Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Vlaamse regering in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 05-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 5 OKTOBER 2001

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering beslist om het arrest van de Recht- bank van Eerste Aanleg te Brussel inzake een geschil tussen NV Fulton Marine en de Vlaamse overheid uit te voeren. Het arrest verplicht de Vlaamse overheid tot betaling van een schadevergoeding van 275.161 euro (11,1 miljoen fr.). De Vlaamse regering beschouwt dit als een last uit het verleden, want daterend van vr de regionalisering. De Vlaamse regering legt daarom 50% van het te betalen bedrag ten laste van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een ontwerp-KB n een ontwerp-MB die de bestaande verkeersreglementering aanvullen met het begrip 'schoolomgeving' en de daarbij horende specifieke signalisatie die de snelheid binnen de afgebakende zone beperkt tot 30 km per uur. De zone 'schoolomgeving' krijgt een nieuw verkeersbord. De maatregelen moeten de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen verbeteren.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt een besluit principieel goed dat de overdracht van personeel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (administratie Waterwegen en Zeewezen, AWZ) naar NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen regelt. Het betrokken personeel van AWZ kan op vrijwillige basis overgaan naar de NV. Over dit besluit zal nog onderhandeld worden met de representatieve vakorganisaties. En het wordt ook nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het ontwerpdecreet definitief goed dat instemt met de Overeenkomst tussen Belgi, Groot-Brittanni en Ierland inzake het vervoer van aardgas door een pijpleiding tussen die landen. De Overeenkomst regelt de constructie en de exploitatie van de aardgaspijpleiding die Bacton in Groot-Brittanni moet verbinden met Zeebrugge. Het ontwerpdecreet zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt de jaarlijkse schriftelijke verslaggeving aan het Vlaams Parlement en de Kinderrechtencommissaris omtrent de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van het Kind goed.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het ontwerpdecreet dat instemt met het Verdrag inzake interlandelijke adoptie definitief goed. Dit adoptieverdrag gaat uit van de visie dat adoptie een sociale en juridische maatregel is tot bescherming van het kind en geen regeling tussen priv-personen. Nog volgens het Verdrag verloopt adoptie via een internationaal administratief samenwerkingsverband tussen officieel gemachtigde instanties, moet zowel de adopteerbaarheid van het kind als de geschiktheid van de ouders gescreend worden en moeten de adopties wederzijds erkend worden, bij voorkeur in het land van herkomst van het kind. Het ontwerpdecreet zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit principieel goed dat de bestaande regelgeving inzake interlandelijke adoptie aanpast aan de bepalingen van het Kwaliteitsdecreet. Dat decreet regelt de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het besluit definitief goed dat de brandpreventienormen vastlegt waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen.


* * *

De Vlaamse regering keurt een ontwerp van besluit principieel goed dat de bestaande regelgeving in verband met de erkenning en subsidiring van de vertrouwenscentra kindermishandeling aanpast aan de bepalingen van het Kwaliteitsdecreet. Dat decreet regelt de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen. Het ontwerpbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering beslist een adviescommissie voor artistieke projecten en producten door en voor jongeren op te richten. De adviescommissie van 5 onafhankelijke deskundigen moet de Cultuurminister adviseren over de waarde van artistieke producten en projecten door en voor jongeren, en over de omvang van het toe te kennen subsidiebedrag.


* * *

De Vlaamse regering kent een productiepremie van 545.365 euro (22 miljoen fr.) toe aan bvba Another Dimension of an Idea voor 'De Alias', de nieuwste langspeelfilm van Jan Verheyen. Het gaat om een Vlaamse thriller naar een origineel scenario van Paul Koeck.


* * *

vzw Argos Tentoonstellingen Brussel krijgt van de Vlaamse regering 198.314 euro (8 miljoen fr.) subsidie voor de jaarwerking 2001 als beeldend kunstcentrum.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Met het oog op de definitieve invoering van de euro dienen verschillende actuele reglementeringen met verwijzingen in BEF aangepast te worden. Een van deze reglementaire besluiten regelt de erkenning van ontwikkelingsfondsen en ontwikkelingsprojecten en de waarborgverlening aan erkende ontwikkelingsfondsen. De Vlaamse regering keurt de aanpassing van dat besluit principieel goed. Het besluit wordt nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Het Innovatiedecreet van 1999 legde de basis voor het verlenen van financile steun aan interfaceactiviteiten van de Vlaamse universiteiten. De subsidiring van de interfacediensten gebeurt jaarlijks op basis van een ad hoc besluit van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering keurt daarom een ontwerpbesluit principieel goed in verband met de ondersteuning van interfaceactiviteiten van de Vlaamse universiteiten. Het beoogt de bevordering van de samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten en bedrijven, van economische valorisatie van het universitaire onderzoek en van de oprichting van spin-off bedrijven. Het ontwerpbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV, het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. De Vlaamse regering keurt bovendien een besluit goed dat
1,29 miljoen euro (52 miljoen fr.) subsidies toekent aan de Vlaamse universiteiten voor de uitvoering van interfaceactiviteiten voor het jaar 2001.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN:

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat de personeelsformatie van de inspectie en begeleiding van levensbeschouwelijke vakken voor de islamitische godsdienst voor de duur van 1 jaar verhoogt tot 3. Het effectieve personeelscontingent zal later in functie van de rele maatschappelijke verhoudingen bepaald worden. Het besluit kadert in de voorbereiding van een inspectieronde met het oog op vaste benoeming van leerkrachten islamitische godsdienst.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering een besluit definitief goed dat uitvoering geeft aan het Meststoffendecreet. In het Mestactieplan 2 (MAP2) is een luik opgenomen over milieuvergunningen voor veeteeltinrichtingen. Daarin is sprake van een algemene uitbreidingsstop van milieuvergunningen voor veeteelt voor de komende vijf jaren. In het Meststoffendecreet zijn daar evenwel uitzonderingen op voorzien voor kinderboerderijen, onderwijs- en opvoedingsinstellingen, veeteeltbedrijven voor uitsluitend paarden en pony's, en voor herlokalisatie door ruilverkaveling, land- of natuurinrichting en onteigeningen van openbaar nut. Het goedgekeurde besluit bepaalt nu bijkomende regels voor het toekennen van milieuvergunningen aan veeteeltbedrijven.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Na advies van de SERV en de Mina-raad keurt de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet principieel goed over de loskoppeling van het vergelijk met de regularisatievergunning in het kader van ruimtelijke ordening. Die ontkoppeling kan drempelverlagend werken in geval van regulariseerbare bouwmisdrijven. Het voorontwerp wordt nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Het kerntaken- en subsidiariteitsdebat wordt momenteel ingepast in het project Beter Bestuurlijk Beleid van de Vlaamse overheid. Met dit debat wil de Vlaamse overheid een kwaliteitsvol binnenlands bestuur regelen. Het debat moet dan ook resulteren in de meest efficinte verdeling van taken en bevoegdheden van de Vlaamse overheid, de gemeenten en de provincies. Daarbij staat het principe van subsidiariteit centraal: taken die doelmatiger door een lager bestuursniveau verricht kunnen worden, horen niet door een hoger niveau opgenomen te worden. De Vlaamse regering keurt vandaag de procedure en de timing van het kerntaken- en subsidiariteitsdebat met de lokale besturen en de provincies goed. Daarnaast krijgt ook de wijze van samenstellen van de cordinatieteams en de thematische werkgroepen groen licht. De minister van Ambtenarenzaken moet nu samen met de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) die cordinatieteams en thematische werkgroepen samenstellen.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering drie besluiten definitief goed die voor het personeel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, van de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen en de Vlaamse Openbare Instellingen uitvoering geven aan het sectoraal akkoord 1999-2000.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering een besluit definitief goed over een eerste bijsturing van het stambesluit van de Vlaamse openbare instellingen (VOI) van 30 juni 2000. De aanpassingen omvatten onder meer een uitbreiding van het stelsel van de loopbaanonderbreking, een uitbetaling van salaris voor niet opgenomen vakantiedagen, invoering van expertenfuncties met bepaling van salarisschalen en invoering van nieuwe graden en rangen voor leidinggevende functies met bepaling van de nieuwe salarisschalen.


* * *

Naar aanleiding van de ministerile conferentie van de Wereldhandelsorganisatie van 9 tot 13 november in Qatar onderschrijft de Vlaamse regering de vaststelling van de agenda. De Vlaamse regering is in het kader van de WHO voorstander van een nieuwe onderhandelingsronde over de verdere vrijmaking van de wereldhandel met een ruimere agenda dan enkel de build-in thema's.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie