Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting 2002 gemeente Utrecht: beloften in uitvoering

Datum nieuwsfeit: 28-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

BEGROTING 2002: BELOFTEN UIT COLLEGEPROGRAMMA VOORTVAREND IN UITVOERING

Het college van burgemeester en wethouders heeft financiŽle ruimte gevonden om de tien beloften uit het collegeprogramma voortvarend uit te voeren. Het college presenteert vrijdag 28 september de voorstellen voor de begroting voor het jaar 2002 en de meerjarenraming 2005. De voorstellen worden op 7 en 8 november in de gemeenteraad behandeld en vůůr die tijd in de verschillende raadscommissies.

In totaal is ruim 18 miljoen euro gevonden voor het realiseren van nieuw beleid in 2002 en dat loopt op naar 20 miljoen in 2005. Nieuw in de begroting is de flexibilisering, waarmee het college sneller op de wensen van de bewoners in kan inspringen. De financiŽle positie van de gemeente Utrecht is solide en gezond.

Ruimte voor nieuw beleid

Er is ruimte gevonden om vorm te geven aan nieuw beleid, zoals dat uit de beloften uit het collegeprogramma voortvloeit. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 18 miljoen euro (40 miljoen gulden) beschikbaar voor nieuw beleid, dat oploopt tot 20 miljoen euro (45 miljoen gulden) in 2005.

Een belangrijk deel van de financiŽle ruimte komt beschikbaar door efficiencyverbeteringen, versterkte toepassing van het profijtbeginsel (de gebruiker betaalt) en door het afbouwen van taken of taken anders in te vullen (het zogenaamde 'nieuw voor oud').

Voorbeelden van maatregelen zijn: afsluiten van voordeliger energie-contracten bij sport, terugdringen onderzoek en advieskosten onderwijs, het herbestemmen van ruimte door de opgeloste wachtlijstprobleem oud-komers, verlaging budgetten ouderen- en jeugdbeleid, meer en breder aanbesteden, gemeentebrede standaardisering en bundeling ICT en verbetering van procedures en stroomlijning van de organisatie en door de openbare verlichting een uur eerder op de nachtstand zetten. Verder worden de inkomsten bij de bibliotheek, Kunstuitleen, Muziekcentrum, Centraal Museum, Stadsschouwburg, lijkbezorging, SOA-poli, inspectie kindercentra verhoogd.

De taken die anders zijn ingevuld, kunnen niet los gezien worden van het nieuwe beleid. De voorbeelden nieuw beleid worden genoemd bij de tien beloften.

Flexibilisering

Nieuw in begroting is de flexibilisering, die beoogt om sneller op initiatieven en wensen van bewoners in te kunnen springen, vooral in de wijken.

De flexibilisering kent verschillende vormen. Ten eerste krijgen bewoners op wijkniveau een grotere invloed op de besteding van een aantal budgetten, zoals voor het onderhoud van groen, het schoonhouden van de openbare ruimte en de wijkveiligheid. Voor deze budgetten gelden wel spelregels. Zo is schuiven binnen budgetten wel mogelijk, maar tussen budgetten niet. Ten tweede staat in de begroting een bedrag van 2,25 miljoen euro (5 miljoen gulden), waarvoor geen besteding is vastgelegd. Dit bedrag is beschikbaar voor nieuwe wensen. Ten derde is in de investeringsplanning een bedrag van 0,5 miljoen euro (1,1 miljoen gulden) vrij gehouden. Dit bedrag is op korte termijn beschikbaar voor nieuwe investeringen.

Utrecht is financieel gezond

De begroting 2002 die in totaal een bedrag omvat van 1,35 miljard euro (3 miljard gulden), getuigt van realisme en degelijkheid en de financiŽle positie van de gemeente is solide en gezond. Toch zijn er enkele onzekerheden. Voor de verkoop van het energiebedrijf REMU, dat een jaarlijks rendement van 9 miljoen euro (19,8 miljoen gulden) moet opleveren, moet het Rijk nog toestemming geven. Ook de lichte hapering van de economie zou de inkomsten van gemeente kunnen beÔnvloeden.

De tien beloften

In februari 2001 heeft het college tien beloften gedaan aan de Utrechtse bevolking. In de inleiding bij de begroting heeft het college expliciet aangegeven hoe deze beloften in de begroting zijn verwerkt, en de komende jaren uitvoering krijgen. Het gaat om de volgende voorstellen:


1. Via een referendum kan iedereen een mening geven over het stationsgebied . De planvorming voor het stationsgebied is in volle gang. De Utrechtse bevolking krijgt twee uitvoerbare en onderscheidende plannen voor het stationsgebied voorgelegd. Door een (raadplegend) referendum kunnen de inwoners een voorkeur voor ťťn van beide plannen uitspreken. Wij stellen voor dit referendum gelijktijdig met de verkiezingen voor de Tweede Kamer te houden. Deze koppeling stimuleert de opkomst en is kostenbesparend.
2. Er komen parkeergarages in en rond het centrum en transferia aan de rand van de stad. De bouw van parkeergarages en transferia is een belangrijk onderdeel van de plannen voor verbetering van de bereikbaarheid van de stad. Voor parkeergarages is een bedrag van 17,7 miljoen euro (39 miljoen gulden) gereserveerd in de investeringsplanning. De bouw van parkeergarage Grifthoek gaat hoogstwaarschijnlijk in 2002 van start. De voorbereiding van onder meer de garages Ledig Erf/Vaartse Rijn en Lucas Bolwerk wordt met kracht voortgezet. Voor de bouw van de transferia Hooggelegen en Oost (Uithof) zijn de voorbereidingen gestart. Hiervoor is 2,3 miljoen euro (5,1 miljoen gulden) beschikbaar.
3. Er komen meer opvangvoorzieningen voor daklozen en verslaafden. Deze collegeperiode worden zes hostels, die 24-uursopvang bieden aan drugsverslaafden, gerealiseerd. Eind 2001 gaat het tijdelijke hostel aan de Sartreweg open. In de loop van 2002 zal het - eveneens tijdelijke - hostel aan de Baden Powellweg van start gaan, terwijl de voorbereiding voor de verbouw van het hostel Maliebaan eind 2002 afgerond moet zijn. Aan het tijdig beschikbaar komen van de overige definitieve locaties wordt gewerkt. In september 2001 zijn de twee gebruiksruimten in het centrum geopend en eind 2001 volgt de dagopvang/gebruiksruimte De Stek. Daarnaast spant het college zich in om in overleg met andere partijen de mogelijkheden te onderzoeken om nachtopvang uit te breiden. Ook de opvang van niet-verslaafde daklozen wordt verbeterd en uitgebreid. De Sleep-Inn op het Jansveld krijgt een ingrijpende opknapbeurt; in de Bolksbeekstraat gaat een 24-uursopvang open; de 24-uursopvang aan de Oudwijkerveldstraat (van het Leger des Heils) wordt verbouwd en aan de Nieuwegracht komt een nieuwe opvang (ook te beheren door het Leger des Heils).
4. Grote stadsparken krijgen een opknapbeurt. In de investeringsplanning is 3,07 miljoen euro (6,77 miljoen gulden) gereserveerd voor groot onderhoud van het Julianapark, het Wilhelminapark, het Zocherplantsoen en Park Transwijk. Met het Park Transwijk is in 2001 een begin gemaakt. In het Wilhelminapark en het Zocherplantsoen gaat het groot onderhoud in 2002 van start. Er wordt een extra boswachter aangesteld voor de landgoederen.
5. Utrecht krijgt culturele zondagen en jaarlijks een wereldfeest. Voor de organisatie van culturele zondagen is in 2002 bijna 0,68 miljoen euro (1,5 miljoen gulden) beschikbaar, voor een wereldfeest is 113.000 euro gereserveerd. In 2002 zullen circa 20 culturele zondagen worden georganiseerd. Bij de invulling van de culturele zondagen wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die in het "experimentele" jaar 2001 worden opgedaan.
6. Schoolgebouwen en sportaccommodaties worden opgeknapt. In 2002 is een bedrag van 6,8 miljoen euro (15 miljoen gulden) extra - dus naast de reguliere budgetten - beschikbaar voor accommodatiebeleid. In de hele collegeperiode is hiervoor 22,5 miljoen euro (50 miljoen gulden) beschikbaar. Het budget voor 2002 is toegevoegd als extra financiering voor zes accommodaties. Deze zijn geselecteerd op basis van vier criteria: het multifunctionele karakter van de accommodatie, de betrokkenheid van meerdere partners (onderwijs, welzijn, cultuur, sport), realisatie in 2002 en de beschikbaarheid van cofinanciering. Het betreft de Aboed‚oudschool in Zuilen (0,7 miljoen euro extra), Huis aan de Werf (0,7 miljoen euro), sporthal De Dreef (1,6 miljoen euro), Forumschool Tuindorp (2,7 miljoen euro), de multifunctionele voorziening Goeree IV in Lunetten (0,23 miljoen euro) en Forumschool Hart van Noord op Kanaleneiland (0,9 miljoen euro).
7. Er worden alleen huizen gesloopt als er goede alternatieven voor de bewoners zijn. De komende vijftien jaar investeren de gemeente en de woningcorporaties 2,7 miljard euro (zes miljard gulden) in de vernieuwing van de woningvoorraad in de naoorlogse wijken. Ongeveer 9.500 te kleine en/of kwalitatief slechte huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw (koop en huur). Rond de 3.000 woningen worden opgeknapt. Bovendien bouwen de corporaties in Leidsche Rijn nog eens 8.000 woningen in de sociale sector. In de bestaande stad ten slotte worden 1.000 sociale huurwoningen op vrije locaties gerealiseerd. Dit is vastgelegd in de raamovereenkomst "De Utrechtse Opgave" (DUO)", die de corporaties en de gemeente dit jaar hebben gesloten. Uitgangspunt bij de vernieuwing van de woningvoorraad is eerst bouwen en dan slopen. In 2002 worden de afspraken met de woningcorporaties verder uitgewerkt.
8. U kunt meepraten over uw eigen wijk. Voor bestuurlijke vernieuwing is 2,7 miljoen euro (6 miljoen gulden) extra uitgetrokken, naast de 0,59 miljoen euro (1,3 miljoen gulden) die al in de Voorjaarsnota 2001 beschikbaar was gesteld. Belangrijk onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing is de versterking van het wijkgericht werken. In 2002 zullen wijkraden proefdraaien. Eind 2002 zal duidelijk zijn, hoe de wijkraden en de wijkraadplegingen definitief worden ingericht.
9. Er komt meer geld beschikbaar voor bestrijding van armoede. Voor de armoedebestrijding is tenminste 0,45 miljoen euro (1 miljoen gulden) extra beschikbaar. Met dit bedrag kunnen we inwoners, die van een minimuminkomen moeten rondkomen, een aantal extra voorzieningen bieden, terwijl enkele al bestaande voorzieningen structureel kunnen worden gemaakt. Dit betreft onder andere de verstrekking van duurzame gebruiksgoederen aan huishoudens die langer dan drie jaar op het sociaal minimum leven, uitbreiding van het U-pas aanbod en uitbreiding van de ziektekostenverzekering voor minima.
10. Meer maatregelen om de veiligheid te vergroten.
Voor veiligheid trekt het college structureel 2,86 miljoen euro (6,3 miljoen gulden) extra uit. Daar komt 0,68 miljoen euro (1,5 miljoen gulden) incidenteel bij. De extra middelen worden ingezet om de uitbreiding van toezicht op straat, meer cameratoezicht (onder andere in de stadsbussen en zwembaden), maatregelen op het gebied van brandveiligheid en versterking van de wijkveiligheid. Voor de harde kern van jeugdcriminelen zijn met het ministerie van Justitie afspraken gemaakt over vijf maatregelen: aandacht voor gedragsverandering via een experiment, nachtdetentie, mogelijkheid van elektronisch toezicht bij minderjarigen, plaatsen op de Glenn Millsschool voor Utrechtse jongeren en justitie in de buurt. Daarnaast is een incidenteel bedrag van 2,2 miljoen euro (4,8 miljoen gulden) beschikbaar voor verbetering van de brandveiligheid van gebouwen, zoals sportaccommodaties, scholen en gemeentelijk bezit. Verder krijgt het wegwerken van achterstanden en het intensiveren van taken bij de Brandweer een stevige impuls.

Uitvoeringsgericht

Bij de uitvoering van de beloften hanteert het college van burgemeester en wethouders een "sturingsfilosofie" met als trefwoorden: uitvoeringsgericht, doen wat we zeggen (afspraak is afspraak) en toetsbaar handelen (meetbare doelen formuleren).

Perspectieven en visies

Ondanks het accent dat het college legt op de uitvoering van beleid, blijft nadenken over de toekomst van de stad geboden. In 2002 zullen vier plannen het licht zien - over het economisch profiel, milieu, wonen en verkeer en vervoer, die de bouwstenen leveren voor het Structuurplan dat in 2002 gereed komt.

Planvorming van andere orde betreft de vernieuwing van het gemeentebestuur in de vorm van de dualisering waarvoor de Staatscommissie-Elzinga de aanzet heeft gegeven. Naast referenda en de versterking van het wijkgericht werken zal de versterking van de gemeenteraad, die wordt beoogd met de dualisering, een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur en het vertrouwen van de inwoners van de stad in ons bestuur.

Tarieven

Wat de lokale lasten betreft behoorde Utrecht een aantal jaren geleden nog tot de toptien van duurste gemeenten. Inmiddels behoort de gemeente tot de middenmoot.

Het college stelt voor de onroerende zaakbelasting (ozb), conform het collegeprogramma, met het prijsindexcijfer van de overheidsconsumptie (2,75%) aan te passen en verder niet te verhogen. Dit betekent dat de volgende ozb-tarieven per § 2.268,- (¶ 5.000,-) waarde van de woning voor 2002 worden voorgesteld:
* tarief eigenaren van woningen § 3,16 (¶ 6,95), was in 2001 § 3,07 (¶ 6,76);
* tarief gebruikers van woningen § 2,53 (¶ 5,57), was in 2001 § 2,46 (¶ 5,42);
* tarief eigenaren van niet-woningen § 4,81 (¶ 10,60), was in 2001 § 4,68 (¶ 10,32);
* tarief gebruikers van niet-woningen § 3,85 (¶ 8,49), was in 2001 § 3,75 (¶ 8,26).

Door de toename van het afval per huishouden en de stijging van de verwerkings- en investeringskosten, is aan een tariefstijging (27%) voor de afvalstoffen niet te ontkomen. Daarnaast stelt het college voor extra geld voor handhaving uit te trekken, door het inzetten van tien ambtenaren met een bijzondere opsporingsbevoegdheid en een vliegende schoonmaakbrigade.

De kwijtschelding van de OZB en de afvalstoffenheffing voor bewoners met lage inkomens blijft gehandhaafd.

Communicatie over de begroting

De wethouder van FinanciŽn, Jan van Zanen, en de wijkwethouders zullen in alle wijken van de stad 3 oktober tot en met 6 november de begroting toelichten en ingaan op vragen (zie bijgaand schema). Aan de hand van een televisiespot op Kanaal 9 en berichten in wijkbladen worden mensen daarover geÔnformeerd. Daarnaast verschijnt er een brochure over de begroting voor een breed publiek. Ook op de internetsite van de gemeente www.Utrecht.nl/begroting2002 kan iedereen informatie vinden over de begroting voor het komende jaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht ‚Äď 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange ‚Äď ‚Äės werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen‚Äď heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financi√ęle Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syri√ę niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...