Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarplan 2002 gemeente Geldrop: financi‰le positie verbeterd

Datum nieuwsfeit: 03-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldrop
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 3 oktober 2001

AMBITIEUS ACTIVITEITENPROGRAMMA IN SLUITEND JAARPLAN 2002

Vorige week heeft het college van Geldrop het Jaarplan 2002 aan de gemeenteraad aangeboden. Het is inmiddels alweer de vierde productbegroting. De financiële positie voor 2002 is ten opzichte van vorig jaar verbeterd. De ontwikkelingen op langere termijn maken een blijvende aandacht voor de financiële positie echter noodzakelijk. In het jaarplan 2002 staan opvallend `lage' cijfers. Dit komt niet door verandering in kosten en baten, maar door de invoering van de Euro. De daadwerkelijke invoering van de Euro op 1 januari 2002 noodzaakte de opstellers tot een Jaarplan in Euro's.

ONROERENDE-ZAAKBELASTING
Voor het jaar 2002 wordt een stijging van de totale opbrengst van de onroerende-zaakbelasting geraamd van 2,5%. Dit is lager dan in de vorige meerjarenraming werd aangegeven. Toen werd nog uitgegaan van een percentage van 4,5%. Gelet op de financiële positie voor het jaar 2002 is een verdere stijging boven de 2,5% echter niet nodig. Als gevolg van eerdere besluitvorming zal de stijging toch iets meer bedragen dan het genoemde percentage, omdat de kosten van de inning van de derde betalingstermijn en van een permanente marktanalyse in de tarieven worden verwerkt.

ZALMSNIP
Wat de Zalmsnip betreft, wordt dit jaar hetzelfde beleid gevoerd als in 2001. Dat wil zeggen dat E 34,04 (75% van de zalmsnip) wordt uitgekeerd aan Geldropse huishoudens en dat E 11,34 (25%) wordt besteed aan doelgroepenbeleid. De intentie van deze maatregel blijft ongewijzigd, namelijk het doorgeven van de lastenverlichting aan alle huishoudens.

RIOOLRECHT
In 2001 is het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) vastgesteld. De tarieven voor 2002 zijn hierop gebaseerd. Naast de stijging met 2,5% op basis van het indexcijfer zullen de tarieven met een vast bedrag per jaar stijgen. Voor het jaar 2002 betekent dit een stijging van 7,55%.

AFVALSTOFFENHEFFING
Met betrekking tot de tarieven voor 2002 is op dit moment nog niet alles duidelijk. Als gevolg van de invoering van het DIFTAR-systeem en de onzekerheid over de hoogte van de diverse kosten is het nog te vroeg om hierover duidelijkheid te kunnen geven.

INVESTERINGSPROGRAMMA
De gemeente Geldrop heeft in het jaarplan 2002 een bedrag van E 14.982.348 gereserveerd voor het activiteitenplan. Hieruit blijkt dat de gemeente een hoog ambitieniveau heeft.
In het jaarplan 2002 is een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor de aanleg en reconstructie van wegen. Op het programma staan onder meer de revitalisering van de bedrijventerreinen Spaarpot en Emopad (E 680.670) en het bouw- en woningrijp maken van het industrieterrein Hooge Akker fase II (E 1.831.911). Verder zal dit jaar worden gestart met het aankopen van grond voor de in 2003 geplande herinrichting van het Bogardeind (van het Emopad tot aan de A67). Voor het begrotingsjaar staat eveneens de herinrichting van de Raadstraat gepland. In het kader van een stadsvernieuwingsplan worden enkele voormalige bedrijfspanden gesloopt en worden deze vervangen door een appartementencomplex.
Evenals vorig jaar is ook dit jaar in het activiteitenplan een grote rol weggelegd voor de aanleg en de reconstructie van de riolering. In totaal is hiervoor het aanzienlijke bedrag van E 5.500.724 gereserveerd. Het grootste deel van dit bedrag (E 3.511.805) wordt besteed aan het aanleggen van een bergbezinkbassin aan het Queensvenpad in het dal van de Kleine Dommel, dat is bedoeld om de vuiluitworp in de rivier te beperken. In verband hiermee worden er nieuwe riolen gelegd in en tussen de Laan der vier Heemskinderen, de Goorstraat en in de Roelantlaan, waar tevens een stuwopening wordt aangebracht.
Wat betreft het onderwijs staat dit begrotingsjaar vooral in het teken van renovatie en onderhoud. Zo zullen Nutsbasisschool Beneden Beekloop en de dislokatie De Windroos worden gerenoveerd. Grote bedragen zijn eveneens gereserveerd voor het realiseren van een appartementengebouw met 26 woningen en het opknappen van de buitenomgeving van winkelcentrum Coevering (E 226.890). Hierbij is de nieuwbouw van wijkcentrum de Dreef overigens niet meegerekend.

BELEIDSVOORNEMENS
Hieronder volgt een aantal beleidspunten voor het komende jaar.
* Herindeling gemeenten Geldrop en Mierlo
Op 14 mei 2001 heeft minister De Vries zijn plannen gepresenteerd met betrekking tot de door hem gewenste gemeentelijke herindeling van de stadsregio Eindhoven-Helmond. Zijn optie tot samenvoeging van de gemeenten Geldrop en Mierlo werd door beide gemeenten positief ontvangen. Beide gemeenten gaven zelfs aan dat zij bereid zijn om deze samenvoeging ook op vrijwillige basis en als gelijkwaardige partners gestalte te geven. Hoewel de definitieve besluitvorming waarschijnlijk tot 2003 op zich zal laten wachten, zal al begonnen worden met het opbouwen van een nieuwe organisatie. Ook zal er in beide gemeenten bij de besluitvorming over allerlei zaken rekening worden gehouden met de toekomstige ontwikkelingen.
Als gevolg van de herindelingsplannen is de vorm van financieel toezicht door de provincie Noord-Brabant veranderd. Voor een aantal besluiten zal voortaan gelden dat deze goedgekeurd moeten zijn door de provincie voordat deze ten uitvoer kunnen worden gebracht. De provincie heeft echter aangegeven dat deze toezichtsvorm terughoudend zal worden gehanteerd als de partnergemeenten gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt over bepaalde besluiten.


* Nieuwe Generatie Reisdocumenten

Met ingang van 1 oktober 2001 wordt de Nieuwe Generatie Reisdocumenten ingevoerd, wat zowel voor de burger als voor de gemeente grote consequenties heeft. Nu het reisdocument voortaan centraal wordt gepersonaliseerd, moet de burger twee keer naar het gemeentehuis komen. Bovendien neemt de aanvraagprocedure tot de afgifte van het reisdocument meer tijd in beslag. Als gevolg van de nieuwe wetgeving is de personele capaciteit van de afdeling Burgerzaken aangepast. Eind juni 2002 worden de gevolgen van de invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten geëvalueerd, waarbij ook het niveau van de gemeentelijke service naar de burger wordt betrokken.


* Instelling woonoverlastteams/buurtpreventiefonds
De gemeente Geldrop heeft de laatste jaren getracht om het lokale veiligheidsbeleid gestalte te geven volgens de gedachte dat de `last' van de veiligheidsproblemen niet uitsluitend op de schouders kan worden gelegd van politie, justitie en brandweer. Een nieuw initiatief, dat met name in 2002 verder zal worden ingevuld, is de instelling van woonoverlastteams. De gemeente kiest ervoor om woonoverlast gezamenlijk aan te gaan pakken met andere partners, zoals de politie, de GGD en woningcorporaties. Door een buurtpreventiefonds in te stellen, wil de gemeente bovendien een verdere impuls geven aan de totstandkoming van buurtpreventieprojecten in buurten en wijken. Om de betrokkenheid van de burger bij de leefbaarheid van de directe leefomgeving te vergroten, worden de burgers gestimuleerd om binnen hun wijk buurtpreventieprojecten op te starten. Deze moeten eveneens de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in de beleving van de burger optimaliseren. Door de instelling van een buurtpreventiefonds kunnen goede initiatieven in dit kader ook financieel worden ondersteund. Buurtpreventieprojecten, buurt- en wijkverenigingen of groepjes burgers kunnen jaarlijks projecten indienen die vervolgens worden beoordeeld aan de hand van vastgestelde criteria. Vervolgens wordt het beschikbare budget verdeeld over projecten die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.


* Invoering DIFTAR-systeem

Het voornemen bestaat om per 1 januari 2002 het DIFTAR-systeem in te voeren. Dit houdt in dat de burgers gaan betalen naar rato van de frequentie van lediging. Uiteraard zal de gemeente komend jaar de aangeboden hoeveelheden onder het nieuwe DIFTAR-systeem nauwlettend volgen en door inzet van milieuwachters ook speciaal aandacht schenken aan illegaal aangeboden vuil. Tevens zal een actiever zwerfvuilbeleid worden gevoerd, waarbij wijkverenigingen en scholen zullen worden gevraagd mee te doen aan acties die door de gemeente zullen worden ondersteund.


* Wijzigingen minimabeleid

Het minimabeleid zal op een aantal punten worden verruimd. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de aanpassing van het huidige beleid ten aanzien van de kosten voor de vervanging c.q. de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine of een gasfornuis. Mensen die drie jaar of langer afhankelijk zijn van een minimumuitkering, kunnen bijstand om niet aanvragen voor deze kosten.
Een tweede beleidswijziging heeft betrekking op een versoepeling van de leenbijstand. Voorheen werd de restantlening al kwijtgescholden na 36 termijnen (3 jaar na correcte aflossing). Volgens de wijziging in het minimabeleid geldt dit nu ook in die gevallen waarin sprake is van leenbijstand in verband met de kosten van woninginrichting.

MEER JARENRAMING
In de vorige meerjarenraming sloot de jaarschijf 2002 met een nadelig saldo van E 348.957. In de voorjaarsnota 2001 was dit tekort al teruggebracht naar E 91.210, nu kan een sluitende jaarschijf 2002 worden gepresenteerd. Voor de jaren na 2002 resteren er echter nog tekorten. Van jaar tot jaar zal bezien worden hoe deze opgevangen kunnen worden. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een stijging van de onroerende zaakbelastingen van 4,5% per jaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie