Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Loonheffing vrijwilligerspremies aan uitkeringsgerechtigden

Datum nieuwsfeit: 04-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

uitkeringsgerechtigden

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

Besluit van 4 oktober 2001, nr. CPP2001/2477M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten


1. Inleiding


Veel gemeenten maken gebruik van de mogelijkheid om aan bijstands- en andere
uitkeringsgerechtigden subsidies te verstrekken voor het verrichten van vrijwilligerswerk. De verstrekking van deze subsidies vindt plaats op grond van artikel 3 van de Wet inschakeling werkzoekenden (hierna: de WIW). Gebleken is dat niet altijd duidelijk is wanneer over deze vergoedingen loonbelasting/premie
volksverzekeringen (hierna: loonheffing) verschuldigd is en of de vrijwilligersregeling kan worden toegepast. Met dit besluit wil ik die onduidelijkheid wegnemen. Daarnaast geef ik aan welke regeling is getroffen om een onbedoelde doorwerking van de in het verleden verstrekte subsidies naar inkomensafhankelijke regelingen te voorkomen.


2. Vrijwilligerspremies tot en met 2000

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de WIW bepaalt dat een gemeente aan of ten behoeve van een persoon als bedoeld in artikel 2 van de WIW, een subsidie kan verstrekken waardoor deze persoon in staat wordt gesteld of gestimuleerd wordt om deel te nemen aan activiteiten die bijdragen tot sociale activering. Tot en met het jaar 2000 legde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze bepaling zo uit, dat onder subsidie geen kostenvergoedingen konden worden verstaan maar alleen premies. Veel voorkomende premies zijn
werkaanvaardingspremies, deeltijdpremies, scholingspremies en premies voor
vrijwilligerswerk.

Wel loonheffing

Voor de vraag of uitkeringen als bedoeld in artikel 3 van de WIW onderworpen zijn aan loonheffing moet eerst beoordeeld worden of ze op grond van artikel 10, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 tot het loon uit dienstbetrekking behoren. Voor
werkaanvaardingspremies en deeltijdpremies zal dat vaak het geval zijn; voor scholingspremies en premies voor vrijwilligerswerk vaak niet. Premies die niet op grond van het hiervoor genoemde artikel 10 tot het loon behoren kunnen toch onderworpen zijn aan loonheffing. Voor zover sprake is van periodieke uitkeringen zijn sinds 1 januari 1999 uitkeringen als bedoeld in artikel 3 van de WIW op grond van artikel 34 van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11, eerste lid, letter u, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 onder de loonheffing gebracht.

Om een vrijwilligerssubsidie aan te kunnen merken als periodieke uitkering is vereist dat de subsidie een onderdeel is of kan zijn van een reeks uitkeringen. Daarbij dient elke uitkering afhankelijk te zijn van een toekomstige onzekere gebeurtenis en mag de uitkering geen onderdeel vormen van een complex van rechten en
verplichtingen die bij voortduring tegenover elkaar staan. Subsidies die periodiek verstrekt worden zolang de ontvanger betrokken is bij de vrijwilligersorganisatie, behoren hierdoor veelal tot de periodieke uitkeringen waarover loonheffing moet worden ingehouden.

Geen loonheffing

Als een vrijwilligerssubsidie afhankelijk is van de door de vrijwilliger gewerkte uren vormt de vergoeding een onderdeel van een complex van rechten en plichten die bij voortduring tegenover elkaar staan. Er is dan geen sprake van een periodieke uitkering waarover als zodanig loonheffing moet worden ingehouden. Dit neemt overigens niet weg dat bij deze
vergoedingen, ook indien deze niet op basis van artikel 10 van de Wet op de loonbelasting 1964 tot het loon behoren, onder omstandigheden voor de heffing van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen sprake kan zijn van inkomsten uit arbeid.

Voor de vraag hoe de relatie met de gewerkte uren moet zijn om aan te kunnen nemen dat geen sprake is van een periodieke uitkering, geldt het volgende. De vergoeding moet zijn
gerelateerd aan de hoeveelheid verrichte werkzaamheden. De vergoeding moet dus in verband staan met het aantal door de vrijwilliger gewerkte uren. Het is niet nodig dat de gemeente voor ieder gewerkt uur een vergoeding toekent. Zo geldt in diverse gemeenten een regeling waarbij de vrijwilliger een vergoeding van § 23 (f 50) per maand ontvangt als hij minder dan 10 uur per maand heeft gewerkt. Bij 10 of meer uur per maand keert de gemeente § 45 (f 100) uit. Bij een dergelijke regeling is de relatie tussen de vergoeding en de hoeveelheid verrichte werkzaamheden zodanig dat de vergoeding een onderdeel vormt van een complex van rechten en verplichtingen die bij voortduring tegenover elkaar staan.


3. Vrijwilligerspremies en
-kostenvergoedingen vanaf 2001

Ook vanaf 2001 kunnen gemeenten de hiervoor bedoelde vrijwilligerssubsidies verstrekken. Voor de vraag of deze onder de loonheffing vallen, geldt hetzelfde als vůůr 2001.

In het begin van dit jaar heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de toepassing van artikel 3 van de WIW opnieuw geanalyseerd. Geconcludeerd is dat onder subsidie in de zin van dat artikel behalve premie ook kostenvergoeding mag worden verstaan. Vanaf 2001 is het daarom mogelijk geworden dat gemeenten op grond van de WIW kostenvergoedingen verstrekken aan personen die
sociale-activeringsactiviteiten verrichten in de vorm van vrijwilligerswerk. Onder bepaalde voorwaarden kunnen gemeenten de
kostenvergoedingen in verband met
vrijwilligerswerk onbelast verstrekken. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen een reŽle en een forfaitaire kostenvergoeding.

ReŽle kostenvergoeding

Een reŽle kostenvergoeding is een vergoeding van niet meer dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Als de kosten zijn gemaakt in verband met het verrichten van vrijwilligerswerk en de vrijwilliger voor het vrijwilligerswerk verder niets ontvangt (van de gemeente noch van de organisatie waar hij werkt), dan is de reŽle kostenvergoeding onbelast. Ook als de
vrijwilliger naast de reŽle kostenvergoeding een periodieke vrijwilligerspremie ontvangt, kan de reŽle kostenvergoeding onbelast zijn. Voorwaarde daarvoor is dat de kostenvergoeding een eigen ontstaansgrond heeft en geen onderdeel uitmaakt van de reeks van periodieke
vrijwilligerspremies. Zie voor het begrip "eigen ontstaansgrond" paragraaf 3 van het besluit van 25 januari 2001, nr. CPP2000/3236M, inzake Fiscale behandeling van (categoriale) bijzondere bijstand en gemeentelijke inkomensondersteunende maatregelen.

Forfaitaire kostenvergoeding

Een forfaitaire kostenvergoeding kan onbelast zijn met toepassing van de zogenoemde
vrijwilligersregeling. Deze regeling is (opnieuw) neergelegd in het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000-2727M. Voorwaarde voor onbelastbaarheid is onder meer dat de vrijwilliger in verband met het door hem verrichte vrijwilligerswerk uitsluitend een vergoeding ontvangt die (voor 2001) niet hoger is dan § 19 (f 42) per week en § 667 (f 1.470) per jaar. Als de gemeente een vergoeding verstrekt voor het werk dat een vrijwilliger bij een andere organisatie verricht, moet de gemeente nagaan of die andere organisatie ook een vergoeding betaalt. Alleen als de
vrijwilliger in totaal niet meer ontvangt dan de hiervoor genoemde bedragen, kunnen de
vergoedingen onbelast zijn.

Overigens kan bij regelingen als bedoeld aan het eind van onderdeel 2 de weeknorm een belangrijke rol spelen. De kostenvergoeding van
vrijwilligers kan namelijk alleen onbelast zijn als deze ziet op de in een bepaalde week verrichte werkzaamheden. Een vrijwilliger die in ťťn week 15 uur werkt en in de andere weken van die maand geen enkel uur, kan op grond van de vrijwilligersregeling alleen een onbelaste vergoeding genieten als de vergoeding over die maand niet hoger is dan § 19 (f 42), namelijk § 19 voor de week waarin is gewerkt en § 0 voor de overige weken.


4. Vrijwilligerspremies niet op LB-kaart 2000

Eind 2000 is door gemeenten en de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de gevolgen van de fiscale behandeling van vrijwilligerspremies voor de inkomensafhankelijke regelingen. Mede gezien het korte bestaan van de loonheffing over periodieke vrijwilligerspremies hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van FinanciŽn toegezegd dat de vrijwilligerspremies die tot dan toe waren verstrekt, niet zullen leiden tot een nadeel in de aanspraken op inkomensafhankelijke
regelingen. Daarbij heeft een rol gespeeld dat bij de invoering van de loonheffing het voornemen bestond de vrijwilligerspremies onder de eindheffing te brengen. Bij eindheffing werken de uitkeringen evenmin door naar inkomensafhankelijke regelingen. Dit voornemen is overigens inmiddels verlaten.

Gebleken is dat de doorwerking naar
inkomensafhankelijke regelingen zich met name kan voordoen naar aanleiding van in het jaar 2000 verstrekte subsidies. Gelet op de hiervoor vermelde toezegging is daarom geregeld dat gemeenten bij de loonbelastingkaarten 2000 van de desbetreffende vrijwilligers de genoten subsidie en de daarop ingehouden loonheffing buiten aanmerking kunnen laten. De aangepaste loonbelastingkaarten dienen alleen ter voorkoming van de doorwerking naar
inkomensafhankelijke regelingen. De verplichting tot afdracht van de ingehouden loonheffing ondergaat door deze regeling dus geen wijziging.

Bij brief van 28 december 2000, kenmerk RTB 2000-03341, zijn gemeenten over de regeling geÔnformeerd. Daarbij is hen verzocht om het totale bedrag van de vrijwilligerssubsidies en de daarop betrekking hebbende loonheffing (van alle betrokkenen tezamen) in een afzonderlijke brief mee te delen aan de bevoegde inspecteur. De inspecteur kan die bedragen dan in aanmerking nemen bij de vergelijking van de ingehouden en afgedragen loonheffing van de gemeente. De bedoelde brief van 28 december 2000 is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Bijlage bij BCPP2001/2477M

Aan Burgemeester en wethouders van de gemeenten

Uw brief van/kenmerk Ons kenmerk Den Haag

RTB
2000-03341 28 december 2000

Onderwerp

Aan vrijwilligers verstrekte en tot het loon gerekende subsidies op grond van artikel 3 Wet inschakeling werkzoekenden
(vrijwilligerspremies).
Loonbelastingkaartgegevens 2000.

Inleiding

In het kader van de sociale activering maken veel gemeenten gebruik van de mogelijkheid om aan uitkeringsgerechtigden subsidies te verstrekken voor het verrichten van
vrijwilligerswerk. In de praktijk worden deze subsidies vaak vrijwilligerspremies genoemd.

De verstrekking van vrijwilligerspremies vindt plaats op grond van artikel 3 van de Wet inschakeling werkzoekenden (hierna WIW). Voor zover sprake is van periodieke uitkeringen behoren de subsidies voor vrijwilligerswerk sinds 1 januari 1999 tot het loon.

Deze brief gaat over de tot op heden verstrekte WIW-vrijwilligerspremies en de doorwerking daarvan naar inkomensafhankelijke regelingen. Deze brief is daarom voor u niet van belang als uw gemeente tot dusverre geen premies heeft verstrekt of als uw gemeente de verstrekte vrijwilligerspremies niet tot het loon van de individuele genieter heeft gerekend. U kunt deze brief in dat geval voor kennisgeving aannemen.

Deze brief is voor u van belang als uw gemeente de verstrekte vrijwilligerspremies tot het loon van individuele genieters heeft gerekend. In verband daarmee vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Recente ontwikkelingen

In de afgelopen maanden is in diverse gemeenten onrust ontstaan over de fiscale behandeling van de WIW-vrijwilligerspremies en de daaraan eventueel verbonden gevolgen voor de
inkomensafhankelijke regelingen. Ook de Tweede Kamer is op deze problematiek ingegaan.

Uit de ontvangen signalen over de fiscale behandeling van vrijwilligerspremies is gebleken dat het de gemeenten en de betrokken
vrijwilligers niet altijd duidelijk is wanneer over deze subsidies loonbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: loonheffing) is verschuldigd. Mede gezien het korte bestaan van de belastbaarheid voor de loonheffing van de periodieke vrijwilligerspremies hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van FinanciŽn toegezegd dat de tot op heden verstrekte subsidies niet zullen leiden tot een nadeel in de aanspraken op inkomensafhankelijke regelingen. Daarbij heeft ook een rol gespeeld dat bij de invoering van de belastbaarheid voor de loonheffing het voornemen bestond de vrijwilligerspremies op korte termijn onder het eindheffingsregime te brengen. Dit voornemen is inmiddels evenwel verlaten. Bij de eindheffingssystematiek werken de uitkeringen evenmin door naar de inkomensafhankelijke regelingen.

Tegengaan van doorwerking naar
inkomensafhankelijke regelingen (van tot op heden verstrekte vrijwilligerspremies)

Een doorwerking naar inkomensafhankelijke regelingen treedt in beginsel op als de gemeente de vrijwilligerspremie tot het loon van de individuele genieter heeft gerekend. Uit de van gemeenten en uitkeringsgerechtigden ontvangen signalen is mij gebleken dat de doorwerking naar de inkomensafhankelijke regelingen met name in 2001 kan plaatsvinden voor in 2000 aan vrijwilligers verstrekte subsidies.

Gelet op de bovengenoemde toezegging kunnen de gemeenten bij de loonbelastingkaartgegevens 2000 van de desbetreffende vrijwilligers de genoten subsidie en de daarop ingehouden loonheffing buiten aanmerking laten. De aangepaste loonbelastingkaartgegevens dienen louter ter voorkoming van de doorwerking naar
inkomensafhankelijke regelingen. De verplichting tot afdracht van de ingehouden loonheffing ondergaat hierdoor uiteraard geen wijziging.

Ik verzoek u om het totale bedrag van de vrijwilligerspremies en de daarop betrekking hebbende inhoudingen (van alle betrokkenen gezamenlijk) in een afzonderlijke brief mee te delen aan de bevoegde inspecteur. De inspecteur kan die bedragen dan in aanmerking nemen bij de vergelijking van de ingehouden en de afgedragen loonheffing van de gemeente.

Periodieke uitkering.

Het voorgaande laat onverlet dat de vraag kan opkomen of de tot dusverre aan vrijwilligers toegekende premies tot het loon behoren. Zoals in de inleiding is vermeld behoren de
vrijwilligerspremies vanaf 1 januari 1999 tot het loon als sprake is van een periodieke uitkering. Vanaf die datum zijn de periodieke vrijwilligerspremies tot het loon gerekend op grond van artikel 34 van de Wet op de
loonbelasting 1964 in samenhang met artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

Een periodieke uitkering kan worden omschreven als een uitkering welke een onderdeel is of kan zijn van een reeks uitkeringen, voor zover iedere uitkering - op zichzelf beschouwd - afhankelijk is van een toekomstige onzekere gebeurtenis, zulks beoordeeld vanuit de schuldenaar en naar het moment waarop de uitkeringen een aanvang nemen, en voor zover de uitkering niet een onderdeel vormt van een complex van rechten en verplichtingen, welke bij voortduring tegenover elkaar staan.

De WIW-vrijwilligerspremie kan niet als periodieke uitkering worden beschouwd op grond van het enkele feit dat de premie per week, per maand of anderszins periodiek wordt uitbetaald. Er is geen sprake van periodieke uitkeringen als de subsidie afhankelijk is van de door de vrijwilliger gewerkte uren. In een dergelijke situatie vormt de vrijwilligerspremie een onderdeel van een complex van rechten en plichten, welke bij voortduring tegenover elkaar staan. Als niet kan worden gesproken van een periodieke uitkering is over de
vrijwilligerspremie geen loonheffing
verschuldigd. U kunt op de gebruikelijke wijze bezwaar maken tegen eventueel opgelegde naheffingsaanslagen of tegen de afgedragen belasting als uw gemeente loonheffing heeft betaald over de vrijwiligerspremies zonder dat sprake is van een periodieke uitkering.

Het voorgaande heeft betrekking op de
behandeling van de tot op heden verstrekte vrijwilligerspremies. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal u op korte termijn nader informeren op welke wijze in de toekomst met deze subsidies kan worden omgegaan, zodat de bovengenoemde problematiek voortaan kan worden voorkomen.

Ik vertrouw er op dat ik u hiermee voor dit moment voldoende heb ingelicht.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

namens deze,

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELASTINGDIENST,

Mr. J. Thunnissen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...