Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Vlaamse regering in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 05-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 5 OKTOBER 2001

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering beslist om het arrest van de Recht- bank van Eerste Aanleg te Brussel inzake een geschil tussen NV Fulton Marine en de Vlaamse overheid uit te voeren. Het arrest verplicht de Vlaamse overheid tot betaling van een schadevergoeding van 275.161 euro (11,1 miljoen fr.). De Vlaamse regering beschouwt dit als een last uit het verleden, want daterend van vr de regionalisering. De Vlaamse regering legt daarom 50% van het te betalen bedrag ten laste van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een ontwerp-KB n een ontwerp-MB die de bestaande verkeersreglementering aanvullen met het begrip 'schoolomgeving' en de daarbij horende specifieke signalisatie die de snelheid binnen de afgebakende zone beperkt tot 30 km per uur. De zone 'schoolomgeving' krijgt een nieuw verkeersbord. De maatregelen moeten de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen verbeteren.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt een besluit principieel goed dat de overdracht van personeel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (administratie Waterwegen en Zeewezen, AWZ) naar NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen regelt. Het betrokken personeel van AWZ kan op vrijwillige basis overgaan naar de NV. Over dit besluit zal nog onderhandeld worden met de representatieve vakorganisaties. En het wordt ook nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het ontwerpdecreet definitief goed dat instemt met de Overeenkomst tussen Belgi, Groot-Brittanni en Ierland inzake het vervoer van aardgas door een pijpleiding tussen die landen. De Overeenkomst regelt de constructie en de exploitatie van de aardgaspijpleiding die Bacton in Groot-Brittanni moet verbinden met Zeebrugge. Het ontwerpdecreet zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt de jaarlijkse schriftelijke verslaggeving aan het Vlaams Parlement en de Kinderrechtencommissaris omtrent de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van het Kind goed.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het ontwerpdecreet dat instemt met het Verdrag inzake interlandelijke adoptie definitief goed. Dit adoptieverdrag gaat uit van de visie dat adoptie een sociale en juridische maatregel is tot bescherming van het kind en geen regeling tussen priv-personen. Nog volgens het Verdrag verloopt adoptie via een internationaal administratief samenwerkingsverband tussen officieel gemachtigde instanties, moet zowel de adopteerbaarheid van het kind als de geschiktheid van de ouders gescreend worden en moeten de adopties wederzijds erkend worden, bij voorkeur in het land van herkomst van het kind. Het ontwerpdecreet zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit principieel goed dat de bestaande regelgeving inzake interlandelijke adoptie aanpast aan de bepalingen van het Kwaliteitsdecreet. Dat decreet regelt de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het besluit definitief goed dat de brandpreventienormen vastlegt waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen.


* * *

De Vlaamse regering keurt een ontwerp van besluit principieel goed dat de bestaande regelgeving in verband met de erkenning en subsidiring van de vertrouwenscentra kindermishandeling aanpast aan de bepalingen van het Kwaliteitsdecreet. Dat decreet regelt de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen. Het ontwerpbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering beslist een adviescommissie voor artistieke projecten en producten door en voor jongeren op te richten. De adviescommissie van 5 onafhankelijke deskundigen moet de Cultuurminister adviseren over de waarde van artistieke producten en projecten door en voor jongeren, en over de omvang van het toe te kennen subsidiebedrag.


* * *

De Vlaamse regering kent een productiepremie van 545.365 euro (22 miljoen fr.) toe aan bvba Another Dimension of an Idea voor 'De Alias', de nieuwste langspeelfilm van Jan Verheyen. Het gaat om een Vlaamse thriller naar een origineel scenario van Paul Koeck.


* * *

vzw Argos Tentoonstellingen Brussel krijgt van de Vlaamse regering 198.314 euro (8 miljoen fr.) subsidie voor de jaarwerking 2001 als beeldend kunstcentrum.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Met het oog op de definitieve invoering van de euro dienen verschillende actuele reglementeringen met verwijzingen in BEF aangepast te worden. Een van deze reglementaire besluiten regelt de erkenning van ontwikkelingsfondsen en ontwikkelingsprojecten en de waarborgverlening aan erkende ontwikkelingsfondsen. De Vlaamse regering keurt de aanpassing van dat besluit principieel goed. Het besluit wordt nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Het Innovatiedecreet van 1999 legde de basis voor het verlenen van financile steun aan interfaceactiviteiten van de Vlaamse universiteiten. De subsidiring van de interfacediensten gebeurt jaarlijks op basis van een ad hoc besluit van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering keurt daarom een ontwerpbesluit principieel goed in verband met de ondersteuning van interfaceactiviteiten van de Vlaamse universiteiten. Het beoogt de bevordering van de samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten en bedrijven, van economische valorisatie van het universitaire onderzoek en van de oprichting van spin-off bedrijven. Het ontwerpbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV, het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. De Vlaamse regering keurt bovendien een besluit goed dat
1,29 miljoen euro (52 miljoen fr.) subsidies toekent aan de Vlaamse universiteiten voor de uitvoering van interfaceactiviteiten voor het jaar 2001.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN:

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat de personeelsformatie van de inspectie en begeleiding van levensbeschouwelijke vakken voor de islamitische godsdienst voor de duur van 1 jaar verhoogt tot 3. Het effectieve personeelscontingent zal later in functie van de rele maatschappelijke verhoudingen bepaald worden. Het besluit kadert in de voorbereiding van een inspectieronde met het oog op vaste benoeming van leerkrachten islamitische godsdienst.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering een besluit definitief goed dat uitvoering geeft aan het Meststoffendecreet. In het Mestactieplan 2 (MAP2) is een luik opgenomen over milieuvergunningen voor veeteeltinrichtingen. Daarin is sprake van een algemene uitbreidingsstop van milieuvergunningen voor veeteelt voor de komende vijf jaren. In het Meststoffendecreet zijn daar evenwel uitzonderingen op voorzien voor kinderboerderijen, onderwijs- en opvoedingsinstellingen, veeteeltbedrijven voor uitsluitend paarden en pony's, en voor herlokalisatie door ruilverkaveling, land- of natuurinrichting en onteigeningen van openbaar nut. Het goedgekeurde besluit bepaalt nu bijkomende regels voor het toekennen van milieuvergunningen aan veeteeltbedrijven.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Na advies van de SERV en de Mina-raad keurt de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet principieel goed over de loskoppeling van het vergelijk met de regularisatievergunning in het kader van ruimtelijke ordening. Die ontkoppeling kan drempelverlagend werken in geval van regulariseerbare bouwmisdrijven. Het voorontwerp wordt nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Het kerntaken- en subsidiariteitsdebat wordt momenteel ingepast in het project Beter Bestuurlijk Beleid van de Vlaamse overheid. Met dit debat wil de Vlaamse overheid een kwaliteitsvol binnenlands bestuur regelen. Het debat moet dan ook resulteren in de meest efficinte verdeling van taken en bevoegdheden van de Vlaamse overheid, de gemeenten en de provincies. Daarbij staat het principe van subsidiariteit centraal: taken die doelmatiger door een lager bestuursniveau verricht kunnen worden, horen niet door een hoger niveau opgenomen te worden. De Vlaamse regering keurt vandaag de procedure en de timing van het kerntaken- en subsidiariteitsdebat met de lokale besturen en de provincies goed. Daarnaast krijgt ook de wijze van samenstellen van de cordinatieteams en de thematische werkgroepen groen licht. De minister van Ambtenarenzaken moet nu samen met de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) die cordinatieteams en thematische werkgroepen samenstellen.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering drie besluiten definitief goed die voor het personeel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, van de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen en de Vlaamse Openbare Instellingen uitvoering geven aan het sectoraal akkoord 1999-2000.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering een besluit definitief goed over een eerste bijsturing van het stambesluit van de Vlaamse openbare instellingen (VOI) van 30 juni 2000. De aanpassingen omvatten onder meer een uitbreiding van het stelsel van de loopbaanonderbreking, een uitbetaling van salaris voor niet opgenomen vakantiedagen, invoering van expertenfuncties met bepaling van salarisschalen en invoering van nieuwe graden en rangen voor leidinggevende functies met bepaling van de nieuwe salarisschalen.


* * *

Naar aanleiding van de ministerile conferentie van de Wereldhandelsorganisatie van 9 tot 13 november in Qatar onderschrijft de Vlaamse regering de vaststelling van de agenda. De Vlaamse regering is in het kader van de WHO voorstander van een nieuwe onderhandelingsronde over de verdere vrijmaking van de wereldhandel met een ruimere agenda dan enkel de build-in thema's.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...