Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten Vlaamse Regering

Datum nieuwsfeit: 28-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER

2001 IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Eind vorig jaar keurde de Vlaamse regering het Masterplan Antwerpen goed. Na de gunningsprocedure beslist de Vlaamse regering nu de studieopdracht voor de begelei- ding, ondersteuning, cordinatie en implementatie van het Masterplan toe te vertrouwen aan de TV Studiegroep Ant- werpen Mobiel (SAM) Belgroma-Technum-Gedas.


* * *

De Vlaamse regering beslist om het arrest van de Recht- bank van Eerste Aanleg te Brussel inzake een geschil over een overheidsopdracht voor het onderhoud van waterwegen uit te voeren. Het arrest verplicht de Vlaamse overheid tot betaling van de schadevergoeding van 104.115 euro (4,2 miljoen fr.). De Vlaamse regering beschouwt dit als een last uit het verleden, want daterend van vr de regionalisering. De Vlaamse regering legt daarom 50% van het te betalen bedrag ten laste van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.


* * *

De Vlaamse regering benoemt dhr. Koenraad De Vriese tot havenkapitein bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwer- pen.


* * *

Met het oog op de definitieve invoering van de euro begin 2002 keurt de Vlaamse regering een statutenwijziging van nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen goed.


* * *

Rekening houdend met opmerkingen van het Rekenhof keurt de Vlaamse regering het betalingsplan goed voor de beta- ling van een fee aan GIMO-HOLD. Het gaat om fees die betaald worden door de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) in het kader van het "Punt aan de Lijn"-project.


* * *

De Vlaamse regering keurt de statutenwijziging van de Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn" definitief goed. De wijziging moet de statuten in overeenstemming brengen met de aangepaste decretale bepalingen inzake De Lijn.


* * *

Momenteel worden verkeersovertredingen ingedeeld in 2 soorten: gewone en zware. Volksvertegenwoordiger Jos Ansoms wil er daar met een wetsvoorstel twee aan laten toevoegen: de asociale en de opzettelijk zware overtre- dingen. Daaraan zouden nog strengere straffen moeten wor- den gekoppeld. De Vlaamse regering beslist nu voorwaarde- lijk in te stemmen met dit wetsvoorstel.


* * *

Volksvertegenwoordiger Frieda Brepoels stelt voor om alle autobussen en vrachtwagens bij wet uit te rusten met een dode- en blindehoekspiegel, ook wel dobli-spiegel genoemd. De Vlaamse regering stemt in met dit wetsvoor- stel, mits evenwel het wetsvoorstel aangevuld wordt met een bepaling dat ook andere zichtveldverbeterende syste- men (dus andere dan de dobli-spiegel) mogelijk zijn die deze dode hoek uitschakelen.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een wetsvoorstel dat de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende eerlijke handelspraktijken wijzigt. Het voorstel omvat onder meer de mogelijkheid dat controleambtenaren meer macht en bevoegdheden krijgen om inbreuken binnen hun domein op te sporen en vast te stellen, een vereenvoudiging van vrachtbrieven, een wijziging van de strafrechtelijke ver- antwoordelijkheid van personen die in het vervoer tussen- komen en een toevoeging van inbreuken die betrekking heb- ben op de niet-naleving van rij- en rusttijden en op het rijden zonder vervoervergunning.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een ontwerp-KB betref- fende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. Met dit KB wordt de Europese regelgeving over de materie omgezet in Belgische wetgeving.


* * *

De Vlaamse regering verleent positief advies aan het ont- werp-MB inzake de lichamelijke en geestelijke geschikt- heid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke vliegtuigen. Het MB beoogt de aanpassing van de Belgi- sche wetgeving aan de Joint Aviation Regulations (JAR).


* * *

De Vlaamse regering keurt een aantal verplichtingen voor openbare diensten ter bevordering van het rationeel ener- giegebruik principieel goed. In het kader van deze prin- cipile goedkeuring zal de Vlaamse regering ook 1 perso- neelslid aanwerven dat instaat voor de uitvoering van dit besluit. Het ontwerpbesluit moet nog voor advies worden voorgelegd aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en aan de MINA-raad.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering 2 besluiten over de zorgverzekering definitief goed. De besluiten handelen over de erkenning, de registratie, de machtiging, de aansluiting, de aanvraag, de tenlaste- neming en de uitvoering van de tenlastenemingen in het kader van de zorgverzekering. Teneinde het Nederlandsta- lige zorgaanbod in Brussel-Hoofdstad uit te breiden zul- len onderhandelingen aangevat worden met de Gemeenschap- pelijke Gemeenschapscommissie en zullen andere initiatie- ven genomen worden.


* * *

De Vlaamse regering keurt het gewijzigde samenwerkings- akkoord tussen de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeen- schap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de oprichting, samenstel- ling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring goed. Dit gebeurt met het oog op een eventu- ele hervorming van de Filmkeuring, want die stoelt op een wet uit 1920.


* * *

De Vlaamse regering kent een subsidie van 173.525 euro (7 miljoen frank) toe aan vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Vlaams-Brabant - LOGO II. De subsidie wordt toegekend voor de organisatie en cordinatie van de gezondheids- promotie in 2001.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering richt een adviescommissie op die sub- sidieaanvragen voor participatie-, communicatie- en informatie-initatieven voor de jeugd moet beoordelen.


* * *

De Vlaamse regering kent een productiepremie van 237.977 euro (9,6 miljoen frank) toe aan cvba Signature Film voor de langspeelfilm 'Hop'.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering geeft aan het Koninklijk Technisch Atheneum van Beringen toestemming om voor 1 schooljaar af te wijken van de rationalisatienorm wat het aantal leer- lingen betreft. De afwijking wordt toegestaan omdat het om een concentratieschool voor migranten en kansarmen gaat. De school speelt een belangrijke rol in het lokaal integratiebeleid.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN:

De Vlaamse regering ratificeert het Verdrag met Nederland over de transnationale Universiteit Limburg (TUL). De studenten die inschrijven aan de TUL krijgen zo zekerheid dat hun opleidingen en hun diploma rechtsgeldig en erkend zijn.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering keurt een aantal aangepaste voorwaar- den en regels goed die gebruikt worden voor de subsidi- ring van permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven. De aanpassingen komen er na het verschijnen van de Europese vrijstellingsverordening betreffende opleidingssteun. De vroegere voorwaarden en regels wor- den aan deze Europese verordening aangepast.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering vraagt opnieuw advies aan de Raad van State over een ontwerp van samenwerkingsakkoord betref- fende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering beslist de federale Impulsactie Tech- nologische Aangelegenheden aanhangig te maken bij het Overlegcomit, met het oog op de opschorting van dit ini- tiatief. Over dit federaal initiatief is er immers geen enkele afstemming met de gewesten geweest.

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

De Vlaamse regering keurt een besluit principieel goed dat Export Vlaanderen toelaat deel te nemen aan de fede- rale pensioenregeling. Het instellingsspecifieke perso- neelsstatuut van Export Vlaanderen biedt personeelsleden de mogelijkheid te worden opgenomen in de statutaire per- soneelsformatie van de instelling. Dit heeft als gevolg dat zij opteren voor een staatspensioen. Om van dat staatspensioen te kunnen genieten moet de Vlaamse rege- ring de instelling in kwestie daarvoor machtigen. Dat is bij deze principieel gebeurd. Over dit besluit zal nog onderhandeld worden met de representatieve vakorganisa- ties. En het zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...