Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persgesprek B&W gemeente Utrecht

Datum nieuwsfeit: 09-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

PERSGESPREK COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Dinsdag 9 oktober, 16.00 uur

Perskamer 1.03, Stadhuis

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2001.


1. Milieuvergunning voor tankdepot op Westraven
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten Van der Sluijs Tankopslag BV aan de Gelderlantlaan in Westraven een milieuvegunning te verlenen. Sinds in 1997 het besluit is genomen dat het bedrijf op de huidige lokatie zal blijven, heeft het bedrijf veel modernisering doorgevoerd. Zodra de vergunning is verleend, zal Van der Sluijs ook de losplaats aan het Amsterdam Rijnkanaal vernieuwen.

Voor de vergunningaanvraag is een risico-analyse uitgevoerd waarin risicocontouren en zogenoemde groepsrisico's zijn berekend. De situatie voldoet aan de landelijke risico-normen. In de milieuvergunning zijn technische eisen opgenomen waaraan de installatie moet voldoen. Op grond van het Besluit risico´s zware ongevallen (Brzo 1999) gelden vooral (strenge) organisatorische eisen, zoals het regelmatig oefenen van het rampenplan.

Het college beschouwt de aanwezigheid van het tankdepot op Westraven als een gegeven.

Dit betekent dat bij de ontwikkeling van het gebied rekening moet worden gehouden met de milieuvergunning van Van der Sluijs en de berekende risicocontouren. Ontwikkelingen in het gebied zijn daardoor beperkt.


2. Noordelijke stadsas
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het voorlopig ontwerp van de Noordelijke stadsas in Leidsche Rijn goed te keuren en vrij te geven voor inspraak.

In het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn worden vijf grote wegen aangelegd ten behoeve van de ontsluiting van het verkeer naar de rijkswegen en de bestaande stad. Een van deze wegen is de noordelijkse stadsas die vanaf de Europaweg grotendeels parallel aan het spoor over de A2 naar de bestaande stad zal gaan. Voor het tracedeel vanaf de toekomstige stroomweg de Tol tot aan het momument den Hoet is nu het voorlopige ontwerp gereed op basis waarvan de inspraak en de planologische procedure doorlopen gaat worden. Vanwege de te verwachten verkeersdrukte zullen grote delen van de weg bestaan uit vier rijstroken. Op plaatsen waar minder verkeer komt krijgt de weg twee rijstroken. De aanleg van de weg wordt gefinancierd uit de opbrengsten van huizen en kantoren in Leidsche Rijn. De weg wordt, waarschijnlijk in meerdere fasen, aangelegd in de periode 2003-2005


3. Verplaatsingen sportverenigingen Leidsche Rijn
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met denkrichtingen over het verplaatsen van sportverenigingen naar het Rijnsche Park. De verplaatsingen zijn nodig in verband met de bouw van Leidsche Rijn.

De meeste sportverenigingen verhuizen naar het noordelijke en de twee zuidelijke Sportbosaccommodaties in het Rijnsche Park.

Fletiomare Oost, inclusief de huidige zwembadlocatie en de particuliere tennishal, zal pas na 2005 als één stedenbouwkundige locatie ontwikkeld worden. Het plan is om het zwembad mettertijd uit te breiden en te moderniseren, danwel een nieuwe zwemvoorziening te bouwen.

Voor elke sportvereniging is aangegeven waar ze op termijn terecht zullen kunnen komen:


* de Hockeyvereniging wil naar Vleuterweide bij het De Bruynelyceum

* de Handbalvereniging de Eendracht naar het zuidelijk sportbos ten oosten van VV De Meern in het Rijnsche Park


* Korfbalvereniging Fiducia eveneens in de omgeving VV de Meern

* de Tennisvereniging LTC Vleuten De Meern eventueel in de omgeving VV De Meern in het zuidelijk sportbos of op een plek in het noordelijk sportbos,


* Desto naar een plek in het noordelijk sportbos

* de Voornruiters naar een plek in het gebied Joostenlaan. .

* voor PVCV wordt momenteel nog onderzocht of een nieuwe locatie aan de westrand van

Vleuten (Joostenlaan/Dorpeldijk) tot de mogelijkheden behoort.

De verenigingen UVV en VV De Meern dienen eerder verplaatst te worden. UVV in verband met werkzaamheden voor de spoorverdubbeling. VV De Meern in verband met de bouw van Vleuterweide. Alle inspanningen zijn erop gericht om deze verenigingen vanaf augustus 2003 te laten sporten op een nieuwe locatie in het zuidelijk sportbos in het Rijnsche Park; nader onderzoek moet uitwijzen of deze planning haalbaar is.

Financiële aspecten

De onderhandelingen met de sportverenigingen over vergoeding voor hun verplaatsing zijn nog gaande. Onlangs heeft het college ingestemd met ondertekening van een protocol met de Vereniging Sportbelang Utrecht (VSU). In dat protocol is bepaald dat de sportclubs zullen meewerken aan de systematiek op basis van de onteigeningswet met toeslag. In het protocol staat ook dat de gemeente en de sportclubs beide een onafhankelijk taxatierapport laten opstellen van de vermogenswaarde van de huidige opstallen én van de herbouwwaarde van hun nieuwe complex. De uitkomst van deze onafhankelijke taxaties vormen de basis voor verdere onderhandeling over de hoogte van de vergoeding.

De commissie Stationsgebied, Leidsche Rijn, Verkeer en Vervoer en de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid zullen over de denkrichtingen worden geïnformeerd.


4. Krediet voor vernieuwing van het openbaar groen in 2001
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van NLG 2,05 mln. (EUR 931.818) voor vernieuwing van het openbaar groen.Dit bedrag zal grotendeels worden besteed in park Transwijk, het Groenplan Overvecht en het Julianapark.

Jaarlijks besteedt de gemeente een bedrag van NLG 2 mln. (EUR 931.000), om achterstand aan het in 1995 geconstateerde groenonderhoud in te lopen. In 2000 werd de stand van zaken gemeld bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet voor dat jaar. Daaruit bleek dat ongeveer 95% van de heesters op adequaat onderhoudsniveau was gebracht en dat reeds 35% van de onderhoudsachterstand in het bosplantsoen was ingelopen. Het merendeel van deze achterstand zat hem in de stadsrand, onder meer in de omgeving van sportvelden.

In 2001 zijn de percentages hersteld groen nog hoger, omdat de werkzaamheden voor het in 2000 verleende krediet inmiddels al zijn uitgevoerd.

Bij de uitvoering van de hersteloperatie werd in 1996 en later, aan de wensen van bewoners voorrang gegeven. Het groen in de directe woonomgeving is dan ook als eerste aangepakt. Het resultaat hiervan is, dat de bewoners het groen goed waarderen, zoals blijkt uit de Utrecht Monitor. Zozeer zelfs dat de doelstellingen van het Grotestedenbeleid voor het groen in Utrecht zijn behaald.

In 2000 is gemeld dat er nog ongeveer NLG 10 mln (EUR 4.5 mln) nodig was, om de hersteloperatie van het groen geheel af te ronden. In 2000 heeft de gemeente hiervoor de NLG 2 mln (EUR 931.000) van de investeringsband Openbaar Groen besteed, zodat nu nog NLG 8 mln (EUR 3,8 mln) resteert. Hiervan wordt NLG 3,8 mln (EUR 1,5 mln) voor het herstel van groen in het kader het Groenplan Overvecht opgepakt. Voor het oplossen van het achterstallig onderhoud in de overige wijken is nog NLG 4,2 mln (EUR 1,9) nodig. Gelet op het belang dat in het collegeprogramma aan de parken wordt gegeven, wordt het achterstallig onderhoud getemporiseerd weggewerkt, in lijn met de nota uit 1995.

In 2001 wordt het bedrag aangewend, om het achterstallig onderhoud weg te werken in park Transwijk, een deel van het groen in Overvecht. Verder wordt een aanvang gemaakt in het Julianapark, door het verbeteren van de grasmat en het baggeren van de vijver. Een uitgebreide aanpak voor het Julianapark is voorzien in 2002 en later.

Het krediet voor vernieuwing van het openbaar groen in 2001 komt aan de orde in de raadscommissie AZVWWF.


5. Gemeente sluit intentie-overeenkomst met Rabobank Nederland
De gemeente Utrecht en de Rabobank Nederland hebben een intentie-overeenkomst gesloten met als inzet de uitbreiding en renovatie van het kantoor van de Rabobank Nederland aan de Croeselaan. Doel is het kantoor uit te breiden met 40.000 m2 bruto vloeroppervlakte, zodat het plaats kan gaan bieden aan in totaal circa 4.500 medewerkers.

Het kantoor van de Rabobank dat is ontworpen door architect Fichtinger, en in 1983 is opgeleverd, biedt te weinig ruimte om aan alle medewerkers van het kantoor huisvesting te bieden. Bovendien wil de Rabobank met de uitbreiding zijn bestuurlijk centrum in Utrecht versterken door activiteiten te concentreren op één plek, in plaats van die te verspreiden over diverse locaties in de stad, zoals nu het geval is.

Rabobank Nederland is van plan om voor de uitbreiding en renovatie van het kantoor vijf toparchitecten te verzoeken een ontwerp te maken. De Rabobank investeert, in overleg met de gemeente, NLG 20 miljoen (ruim 9 miljoen euro) in de kwaliteit van de omgeving.

Om de renovatie- en uitbreidingsplannen te kunnen realiseren, heeft het college in principe medewerking toegezegd, om een zogenaamde vrijstellingsprocedure ex artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening te volgen. Reden hiervoor is de urgentie en noodzaak van de uitbreiding voor een van de voor de stad Utrecht belangrijkste werkgevers en het behoud van werkgelegenheid.

De Rabobankplannen maken geen onderdeel uit van het in mei volgend jaar te houden referendum voor het naastgelegen Stationsgebied. De gemeente ziet erop toe dat de samenhang tussen de uitwerking van de plannen voor de Rabobank en de plantontwikkeling van het Stationsgebied is gewaarborgd.

Utrecht, 9 oktober 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...