Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitkomsten Omnibusonderzoek wonen in Zwolle krijgt 7,8

Datum nieuwsfeit: 04-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwolle
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwolle

Uitkomsten Omnibusonderzoek 2001: wonen
in Zwolle krijgt een 7,8 Datum uitgave: 03-10-2001

Onderwerp :Omnibusonderzoek

Op woensdag 3 oktober is het onderzoeksrapport van het 'Omnibusonderzoek 2001' overhandigd aan wethouder J. Berends. Het onderzoek is dit voorjaar gehouden door de gemeente Zwolle in samenwerking met het onderzoeksbureau Right en geeft een beeld van de leefbaarheid en veiligheid in de stad Zwolle en de ontwikkelingen daarin. Daarnaast zijn er nog twee onderwerpen specifiek behandeld in het Omnibusonderzoek, de gescheiden afvalinzameling en stadsetiquette. 5200 Personen van 18 jaar en ouder hebben een enquêteformulier ontvangen met het verzoek deze in te vullen. Hiervan hebben 3100 inwoners van Zwolle (ongeveer 60%) het formulier ingevuld en terug gestuurd. Dit is een goede score. In oktober krijgen de respondenten, die hebben aangegeven belangstelling te hebben, een samenvatting toegestuurd van het Omnibusonderzoek.

De gemeente heeft in juni 2001 voor de derde keer een omnibusonderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt één keer in de twee jaar. Leefbaarheid en veiligheid vormen samen het grootste deel van het onderzoek. Deze vragen zijn ontwikkeld in het kader van het in 1995 door het Rijk gestarte Grote Stedenbeleid (GSB). Op deze manier wordt getoetst of de doelstellingen van de gemeente worden gehaald.

(Non-)Participatie
Behalve de vragen over leefbaarheid en veiligheid zijn ook de vragen betreffende het onderwerp maatschappelijke (non-)participatie ontwikkeld ten behoeve van het Grote Stedenbeleid. Het GSB beleid heeft mede als doel een toenemende maatschappelijke participatie te creëren onder kwetsbare groepen in de samenleving. Maatschappelijk (non-)participatie is in 2001 voor het eerst als onderwerp in het omnibusonderzoek opgenomen.

Stadsetiquette en afval
Naast deze onderwerpen zijn er vragen gesteld over het invoeren van een stadsetiquette en het gescheiden inzamelen van afval. Het onderzoek over de stadsetiquette is gehouden, omdat de gemeente steeds meer geluiden hoorde in de stad over het wel of niet opstellen van een Zwolse stadsetiquette. Meten is weten, zodoende heeft de gemeente dit onderwerp meegenomen in het Omnibusonderzoek. Een stadsetiquette is het vaststellen van gedragregels in de Stad. Het onderwerp gescheiden inzamelen is meegenomen in het onderzoek, omdat de gemeente bezig is om een nieuw afvalstoffenplan te maken. De huidige manier van huishoudelijk afval inzamelen wordt onder de loep genomen. Ook wordt er naar mogelijkheden gezocht hoe het nog beter kan.

High-lights
Leefbaarheid
Prettig wonen in de buurt
De inwoners van Zwolle vinden het wonen in de eigen buurt prettig. De mensen blijven graag in de buurt wonen en men vindt over het algemeen dat als je in een bepaalde buurt woont, je het goed hebt getroffen. Uit voorgaande Omnibusonderzoeken blijkt hetzelfde. Kamperpoort laat de grootste stijging zien en de Indische Buurt scoort het laagst en laat bovendien een daling zien.

Kwaliteit woning
De kwaliteit van de woningen in Zwolle scoort het cijfer 7,8. Dit is gelijk aan het cijfer van 1999. De grootste verbetering is in Dieze West (van 7,0 naar 7,7). De grootste daling is te zien in Holtenbroek 1 en 2. Holtenbroek
1 heeft bovendien laagste score met een 5,8. Veerallee en Berkum scoren met een 8,3 het hoogst.

Leefbaarheid
Over de ontwikkeling van leefbaarheid van Zwolle als geheel zijn de meningen enigszins verdeeld. Een op de vijf inwoners vindt dat de stad het afgelopen jaar vooruit is gegaan. Bijna een op drie zegt dat Zwolle achteruit is gegaan. De vooruitgang scoorde in 1999 hoger. De grootste vooruitgang is in Holtenbroek 1 en 2 te constateren. De toekomstverwachtingen zijn gelijk gebleven met die in 1999; meer vooruitgang dan achteruitgang en nieuwe inwoners zijn positiever over de toekomst van de stad.

Verloedering
Een van de fysieke aspecten die samenhangt met leefbaarheid, is verloedering van de woonbuurt. Aan de hand van en viertal aspecten is vastgesteld in welke mate er sprake is van verloedering: bekladding van muren en gebouwen, rommel op straat, hondenpoep op straat en vernieling bushokjes en telefooncellen. Voor Zwolle als geheel is de mate van verloedering nauwelijks veranderd. De scores liggen tussen de 0 en 10; hoe hoger de score, hoe meer verloedering. Stadsgemiddelde is 4,5. Vooral in de wijken Kamperpoort en Veerallee is de verloedering de afgelopen jaren afgenomen. Holtenbroek 4 heeft de slechtste score en bovendien de grootste verslechtering t.o.v. 1999.

Openbaar vervoer
In Zwolle is men zeer tevreden over het openbaar vervoer. 81% Is (zeer) tevreden en dit is bovendien weer 2 procentpunten verbeterd t.o.v. 1999. Het Buitengebied scoort met 25% tevredenheid verreweg het laagst en dit is 8 procentpunten lager dan in 1999 en ook onder het niveau van 1997 (26%).

Jeugd
De tevredenheid over het basisonderwijs zet in 2001 door, 93% is (zeer) tevreden over het basisonderwijs in Zwolle. 40% Is tevreden over de voorzieningen voor jongeren in de stad. Dit is niet erg hoog. Binnen de wijken zijn wel behoorlijke verschuivingen van tevredenheid zichtbaar over de voorzieningen voor jongeren. De grootste verbeteringen zijn zichtbaar in Stadshagen, Kamperpoort en Holtenbroek 2. Berkum is duidelijk het meest tevreden met 76%.

Overlast
De overlast is nagenoeg gelijk gebleven. De drugsoverlast is voor Zwolle ook gelijk gebleven (6%) en vooral gecentraliseerd in de wijken Holtenbroek, Binnenstad, Dieze West, Assendorp en Kamperpoort. De schaalscore van de woonbuurt wat betreft overlast blijft voor Zwolle als geheel bijna gelijk. Kamperpoort laat de grootste stijging zien (van 6,1 naar 6,9) en de Indische Buurt scoort met 5,5, het laagst en laat bovendien een daling van 0,5 t.o.v. 1999 zien.

Veiligheid
Gevoelens van onveiligheid
41 % Van de Zwollenaren voelt zich wel eens onveilig. Dit is een duidelijk verbetering met 1999 van 6%, maar scoort hiermee nog steeds boven het niveau van 1997 (37%). Vrouwen, jongeren en slachtoffers van een misdrijf voelen zich vaker onveilig. Rondhangende jongeren en slechte verlichting zijn de belangrijkste veroorzakers van onveiligheidsgevoelens

Bedreigende situatie
In vergelijking met voorgaande jaren ervaren de inwoners van Zwolle minder bedreigende situaties. Het gaat hier om bijvoorbeeld dronken mensen op straat en tasjesroof Holtenbroek 1 zet de verbetering die in 1999 zichtbaar was sterk door. In de Binnenstad komen naar de mening van de ondervraagden de meest bedreigende situaties voor. Wel is een duidelijke verbetering zichtbaar.

Vermogensdelicten
Ook de vermogensdelicten komen naar de mening van de inwoners van Zwolle minder voor. Binnenstad, Holtenbroek 1 en 4 laten de slechtste scores zien. Holtenbroek 4 laat wel een duidelijke verbetering zien.

Slachtofferschap
Bijna een kwart van de Zwollenaren is slachtoffer van diefstal / vernieling van auto geweest.

Maatschappelijke (non-)participatie
Mate van sociaal contact
Het merendeel van de Zwollenaren heeft voldoende sociale contacten. Behoefte aan meer sociale contacten is het grootst in de verschillende delen van Holtenbroek. Bewoners van het Buitengebied zijn het meest tevreden met de eigen sociale contacten. Er bestaat vooral behoefte aan meer 'vriendschappelijke omgang' met anderen. Gebrek aan tijd staat meer contact vaak in de weg.

Vrijetijdsbesteding
Omgaan met vrienden is de meest populaire vrijetijdsbesteding van Zwollenaren (65% trekt eens of meerdere keren per week met vrienden op). Sporten doet 59% van de Zwollenaren minstens eens per week. 32% Van de Zwollenaren sport nooit. 43% Van de Zwollenaren is actief binnen vrijwilligerswerk. In totaal is een kwart wekelijks met het vrijwilligerswerk bezig.

Stadsetiquette
Van het aantal ondervraagde Zwollenaren vindt 68% het zinvol een stadsetiquette op te stellen. De belangrijkste onderwerpen die in de stadsetiquette opgenomen moeten worden zijn: verloedering van het straatbeeld, veiligheid op straat, verkeersregels en elkaar aanspreken op overlast. Jongeren (18 tot 25 jaar) noemen vooral de onderwerpen veiligheid op straat en verkeersregels als het gaat om etiquette op straat. Ouderen noemen vooral de verloedering van het straatbeeld waarover afspraken moeten worden gemaakt.

Communicatie
Vier van de 5 respondenten geeft te kennen dat de stadsetiquette door de burgers en gemeente samen opgesteld moet worden. Om de etiquette onder de aandacht van de bewoners te brengen geeft 64% de voorkeur aan het huis aan huis verspreiden van de stadsetiquette. 40% Wil via thema's in de krant de etiquette onder de aandacht brengen. Ook het belonen (voorbeeld functie) wordt door 27% als mogelijkheid genoemd om de aandacht te vestigen op de stadsetiquette. Tot slot geeft 87% van het aantal respondenten aan naar de stadsetiquette te zullen handelen. Bij de respondenten die aangeven een stadsetiquette zinvol te vinden is dit 94% en bij de respondenten die een stadsetiquette niet zinvol achten 68%.

Inzamelen afval
Het merendeel van de Zwollenaren (74%) gebruikt grijze en groene minicontainers om afval in te verzamelen. Ook bovengrondse wijkverzamelcontainers en plastic huisvuilzakken worden regelmatig gebruikt. In de meeste wijken van Zwolle is de minicontainer het meest gebruikte middel om afval in te verzamelen. Ouderen zijn over het inzamelen van afval meer tevreden dan jongere bewoners. Ouderen vinden ook vaker dat de huidige mogelijkheden voor het verzamelen van afval voldoende zijn. Jongeren vinden vaker dat er wat moet gebeuren om het gescheiden inzamelen te verbeteren en komen vaker met eigen suggesties. De Zwollenaren hebben per soort afval aangegeven hoe tevreden zij zijn over het inzamelen ervan.

Glas
De ondervraagde inwoners van Zwolle zijn het meest tevreden over de inzameling van glas: 84% van de respondenten is hier (zeer) tevreden over.

GFT en Papier
Ook over de inzameling van GFT-afval en papier is de tevredenheid behoorlijk: respectievelijk 75% en 74% is hier (zeer) tevreden over.

Textiel en Wit- en bruingoed
De tevredenheid over het inzamelen van textiel en vooral wit- en bruingoed ligt lager. Maar een behoorlijk deel van de ondervraagden geeft aan hier geen mening over te hebben (respectievelijk 15% en 26%).

KCA
Men is het meest ontevreden over de inzameling van klein chemisch afval (KCA): 27% van de ondervraagden is hier (zeer) ontevreden over.

Bron: afdeling communicatie Datum van 03-10-2001 tot 02-11-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...