Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 28-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

28-09-2001

De Verbinding, week 40

Duurzaamheidsplatform laat zich zien

Het Duurzaamheidsplatform in de gemeente Heumen presenteerde zich voor het eerst op de "open dag" van het sociaal cultureel centrum Maldensteijn op 16 september jl. Het platform deed dit in de vorm van een "trein" onder het motto:
"De trein van het Duurzaamheidsplatform in de gemeente Heumen heeft meerdere wagons, elk met verschillende reizigers: zowel (vertegenwoordigers van) organisaties, religies, verenigingen en instanties, als inwoners van de gemeente Heumen op persoonlijke titel. Zij hebben wat betreft dit traject alle één bestemming: Duurzame Samenleving. D.w.z. een goede leefomgeving in brede zin voor onze en toekomstige generaties. Het vlinderlogo is symbool van de totstandbrenging en het behoud van duurzaamheid: iets moois, maar ook iets heel kwetsbaars".De "reizigers" op 16 september waren: De Fietsersbond, Milieudefensie Heumen / De Keilbout, Stichting Heumen-Csorna, Baháí, Scouting Malden en individuele platformleden van onder andere de projecten: "Duurzaamheidspluim", "Autovrije dag" en "Fietsroutes door de gemeente".

Belbus gaat ouderen in Csorna vervoeren

Binnenkort gaat de Heumense belbus in de Hongaarse zustergemeente Csorna ouderen naar de dagopvang brengen en maaltijden rondrijden. Het voertuig is in Heumen overbodig geworden met de introductie van het vraagafhankelijk vervoer, dat voorziet in goedkoper reizen voor ouderen met reguliere taxi's.
Op voorstel van de ambtenaar die belast is met de internationale contacten schenken B&W hem nu aan het Maltezer Kruis in Csorna. Deze organisatie doet veel werk voor ouderen en gehandicapten.

Op 3 oktober gaan burgemeester Franz Grienberger, wethouder Arnold van den Broek, gemeentesecretaris Jan Wijnia en contactambtenaar Mieke Bosmans de bus zelf naar Csorna brengen.
In Csorna zal de Heumense delegatie donderdag met het gemeentebestuur praten over de moeilijke economische situatie van de zustergemeente, over milieu- en duurzaamheidszaken en over de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie. Op vrijdag wordt de bus overgedragen. Het Heumense gezelschap gaat met de trein terug.

Boeiende avond over erfbeplanting

Op 20 september was er in het gemeentehuis een voorlichtingsavond over "erfbeplanting". Het aantal belangstellenden was beneden de verwachting, maar wie er niet was liet zich een amusante en leerzame avond ontgaan.
De bijeenkomst was belegd door de plaatselijke afdeling van de GLTO/ZLTO en de gemeente. Spreker Jan Huidink van de Stichting Coördinatie Landschapsbeheer Gelderland wist zijn betoog te kruiden met verschillende anekdotes en wetenswaardigheden.

natuurwaarden
Erfbeplanting mag niet alleen gezien worden als middel om agrarische bebouwing weg te werken. Hij kan bijdragen tot een verfraaiing van het landschap, niet alleen voor de eigenaar, maar ook voor al die mensen die hun ontspanning zoeken in het buitengebied. Daarnaast bepaalt erfbeplanting in belangrijke mate de natuurwaarden van het buitengebied en kan het een belangrijke ecologische verbindingsfunctie vervullen tussen de in onze gemeente aanwezige natuurgebieden. Dat erfbeplanting verder gaat dan alleen het planten van struiken en bomen blijkt uit het feit dat ook grote waarde gehecht wordt aan de aanleg van poelen op het erf. Dit laatste geldt vooral voor de lagere delen van onze gemeente.

subsidie
Om de aanleg van erfbeplanting te stimuleren, wordt zowel door de provincie als door de gemeente Heumen subsidie verleend. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de aanvrager een plan indienen. De Stichting Coördinatie Landschapsbeheer Gelderland biedt bij het opstellen van een inrichtingsplan haar diensten aan. Wie geïnteresseerd is in de aanleg van erfbeplanting en in het buitengebied van de gemeente Heumen woont, kan contact opnemen met de heer A. van de Leur in het gemeentehuis, tel. 358 83 47. Voor het eerste jaar zullen maximaal 15 verzoeken om subsidie kunnen worden ingewilligd. Het is dan ook zaak er snel bij te zijn.

Spreekuren grensgangers

Experts op het gebied van pensioenen, belastingen en sociale verzekeringen houden regelmatig spreekuur voor 'grensgangers': mensen die met regelgeving in Duitsland en Nederland hebben te maken omdat ze bijvoorbeeld in het ene land wonen en in het andere werken. De spreekuren worden georganiseerd door de Euregio Rijn-Waal en ze vinden beurtelings plaats in Kleef en Nijmegen, steeds op een dinsdag tussen 9.00 en 12.30 uur.
De eerstkomende spreekuren zijn op 9 oktober in het Bureau voor Duitse Zaken aan Takenhofplein 4 in Nijmegen en op 13 november in het Euregiohuis, Emmericher Strasse 24, Kleef.

Sinds deze week nieuw paspoort

Sinds afgelopen maandag gelden nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten (ID-kaart). Ze worden vanuit veiligheidsoverwegingen vanaf die datum op een centrale plaats in Nederland van de persoonlijke gegevens voorzien. In de regel gaat het daarom voortaan vier dagen duren voor het aangevraagde document kan worden opgehaald.
Een nieuw paspoort of een nieuwe ID-kaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U moet daarvoor uw huidige paspoort of kaart meenemen en één recente foto van goede kwaliteit. Deze foto moet recht van voren zijn genomen.
Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft).
Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben, maar tot en met vijftien jaar kunnen ze ook op de pas van de ouders. Ook hiervoor is een pasfoto van het kind (recht van voren genomen) nodig. Daarnaast blijven schriftelijke toestemming van de andere ouder (ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat!) en een legitimatiebewijs van de andere ouder vereist.
In deze eerste week kunnen wel reisdocumenten worden aangevraagd maar nog niet worden uitgereikt. Vanaf volgende week gaat ook pas de spoedprocedure in.
Meer informatie vindt u op www.paspoortinformatie.nl. U kunt ook naar de gemeente bellen als u nog iets wilt weten: 358 83 00.

Wijziging legesverordening

Op 27 september 2001 heeft de gemeenteraad van Heumen de 5de wijziging van de Legesverordening 1998 vastgesteld. De heffingen volgens die wijziging gaan in op 1 oktober 2001.
De aanpassing is een gevolg van de invoering van de nieuwe generatie reisdocumenten die per 1 oktober is ingevoerd. Een paspoort kost sinds die datum f 73,55 ( 33,37) en een identiteitskaart f 59,20 ( 26,78). Maar ook de heffingen voor bijschrijvingen, zakenpaspoorten, spoedaanvragen en dergelijke, staan in de wijziging. De wijziging van de Legesverordening ligt voor iedereen kosteloos ter inzage bij de sector Financiën in het gemeentehuis. Tegen betaling van kopieerkosten kan ook een exemplaar worden toegestuurd.

Vragen over de milieustraat

Bezoekers van de milieustraat aan de Ambachtsweg zitten soms met vragen. Voorzover die niet persoonlijk zijn, willen we er af en toe op deze pagina aandacht aan besteden. Deze keer de kosten en het probleem van zwerfvuil.

vervuiler betaalt
Nu bij de milieustraat moet worden afgerekend verwachten sommigen dat de afvalstoffenheffing toch een stuk lager zou moeten zijn. Dat is voor een deel waar.
Voor de komst van de milieustraat betaalde iedereen evenveel voor het feit dat het grof vuil werd opgehaald. Iemand die nooit iets mee te geven had, draaide toch met alle andere huishoudens samen op voor de kosten.
Vanaf 1 september betaalt degene die daadwerkelijk grof vuil aanbiedt. "De vervuiler betaalt" gat dan dus wel op. De afvalstoffenheffing die iedereen betaalt is echter nagenoeg gelijk gebleven, vooral als gevolg van de gestegen kosten van de afvalinzameling en -verwerking in het algemeen. Zo kostte de verwerking van een ton grof vuil in 1996 nog f205,--; nu f282,--. De verwerking van andere soorten afval stijgt ook. Als het oude systeem zou zijn gehandhaafd waarbij het grof vuil "gratis" thuis werd opgehaald, zou de afvalstoffenheffing dus omhoog zijn gegaan. De gemeente hanteert namelijk het uitgangspunt dat die heffing kostendekkend moet zijn.

zwerfvuil
Het is nog te vroeg om te beoordelen of de komst van de milieustraat tot meer zwerfvuil zal leiden. Het probleem van illegaal storten bestond ook al toen het grof vuil nog gewoon aan huis werd opgehaald. Van de gemeenten in de regio die een milieustraat hebben heeft alleen Nijmegen de ervaring dat het illegaal storten van afval merkbaar is toegenomen. In andere gemeenten nam de hoeveelheid zwerfvuil niet merkbaar toe.
De komende tijd zal wel extra gelet worden op neveneffecten van de milieustraat. Het probleem zwerfvuil krijgt daarbij volop aandacht.

Compost en regentonnen

Sinds 1 september kan grof vuil elke zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur gebracht worden naar de milieustraat aan de Ambachtsweg 10 in Malden. Behalve grof vuil kan ook klein chemisch afval, puin, wit- en bruingoed en asbest worden gebracht. Omdat de milieustraat op zaterdag geopend is, zijn de openingstijden van de werf op maandagmiddag en dinsdagochtend komen te vervallen. U kunt er dan dus geen afval meer aanbieden.

composteren.
Veel van het afval in de gemeente Heumen bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval. Dit afval is bij uitstek geschikt om er compost van te maken. Voor een deel kan dit thuis met een compostvat waarin jaarlijks zo'n 300 kilo compost kan worden gemaakt. Zelf composteren levert een belangrijke bijdrage aan de beperking van de afvalstroom. Bovendien levert het gecomposteerde materiaal prima voedsel op voor de tuin met als bijkomend voordeel dat minder meststoffen hoeven te worden gekocht.
Compost is een meststof die de grond minder gevoelig maakt voor droogte waardoor deze beter bewerkbaar is. Het is vooral uitstekende voeding voor tuinplanten en het gazon.
De gemeente Heumen maakt het zelf composteren met een eigen compostvat erg aantrekkelijk. Bij aankoop van een compostvat krijgt u een subsidie die kan oplopen tot f 85,-. Alle inlichtingen over deze subsidie krijgt u via het telefoonnum-mer 358 83 62.

regentonnen
In 1998 heeft in Overijssel de campagne "Een ton voor water" plaatsgevonden. Dit is nu een landelijk project geworden, waar ook de provincie Gelderland aan deelneemt. In de campagne staat de beschikbaarheid van voldoende en gezond drinkwater centraal. Bij ons is water nog ruimschoots aanwezig, maar door milieuvervuiling en verdroging wordt ons drinkwater wel steeds schaarser. Zo wordt u regelmatig via spotjes op televisie opgeroepen om de kraan niet onnodig te laten lopen.
In ontwikkelingslanden is zelfs een minimale hoeveelheid schoon drinkwater niet eens voorhanden. Om een bijdrage te leveren aan bewuster en zuiniger omgaan met water hier én aan watervoorzieningsprojecten in een ontwikkelingsland, is er deze actie waarbij regentonnen kunnen worden gekocht. Een deel van de opbrengst van de verkoop van de tonnen gaat in dit geval naar projecten in Tanzania. Zo worden waterputten geslagen, en worden o.a. reservoirs aangelegd voor de irrigatie van landbouwgrond.
De regentonnen zijn te koop op de gemeentewerkplaats. U kunt terecht op donderdag- en vrijdagochtend tot 10.00 uur. Ook kunt u op afspraak een ton kopen. U belt hiervoor naar de gemeentewerkplaats, tel. 358 21 71.
De regentonnen worden verkocht voor f 45,-. Van dit bedrag gaat f 5,- naar watervoorzieningsprojecten in Tanzania. Bovenop die f 5,- legt de gemeente ook nog eens f 5,-, zodat per ton f 10,- beschikbaar komt.

Wat willen jongeren?

In het burgeronderzoek van afgelopen zomer kwam de vraag al eens aan de orde: waaraan hebben jeugd en jongeren behoefte? Uit de antwoorden kwam naar voren dat slechts 15% tevreden is over de voorzieningen en activiteiten voor jongeren in de gemeente Heumen; 39% was matig tevreden en 45% niet tevreden.
Aan het burgeronderzoek namen echter slechts inwoners deel van 18 jaar en ouder.
Maar wat vinden jongeren zelf? Wat voor leefstijl hebben ze binnen de gemeente? Hoe is hun achtergrond, hun vrijetijdsbesteding, enz.? In 1999 liet Nijmegen daarnaar onderzoek doen in de Waalstad in de vorm van een zogenaamde jeugdmonitor. Een dergelijk onderzoek wordt om de paar jaar herhaald om ontwikkelingen te kunnen signaleren. Het werd gehouden onder jongeren van 12 tot 18 jaar.
Intussen deden Wijchen en West Maas en Waal vergelijkbare onderzoeken. Die leverden ook een begin van een regionaal beeld op. Een regionale Werkgroep Jeugdmonitor heeft nu het voorstel gedaan om de jeugdmonitor de volgende keer uit laten voeren in negen gemeenten in de regio Nijmegen.
B&W van Heumen voelen er veel voor om daaraan mee te doen. Waarschijnlijk zal het onderzoek in Heumen dan in 2003 kunnen plaatsvinden.
Er wordt een definitief besluit genomen als een offerte van de opzet en de kosten is uitgebracht.

Afval

Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 oktober wordt alleen de groene container geleegd.

oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a.

milieustraat
Elke zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur kunt u grof vuil brengen naar de milieustraat aan de Ambachtsweg 10 te Malden.

huisraad
Herbruikbaar huisraad kunt u thuis laten ophalen door Kringloopbedrijf Het GOED. Het GOED dat is gevestigd aan de Burchtstraat 110 te Nijmegen, zamelt in onze gemeente al het herbruikbare huisraad in, zoals meubilair, boeken en platen, potten en pannen, snuisterijen, schilderijen, kleding, gordijnen en schoenen. Het bedrijf haalt ook alle hele apparaten op, zoals wasmachines, televisies, radio's, computers, lampen, fornuizen, boilers en kachels (wit- en bruingoed). Goederen worden op afspraak binnen een week opgehaald. De goederen moeten, zonodig verpakt in dozen of zakken, op de begane grond staan. Voor een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer (024) 645 69 04, of zelf bij de kringloopwinkel langsbrengen kan ook. De chauffeur bepaalt uiteindelijk of het huisraad dat u aanbiedt nog bruikbaar is.

kleding
Nog bruikbare kleding kunt u brengen naar de Schakel aan de Eendenpoelseweg 6b, geopend op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. U kunt hier ook tweedehands kleding kopen. De opbrengst komt ten goede aan projecten in de derde wereld.

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnengekomen:
- bouw bedrijfsloods, Bolder 1a

- bouw bedrijfsruimte, Bolder 3

- wijziging vergunning 1995/0018 situering garage, De Boomgaard 10
- bouw woonhuis, Hoogstraat 25a

- gedeeltelijk herbouwen boerderij, Valkstraat 15
- tijdelijk lokaal, Veldsingel 4

- uitbreiden melkstal, Jufferstraat 1
De publicatie van de aangevraagde bouwvergunningen is uitsluitend informatief bedoeld. Omdat op deze aanvragen nog geen beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De bouwplannen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plan nog wijzigen.

B. Aanvragen kapvergunningen
Er zijn aanvragen binnen om een kapvergunning voor:
1 conifeer, Sleedoorn 10

1 appelboom, Jachthuisstraat 1

1 beuk, Kerklaantje
3 Carpinus (schijnbeuk), achter Karn 28 t/m 32
3 schijnhazelaars, achter Akkersleep 14, 16 en 18 9 esdoorns, Kon. Wilhelminastraat
Wie het niet met een eventuele verlening van een vergunning eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 16 oktober.

C. Kapvergunningen
Op 20 september zijn de volgende kapvergunningen verzonden:
- 1 den, Heidezoom 7

- 2 acacia's, terrein basisschool 'de Tandem' Gildeplein
- 6 acacia's, Donderbergweg 5

- 1 kastanje, Rijksweg 133 zijde Kloosterstraat
- 85 coniferen, Huikeling 29

- 1 lariks, Valkenier 16

- 15 bomen, Looistraat 47a

- 1 wilgachtige boom, De Schoren 15
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder C.

D. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 20 september:
079/2001: plaatsen dakkapel zijdakvlak, Eikendreef 69 233/2000: bouw woongebouw, Grote Loef 4
017/2001: uitbreiden woning, Eindsestraat 16
266/2001: uitbreiden woning achterzijde, Broeksingel 41 Verzonden op 25 september:
188/1999: bouw kantoorgebouw, Broeksingel 43
Wie het niet eens is met een van de besluiten onder C of D kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden.

Commissies

FEZ
De commissie financiën en economische zaken (FEZ) vergadert op 8 oktober om 19.30 uur. Op de agenda staan o.a.:

- Concept raadsvoorstel omvorming en verzelfstandiging RIKV
- Renovatie/verbeteren openbare verlichting (meerjarenplan)
- Landschapsbeleidsplan

W&E
De commissie Welzijn en Educatie (W&E) vergadert op 10 oktober. Voortaan is de aanvangstijd van deze commissie 20.00 uur. Op de agenda staan o.a.:

- Raadsvoorstel productovereenkomsten educatie en inburgering 2001
- Concept raadsvoorstel omvorming en verzelfstandiging RIKV
- Aanvullende subsidie 2001 voor Vereniging Vrienden van de Heemtuin
ABO
De commissie Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken (ABO) vergadert op 11 oktober om 19.30 uur. Op de agenda staan o.a.:
- Openbaar toegankelijk maken van parkeergarage
- Hangplek ingang parkeergarage

- Communicatienota

Vrijstelling situering garage

De Boomgaard 10
Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag voor het gewijzigd uitvoeren van de op 25 juli 1995 verleende bouwvergunning nummer 19950018 voor wat betreft de situering van de garage op het perceel De Boomgaard 10 Heumen.
Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan .
B&W willen niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

Bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. De bouwplannen liggen vanaf 4 oktober 2001 tot en met 31 oktober 2001 dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 2 oktober 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie