Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financieel perspectief Drenthe biedt mogelijk nieuw beleid

Datum nieuwsfeit: 28-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Financieel perspectief biedt mogelijkheden voor nieuw beleid

College presenteert begroting 2002

Assen, 28 september 2001
Persberichtnummer 01-090Het financiële perspectief van de provincie Drenthe biedt voor 2002 mogelijkheden voor nieuw beleid. Op de totale begroting van zon kleine 147 miljoen euro is er een bedrag van ruim 3,5 miljoen euro beschikbaar voor nieuw beleid. Daarnaast doet het college voor ruim 3,5 miljoen euro aan voorstellen die ten laste komen van het Fonds flexibel beleid. De begroting is ook voor komend jaar weer sluitend. Dat blijkt uit de najaarsnota 2001 die zojuist samen met de begroting 2002 en de beleidsnota 2002 door gedeputeerde Henk Weggemans van Financiën is gepresenteerd.

De Najaarsnota 2001 laat de mee of tegenvallers zien ten opzichte van de begroting 2001. De actuele financiële situatie van de provincie Drenthe is positief. Deze is met name te danken aan de grotere uitkering uit het provinciefonds. Verder valt de opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting hoger uit dan geraamd. Dit komt doordat er een groter aantal autos in Drenthe is en deze zwaarder blijken te zijn dan was aangenomen. Het tekort van de Voorjaarsnota 2001 is hiermee volledig verdwenen, terwijl er nog ruimte over is voor nieuw beleid en intensivering van bestaand beleid.

Het extra geld voor nieuw beleid wordt in 2002 onder meer ingezet om de voornemens uit het bestuursprogramma Besturen in balans verder gestalte te geven.

Bestuur en samenleving

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 wordt het evaluatieonderzoek van de gemeentelijke herindeling gestart. Naast het bestuur en het ambtelijk apparaat zullen ook inwoners en maatschappelijke instellingen in Drenthe worden betrokken. Het onderzoek zal zich richten op de alledaagse praktijk en op toekomstige verbeterpunten voor provincie en gemeenten. Voor dit onderzoek is 45.000 euro gereserveerd.

Verkeer en vervoer

De verkeersveiligheid heeft hoge prioriteit. Voor de periode tot 2003 wordt gewerkt aan de afronding van het programma Duurzaam Veilig fase
1. De wegen worden duurzaam veilig aangepast aan de functie die ze hebben voor doorstroming, ontsluiting of verblijf.

Het aantal verkeersdoden moet worden verminderd. De provincie wil dat het aantal doden in 2010 met 50% is verminderd en het totale aantal verkeersslachtoffers met 40% daalt ten opzichte van 1984-1986. Naast het uitvoeren van infrastructurele maatregelen wordt gewerkt aan gedragsverandering van de weggebruiker. Dit gebeurt door educatie, communicatie en handhaving. Op basis van de ongevallencijfers wordt prioriteit gegeven aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar, beginnende bestuurders van 16 tot en met 35 jaar en ouderen (60+). Voor permanente verkeerseducatie is 13.600 euro per jaar beschikbaar.

Leefbaarheid en veiligheid

De afgelopen jaren is veiligheid zeer nadrukkelijk op de politieke en bestuurlijke agenda komen te staan. Een provinciebrede risico-inventarisatie gaat een beeld geven van de risicovolle activiteiten die in Drenthe plaatsvinden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen stationaire objecten (opslag en verwerking van gevaarlijke (afval)stoffen bij objecten waar zowel gemeenten als provincie bevoegd gezag is) en de niet-stationaire objecten (vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water, lucht, rail en buisleiding). De risico-inventarisatie en -analyse moet leiden tot een Drentse digitale risicokaart die permanent een geactualiseerd inzicht biedt in de aanwezige risicos in de provincie Drenthe. Aan de hand van de risicokaart kan het veiligheidsbeleid beter worden bepaald, onder meer op het gebied van (aanvullende) planvorming, waar de Commissaris van de Koningin specifieke bevoegdheden heeft.

Door verschillende landelijke ontwikkelingen is de roep om te stoppen met gedogen uiterst actueel. Dat betekent dat vaker, door toepassing van bestuursrechtelijk dwangmiddelen, (bestuursdwang) activiteiten moeten worden beëindigd. Hiervoor is het noodzakelijk te kunnen beschikken over toereikende financiële middelen. GS willen daarom ruim 45.000 euro extra storten in het Fonds bestuursdwang.

Natuur, ruimte en economie

Voor de intensivering en een structurele regeling voor het plattelandsbeleid is in 2002 853.000 euro beschikbaar. Het krediet voor aankoop van natuurgebieden wordt verhoogd met 204.000 euro en wordt er 186.000 euro vrijgemaakt voor het waterbeleid van de 21e eeuw. De nieuwe Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet brengen nieuwe taken en bevoegdheden voor de provincie met zich mee. Voor de implementatie van deze wetten is 22.700 euro beschikbaar. GS stellen verder 1.361.341 euro beschikbaar als bijdrage in de herontwikkeling van stationsgebied in Hoogeveen.

GS willen de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving bevorderen. Er is een bijdrage van 340.335 euro beschikbaar voor het starten van het project landschappelijk bouwen, het stimuleren van gemeentelijke woonplannen, het vormen van een kwaliteitsteam en het ontwikkelen van plannen voor stadslandschappen.

Voor het duurzaam inrichten Noorderpark "Welkom in mijn achtertuin" in de gemeente Meppel met mogelijkheden voor ecologisch beheer en milieueducatie geeft het college een bijdrage van 90.756 euro. Voor de revitalisering van het Zuidlaardermeer is een bijdrage van 345.599 euro beschikbaar. Dit geld wordt gebruikt om dichtslibben van het meer te voorkomen, waardoor een aantal belangrijke functies gehandhaafd blijft.

GS geven een bijdrage van 204.201 euro aan projecten die de problematiek rond langdurig werkelozen aanpakken. Daarnaast geven GS een bijdrage van 300.000 euro uit om het voorzieningenniveau op het gebied van toeristisch en recreatief fietsen in Drenthe te versterken.

Het Regionaal Overslagcentrum Coevorden (ROC) krijgt een bijdrage van 907.560 euro voor de aanleg van een havenbekken met bijbehorende infrastructuur voor schepen tot maximaal 1.000 ton. Met dit project worden naar verwachting zon 170 nieuwe arbeidsplaatsen in en om Coevorden gecreëerd.

Cultuur en welzijn

In het kader van de Archiefwet is het verplicht een goed geordend en toegankelijk archief te construeren, onderhouden en binnen een termijn van 20 jaar over te dragen aan het Rijksarchief in de provincie. Het college stelt bijna 118.000 euro beschikbaar voor de verbetering en het onderhoud van het archief.

In 2000 is gekozen aansluiting te zoeken bij de Stichting De Nationale Toekomstprijs. De stichting wil initiatieven van burgers, bedrijven en instanties die op een verrassende en inspirerende manier inhoud weten te geven aan duurzame ontwikkeling nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Het college wil overgaan tot een structurele subsidie van

9.100 euro. Jaarlijks worden in het voorjaar met de stichting de wederzijdse afspraken voor dat jaar in een actieprogramma vastgelegd.

Voor de uitvoering van het actieprogramma cultuurbereik 2001-2004 trekt GS 70.406 euro extra uit.

Met het in ontwikkeling zijnde provinciaal bibliotheekplan wordt het provinciale beleid op het gebied van bibliotheekwerk vernieuwd. Aandacht wordt met name besteed aan netwerkvorming, vernieuwing rol openbare bibliotheken tot klantgerichte informatiemakelaars en versterking samenwerking openbare bibliotheken met andere culturele en maatschappelijke initiatieven. GS willen het budget voor bibliotheekwerk verhogen met 226.890 euro in de periode 2002 2004..

Voor het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een verhoging van de structurele jaarlijkse subsidie van 11.344 euro beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor die activiteiten waarbij een relatie met de provincie Drenthe aanwezig is.

Gelet op het belang van het Hek van de Dam als
amateurtheaterwerkplaats van Drenthe, wil het college overgaan tot een structurele subsidie van 23.000 euro. De stichting heeft hiervoor een goed werkplan en een realistische begroting opgesteld. Er wordt vanuit gegaan dat ook de gemeente Aa en Hunze een bijdrage levert.

Voor de breedtesport wordt vanaf 2002 113.000 euro extra per jaar gereserveerd. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verdubbelt dit bedrag gedurende een periode van zes jaar via de Subsidieregeling voor breedtesportimpuls. Deze gelden zullen wij dan ook aanwenden voor de breedtesport. De besteding van deze middelen is tevens het zwaartepunt van de sportnota die GS eind 2001 aanbieden.

Zorg

Eén van de speerpunten voor de komende jaren blijft het aanbieden van voorzieningen en diensten in de directe leefomgeving van ouderen. De aanbevelingen uit de verschillende regiovisies in de zorg zullen de komende tijd nader uitgewerkt worden. In 2002 zullen de eerste resultaten zichtbaar zijn van de extra middelen die GS beschikbaar heeft gesteld voor het ontwikkelen van multifunctionele zorg en dienstencentra, hospices en het ondersteunen van mantelzorgers.

Voor het stimuleren van zorgvernieuwende projecten willen GS de gelden inzetten van de subsidieregelingen integraal ouderenbeleid en zorg.

De najaarsnota 2001 wordt samen met de begroting en beleidsnota voor 2002 besproken in de statencommissies van 15 en 17 oktober 2001. Provinciale staten hebben uiteindelijk het laatste woord over de voorstellen. Zij bespreken de financiën op 6 en 7 november aanstaande.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...