Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS-vergadering Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 02-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 2 oktober 2001

1. Wijziging huisvestingssituatie THD Noordwest
2. Evaluatie steunfunctiewerk voor minderheden
3. Beantwoording schriftelijke vragen P.J.Bruystens en J.Bron inzake openbaar vervoer in Noord-Holland Noord

4. Samenwerkingsovereenkomst van de participanten in het Goois Natuurreservaat

5. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
6. Herindeling Duintjesveld e.o. tot golfbaan te Zandvoort
7. Jaarverslag 2000 over de werkzaamheden van de Commissie overige geschillen over de periode 1 januari tot met 31 december 2000
8. Regeling jeugdhulpverlening 2002

9. Extra prijscompensatie gesubsidieerde instellingen
10. Monumentenwacht Noord-Holland. Kwestie aanvulling eigen vermogen. Wijziging huisvestingssituatie THD Noordwest

1. toestemming te verlenen voor de verkoop van het pand aan de Stationsstraat 23 te Zaandam met een geraamde opbrengst van f 350.000,00;

2. toestemming te verlenen voor het aangaan van een huurovereenkomst ad f 30.000,00 per jaar, met dien verstande dat de eventuele extra exploitatielasten als gevolg daarvan, niet door de provincie gesubsidieerd zullen worden;

3. instemmen met het verzoek van de Stichting om de netto-opbrengst onder te mogen brengen in een afzonderlijke reserve voor de huur en inrichting van het pand;

4. eerst na de besluitvorming over de uitwerking van de vermogenstoets in algemene zin, te beslissen of deze reserve al of niet onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen.

Evaluatie steunfunctiewerk voor minderheden

1. kennis te nemen van het aan het provinciaal bestuur uitgebrachte rapport Evaluatie steunfuncties minderheden en minderhedenbeleid Provincie Noord-Holland, zoals opgesteld door bureau De Beuk, maart 2001;

2. de in het rapport beschreven "bevindingen" te onderschrijven en vast te stellen dat het merendeel van de daarop gebaseerde aanbevelingen voor de provincie in praktijk zijn of worden gebracht met het Sociaal Beleidskader 2001-2004, de daarmee geïntroduceerde programmatische werkwijze en financieringssystematiek in de welzijnssector.
3. de aanbeveling om geen organisatiewijzigingen in de uitvoering van het steunfunctiewerk voor minderheden door te voeren niet zonder meer over te nemen;

4. met de door de provincie Noord-Holland gesubsidieerde (vier) algemene en (twee) categorale steunfunctie-instellingen in overleg te treden over:
a) een betere afbakening en afstemming van werkzaamheden ten behoeve van minderheden;
b) de wijze waarop de uitvoering van deze werkzaamheden ten behoeve van de doelgroepen het meest doelmatig kan worden georganiseerd.

5. Bovengenoemd besluit voor advies voor te leggen aan de PS-commissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 10 oktober 2001.
Beantwoording schriftelijke vragen P.J.Bruystens en J.Bron inzake openbaar vervoer in Noord-Holland Noord
Het college stelt de antwoorden vast.
Samenwerkingsovereenkomst van de participanten in het Goois Natuurreservaat

* in principe, Provinciale Staten voor te stellen, behoudens een tweetal wijzigingsvoorstellen, in te stemmen met het verzoek van het dagelijks bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) om de uit 1992 daterende samenwerkingsovereenkomst tussen de participanten, waarin onder meer de financiële verdeelsleutel is vastgelegd, voor de periode tot en met 2011 te verlengen;
* alvorens daartoe een definitief besluit te nemen de betreffende ontwerp-statenvoordracht ter advisering voor te leggen aan de statencommissie voor MWEG.

5.

* bouw van 91 woningen op het voormalige SVAP terrein te Anna Paulowna.

* veranderen/vergroten van het gebouw Amstel 228 te Amsterdam met bestemming: bedrijfsruimte en 6 woningen

* oprichten tuinbouwbedrijfswoning op perceel Legmeerdijk 147 te Amstelveen.

* Uitbreiding opslag-en expositieruimte aan de Geversweg 1b te Castricum t.b.v. de Werkgroep Oud Castricum
* Het vergroten ban de woning Beveland 6 te Alkmaar
* Bouwen van vijf woningen c.a. aan het Vroonhof, te Haarlem
* Bouwen van atelier aan het Vroonhof, te Haarlem
* Verbouw Sint Vituskerk tot 32 appartementen te Bussum
* Het uitbreiden van een woning aan de Kanaalweg 29 te Halfweg
* Het vergroten van de woning Biesboschstraat 80 te Alkmaar
* Bouw van twee dakkapellen op de woning Vogezenstraat 32 te Alkmaar
* Het plaatsen van een "brengparkje" aan de Beurtschipper bij hoek Noorderdreef te Nieuw-Vennep

6.
Herindeling Duintjesveld e.o. tot golfbaan te Zandvoort5 Uitgaande van met name genoemde "win-win"-maatregelen, schriftelijk naar B&W van Zandvoort de bereidheid uit te spreken om medewerking te verlenen aan de (her)inrichting van het wijk- en sportpark Duintjesveld, inclusief de aanleg van een 9-holes golfbaan.
7.
Jaarverslag 2000 over de werkzaamheden van de Commissie overige geschillen over de periode 1 januari tot met 31 december 2000
1. het verslag voor kennisgeving aan te nemen
2. het verslag ter kennisgeving te sturen aan Provinciale Staten van Noord-Holland

8.
Regeling jeugdhulpverlening
2002

1. De GS-regeling jeugdhulpverlening 2002 vast te stellen.
2. Het VOG-Instellingenberaad Noord-Holland schriftelijk te informeren omtrent dit besluit.

3. De regeling na vaststelling bekend te maken in het Provinciaal Blad.

9.
Extra prijscompensatie gesubsidieerde instellingen
* aan een viertal instellingen in totaal f 84.792,- extra prijscompensatie over het jaar 2000 toe te kennen
* aan dezelfde vier instellingen in totaal f 89.992,- extra prijscompensatie over het jaar 2001 toe te kennen
* de instellingen via inliggende brieven en bijgevoegde berekeningen de extra bedragen toe te kennen

10.
Monumentenwacht Noord-Holland. Kwestie aanvulling eigen vermogen.
1. Aan de Stichting Monumentenwacht mede te delen dat het verzoek om aanvulling van het Eigen Vermogen van de Stichting tot f 400.000,- met een bedrag van f 257.278,- niet wordt gehonoreerd.
2. Het door de provincie berekende bedrag waarmee het eigen vermogen van de Stichting boven de f 400.000,- uitkomt (f 189.643,-) niet terug te vorderen.

3
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 5, 6, 7 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 1, 2, 8,9,10 K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie