Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag debat 'Botsende Waarden'

Datum nieuwsfeit: 08-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Humanistisch Verbond
Zoek soortgelijke berichten
Humanistisch Verbond

Verslag debat Botsende Waarden

Maandag 8 oktober - De Rode Hoed Amsterdam

In de Rode hoed in Amsterdam werd maandag 8 oktober het vijfde en laatste debat gehouden in de serie debatten over waarden in onze samenleving onder leiding van journalist Theodor Holman (AT5 en Het Parool). Het Humanistisch Verbond was mede-organisator van deze avond. De avond ging over waardeconflicten die zich regelmatig voordoen, maar vaak met de `mantel der tolerantie' bedekt worden. De volgende vragen kwamen aan de orde: Is tolerantie gaan betekenen dat niemand meer kan oordelen over opvattingen en gebruiken van andere beschavingen? Zijn er gevallen te bedenken waarbij we onze normen en waarden moeten opleggen aan anderen?
Het debat vond een dag na het begin van de Amerikaans acties in Afghanistan plaats, bijna vier weken na de aanslagen in Amerika. Het thema was natuurlijk al ver voor 11 september gepland, maar de 11e september heeft het wel nog meer actueel gemaakt. Holman zegt daarover in zijn inleiding dat `Wat op 11 september gebeurd is een mooie symboliek is van een letterlijke botsing van normen en waarden.' Hij vraagt zich vervolgens af waar hij z'n waarden en normen vandaan heeft en of kennis over waarden en normen wel zin heeft en wat de betekenis ervan is. Holman geeft een voorbeeld uit z'n privéleven om aan te geven dat voor iedereen andere normen en waarden gelden. `M'n dochter was pas boos op me toen ik zwart reed in de tram waar zij bij was.' Voorafgaand aan het debat vraagt hij aan alle aanwezigen in de volle zaal of ze het eens of oneens zijn met de stelling: Het gedogen maakt Nederland onvrijer. Er worden ongeveer evenveel rode als groene stembiljetten in de lucht gehouden

Lezing Paul Scheffer
Publicist Paul Scheffer betoogde dit voorjaar in NRC handelsblad dat verdraagzaamheid niet wordt onderhouden door een overheid die vooral wil terugtreden. Gedogen is een uitvloeisel van slecht begrepen tolerantie en maakt de samenleving onvrijer, vindt hij. In zijn lezing gaat hij hierop in. Hij zegt dat de laatste weken nog meer gebleken is dat de multiculturele samenleving meer een eilandenrijk is dan een samenhangende samenleving. Dit blijkt de laatste weken extra uit intolerante uitingen van verschillende bevolkingsgroepen en uitingen van kleine agressie tegen de moslimbevolking. (Van Boxtel praat niet voor niets over kleine terreur) Het gaat om meer dan incidenten; de culturele afstanden in Nederland zijn groot.
Scheffer zegt dat het beeld van Nederland als een tolerantienatie niet klopt: `Er is wèl onverschilligheid, zonder af te vragen waar tolerantie op gestoeld is. Nederland is een land waar de ordening centraal staat, dat is wat mensen die nieuw komen in Nederland opvalt. Erachter verscholen zit een kuddegeestmentaliteit. Het Nederlandse denken kent zeer veel woorden voor vrijheid, maar weinig woorden voor wat Nederland bij elkaar hield. Er is veel te slordig met vrijheden omgegaan, de maatschappelijke ordening is gerealiseerd en vrijheid is in het centrum van alle aandacht gekomen. Verdraagzaamheid en tolerantie is er alleen dankzij een gevoel van veiligheid. Nederland leefde tot voor kort vanuit een idee van onkwetsbaarheid. De sociale samenhang leek in ons land verzekerd, onze multiculturele samenhang gold als zeer succesvol en als een voorbeeld voor de wereld. Maar verdraagzaamheid is een goed gunstig lot wat Nederland getroffen heeft en niet een verdienste. Door harmonieuze omstandigheden en door goed te zijn in de kunst van conflictvermijding kon Nederland een beeld hooghouden een tolerantienatie te zijn.'
Scheffer vervolgt: 'Die houding van vermijding is een vorm van gedogen, `laissez faire'. Gedogen is niet gebaseerd op macht, maar op onmacht. Burgers zijn maximaal op zichzelf gericht en hebben ongelooflijk weinig idee van wat zich in de naaste omgeving afspeelt.' Nederland wordt door politici aan het buitenland gepresenteerd als multiculturele samenleving. Maar intussen heeft Nederland een asielbeleid wat veel mensen uitwijst, met als gevolg illegaliteit, illegaliteit die wordt gedoogd. Een kwetsbare groep mensen wordt gedoogd, zolang ze maar onzichtbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de omgang met arbeidsongeschiktheid. Uit naam van gedogen wordt misbruik van de wet gedoogd, waar niemand baat bij heeft. Gedogen kan alleen goed zijn als er een overgangsfase van een wet is. De opvattingen zijn dan al veranderd, de wet nog niet, maar je gedoogt bepaalde zaken dan al wel, ter voorbereiding op de nieuwe wet. Als gedogen zich tot permanente toepassing ontwikkelt is dat niet goed voor de vrijheid. Tolerantie kan niet worden gebaseerd op rechtsongelijkheid. Tolerantie is altijd meer dan waardenrelativisme waardoor niemand meer kan oordelen over andere gebruiken en culturen.'

In plaats van dit cultuurrelativisme, lijkt het Scheffer interessant om nieuwe symbolen te creëren. Bijvoorbeeld door het oprichten van een slavernijmonument. Op die manier kan men deelnemers van deze samenleving het gevoel geven dat dit land van ons allemaal is en men invloed heeft op de samenleving.
In reactie op Job Cohen, burgemeester van Amsterdam zegt Scheffer dat tolerantie nooit gepaard mag gaan met slachtofferschap. Cohen had gezegd dat immigranten alleen volwaardige burgers kunnen worden naarmate 'wij' bereid zijn 'hen' in ons midden op te nemen. Scheffer zegt dat dat mensen onmondig maakt.'

Onverschilligheid
Na afloop ondervraagt Theodor Holman Paul Scheffer naar aanleiding van zijn lezing. Holman vraagt Scheffer of er werkelijk sprake is van `kleine terreur' tegen Moslims in Nederland. Scheffer zegt daarop dat er genoeg berichten in de kranten staan die minstens te denken geven. Het moet niet gebagatelliseerd worden.
Holman: `Je zegt dat we kritischer naar de Nederlandse tolerantie moeten kijken'.
Scheffer: `Er wordt van alles over Nederland geschreven, de waarheid is dat we grote godsdienstvrijheden iets kritischer moeten bezien. Verdraagzaamheid en ordening gaan hier hand in hand. Daar zijn we te slordig mee omgesprongen, het engagement is verloren gegaan. Er is een behoorlijke mate van onverschilligheid, kijk bijvoorbeeld naar de witte en zwarte scholen.'
Holman: `Daar maakt iedereen zich juist ontzettend druk om. Dat is het verhaal van een falend onderwijsbeleid en een vorm van vermijding.' Scheffer: `We hebben het ons na 40 jaar immigratiegeschiedenis veel te gemakkelijk gemaakt. Er had meteen nagedacht moeten worden wat de komst van zovelen naar Nederland betekent. Er is gedacht dat het gewoon een kwestie van tijd zou zijn, dat wij als samenleving de capaciteit zouden hebben om dat op te vangen.
Holman: `Je zou wel kunnen zeggen: Gedoog het als er problemen zijn, om het rustig te laten verlopen.'
Scheffer: `Maar het gedogen leidt nu tot vormen van rechtsongelijkheid, het cynisch afschuiven van mensen, een omgang met arbeidsongeschiktheid die verkocht wordt als sociale oplossing.' Holman: `Is de distantie ook in stand gehouden door minderheden?' Scheffer: `De moslimgemeenschap kan bij zichzelf ook vragen stellen. Slachtofferschap is niet goed, veel Marokkaanse jongeren bijvoorbeeld zijn boos op hun ouders dat ze zich hebben laten misbruiken door de Nederlandse samenleving, die hun ouders nooit voldoende kansen heeft gegeven.'
Holman : `Je zegt dat we gezamenlijk symbolen moeten zoeken, je pleit voor een slavernijmonument?'
Scheffer: `Ik wil dat we de verbeelding aan het werk zetten. Dat we duidelijk maken waarom Surinaamse en Antilliaanse mensen hier zijn. We moeten op zoek naar gemeenschappelijke symbolen. In het debat over hoofddoekjes wordt het symbool `neutraliteit van uniform' opgeheven. Er is nu sterke religieuze verscheidenheid, offer je die verscheidenheid op om uniformiteit te handhaven? Er is behoefte aan informatie, bijvoorbeeld over geloofsbelijdenis religie, godsdienstvrijheid, daar weten we veel te weinig over. Je loopt niet zo makkelijk een moskee binnen.'

Debat
Aan het debat nemen naast Paul Scheffer de volgende gasten deel:
-Haci Karacaer, directeur van de Turkse moslimorganisatie Milli Gorus Nederland -Alphons van Dijk , docent UHD religiestudies aan de Universiteit voor humanistiek -Femke Halsema, Tweede Kamerlid GroenLinks, woordvoerder asielzaken en justitie

Op de vraag of er veel veranderd is de laatste tijd zegt Alphons van Dijk: `Botsingen waren er altijd al. Botsingen zijn er ook niet tussen oude en nieuwe groepen, maar tussen groepen die traditioneel tot de samenleving behoren.'
Haci Karacaer zegt dat sinds 11 september vooral duidelijker is wat er mis is. Maar daarvoor waren er ook al conflicten, zoals over het toelaten van het dragen van een hoofddoek in de rechtszaal en het wel of niet accepteren van Islamitisch onderwijs.
Femke Halsema: 'Er was al een latent onbehagen. Maar nu lijken veel mensen hun barrières verloren te hebben om de fout bij moslims te zoeken.'
Over het idee van een slavenmonument zijn de panelleden niet zo enthousiast.
Alphons van Dijk: `Ik denk dat Turken en Marokkanen weinig feeling hebben voor een slavenmonument. Symbolen die niet groeien werken niet.'
Halsema: `Ik vind het een goed initiatief, maar ongevaarlijk. Beter zou het zijn de geschiedenis te herschrijven, laten zien hoe de politionele acties daadwerkelijk in elkaar zaten.' Scheffer zegt daarop dat het niet of/of is.
Halsema: `Nee, maar ik vind het een vrij voorzichtig gebaar. Ik ben eigenlijk wel voor de oprichting van een moslimpartij, dan gebeurt er iets interessants, is er zichtbaar wie aan het woord is, en is er via een ordentelijke procedure rechtstreeks contact met het politiek establishment.'
Haci Karacaer: `De grote meerderheid van moslims is bezig met overleven, hun gezin bij elkaar houden, en niet met bij elkaar zitten vanwege politieke idealen. De meesten kunnen niet eens lezen en schrijven.'
Paul Scheffer: `Mijn verwijt is dat er niet al in een veel eerder stadium minimumeisen wordt gesteld aan mensen die hier komen, zodat ze hun burgerschap kunnen uitoefenen, dus niet alleen taalonderwijs, maar ook bijvoorbeeld les over rechtsvormen in Nederland.'

Toenadering van beide kanten
Holman vraagt aan de panelleden: `Moeten nieuwe Nederlanders zich aan onze normen en waarden houden?'
Halsema: `Wel aan de normen, aan het normatieve recht, de rechtsregels. Niet aan de waarden, daarbij gaat het om interpretatie van de leefregels. Ik ben een waardenrelativist binnen de rechtstaat. Een deel van de ordeningsregels zijn wat mij betreft onderhandelbaar. Iets anders is de rechtscultuur die tot stand komt in de rechtsstaat, de normen daarin zijn niet onderhandelbaar.'
Karacaer: `Iemand die hier wil leven, wonen en werken moet zich houden aan de grondwet. Rellen als in het Sloterparkbad tonen vooral aan 'dat sommige mensen hun werk niet goed doen, namelijk het handhaven van de orde.'
Op de vraag wat migranten zelf kunnen doen zegt Karacaer: `Moslims worden aangesproken op het gedrag van andere moslims. Als een meisje met een hoofddoekje rondloopt op het werk wordt ze al snel geschaard bij de aanhangers van Bin Laden.'
Holman reageert: `Maar moet de toenadering niet van twee kanten komen?'
Karacaer: `Jullie zijn veel meer in staat de eerste stap te zetten door jullie positie in de samenleving.'
Halsema: `Op basis van gelijkwaardigheid moet door beide groepen dezelfde stap gezet worden. Maar dan moet wel ook aan moslims dezelfde burgerrechten verleend worden, zoals stemrecht, en voldoende docenten voor taalonderwijs aangeboden worden. Nu worden er wel plichten opgelegd, zonder toekenning van rechten.'
Scheffer: `Het ritueel van moskeebezoek en handenschudden van de laatste dagen is onhandig en pijnlijk, omdat het komt na jarenlange vermijding. Daarnaast is het onduidelijk dat Van Boxtel de ene keer zegt dat we een immigratieland land zijn en dan opeens weer niet. We zijn een immigratieland en wat dat betreft ben ik het niet eens met Cohen die de helft van de bevolking in Amsterdam, die uit 1e of 2e generatie immigranten bestaat, onmondig maakt door het lot van hen in handen van de andere helft te leggen.'
Van Dijk: `De dominante meerderheid moet zichzelf kunnen verplaatsen in wat `minderheid zijn' betekent.'
Holman vindt dat de panelleden de oplossingen vooral zien liggen in procedures.
Halsema: `Eens schieten procedures tekort, zeker. Maar aangezien ik politicus ben, kan ik alleen maar procedurele oplossingen aandragen. En dat zijn: positieverbetering, een groot deel van de moslimgemeenschap heeft een slechte sociaal-economische positie, toekenning van politieke en sociale rechten en het intensiever contact met elkaar zoeken. Wat dat betreft moeten we niet te veel ridiculiseren dat politici moskeeën hebben bezocht.'

Debat met zaal
Vanuit de zaal wordt gezegd dat er gewoon een fors verschil van mening is.
De panelleden zijn het daarmee eens. Halsema noemt het begrip voor de aanslagen in Amerika van sommigen wat volstrekt onacceptabel is. Scheffer zegt dat het slecht was dat op sommige scholen er niet gesproken is met jongeren die geen drie minuten stil wilden zijn ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen. `Je moet juist zoeken naar de meningsverschillen. Het dualisme in de moslimgemeenschap moet zichtbaar worden.'
Een van de aanwezigen in de zaal zegt dat we aan een moeizaam proces moeten beginnen om te komen tot consensus. Van Dijk zegt daarop: `We praten over DE moslims, maar we hebben het ook niet altijd over DE katholieken.'
Halsema: `Dat zijn van die politieke correctheden waar je niet veel aanhebt. Waar het om gaat is dat we moslimorganisaties gelijkwaardig behandelen.'
Een opmerking uit de zaal is dat er `allochtonen zijn die nog voor de 17e eeuw lijken te leven. Sommige Marokkanen hebben het bijvoorbeeld over `onze koning'.'
Karacaer: `Uit diezelfde gemeenschap zijn er ook jongeren naar Minister van Boxtel gegaan om overleg te voeren.' Een andere opmerking van een bezoeker: `Dat Haci Karacaer, voorzitter van een fundamentalistische organisatie, is uitgenodigd voor dit debat: valt dat onder tolereren of gedogen?'
Karacaer: `Ik leef volkomen binnen de rechtsorde. Gesprekken als deze hadden juist al jaren geleden moeten plaatsvinden.' Een vraag specifiek aan de Scheffer: `Wie representeert de ware tolerantie in rechtsorde?'
Scheffer: `Ware tolerantie is niet passief. Verschillen registreren, je er tegen aan bemoeien, en je verantwoordelijk voelen voor wat er in de groep waar jij toe behoort gezegd wordt. Er moet in ieder geval rechtsgelijkheid zijn. Van Eijck is ook niet veroordeeld voor zijn uitspraken over homoseksuelen.'
Halsema: `Ik vind het goed als politici moreel oordelen Het kan soms te snel gebeuren, maar het kan ook zeer effectief en noodzakelijk zijn.'
Van Dijk: `Tolerantie is inderdaad iets anders dan `laissez faire', het verplicht wel tot iets.'
De suggestie uit de zaal om allochtonen die op latere leeftijd naar Nederland komen Engels te leren in plaats van Nederlands wordt door Scheffer van de hand gedaan als een `rare gedachte', omdat `die taal hier niet wordt gesproken.'
Iemand anders uit de zaal zegt dat het nog niet zo lang geleden is dat katholieken en protestanten in Nederland met elkaar overhoop lagen. Dat is toch ook opgelost.'
Scheffer : `De verzuiling is opnieuw uitgevonden. De islam als zuivere essentie bestaat niet. We moeten de ogen open houden voor vormen van intolerantie die elke godsdienst heeft.'
Karacaer: `Maar we moeten niet vergeten dat de hele Verlichting te danken is aan de islam.'
Scheffer: `Ja. Maar het gaat om cultuurpatronen, de traditionele plattelandscultuur.'
Halsema: `Als je de vergelijking met de verzuiling doortrekt: Soevereiniteit in eigen kring leidt tot acceptatie. Moslimgroepen hebben vaak een sociaal economisch positie, die makkelijk leidt tot uitsluiting.'
Karacaer: 'Moslims in Nederland moeten uitstralen dat Nederland het land is waar ze wonen en dat er niets is wat hen daarbij in de weg staat.'

Na afloop wordt er opnieuw gevraag wie het met de stelling Het gedogen maakt Nederland onvrij eens is. Opnieuw is de stemming verdeeld, slechts een paar mensen zijn van mening veranderd. Maar wel lijkt iedereen het erover eens dat het onderwerp van deze avond uitnodigt tot meer debat.

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...