Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarplan 2002 gemeente Geldrop: financi‰le positie verbeterd

Datum nieuwsfeit: 03-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldrop
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 3 oktober 2001

AMBITIEUS ACTIVITEITENPROGRAMMA IN SLUITEND JAARPLAN 2002

Vorige week heeft het college van Geldrop het Jaarplan 2002 aan de gemeenteraad aangeboden. Het is inmiddels alweer de vierde productbegroting. De financiële positie voor 2002 is ten opzichte van vorig jaar verbeterd. De ontwikkelingen op langere termijn maken een blijvende aandacht voor de financiële positie echter noodzakelijk. In het jaarplan 2002 staan opvallend `lage' cijfers. Dit komt niet door verandering in kosten en baten, maar door de invoering van de Euro. De daadwerkelijke invoering van de Euro op 1 januari 2002 noodzaakte de opstellers tot een Jaarplan in Euro's.

ONROERENDE-ZAAKBELASTING
Voor het jaar 2002 wordt een stijging van de totale opbrengst van de onroerende-zaakbelasting geraamd van 2,5%. Dit is lager dan in de vorige meerjarenraming werd aangegeven. Toen werd nog uitgegaan van een percentage van 4,5%. Gelet op de financiële positie voor het jaar 2002 is een verdere stijging boven de 2,5% echter niet nodig. Als gevolg van eerdere besluitvorming zal de stijging toch iets meer bedragen dan het genoemde percentage, omdat de kosten van de inning van de derde betalingstermijn en van een permanente marktanalyse in de tarieven worden verwerkt.

ZALMSNIP
Wat de Zalmsnip betreft, wordt dit jaar hetzelfde beleid gevoerd als in 2001. Dat wil zeggen dat E 34,04 (75% van de zalmsnip) wordt uitgekeerd aan Geldropse huishoudens en dat E 11,34 (25%) wordt besteed aan doelgroepenbeleid. De intentie van deze maatregel blijft ongewijzigd, namelijk het doorgeven van de lastenverlichting aan alle huishoudens.

RIOOLRECHT
In 2001 is het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) vastgesteld. De tarieven voor 2002 zijn hierop gebaseerd. Naast de stijging met 2,5% op basis van het indexcijfer zullen de tarieven met een vast bedrag per jaar stijgen. Voor het jaar 2002 betekent dit een stijging van 7,55%.

AFVALSTOFFENHEFFING
Met betrekking tot de tarieven voor 2002 is op dit moment nog niet alles duidelijk. Als gevolg van de invoering van het DIFTAR-systeem en de onzekerheid over de hoogte van de diverse kosten is het nog te vroeg om hierover duidelijkheid te kunnen geven.

INVESTERINGSPROGRAMMA
De gemeente Geldrop heeft in het jaarplan 2002 een bedrag van E 14.982.348 gereserveerd voor het activiteitenplan. Hieruit blijkt dat de gemeente een hoog ambitieniveau heeft.
In het jaarplan 2002 is een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor de aanleg en reconstructie van wegen. Op het programma staan onder meer de revitalisering van de bedrijventerreinen Spaarpot en Emopad (E 680.670) en het bouw- en woningrijp maken van het industrieterrein Hooge Akker fase II (E 1.831.911). Verder zal dit jaar worden gestart met het aankopen van grond voor de in 2003 geplande herinrichting van het Bogardeind (van het Emopad tot aan de A67). Voor het begrotingsjaar staat eveneens de herinrichting van de Raadstraat gepland. In het kader van een stadsvernieuwingsplan worden enkele voormalige bedrijfspanden gesloopt en worden deze vervangen door een appartementencomplex.
Evenals vorig jaar is ook dit jaar in het activiteitenplan een grote rol weggelegd voor de aanleg en de reconstructie van de riolering. In totaal is hiervoor het aanzienlijke bedrag van E 5.500.724 gereserveerd. Het grootste deel van dit bedrag (E 3.511.805) wordt besteed aan het aanleggen van een bergbezinkbassin aan het Queensvenpad in het dal van de Kleine Dommel, dat is bedoeld om de vuiluitworp in de rivier te beperken. In verband hiermee worden er nieuwe riolen gelegd in en tussen de Laan der vier Heemskinderen, de Goorstraat en in de Roelantlaan, waar tevens een stuwopening wordt aangebracht.
Wat betreft het onderwijs staat dit begrotingsjaar vooral in het teken van renovatie en onderhoud. Zo zullen Nutsbasisschool Beneden Beekloop en de dislokatie De Windroos worden gerenoveerd. Grote bedragen zijn eveneens gereserveerd voor het realiseren van een appartementengebouw met 26 woningen en het opknappen van de buitenomgeving van winkelcentrum Coevering (E 226.890). Hierbij is de nieuwbouw van wijkcentrum de Dreef overigens niet meegerekend.

BELEIDSVOORNEMENS
Hieronder volgt een aantal beleidspunten voor het komende jaar.
* Herindeling gemeenten Geldrop en Mierlo
Op 14 mei 2001 heeft minister De Vries zijn plannen gepresenteerd met betrekking tot de door hem gewenste gemeentelijke herindeling van de stadsregio Eindhoven-Helmond. Zijn optie tot samenvoeging van de gemeenten Geldrop en Mierlo werd door beide gemeenten positief ontvangen. Beide gemeenten gaven zelfs aan dat zij bereid zijn om deze samenvoeging ook op vrijwillige basis en als gelijkwaardige partners gestalte te geven. Hoewel de definitieve besluitvorming waarschijnlijk tot 2003 op zich zal laten wachten, zal al begonnen worden met het opbouwen van een nieuwe organisatie. Ook zal er in beide gemeenten bij de besluitvorming over allerlei zaken rekening worden gehouden met de toekomstige ontwikkelingen.
Als gevolg van de herindelingsplannen is de vorm van financieel toezicht door de provincie Noord-Brabant veranderd. Voor een aantal besluiten zal voortaan gelden dat deze goedgekeurd moeten zijn door de provincie voordat deze ten uitvoer kunnen worden gebracht. De provincie heeft echter aangegeven dat deze toezichtsvorm terughoudend zal worden gehanteerd als de partnergemeenten gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt over bepaalde besluiten.


* Nieuwe Generatie Reisdocumenten

Met ingang van 1 oktober 2001 wordt de Nieuwe Generatie Reisdocumenten ingevoerd, wat zowel voor de burger als voor de gemeente grote consequenties heeft. Nu het reisdocument voortaan centraal wordt gepersonaliseerd, moet de burger twee keer naar het gemeentehuis komen. Bovendien neemt de aanvraagprocedure tot de afgifte van het reisdocument meer tijd in beslag. Als gevolg van de nieuwe wetgeving is de personele capaciteit van de afdeling Burgerzaken aangepast. Eind juni 2002 worden de gevolgen van de invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten geëvalueerd, waarbij ook het niveau van de gemeentelijke service naar de burger wordt betrokken.


* Instelling woonoverlastteams/buurtpreventiefonds
De gemeente Geldrop heeft de laatste jaren getracht om het lokale veiligheidsbeleid gestalte te geven volgens de gedachte dat de `last' van de veiligheidsproblemen niet uitsluitend op de schouders kan worden gelegd van politie, justitie en brandweer. Een nieuw initiatief, dat met name in 2002 verder zal worden ingevuld, is de instelling van woonoverlastteams. De gemeente kiest ervoor om woonoverlast gezamenlijk aan te gaan pakken met andere partners, zoals de politie, de GGD en woningcorporaties. Door een buurtpreventiefonds in te stellen, wil de gemeente bovendien een verdere impuls geven aan de totstandkoming van buurtpreventieprojecten in buurten en wijken. Om de betrokkenheid van de burger bij de leefbaarheid van de directe leefomgeving te vergroten, worden de burgers gestimuleerd om binnen hun wijk buurtpreventieprojecten op te starten. Deze moeten eveneens de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in de beleving van de burger optimaliseren. Door de instelling van een buurtpreventiefonds kunnen goede initiatieven in dit kader ook financieel worden ondersteund. Buurtpreventieprojecten, buurt- en wijkverenigingen of groepjes burgers kunnen jaarlijks projecten indienen die vervolgens worden beoordeeld aan de hand van vastgestelde criteria. Vervolgens wordt het beschikbare budget verdeeld over projecten die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.


* Invoering DIFTAR-systeem

Het voornemen bestaat om per 1 januari 2002 het DIFTAR-systeem in te voeren. Dit houdt in dat de burgers gaan betalen naar rato van de frequentie van lediging. Uiteraard zal de gemeente komend jaar de aangeboden hoeveelheden onder het nieuwe DIFTAR-systeem nauwlettend volgen en door inzet van milieuwachters ook speciaal aandacht schenken aan illegaal aangeboden vuil. Tevens zal een actiever zwerfvuilbeleid worden gevoerd, waarbij wijkverenigingen en scholen zullen worden gevraagd mee te doen aan acties die door de gemeente zullen worden ondersteund.


* Wijzigingen minimabeleid

Het minimabeleid zal op een aantal punten worden verruimd. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de aanpassing van het huidige beleid ten aanzien van de kosten voor de vervanging c.q. de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine of een gasfornuis. Mensen die drie jaar of langer afhankelijk zijn van een minimumuitkering, kunnen bijstand om niet aanvragen voor deze kosten.
Een tweede beleidswijziging heeft betrekking op een versoepeling van de leenbijstand. Voorheen werd de restantlening al kwijtgescholden na 36 termijnen (3 jaar na correcte aflossing). Volgens de wijziging in het minimabeleid geldt dit nu ook in die gevallen waarin sprake is van leenbijstand in verband met de kosten van woninginrichting.

MEER JARENRAMING
In de vorige meerjarenraming sloot de jaarschijf 2002 met een nadelig saldo van E 348.957. In de voorjaarsnota 2001 was dit tekort al teruggebracht naar E 91.210, nu kan een sluitende jaarschijf 2002 worden gepresenteerd. Voor de jaren na 2002 resteren er echter nog tekorten. Van jaar tot jaar zal bezien worden hoe deze opgevangen kunnen worden. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een stijging van de onroerende zaakbelastingen van 4,5% per jaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...