Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitkomsten Omnibusonderzoek wonen in Zwolle krijgt 7,8

Datum nieuwsfeit: 04-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwolle
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwolle

Uitkomsten Omnibusonderzoek 2001: wonen
in Zwolle krijgt een 7,8 Datum uitgave: 03-10-2001

Onderwerp :Omnibusonderzoek

Op woensdag 3 oktober is het onderzoeksrapport van het 'Omnibusonderzoek 2001' overhandigd aan wethouder J. Berends. Het onderzoek is dit voorjaar gehouden door de gemeente Zwolle in samenwerking met het onderzoeksbureau Right en geeft een beeld van de leefbaarheid en veiligheid in de stad Zwolle en de ontwikkelingen daarin. Daarnaast zijn er nog twee onderwerpen specifiek behandeld in het Omnibusonderzoek, de gescheiden afvalinzameling en stadsetiquette. 5200 Personen van 18 jaar en ouder hebben een enquêteformulier ontvangen met het verzoek deze in te vullen. Hiervan hebben 3100 inwoners van Zwolle (ongeveer 60%) het formulier ingevuld en terug gestuurd. Dit is een goede score. In oktober krijgen de respondenten, die hebben aangegeven belangstelling te hebben, een samenvatting toegestuurd van het Omnibusonderzoek.

De gemeente heeft in juni 2001 voor de derde keer een omnibusonderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt één keer in de twee jaar. Leefbaarheid en veiligheid vormen samen het grootste deel van het onderzoek. Deze vragen zijn ontwikkeld in het kader van het in 1995 door het Rijk gestarte Grote Stedenbeleid (GSB). Op deze manier wordt getoetst of de doelstellingen van de gemeente worden gehaald.

(Non-)Participatie
Behalve de vragen over leefbaarheid en veiligheid zijn ook de vragen betreffende het onderwerp maatschappelijke (non-)participatie ontwikkeld ten behoeve van het Grote Stedenbeleid. Het GSB beleid heeft mede als doel een toenemende maatschappelijke participatie te creëren onder kwetsbare groepen in de samenleving. Maatschappelijk (non-)participatie is in 2001 voor het eerst als onderwerp in het omnibusonderzoek opgenomen.

Stadsetiquette en afval
Naast deze onderwerpen zijn er vragen gesteld over het invoeren van een stadsetiquette en het gescheiden inzamelen van afval. Het onderzoek over de stadsetiquette is gehouden, omdat de gemeente steeds meer geluiden hoorde in de stad over het wel of niet opstellen van een Zwolse stadsetiquette. Meten is weten, zodoende heeft de gemeente dit onderwerp meegenomen in het Omnibusonderzoek. Een stadsetiquette is het vaststellen van gedragregels in de Stad. Het onderwerp gescheiden inzamelen is meegenomen in het onderzoek, omdat de gemeente bezig is om een nieuw afvalstoffenplan te maken. De huidige manier van huishoudelijk afval inzamelen wordt onder de loep genomen. Ook wordt er naar mogelijkheden gezocht hoe het nog beter kan.

High-lights
Leefbaarheid
Prettig wonen in de buurt
De inwoners van Zwolle vinden het wonen in de eigen buurt prettig. De mensen blijven graag in de buurt wonen en men vindt over het algemeen dat als je in een bepaalde buurt woont, je het goed hebt getroffen. Uit voorgaande Omnibusonderzoeken blijkt hetzelfde. Kamperpoort laat de grootste stijging zien en de Indische Buurt scoort het laagst en laat bovendien een daling zien.

Kwaliteit woning
De kwaliteit van de woningen in Zwolle scoort het cijfer 7,8. Dit is gelijk aan het cijfer van 1999. De grootste verbetering is in Dieze West (van 7,0 naar 7,7). De grootste daling is te zien in Holtenbroek 1 en 2. Holtenbroek
1 heeft bovendien laagste score met een 5,8. Veerallee en Berkum scoren met een 8,3 het hoogst.

Leefbaarheid
Over de ontwikkeling van leefbaarheid van Zwolle als geheel zijn de meningen enigszins verdeeld. Een op de vijf inwoners vindt dat de stad het afgelopen jaar vooruit is gegaan. Bijna een op drie zegt dat Zwolle achteruit is gegaan. De vooruitgang scoorde in 1999 hoger. De grootste vooruitgang is in Holtenbroek 1 en 2 te constateren. De toekomstverwachtingen zijn gelijk gebleven met die in 1999; meer vooruitgang dan achteruitgang en nieuwe inwoners zijn positiever over de toekomst van de stad.

Verloedering
Een van de fysieke aspecten die samenhangt met leefbaarheid, is verloedering van de woonbuurt. Aan de hand van en viertal aspecten is vastgesteld in welke mate er sprake is van verloedering: bekladding van muren en gebouwen, rommel op straat, hondenpoep op straat en vernieling bushokjes en telefooncellen. Voor Zwolle als geheel is de mate van verloedering nauwelijks veranderd. De scores liggen tussen de 0 en 10; hoe hoger de score, hoe meer verloedering. Stadsgemiddelde is 4,5. Vooral in de wijken Kamperpoort en Veerallee is de verloedering de afgelopen jaren afgenomen. Holtenbroek 4 heeft de slechtste score en bovendien de grootste verslechtering t.o.v. 1999.

Openbaar vervoer
In Zwolle is men zeer tevreden over het openbaar vervoer. 81% Is (zeer) tevreden en dit is bovendien weer 2 procentpunten verbeterd t.o.v. 1999. Het Buitengebied scoort met 25% tevredenheid verreweg het laagst en dit is 8 procentpunten lager dan in 1999 en ook onder het niveau van 1997 (26%).

Jeugd
De tevredenheid over het basisonderwijs zet in 2001 door, 93% is (zeer) tevreden over het basisonderwijs in Zwolle. 40% Is tevreden over de voorzieningen voor jongeren in de stad. Dit is niet erg hoog. Binnen de wijken zijn wel behoorlijke verschuivingen van tevredenheid zichtbaar over de voorzieningen voor jongeren. De grootste verbeteringen zijn zichtbaar in Stadshagen, Kamperpoort en Holtenbroek 2. Berkum is duidelijk het meest tevreden met 76%.

Overlast
De overlast is nagenoeg gelijk gebleven. De drugsoverlast is voor Zwolle ook gelijk gebleven (6%) en vooral gecentraliseerd in de wijken Holtenbroek, Binnenstad, Dieze West, Assendorp en Kamperpoort. De schaalscore van de woonbuurt wat betreft overlast blijft voor Zwolle als geheel bijna gelijk. Kamperpoort laat de grootste stijging zien (van 6,1 naar 6,9) en de Indische Buurt scoort met 5,5, het laagst en laat bovendien een daling van 0,5 t.o.v. 1999 zien.

Veiligheid
Gevoelens van onveiligheid
41 % Van de Zwollenaren voelt zich wel eens onveilig. Dit is een duidelijk verbetering met 1999 van 6%, maar scoort hiermee nog steeds boven het niveau van 1997 (37%). Vrouwen, jongeren en slachtoffers van een misdrijf voelen zich vaker onveilig. Rondhangende jongeren en slechte verlichting zijn de belangrijkste veroorzakers van onveiligheidsgevoelens

Bedreigende situatie
In vergelijking met voorgaande jaren ervaren de inwoners van Zwolle minder bedreigende situaties. Het gaat hier om bijvoorbeeld dronken mensen op straat en tasjesroof Holtenbroek 1 zet de verbetering die in 1999 zichtbaar was sterk door. In de Binnenstad komen naar de mening van de ondervraagden de meest bedreigende situaties voor. Wel is een duidelijke verbetering zichtbaar.

Vermogensdelicten
Ook de vermogensdelicten komen naar de mening van de inwoners van Zwolle minder voor. Binnenstad, Holtenbroek 1 en 4 laten de slechtste scores zien. Holtenbroek 4 laat wel een duidelijke verbetering zien.

Slachtofferschap
Bijna een kwart van de Zwollenaren is slachtoffer van diefstal / vernieling van auto geweest.

Maatschappelijke (non-)participatie
Mate van sociaal contact
Het merendeel van de Zwollenaren heeft voldoende sociale contacten. Behoefte aan meer sociale contacten is het grootst in de verschillende delen van Holtenbroek. Bewoners van het Buitengebied zijn het meest tevreden met de eigen sociale contacten. Er bestaat vooral behoefte aan meer 'vriendschappelijke omgang' met anderen. Gebrek aan tijd staat meer contact vaak in de weg.

Vrijetijdsbesteding
Omgaan met vrienden is de meest populaire vrijetijdsbesteding van Zwollenaren (65% trekt eens of meerdere keren per week met vrienden op). Sporten doet 59% van de Zwollenaren minstens eens per week. 32% Van de Zwollenaren sport nooit. 43% Van de Zwollenaren is actief binnen vrijwilligerswerk. In totaal is een kwart wekelijks met het vrijwilligerswerk bezig.

Stadsetiquette
Van het aantal ondervraagde Zwollenaren vindt 68% het zinvol een stadsetiquette op te stellen. De belangrijkste onderwerpen die in de stadsetiquette opgenomen moeten worden zijn: verloedering van het straatbeeld, veiligheid op straat, verkeersregels en elkaar aanspreken op overlast. Jongeren (18 tot 25 jaar) noemen vooral de onderwerpen veiligheid op straat en verkeersregels als het gaat om etiquette op straat. Ouderen noemen vooral de verloedering van het straatbeeld waarover afspraken moeten worden gemaakt.

Communicatie
Vier van de 5 respondenten geeft te kennen dat de stadsetiquette door de burgers en gemeente samen opgesteld moet worden. Om de etiquette onder de aandacht van de bewoners te brengen geeft 64% de voorkeur aan het huis aan huis verspreiden van de stadsetiquette. 40% Wil via thema's in de krant de etiquette onder de aandacht brengen. Ook het belonen (voorbeeld functie) wordt door 27% als mogelijkheid genoemd om de aandacht te vestigen op de stadsetiquette. Tot slot geeft 87% van het aantal respondenten aan naar de stadsetiquette te zullen handelen. Bij de respondenten die aangeven een stadsetiquette zinvol te vinden is dit 94% en bij de respondenten die een stadsetiquette niet zinvol achten 68%.

Inzamelen afval
Het merendeel van de Zwollenaren (74%) gebruikt grijze en groene minicontainers om afval in te verzamelen. Ook bovengrondse wijkverzamelcontainers en plastic huisvuilzakken worden regelmatig gebruikt. In de meeste wijken van Zwolle is de minicontainer het meest gebruikte middel om afval in te verzamelen. Ouderen zijn over het inzamelen van afval meer tevreden dan jongere bewoners. Ouderen vinden ook vaker dat de huidige mogelijkheden voor het verzamelen van afval voldoende zijn. Jongeren vinden vaker dat er wat moet gebeuren om het gescheiden inzamelen te verbeteren en komen vaker met eigen suggesties. De Zwollenaren hebben per soort afval aangegeven hoe tevreden zij zijn over het inzamelen ervan.

Glas
De ondervraagde inwoners van Zwolle zijn het meest tevreden over de inzameling van glas: 84% van de respondenten is hier (zeer) tevreden over.

GFT en Papier
Ook over de inzameling van GFT-afval en papier is de tevredenheid behoorlijk: respectievelijk 75% en 74% is hier (zeer) tevreden over.

Textiel en Wit- en bruingoed
De tevredenheid over het inzamelen van textiel en vooral wit- en bruingoed ligt lager. Maar een behoorlijk deel van de ondervraagden geeft aan hier geen mening over te hebben (respectievelijk 15% en 26%).

KCA
Men is het meest ontevreden over de inzameling van klein chemisch afval (KCA): 27% van de ondervraagden is hier (zeer) ontevreden over.

Bron: afdeling communicatie Datum van 03-10-2001 tot 02-11-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie