Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Barendrecht Infopagina 4 oktober 2001

Datum nieuwsfeit: 04-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht


Raadscommissies vergaderen

Openbare Werken en Sociale Zaken c.a.

De commissie Openbare Werken en Sociale Zaken vergadert op maandag 8 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende punten:


- Internet, intranet en extranet.

Plannen betreffende ontwikkeling van een gemeentelijke website, invoering van gemeentelijk intranet en een verbeterde opzet van extranet.


-Verbeteren verzorgingsbeeld van groen, voetpaden en pleinen.
Voorstellen tot verbetering van het onderhoudsbeeld groenvoorzieningen, voetpaden en pleinen.


-Speel en ontmoetingsplaats de Bongerd.

Voorstel voor de aanleg van een ontmoetingsplek voor de jeugd van 6-18 jaar op sportpark de Bongerd.


-Stadsregio Rotterdam.

Aandachtspunten t.a.v. veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.


-Begroting 2002 en meerjarenraming 2003-2005.
De secretaris van deze raadscommissie is de chef van de afdeling Openbare Werken Beheer, de heer J. van der Linden, tel. 698 360.

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting c.a.

Op donderdag 11 oktober komt de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

De agenda is als volgt:


-advisering m.b.t. overleg- en inspraakreacties bestemmingsplan Molenvliet-Nieuweland;


-advisering m.b.t. overleg- en inspraakreacties bestemmingsplan Riederhoek;


-advisering m.b.t. de notitie `Voordijk-zuid: de dichtheden in de lintzone';


-advisering m.b.t. overleg- en inspraakreacties bestemmingsplan sportpark Smitshoek;


-advisering m.b.t. het in procedure brengen van het voorontwerp-bestemmingsplan `Ter Leede';


-advisering m.b.t. het vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor het plangebied van het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied-oost;


-bespreking notitie Barendrecht 2015;


-bespreking voortgangsnotitie bestemmingsplanactiviteiten;

-advisering m.b.t. ingediende planschadeverzoeken van de bewoners van Boeier 143 en 147;


-advisering m.b.t. architectenselectie Nieuwbouw Reasschool;

-bespreking m.b.t. de begroting 2002 en de meerjarenbegroting 2002-2005;

De secretaris van deze raadscommissie is de directeur van de sector Grondgebied, de heer P. Timmer, tel. 698 320.

Financiën en Welzijn c.a.

De commissie Financiën en Welzijn vergadert op woensdag 10 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

Agendapunten zijn:


-Begroting 2002 Jeugdmonitor 2002.

De GGD heeft een offerte uitgebracht voor het uitvoeren van een jeugdmonitor. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in de psychologische ontwikkeling van de jeugd. De kosten bedragen f. 63.665,--. Dit bedrag is meegenomen in de concept-gemeentebegroting die op de agenda staat.


-Begroting 2002 Steunpunt Mantelzorg.

Onder Mantelzorg wordt verstaan het verzorgen van een zieke of gehandicapte buur, partner, vriend of familielid. Via het steunpunt kan ondersteuning verleend worden aan deze verzorgers. De kosten voor dit project zijn opgenomen in de concept-gemeentebegroting die op de agenda staat.


-Begroting 2002 GGD.

De GGD voert voor de gemeente een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. In de begroting zijn de kosten voor deze taken opgenomen. Deze kosten zijn meegenomen in de concept-gemeentebegroting die op de agenda staat.


-Begroting 2002+meerjarenraming 2003-2005.

In de begroting 2002 en de meerjarenbegroting 2003-2005 worden de voorgenomen activiteiten van de Gemeente Barendrecht weergegeven met de daarbij behorende kosten en tarieven voor belastingen, rechten en leges.

De secretaris van deze raadscommissie is het afdelingshoofd Financiën, de heer J.M. Duine, toestel 698 416.

Ter inzage

De stukken voor deze vergaderingen liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304. U kunt een set opvragen bij de secretaris van de commissie.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de secretaris van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Carnisseweg 54 A (BA 2001-350), voor het plaatsen van twee dakkapellen (24-09-2001);


-Dordtsestraatweg 56 (BA 2001-353), voor het vergroten van de woning (25-09-2001);


-Van Eesterenveld 24 (BA 2001-355), voor het plaatsen van een dakkapel (27-09-2001);


-Klarinetweg 25 (MB 2001-157), voor het plaatsen van een dakkapel (24-09-2001);


-Rozemarijnsingel 27 (BA 2001-354), voor het veranderen van de dakopbouw van de garage (25-09-2001);


-Serenadelaan (BA 2001-351), voor het oprichten van een kunstwerk (24-09-2001);


-Wilhelminastraat 29 (BA 2001-349), voor het vergroten van de woning (24-09-2001);


-Ziedewijdsekade (BA 2001-352), voor het oprichten van een stro-opslag (24-09-2001).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het vergroten van een woning aan de Waddenring 65 (MB2001-149) Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Carnisselande Zuid".


-het maken van een uitbouw bij de woning Mazurkastraat 6 (BA2001-326) Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Nieuweland".


- het maken van een uitbouw bij de woning Mazurkastraat 8 (BA2001-327) Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Nieuweland".


-het maken van een uitbouw bij de woning Mazurkastraat 10 (BA2001-328) Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Nieuweland".


-het maken van een uitbouw bij de woning Mazurkastraat 12 (BA2001-329) Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Nieuweland".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 5 oktober tot en met donderdag 1 november 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 018. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 1 november 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op de volgende vrijstellingsverzoeken:


-een ondergronds milieupark met bovengrondse rolcontainers op diverse locaties in het wijkdeel Meerwede-zuid (BA2001-335)


-een ondergronds milieupark met bovengrondse rolcontainers op diverse locaties in het wijkdeel Meerwede-Noord (BA2001-342)


-het bouwen van een woning op kavel 18 aan de Noordersingel (BA2001-340)

De bouwplannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar passen binnen het voorontwerpbestemmingsplan "Carnisselande-Midden" respectievelijk het voorontwerpbestemmingsplan "Voordijk-zuid".

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de bovengenoemde bouwplannen. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van 5 oktober tot en met donderdag 1 november 2001 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket 18 (Bouw- en woningtoezicht). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij het besluit tot het in gang zetten de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het plaatsen van een ondergronds milieupark aan de Rietdekkerij in wijkdeel Smitshoek 2 in Carnisselande (BA 2001-337).


-het plaatsen van een ondergronds milieupark met bovengrondse rolcontainers aan de Waddenring en bij de toegangsweg tot het eiland Gaatkensoog in Carnisselande (BA 2001-341)

De bouwplannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986"..

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4 van de Woningwet (opheffen aanhoudingsplicht).

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 5 oktober tot en met donderdag 1 november 2001 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket 18 (Bouw- en Woningtoezicht). Het loket van Bouw- en Woningtoezicht van het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijzen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 1 november 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij een vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening hebben verleend voor:


-
het bouwrijp maken van het bedrijventerrein Vaanpark III.

De te verrichten werkzaamheden betreffen ondermeer het dempen en graven van sloten, de aanleg van riolering, de aanleg van infrastructuur en het omleggen van leidingen. Vaanpark III behoort tot het gebied waarvoor het bestemmingsplan "Carnisselande-Midden" in voorbereiding is.

Ter inzage

De verleende vrijstelling ligt met ingang van vrijdag 5 oktober 2001 tot en met donderdag 15 november 2001, gedurende zes weken, voor belanghebbenden ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, (Ruimtelijke Ordening) kamer RO 021/022 op de begane grond. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bezwaren

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet voor 17 november 2001 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA te Barendrecht. Na het indienen van het bezwaarschrift kunt u tevens op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht de president van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

7e wijziging van de bouwverordening

De gemeenteraad heeft op 24 september jl. de 7e wijziging van de bouwverordening vastgesteld. De wijziging is doorgevoerd in verband met recente jurisprudentie, normherzieningen sinds 1997 en herstel van kleine onvolkomenheden. De 7e wijziging van de bouwverordening is in te zien bij loket 18 (bouw- en woningtoezicht) in het gemeentehuis. De gewijzigde bouwverordening treedt in werking op 13 oktober 2001.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor:


-het vergroten van een bedrijfsruimte aan de Stationsweg 140.
Door B.A. Gouman is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het vergroten van bedrijfsruimte aan de Stationsweg 140 (ons kenmerk BA 2001-184).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar past met toepassing van een vrijstelling binnen het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied-Oost, waarvoor inmiddels de inspraak- en overlegprocedure is gevoerd.

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van deze woningen. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen.

Ter inzage

De stukken liggen van vrijdag 5 oktober tot en met donderdag 1 november 2001 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket 18 (Bouw-en woningtoezicht). Betreffend loket van het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij het besluit tot het in gang zetten de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Botter 95 (BA 2001-333), voor het plaatsen van een dakkapel (26-09-2001);


-Chopinstraat 56 (BA 2001-338), voor het plaatsen van een dakkapel (25-09-2001);


-tussen Hamburg en Lübeck op het bedrijventerrein Vaanpark 2 (BA 2001-119), voor het oprichten van drie bedrijfsgebouwen (26-09-2001);


-Julianastraat 1 (BA 2001-091), voor het vergroten van de woning (27-09-2001);


-Nassaustraat 24 (BA 2001-264), voor het vergroten van de woning (26-09-2001);


-Van Riedevliet 44 (BA 2001-147), voor het vergroten van de woning (27-09-2001);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum: Artiest(en) Voorstelling: Prijs: Pashouders:

Do. 4-10 Trudy Labij - Shirley Valentine (try-out) 27,55 12,50 24,90 11,30 Aanvang: 19.00 uur

Vr. 5-10 Anousha N'Zume, Eric Koller, Veldhuis en Kemper - Cabaritis I- een cabarestafette 27,55 12,50 24,90 11,30

Wo.10-10 Theater Terra - Zeven Vadertjes 12,56 5,70 (<12 jr. 9,92 4,50) Aanvang: 14.00 uur

Do.11-10 Bandenya Les frères de Coulibaly 32,61 14,80 29,97 13,60

Vr. 12-10 Toneelgezelschap Baron von Münchhausen - B&D 17,14 7,90 14,99 6,80 (<12 jr. 12,56 5,70)

- Aanvang: 19.00 uur

Do.18-10 Voice Male - Colors 27,55 12,50 24,90 11,30

Vr. 19-10 Arjan Ederveen & Groupe de la Troupe - De Grote Verdwijn Truc (try-out) 39,89 18,10 37,46 17,00

Za.20-10 Helen Kamperveen, Jetty Mathurin e.a. - De koningin van Paramaribo 37,46 17,00 35,04 15,90

Do.25-10 Sabri Saad el Hamus Yasser 24,90 11,30 22,48 10,20

Vr.26-10 Les Founambules Camping Pong 22,55 12,50 22,48 10,20 (<12 jr. 14,99 6,80)

Za.27-10 Louis & Selma van Dijk and special friends - Van Brubeck tot Bannink 35,04 15,90 32,61 14,80

Zo.28-10 Rachel-Ann Morgan - Keltische en klassieke Engelse Werken 17,41 7,90 12,56 5,70

- Aanvang: 12.00 uur

Wo.31-10 Theatergroep De Kaap - Ma Tilda & Tilly 12,56 5,70 (<12 jr. 9,92 4,50)

- Aanvang: 14.00 uur

Losse verkoop

Voorstellingen beginnen om 20.15 uur, tenzij anders is aangegeven. Voor alle voorstellingen zijn er kaartjes in de losse verkoop verkrijgbaar, uiteraard zolang de voorraad strekt. Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 615 958.

Filmtheater Het Kruispunt

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd Aanvang

Wo. 10-10 Jurassic Park 3 v.a. 12 jaar 20.30 uur

Wo. 17-10 Fast Food Fast Women v.a. 12 jaar 20.30 uur

Wo. 24-10 Blow v.a. 12 jaar 20.30 uur

Wo. 31-10 Almost Famous 20.30 uur

Kaarten kosten f 9,92 (4,50) voor kinderen tot 12 jaar, CJP-pashouders en CKV-pashouders en f 12,56 (5,70) voor volwassenen en zijn verkrijgbaar bij de kassa in het Kruispunt gedurende de gewone openingstijden en vanaf een uur voor aanvang van de filmvoorstelling.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:

Dr. Kuyperstraat 17 1 Cedrus (Ceder)

Gemeente Barendrecht 2 de Barendrechtseweg ter hoogte van nummer 322/290a

2 Ulmus (iep) (tijdelijk VERPLANTEN)

Gemeente Barendrecht 2 de Barendrechtseweg ter hoogte van nummer 398


1 Pyrus (peer) (tijdelijk VERPLANTEN)


Gebroken Meeldijk naast nummer 113 2 Acer (esdoorn)


1 Taxus


Trompstraat 16 1 Abies (den)

Rietgors 120 1 Acer (esdoorn)

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, telefoon: 0180 - 643 163

Snoeien populieren Middeldijk

De toestand van de populieren op de Middeldijk en Bakkersdijk is zorgelijk. Naar aanleiding van enkele incidenten, zoals omvallen van bomen en takbreuk zijn de bomen gecontroleerd. Bomen die een gevaar opleveren moeten worden gekapt, de andere bomen moeten gesnoeid worden.

De leeftijd van de bomen varieert tussen de 30 en 50 jaar. Voor een populier is dit al tamelijk oud. De gemeente Barendrecht ziet zich dan ook genoodzaakt een vervangingsplan voor te bereiden. De bomen op de Middeldijk vanaf de A29 tot aan de Ziedewijdsedijk worden de komende jaren vervangen. Op welke wijze dit gaat gebeuren is op dit moment in voorbereiding. Te zijner tijd wordt u over deze ingreep nader geïnformeerd.

Om te voorkomen dat alle bomen in enkele jaren worden vervangen, is de keus gemaakt de populieren in Carnisselande een zodanige snoeibeurt te geven waardoor de levensduur met maximaal tien jaar kan worden verlengd. Vervanging kan dan uitgesteld worden tot 2009-2010.

De snoeiwerkzaamheden vinden plaats vanaf week 41 en zullen ongeveer vier weken in beslag nemen. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met dhr. A.H. van Rossem, Openbare werken, telefoonnummer 0180
-698379.

Gedeeltelijke afsluiting Kilweg tussen 3e Barendrechtseweg en Middelweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden op de Kilweg, tussen de 3e Barendrechtseweg en de Middelweg, zal het doorgaand verkeer hinder onder vinden.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 15 oktober t/m 9 november, of zoveel langer dan wel korter indien noodzakelijk.

Tijdens deze werkzaamheden zal het verkeer in de richting van de A29 komende vanaf de 3e Barendrechtseweg geleid worden via de parallelweg. Het verkeer richting de 3e Barendrechtseweg komende vanaf de A29 zal op één van de twee rijstroken van de Kilweg blijven rijden.

Een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer zal door middel van gele tekst- en routeborden worden aangegeven.

Het (brom)fietsverkeer, wat gebruik maakt van de parallelweg, kan normaal passeren, maar kan enig hinder ondervinden.

Inlichtingen over de werkzaamheden worden verstrekt door de heer H.C. Vlot (0180-698388).

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Schoonmaken riool in wijken Nieuweland en Noord II, III en IV

Tot en met 15 oktober wordt het riool in de wijken Nieuweland en Noord II, III en IV schoongemaakt. Om overlast te voorkomen, raden wij u aan om het toiletdeksel dicht te houden en een natte dweil op de afvoer te leggen. Het schoonmaken kan tot gevolg hebben, dat de afvoer gaat stinken. Om deze stank tegen te gaan raden wij u aan om alle afvoerputten en toiletten royaal met water door te spoelen.

De bewoners van de wijken Nieuweland en Noord II, III en IV krijgen van de gemeente een brief met nadere informatie over de werkzaamheden.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer A. L. Kluijfhout van de afdeling Riolering, telefoon: (0180) 643 155 of (0180) 613 019.

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 27/10,24/11,22/12

Oud ijzer (wo): 31/10,28/11,19/12

Openingstijden afvalaanbiedstation


-ma. t/m vr.: 07.30-16.00 uur; za.: 08.30-12.30 uur.
Openingstijden kringloopwinkel


-di. t/m za.: 10.00-17.00 uur, tel: 0180-629 782
Nieuwe invalidenparkeerkaart

Per 1 oktober 2001 is de invalidenparkeerkaart veranderd in een europees model Gehandicapten Parkeerkaart (GPK).

De Gemeente Barendrecht dient zorg te dragen voor de verstrekking van deze kaart.

Voor de huidige bezitters van een invalidenparkeerkaart veranderen twee zaken: bij verlenging kan niet direct een nieuwe kaart afgegeven worden en er is een pasfoto noodzakelijk. De huidige invalidenparkeerkaarten blijven geldig tot de datum, welke op de kaart vermeld staat.

De aanvraag voor een verlenging zal minimaal een week duren, waarbij de Gemeente Barendrecht een cliënt eventueel kan laten keuren. Daarnaast zullen bij iedere verlenging of aanpassing van de kaart legeskosten geïnd worden. De hoogte van de legeskosten zijn in beginsel f 28.65 ( 13.00).

Er dient op de nieuwe GPK een pasfoto geplaatst te worden. Deze dient u in te leveren bij de aanvraag of bij de verlenging van de kaart.

Voor verlenging of aanpassing van een GPK kunt u terecht bij het loket van de afdeling Sociale Zaken aan de Evertsenstraat. Daar zal een kopie van de huidige kaart gemaakt worden. U wordt telefonisch op de hoogte gesteld, wanneer u de nieuwe kaart kunt ophalen. De kaart ligt dan klaar bij de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis.

Voor aanpassing van het kenteken geldt hetzelfde, waarbij tevens een kopie van het nieuwe kentekenbewijs ingeleverd dient te worden.

Indien u een eerste aanvraag doet voor een GPK dient u een aanvraagformulier op te halen aan de Evertsenstraat 14 of telefonisch op 698 298. Deze formulieren zijn eveneens op te halen bij het Centraal Loket aan de Windsingel.

Voor informatie verwijzen we u naar het telefonisch spreekuur van de afdeling Voorzieningen Gehandicapten van de Gemeente Barendrecht dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur op tel. 698 298.

Wijkavond Buitenoord

Vanavond houdt het college van burgemeester en wethouders een wijkavond voor de bewoners van Buitenoord. Deze wijkavond wordt gehouden in scholengemeenschap Johannes Calvijn aan de Botter 135. De avond start om 20.00 uur.

In de komende jaren zal het college weer alle wijken in de gemeente bezoeken. Bewoners krijgen de gelegenheid om knelpunten aan te geven, vragen te stellen of suggesties te doen aan het gemeentebestuur over hun eigen omgeving.

Woont u in Carnisselande? Bezoek de informatiemarkt!

Zaterdag 13 oktober in Waterpoort

Woont u in Carnisselande en bent u benieuwd wat Barendrecht u te bieden heeft, kom dan op zaterdag 13 oktober naar de Informatiemarkt Carnisselande!

De informatiemarkt Carnisselande is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement. Een dag die bol staat van ontmoetingen, kennismaking, informatieverstrekking en afwisselende demonstraties. Bijna zestig organisaties presenteren zich op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, politiek, kerk, ouderen, jongeren, algemeen welzijn, zorg en openbare orde en veiligheid. Kortom voor ieder wat wils!

Burgemeester M.Th. van de Wouw verricht om 11.00 uur de officiële opening van de markt. De markt is geopend tot 16.00 uur. U bent de hele dag van harte welkom, de toegang is gratis.

Omdat de parkeergelegenheid bij Waterpoort beperkt is, verzoeken wij u dringend zo veel mogelijk gebruik te maken van de fiets of lopend te komen. Bovendien rijdt van 11.00 uur tot 16.00 uur een gratis pendelbus langs alle bushaltes in Carnisselande naar Waterpoort.

Graag tot ziens op zaterdag 13 oktober in Waterpoort!

Collecte

Voor de periode 7 oktober tot en met 13 oktober is een collectevergunning verleend aan de Nederlandse Brandwonden Stichting.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Informatiebijeenkomst legionella

De uitbraak van de veteranenziekte op de Flora in Bovenkarspel in 1999 heeft legionella hoog op de maatschappelijke agenda geplaatst. Na een incidentele aanpak beoogt de gemeente Barendrecht met de vorming van een werkgroep legionella en gemeentelijke gebouwen onderzoek naar legionella gestructureerd te laten verlopen. Ten behoeve van legionellapreventie is het noodzakelijk dat de gemeente Barendrecht vaste regels hanteert voor haar eigen gebouwen. Voor een duidelijke beeldvorming adviseert de gemeente Barendrecht alle andere gebouweigenaren in de gemeente om deze lijn bij legionella te volgen.

Om deze reden willen wij de organisaties/instellingen, met een eigen verantwoordelijkheid t.b.v. legionella uitnodigen op de algemene bijeenkomst op 11 oktober 2001 om 19.00 uur in de kantine van het gemeentehuis van Barendrecht. Op deze bijeenkomst zal de GGD algemene informatie en advies verschaffen over legionella en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Indien u geïnteresseerd bent om de bijeenkomst bij te wonen kunt u contact opnemen met de afdeling S.W.O.C., F. Nugteren tel:0180-698262 .

Platanen Buitenlandse Baan en Ziedewijdse Baan

De plannen voor de Buitenlandse Baan en Ziedewijdse Baan zijn op 12 februari 2001 besproken in de commissie openbare werken en sociale zaken c.a. Naar aanleiding van de daar gemaakte opmerkingen zijn de plannen aangepast en onlangs besproken in het college van burgemeester en wethouders. Voor de volledigheid vermelden wij hier in het kort de verschillende plannen die in het verleden de revue hebben gepasseerd en welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden.

Plan 1, mei 2000:


-Verwijderen platanen om en om;


-Verwijderen platanen derde rij en omgeving entrees;

-Omvorming beplanting dijktalud tot bloemrijk gras;

-Uitgebreide herinrichting Barbapappavijver;
Naar aanleiding van suggesties van bewoners zijn de plannen gewijzigd, waarbij alleen de acute knelpunten opgelost worden. Plan 1 is ervaren als een te rigoureus plan.

Plan 2, juni 2000:


-Uitstel van het dunningsvoorstel (om en om verwijderen);

-Alleen verwijderen platanen derde rij en omgeving entrees;

-Handhaven alle platanen tweede rij, tot nader orde;

-Omvorming beplanting dijktalud tot bloemrijk gras;

-Uitgebreide herinrichting Barbapappavijver;
Nog steeds bestond er een grote weerstand tegen de plannen. Een duidelijke beheervisie voor deze lanen ontbrak, maar is noodzakelijk om de kwaliteit ook voor de toekomst te kunnen waarborgen. In plaats van een inloopavond (zoals in mei en juni 2000) is gekozen voor een brede plantoelichting, voor bewoners en raadsleden, vooraf gegaan door een bezoek van de wethouder en een boomdeskundige aan het plangebied. Naar aanleiding van de opmerkingen van de bewoners, commissieleden en adviseurs is een nieuw plan gemaakt.

Plan 3, januari 2001:


-Aanwijzen toekomstbomen (wijker-blijver systeem);

-Wijkers terugsnoeien (het verwijderen van wijkers wordt in 2008 opnieuw besloten);


-Verwijderen 3e rij en verwijderen/vervangen kwalitatief slechte bomen;


-Barbapappavijver herinrichten op sobere wijze;

-Handhaven bomen toegang Oranjewijk;

Naar aanleiding van het advies van de commissie OW en SZ ca. van 12 februari 2001 is het volgende plan tot stand gekomen.

Plan 4, maart 2001:


-Aanwijzen toekomstbomen (wijker-blijver systeem);

-Wijkers terugsnoeien (het verwijderen van wijkers wordt in 2008 opnieuw besloten);


-Verwijderen 3e rij en verwijderen/vervangen kwalitatief slechte bomen;


-Beplanting Ziedewijdse Dijk wordt gehandhaafd;

-Barbapappavijver herinrichten op sobere wijze.
Het vervolg:

Nu het college met de plannen heeft ingestemd, wordt, naar verwachting in week 41 (8 oktober), gestart met het snoeien van de platanen. Deze werkzaamheden kunnen doorgang hebben, omdat nu nog geen verschil wordt gemaakt in de snoeiwijze tussen wijker of blijver.

Het gehele plan 4 wordt ter kennisgeving gebracht aan de commissie openbare werken en sociale zaken c.a. van 5 november 2001 gebracht. De plannen liggen hier twee weken vooraf ter inzage bij bureau communicatie. Indien vanuit de commissie geen aanwijzing komt de plannen te wijzigen, kan de vervolgprocedure in gang worden gezet. De kapvergunning wordt gepubliceerd in de Schakel waarna er een bezwarentermijn van zes weken van kracht is. Na deze zes weken wordt overgegaan tot een gefaseerde uitvoering van de plannen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met dhr. A.H. van Rossem, openbare werken, telefoonnummer 0180 - 698 379.

Voorlichtingsavond vrijwillige brandweer

Een hulpverleningsorganisatie als de brandweer is 24 uur per dag paraat. Om paraat te kunnen blijven heeft de brandweer naast beroepsbrandweerlieden ook veel vrijwilligers nodig. Niet alleen voor het bestrijden van brand maar ook voor tal van andere hulpverlenende taken. De brandweer van Barendrecht zoekt daarom mannen en vrouwen die in hun vrije tijd graag bijdragen aan de veiligheid van de bevolking. Geïnteresseerd? Kom dan naar de voorlichtingsavond op woensdag 10 oktober, aanvang 19.00 uur. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met de brandweer, telefoon: (0180) 698 333.

Wat wordt er van je verwacht?

Van brandwachten wordt verwacht dat zij goed kunnen samenwerken, improvisatievermogen hebben en tegen een stootje kunnen. Je moet tenslotte snel in actie kunnen komen zonder dat je van tevoren weet wat er aan de hand is. Bij dag en bij nacht. Bij de brandweer verricht je afwisselend werk. Een belangrijk deel van deze werkzaamheden vereist een goede conditie en veel uithoudingsvermogen. Vandaar dat er flinke eisen gesteld worden aan de fysieke gesteldheid van het uitrukpersoneel. Overigens wordt een baan als vrijwilliger bij de brandweer met alle soorten risico's goed beloond.

Wie worden gezocht?

Het gaat om mensen die binnen Barendrecht wonen en werken. Momenteel is er met name een tekort aan mensen die overdag een bijdrage kunnen leveren. Zij hebben tenminste een opleiding op LBO/MAVO-C niveau gevolgd en de zwemdiploma's A en B in hun bezit. Daarnaast moet men bereid zijn om te gaan studeren voor de landelijk erkende vakdiploma's. Deze opleidingen worden betaald door de brandweer. Naast cursussen wordt er wekelijks geoefend. Iedere vrijwillige brandweerman moet minimaal 6 oefenavonden per kwartaal bijwonen.

Selectie

Uiteraard is er een uitgebreide selectie. Een sport-, een brandweer-, een psychologische- en een medische test behoren tot de selectiecriteria. Je kunt je pas echt tot lid van een brandweerkorps rekenen wanneer je al deze testen met goed gevolg hebt afgelegd en er een verklaring van goed gedrag is afgegeven.

Voor meer informatie, bel de brandweerkazerne, telefoon (0180) 698 333. Voor algemene informatie over de brandweer kun je ook terecht op internet: www.rhrr.nl.

4 oktober 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie