Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hernieuwing inschrijving als huisarts afgewezen

Datum nieuwsfeit: 02-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Actueel

Vordering GGZ Nederland tot buiten werkingstelling besluit KNMG inzake hernieuwing inschrijving als huisarts afgewezen
Bron: Rechtbank Utrecht

Datum actualiteit: 2-10-2001

Het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst heeft op 25 mei 2000 een besluit genomen dat onder meer de vereisten vaststelt voor hernieuwing van de inschrijving als huisarts.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besluit goedgekeurd.
De eisende partijen in dit kort geding, waaronder de Geestelijke Gezondheidszorg Nederland en de Nederlandse Vereniging van Artsen Somatisch werkzaam binnen de Psychiatrie, stellen dat de KNMG door het nemen van haar besluit en de Staat door het goedkeuren van dit besluit jegens hen onrechtmatig gehandeld hebben, nu deze besluiten onder meer tot gevolg zullen hebben dat een aantal huisartsen die in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis werkzaam zijn, zich niet langer als huisarts kunnen laten registreren. Zij vorderen buiten werkingstelling van deze besluiten.
De president wijst de vordering af, nu eisers onvoldoende spoedeisend belang bij hun vorderingen hebben. Niet is gebleken dat de belangen die eisers bij toewijzing van de vordering hebben, direct dan wel op zeer korte termijn worden bedreigd. Niet valt in te zien waarom een beslissing in een bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

Hieronder vindt u de volledige tekst van de uitspraak:

VONNIS van de president van de
arrondissementsrechtbank te Utrecht
in de zaak van:


1. de vereniging
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG NEDERLAND,
gevestigd te Utrecht,

2. de vereniging
NEDERLANDSE VERENIGING VAN ARTSEN,
SOMATISCH WERKZAAM BINNEN DE PSYCHIATRIE,
gevestigd te Amersfoort,

3. ,
wonende te ,
eisers,
procureur : mr. E.N. Bouwman,
advocaten: mr. K. van Lessen Kloeke, te Amsterdam, mr. A.J.H.W.M. Versteeg, te Amsterdam,


- tegen -


1. DE STAAT DER NEDERLANDEN (MINISTERIE
VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT),
gezeteld te 's-Gravenhage,
gedaagde sub 1,
procureur: mr. M. Nuyten,
advocaat : mr. M.B. de Witte-van den Haak,
te 's-Gravenhage,

2. de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST,
gevestigd te Utrecht,
gedaagde sub 2,
procureur: prof. mr. W.R. Kastelein.


1.
Het verloop van de procedure


1.1
Eisers (hierna ook: GGZ Nederland, NVASP en eiser sub 3) hebben gedaagden (hierna ook: de Staat en KNMG) in kort geding doen dagvaarden. Op de dienende dag, 18 september 2001, hebben eisers van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van de gelijkluidende exploten van dagvaarding, waarvan er één in kopie aan dit vonnis is gehecht.


1.2
Eisers hebben hun vordering bij monde van hun advocaten doen toelichten, mede aan de hand van op voorhand toegezonden producties en overgelegde pleitnotities.
De Staat en KNMG hebben daarop elk afzonderlijk verweer doen voeren. Zowel de advocaat van de Staat als de procureur van KNMG hebben op voorhand producties toegezonden en ter zitting pleitaantekeningen overgelegd.


1.3
Na voortgezet debat hebben partijen vonnis gevraagd.


2.
De feiten


2.1
In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (verder: Wet BIG) is een systeem opgenomen van constitutieve registratie en titelbescherming. Registratie in het zogeheten BIG-register vindt (bij gebreke aan formele beletselen) plaats na voldoening aan de voor de beroepsgroep, waaronder artsen, geldende opleidingseisen en slechts geregistreerden zijn gerechtigd de desbetreffende beroepstitel te voeren.
Ook kent de Wet BIG een regeling van bescherming van specialistentitels. De betreffende specialismen worden erkend en geregeld door de beroepsorganisaties zelf.


2.2
KNMG is de overkoepelende beroepsorganisatie voor artsen. De KNMG heeft op 30 juni 1998 een regeling in het leven geroepen inzake de opleiding en de registratie van specia-listen, als bedoeld in Wet BIG. Dit besluit is op 1 september 1998 goedgekeurd door de Minister van VWS. Voormelde regeling voorziet onder meer in organen die het vaststellen van de regelgeving ten aanzien van de opleiding en registratie van specialisten tot taak hebben. Het College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde (hierna: CHVG) is als zodanig ingesteld. Het hoofdbestuur van de KNMG dient op grond van artikel 14, derde lid van de regeling te beoordelen of een door een orgaan genomen besluit bijdraagt tot de bevordering van de volksgezondheid en een kwalitatief goede gezondheidszorg.


2.3
Het CHVG heeft op 25 mei 2000 het Besluit no. 7-2000 genomen. Daarbij is de in voormelde regeling voorgeschreven procedure gevolgd. De minister van VWS heeft het Besluit no. 7-2000 goedgekeurd op 29 november 2000. Het Besluit is vervolgens op 27 december 2000 in werking getreden en op 28 februari 2001 gepubliceerd in de Staatscourant.

2.4
Het CHVG-besluit is gebaseerd op het beroepsprofiel opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap, zoals dit voorheen ook was neergelegd in de Uitvoeringsregeling Herregistratie Huisartsen uit 1995.
Daarbij wordt onder werkzaam zijn als huisarts verstaan dat een ingeschreven arts persoonlijk beschikbaar is voor het verlenen van huisartsgeneeskundige zorg en deze zorg ook daadwerkelijk wordt verleend en dat onder huisartsgeneeskundige zorg wordt verstaan de algemeen medische zorg welke wordt verleend in- en vanuit huisartspraktijken ten aanzien van :

- een in beginsel vaste groep van de bevolking ter plaatse;
- zonder selectie naar leeftijd, geslacht en aard van de ziekte of klacht;

- waarbij de zorg zich als regel over jaren uitstrekt;
- waarbij de continuïteit door een goede waarneming is gewaarborgd;
- waarbij de zorg zich uitstrekt over tenminste 800 op naam ingeschreven patiënten.
Evenals in de Uitvoeringsregeling (en het Huishoudelijk Reglement van de KNMG) is bepaald dat inschrijving in het register van erkende huisartsen steeds geschiedt voor een periode van maximaal 5 jaar.

2.5
Huisartsen, werkzaam in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis (hierna: APZ), voldoen niet aan bovenvermelde normen. In de Uitvoeringsregeling Herregistratie Huisartsen uit 1995 was een regeling opgenomen voor geclausuleerde inschrijving. Bepaald was dat de geclausuleerde inschrijving, als huisarts, geldig bleef voor zover en voor zolang de arts desbetreffende werkzaamheden bleef verrichten en dat de registratie zou vervallen op het moment dat de arts deze werkzaamheden beëindigde. Pas nadat de huisarts aan de vastgestelde eisen voldeed, kon ongeclausuleerde herregistratie plaatsvinden. De uitvoeringsregeling vermeldde daarbij nadrukkelijk, dat de geclausuleerde inschrijving in feite neerkwam op een uitschrijving als huisarts in het huisartsenregister op termijn.

2.6
De Wet BIG kent geen grondslag voor geclausuleerde registratie anders dan expliciet in de artikelen 41, 48 en 80 is bepaald.

2.7
Artikel 14 van het Besluit 7-2000 bepaalt:
a. Ingeschreven huisartsen van wie de inschrijving voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit Besluit op grond van de Uitvoeringsregeling herregistratie huisartsen van de HVRC in geclausuleerde vorm is verlengd en die op grond van dit Besluit niet voor vernieuwing van de inschrijving als huisarts in aanmerking komen, kunnen de inschrijving in geclausuleerde vorm behouden tot uiterlijk drie jaar na de datum van de inwerkingtreding van dit Besluit.
b. Om voor hernieuwing van de inschrijving als huisarts na het in het eerste lid genoemde tijdstip in aanmerking te komen, kunnen zij zich melden bij de HVRC voor een individueel op de praktijk gericht scholingsprogramma zoals bepaald in het addendum bij dit Besluit teneinde weer een ongeclausuleerde inschrijving te kunnen verwerven. c. De in het eerste lid bedoelde hernieuwing van de inschrijving in geclausuleerde vorm is na de datum van de inwerkingtreding van dit Besluit niet meer mogelijk, behalve voor de artsen van wie de inschrijving in het verleden reeds in geclausuleerde vorm is verlengd en van wie de inschrijving expireert na de datum van inwerkingtreding van dit Besluit en voor het einde van de in lid a van dit artikel genoemde termijn.


3.
De vordering


3.1
Eisers vorderen de buiten werking stelling van:
- het besluit no. 7-2000 van 25 mei 2000 van het College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde;
- het goedkeuringsbesluit van 29 november 2000 van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het besluit no. 7-2000; dan wel zo'n voorlopige voorziening te treffen als in goede justitie geboden is;
een en ander met veroordeling van gedaagden in de kosten van dit geding.

3.2
De grondslagen van de vordering alsmede de daarop gevoerde verweren, worden hierna, voor zover nodig, besproken.


4.
De beoordeling van het geschil


4.1
Eisers stellen kort weergegeven dat de KNMG en de Staat onrechtmatig jegens eisers hebben gehandeld door respectievelijk het Besluit no.7-2000 te nemen en door dat besluit goed te keuren. Daartoe hebben zij aangevoerd dat de inwerkingtreding van het Besluit meebrengt dat een aantal huisartsen die een APZ werken, zich niet langer kunnen laten registreren als huisarts. Voor eiser sub 3 zal dat er toe leiden dat hij na het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn huidige registratie, zijn specialistische bevoegdheid op het terrein van de huisarts-geneeskunde verliest. Eisers hebben verder aangevoerd dat het Besluit nadelig zal uitwerken voor de somatische zorg aan psychiatrische patiënten en dat het aantal huisartsen dat in dergelijke instellingen zal willen werken, zal afnemen. Ook brengt het Besluit uit praktisch en financieel oogpunt onacceptabele verplichtingen met zich mee voor de thans geclausuleerd geregistreerde huisartsen. Bij gebreke aan een goede overgangsregeling die de belangen van de thans getroffen groep huisartsen afdoende zou beschermen, en wegens strijd met de wet en het algemeen belang, had de Minister van VWS derhalve niet tot goedkeuring van het Besluit mogen overgaan. Het CHVG heeft haar besluit genomen in strijd met het gelijkheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel en het algemeen belang. Dit kan aan het KNMG worden toegerekend.

4.2
Zowel KNMG als de Staat hebben in de eerste plaats het spoedeisend belang van de door eisers gevraagde voorziening betwist.

4.3
In dit geding wordt vooropgesteld dat de gevraagde voorziening een dermate ingrijpend karakter heeft en ook de belangen van een zeer groot aantal niet in deze procedure betrokken huisartsen raak, dat enige terughoudendheid is geboden.
Van onverwijlde spoed is slechts sprake indien van betrokkenen, mede in verband met de daarvan door hen te verwachten schade, in redelijkheid niet kan worden gevergd een uitspraak ten principale af te wachten.

4.4
Een dergelijk spoedeisend belang is niet gesteld of aannemelijk geworden.
Immers niet is gesteld of gebleken dat de gestelde belangen direct, dan wel op zeer korte termijn worden bedreigd. Eiser sub 3 heeft niet weersproken dat zijn registratie als huisarts pas eind 2003 zal komen te vervallen.
Eisers hebben geen gronden aangevoerd waarom een vrij complexe materie thans in kort geding beoordeeld zou moeten worden. Derhalve valt niet in te zien waarom een beslissing in een bodemprocedure (mogelijk meervoudig) niet kan worden afgewacht.
De gevraagde voorziening wordt reeds om die reden geweigerd.

4.5
Eisers zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten van gedaagden.


5.
De beslissing

De president:

5.1
weigert de gevraagde voorziening;

5.2
veroordeelt eisers in de kosten van de procedure, tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van de Staat begroot op f 1.550,-- voor salaris van de procureur en op f 400,-- voor verschotten, en aan de zijde van KNMG begroot op f 1.550,-- voor salaris van de procureur en op f 400,-- voor verschotten, en verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.M.E. van der Burg-van Geest, fungerend president, en in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...