Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten Vlaamse Regering

Datum nieuwsfeit: 28-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER

2001 IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Eind vorig jaar keurde de Vlaamse regering het Masterplan Antwerpen goed. Na de gunningsprocedure beslist de Vlaamse regering nu de studieopdracht voor de begelei- ding, ondersteuning, cordinatie en implementatie van het Masterplan toe te vertrouwen aan de TV Studiegroep Ant- werpen Mobiel (SAM) Belgroma-Technum-Gedas.


* * *

De Vlaamse regering beslist om het arrest van de Recht- bank van Eerste Aanleg te Brussel inzake een geschil over een overheidsopdracht voor het onderhoud van waterwegen uit te voeren. Het arrest verplicht de Vlaamse overheid tot betaling van de schadevergoeding van 104.115 euro (4,2 miljoen fr.). De Vlaamse regering beschouwt dit als een last uit het verleden, want daterend van vr de regionalisering. De Vlaamse regering legt daarom 50% van het te betalen bedrag ten laste van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.


* * *

De Vlaamse regering benoemt dhr. Koenraad De Vriese tot havenkapitein bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwer- pen.


* * *

Met het oog op de definitieve invoering van de euro begin 2002 keurt de Vlaamse regering een statutenwijziging van nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen goed.


* * *

Rekening houdend met opmerkingen van het Rekenhof keurt de Vlaamse regering het betalingsplan goed voor de beta- ling van een fee aan GIMO-HOLD. Het gaat om fees die betaald worden door de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) in het kader van het "Punt aan de Lijn"-project.


* * *

De Vlaamse regering keurt de statutenwijziging van de Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn" definitief goed. De wijziging moet de statuten in overeenstemming brengen met de aangepaste decretale bepalingen inzake De Lijn.


* * *

Momenteel worden verkeersovertredingen ingedeeld in 2 soorten: gewone en zware. Volksvertegenwoordiger Jos Ansoms wil er daar met een wetsvoorstel twee aan laten toevoegen: de asociale en de opzettelijk zware overtre- dingen. Daaraan zouden nog strengere straffen moeten wor- den gekoppeld. De Vlaamse regering beslist nu voorwaarde- lijk in te stemmen met dit wetsvoorstel.


* * *

Volksvertegenwoordiger Frieda Brepoels stelt voor om alle autobussen en vrachtwagens bij wet uit te rusten met een dode- en blindehoekspiegel, ook wel dobli-spiegel genoemd. De Vlaamse regering stemt in met dit wetsvoor- stel, mits evenwel het wetsvoorstel aangevuld wordt met een bepaling dat ook andere zichtveldverbeterende syste- men (dus andere dan de dobli-spiegel) mogelijk zijn die deze dode hoek uitschakelen.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een wetsvoorstel dat de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende eerlijke handelspraktijken wijzigt. Het voorstel omvat onder meer de mogelijkheid dat controleambtenaren meer macht en bevoegdheden krijgen om inbreuken binnen hun domein op te sporen en vast te stellen, een vereenvoudiging van vrachtbrieven, een wijziging van de strafrechtelijke ver- antwoordelijkheid van personen die in het vervoer tussen- komen en een toevoeging van inbreuken die betrekking heb- ben op de niet-naleving van rij- en rusttijden en op het rijden zonder vervoervergunning.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een ontwerp-KB betref- fende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. Met dit KB wordt de Europese regelgeving over de materie omgezet in Belgische wetgeving.


* * *

De Vlaamse regering verleent positief advies aan het ont- werp-MB inzake de lichamelijke en geestelijke geschikt- heid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke vliegtuigen. Het MB beoogt de aanpassing van de Belgi- sche wetgeving aan de Joint Aviation Regulations (JAR).


* * *

De Vlaamse regering keurt een aantal verplichtingen voor openbare diensten ter bevordering van het rationeel ener- giegebruik principieel goed. In het kader van deze prin- cipile goedkeuring zal de Vlaamse regering ook 1 perso- neelslid aanwerven dat instaat voor de uitvoering van dit besluit. Het ontwerpbesluit moet nog voor advies worden voorgelegd aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en aan de MINA-raad.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering 2 besluiten over de zorgverzekering definitief goed. De besluiten handelen over de erkenning, de registratie, de machtiging, de aansluiting, de aanvraag, de tenlaste- neming en de uitvoering van de tenlastenemingen in het kader van de zorgverzekering. Teneinde het Nederlandsta- lige zorgaanbod in Brussel-Hoofdstad uit te breiden zul- len onderhandelingen aangevat worden met de Gemeenschap- pelijke Gemeenschapscommissie en zullen andere initiatie- ven genomen worden.


* * *

De Vlaamse regering keurt het gewijzigde samenwerkings- akkoord tussen de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeen- schap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de oprichting, samenstel- ling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring goed. Dit gebeurt met het oog op een eventu- ele hervorming van de Filmkeuring, want die stoelt op een wet uit 1920.


* * *

De Vlaamse regering kent een subsidie van 173.525 euro (7 miljoen frank) toe aan vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Vlaams-Brabant - LOGO II. De subsidie wordt toegekend voor de organisatie en cordinatie van de gezondheids- promotie in 2001.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering richt een adviescommissie op die sub- sidieaanvragen voor participatie-, communicatie- en informatie-initatieven voor de jeugd moet beoordelen.


* * *

De Vlaamse regering kent een productiepremie van 237.977 euro (9,6 miljoen frank) toe aan cvba Signature Film voor de langspeelfilm 'Hop'.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering geeft aan het Koninklijk Technisch Atheneum van Beringen toestemming om voor 1 schooljaar af te wijken van de rationalisatienorm wat het aantal leer- lingen betreft. De afwijking wordt toegestaan omdat het om een concentratieschool voor migranten en kansarmen gaat. De school speelt een belangrijke rol in het lokaal integratiebeleid.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN:

De Vlaamse regering ratificeert het Verdrag met Nederland over de transnationale Universiteit Limburg (TUL). De studenten die inschrijven aan de TUL krijgen zo zekerheid dat hun opleidingen en hun diploma rechtsgeldig en erkend zijn.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering keurt een aantal aangepaste voorwaar- den en regels goed die gebruikt worden voor de subsidi- ring van permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven. De aanpassingen komen er na het verschijnen van de Europese vrijstellingsverordening betreffende opleidingssteun. De vroegere voorwaarden en regels wor- den aan deze Europese verordening aangepast.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering vraagt opnieuw advies aan de Raad van State over een ontwerp van samenwerkingsakkoord betref- fende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering beslist de federale Impulsactie Tech- nologische Aangelegenheden aanhangig te maken bij het Overlegcomit, met het oog op de opschorting van dit ini- tiatief. Over dit federaal initiatief is er immers geen enkele afstemming met de gewesten geweest.

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

De Vlaamse regering keurt een besluit principieel goed dat Export Vlaanderen toelaat deel te nemen aan de fede- rale pensioenregeling. Het instellingsspecifieke perso- neelsstatuut van Export Vlaanderen biedt personeelsleden de mogelijkheid te worden opgenomen in de statutaire per- soneelsformatie van de instelling. Dit heeft als gevolg dat zij opteren voor een staatspensioen. Om van dat staatspensioen te kunnen genieten moet de Vlaamse rege- ring de instelling in kwestie daarvoor machtigen. Dat is bij deze principieel gebeurd. Over dit besluit zal nog onderhandeld worden met de representatieve vakorganisa- ties. En het zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie