Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgang I&R van dieren

Datum nieuwsfeit: 09-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVA. 2001/3610
datum
09-10-2001

onderwerp
Voortgang I&R
TRC 2001/10029 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In vervolg op de laatste voortgangsrapportage van 20 juli 2001 (kenmerk VVM. 2001/2280) informeer ik u hierbij over de voortgang met betrekking tot het verbeteringstraject inzake de identificatie en registratie (I&R) van dieren. In mijn laatste voortgangsrapportage heb ik u bericht dat het medebewind inzake I&R van alle diersectoren van het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) beëindigd zou worden uiterlijk per 1 januari 2002. Tevens heb ik u bericht dat ik het I&R-bureau vooralsnog in stand wil laten, onder de voorwaarde dat de eindzeggenschap bij LNV komt te liggen en dat de bij het I&R-bureau ondergebrachte I&R-activiteiten zo snel mogelijk zullen worden ondergebracht bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In deze brief zal ik u informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot het I&R-traject.

datum
09-10-2001

kenmerk
VVA. 2001/3610

bijlage

Beëindiging medebewind inzake I&R van dieren
Ter formalisering van de beëindiging van het medebewind zullen de verordeningen van het PVV omgezet worden in ministeriële regelingen en zal het Besluit identificatie en registratie van dieren worden gewijzigd. De beëindiging van het medebewind heeft betrekking op de diersectoren runderen, schapen, geiten en varkens.

Vooruitlopend op de beëindiging van het medebewind, wordt de uitvoering van I&R runderen, schapen en geiten reeds vanaf 1 september 2001 direct aangestuurd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het Productschap blijft zijn bevoegdheden houden totdat op 1 januari 2002 de regelgeving van LNV in werking treedt. De directe aansturing van de uitvoeringsactiviteiten in het kader van I&R geeft mij de mogelijkheid meer sturing te geven aan de verdere ontvlechting van de publieke en private taken.

Ontvlechting
Een eerste stap in het kader van de ontvlechting heeft plaatsgevonden op 1 september, toen de Stichting I&R-bureau de I&R-uitvoeringsactiviteiten met betrekking tot runderen van de Gezondheidsdienst voor Dieren heeft overgenomen. Ter formalisering hiervan zal de voorzitter van het PVV de Stichting I&R-bureau runderen per 1 november 2001, met terugwerkende kracht tot 1 september 2001, aanwijzen als uitvoerende dienst als bedoeld in de Verordening identificatie en registratie runderen 1998. De veehouders zijn van de nieuwe taken van de Stichting via een mailing op de hoogte gesteld, aangezien zij de gevolgen van de ontvlechting rechtstreeks ondervinden. Immers, alle I&R-meldingen dienen voortaan bij de Stichting I&R-bureau runderen te worden gedaan.

Met ingang van 1 januari 2002 zal ik ook de uitvoering van I&R van schapen, geiten en varkens bij de Stichting onderbrengen. Daartoe zal de Stichting door mij worden aangewezen op grond van de LNV-regeling, die dan in werking treedt.
Tot 1 januari is de Gezondheidsdienst voor Dieren nog aangewezen als uitvoerende dienst voor de genoemde diersectoren.

Met vorenstaande maatregelen is de ontvlechting van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per 1 januari 2002 een feit. Daarnaast wordt, samen met het I&R-bureau en de Gezondheidsdienst voor Dieren gewerkt aan de ontvlechting van onder meer informatiestromen, systemen en de database met I&R-data. Het streven is om ook de ontvlechting hiervan voor 1 januari 2002 te realiseren.

De Stichting I&R-bureau runderen zal, zoals ik u reeds bij mijn vorige voortgangsrapportage heb bericht, in stand worden gehouden totdat het I&R bureau bij mijn departement kan worden ondergebracht. Beoogde datum daarvoor is medio 2002.
Tot die datum zal de eindzeggenschap over het I&R-bureau bij LNV komen te liggen.
Dat de eindzeggenschap bij LNV komt te liggen wordt onder meer geregeld door wijziging van de statuten van de Stichting. Daarnaast zullen goede afspraken worden gemaakt met het Stichtingsbestuur over onder meer taken, bevoegdheden en verantwoording.

Communicatie
Aangezien vorenstaande maatregelen nogal wat veranderingen teweegbrengen voor de veehouders en de betrokken organisaties, wordt veel aandacht besteedt aan de communicatie hieromtrent. Inmiddels zijn alle veehouders via een mailing geïnformeerd over de wijzigingen per
1 september en de gevolgen daarvan. Aan de hand van een communicatieplan zal de sector ook geïnformeerd worden over de veranderingen per 1 januari 2002.

Dat een goede communicatie van groot belang is, is onlangs gebleken, toen de pers melding maakte van problemen met betrekking tot I&R. De geconstateerde problemen hadden geenszins te maken met de wijziging in de directe aansturing per 1 september, maar met de leveranciers van oormerken enerzijds en een onduidelijke informatie van de zijde van de faciliterende organisaties anderzijds. Dit zijn private organisaties die voor veehouders diensten verlenen op het gebied van onder meer I&R-meldingen en bestellingen van oormerken.

Een niet tijdige aanpassing van het antwoordapparaat en het ineens niet meer verlenen van bepaalde diensten bij het verstrekken van oormerken door deze faciliterende bedrijven, zonder de veehouders daarover te informeren, zorgden voor een overbelasting van de helpdesk van het I&R-bureau.

Daarnaast ontstonden rond de datum van 1 september problemen bij de tijdige levering van oormerken tengevolge van een computerstoring bij de grootste leverancier van oormerken. Daardoor konden leveringsopdrachten tijdelijk niet worden verwerkt. Een nieuwe Amerikaanse oormerkleverancier kon eveneens niet aan zijn leveringsverplichtingen voldoen en zal daarop worden aangesproken.

Bedoelde problemen zouden zich ook hebben voorgedaan indien er geen wijziging in de aansturing zou hebben plaatsgevonden. De problemen zijn inmiddels, door extra inspanningen van de Stichting I&R-bureau runderen en het PVV, grotendeels opgelost.

Dit heeft tot veel telefoontjes geleid. De helpdesk van het I&R-bureau raakte door deze ontwikkelingen op bepaalde tijdstippen overbelast en daardoor moeilijk bereikbaar, hetgeen tot veel irritaties heeft geleid bij de veehouders. Deze problemen zijn inmiddels opgelost.

Nulmeting
Gelet op het belang van een goed functionerend I&R-systeem voor de volksgezondheid en de bestrijding van dierziekten, mag de continuïteit van dit systeem op geen enkele wijze in gevaar worden gebracht. Om het proces van de overdracht van het medebewind inzake I&R zo goed mogelijk in de hand te houden zal ik op korte termijn een audit of nulmeting laten uitvoeren door een daarvoor geëquipeerd onafhankelijk bureau. Het onderzoek zal gericht worden op enerzijds een inventarisatie van financiële, juridische, personele, operationele, automatiserings- en technische aspecten van de beëindiging van het medebewind en anderzijds de opzet en werking van het I&R-bureau.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Reageren

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie