V. heeft eveneens een participatie in De Vrije Pers N.V., uitgever van P Magazine, Ché en Teek, de commerciële radio 4FM Groep N.V. en Think-Media Partners B.V. te Nederland. Het heeft tevens een belang van 69,75 % in de vastgoedspecialist DB Invest N.V.

voor verdere informatie:

Frank Van Damme

secretaris-generaal Think-Media N.V.

tel: 02-290 11 11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...