Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persgesprek B&W gemeente Utrecht

Datum nieuwsfeit: 09-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

PERSGESPREK COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Dinsdag 9 oktober, 16.00 uur

Perskamer 1.03, Stadhuis

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2001.


1. Milieuvergunning voor tankdepot op Westraven
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten Van der Sluijs Tankopslag BV aan de Gelderlantlaan in Westraven een milieuvegunning te verlenen. Sinds in 1997 het besluit is genomen dat het bedrijf op de huidige lokatie zal blijven, heeft het bedrijf veel modernisering doorgevoerd. Zodra de vergunning is verleend, zal Van der Sluijs ook de losplaats aan het Amsterdam Rijnkanaal vernieuwen.

Voor de vergunningaanvraag is een risico-analyse uitgevoerd waarin risicocontouren en zogenoemde groepsrisico's zijn berekend. De situatie voldoet aan de landelijke risico-normen. In de milieuvergunning zijn technische eisen opgenomen waaraan de installatie moet voldoen. Op grond van het Besluit risico´s zware ongevallen (Brzo 1999) gelden vooral (strenge) organisatorische eisen, zoals het regelmatig oefenen van het rampenplan.

Het college beschouwt de aanwezigheid van het tankdepot op Westraven als een gegeven.

Dit betekent dat bij de ontwikkeling van het gebied rekening moet worden gehouden met de milieuvergunning van Van der Sluijs en de berekende risicocontouren. Ontwikkelingen in het gebied zijn daardoor beperkt.


2. Noordelijke stadsas
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het voorlopig ontwerp van de Noordelijke stadsas in Leidsche Rijn goed te keuren en vrij te geven voor inspraak.

In het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn worden vijf grote wegen aangelegd ten behoeve van de ontsluiting van het verkeer naar de rijkswegen en de bestaande stad. Een van deze wegen is de noordelijkse stadsas die vanaf de Europaweg grotendeels parallel aan het spoor over de A2 naar de bestaande stad zal gaan. Voor het tracedeel vanaf de toekomstige stroomweg de Tol tot aan het momument den Hoet is nu het voorlopige ontwerp gereed op basis waarvan de inspraak en de planologische procedure doorlopen gaat worden. Vanwege de te verwachten verkeersdrukte zullen grote delen van de weg bestaan uit vier rijstroken. Op plaatsen waar minder verkeer komt krijgt de weg twee rijstroken. De aanleg van de weg wordt gefinancierd uit de opbrengsten van huizen en kantoren in Leidsche Rijn. De weg wordt, waarschijnlijk in meerdere fasen, aangelegd in de periode 2003-2005


3. Verplaatsingen sportverenigingen Leidsche Rijn
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met denkrichtingen over het verplaatsen van sportverenigingen naar het Rijnsche Park. De verplaatsingen zijn nodig in verband met de bouw van Leidsche Rijn.

De meeste sportverenigingen verhuizen naar het noordelijke en de twee zuidelijke Sportbosaccommodaties in het Rijnsche Park.

Fletiomare Oost, inclusief de huidige zwembadlocatie en de particuliere tennishal, zal pas na 2005 als één stedenbouwkundige locatie ontwikkeld worden. Het plan is om het zwembad mettertijd uit te breiden en te moderniseren, danwel een nieuwe zwemvoorziening te bouwen.

Voor elke sportvereniging is aangegeven waar ze op termijn terecht zullen kunnen komen:


* de Hockeyvereniging wil naar Vleuterweide bij het De Bruynelyceum

* de Handbalvereniging de Eendracht naar het zuidelijk sportbos ten oosten van VV De Meern in het Rijnsche Park


* Korfbalvereniging Fiducia eveneens in de omgeving VV de Meern

* de Tennisvereniging LTC Vleuten De Meern eventueel in de omgeving VV De Meern in het zuidelijk sportbos of op een plek in het noordelijk sportbos,


* Desto naar een plek in het noordelijk sportbos

* de Voornruiters naar een plek in het gebied Joostenlaan. .

* voor PVCV wordt momenteel nog onderzocht of een nieuwe locatie aan de westrand van

Vleuten (Joostenlaan/Dorpeldijk) tot de mogelijkheden behoort.

De verenigingen UVV en VV De Meern dienen eerder verplaatst te worden. UVV in verband met werkzaamheden voor de spoorverdubbeling. VV De Meern in verband met de bouw van Vleuterweide. Alle inspanningen zijn erop gericht om deze verenigingen vanaf augustus 2003 te laten sporten op een nieuwe locatie in het zuidelijk sportbos in het Rijnsche Park; nader onderzoek moet uitwijzen of deze planning haalbaar is.

Financiële aspecten

De onderhandelingen met de sportverenigingen over vergoeding voor hun verplaatsing zijn nog gaande. Onlangs heeft het college ingestemd met ondertekening van een protocol met de Vereniging Sportbelang Utrecht (VSU). In dat protocol is bepaald dat de sportclubs zullen meewerken aan de systematiek op basis van de onteigeningswet met toeslag. In het protocol staat ook dat de gemeente en de sportclubs beide een onafhankelijk taxatierapport laten opstellen van de vermogenswaarde van de huidige opstallen én van de herbouwwaarde van hun nieuwe complex. De uitkomst van deze onafhankelijke taxaties vormen de basis voor verdere onderhandeling over de hoogte van de vergoeding.

De commissie Stationsgebied, Leidsche Rijn, Verkeer en Vervoer en de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid zullen over de denkrichtingen worden geïnformeerd.


4. Krediet voor vernieuwing van het openbaar groen in 2001
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van NLG 2,05 mln. (EUR 931.818) voor vernieuwing van het openbaar groen.Dit bedrag zal grotendeels worden besteed in park Transwijk, het Groenplan Overvecht en het Julianapark.

Jaarlijks besteedt de gemeente een bedrag van NLG 2 mln. (EUR 931.000), om achterstand aan het in 1995 geconstateerde groenonderhoud in te lopen. In 2000 werd de stand van zaken gemeld bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet voor dat jaar. Daaruit bleek dat ongeveer 95% van de heesters op adequaat onderhoudsniveau was gebracht en dat reeds 35% van de onderhoudsachterstand in het bosplantsoen was ingelopen. Het merendeel van deze achterstand zat hem in de stadsrand, onder meer in de omgeving van sportvelden.

In 2001 zijn de percentages hersteld groen nog hoger, omdat de werkzaamheden voor het in 2000 verleende krediet inmiddels al zijn uitgevoerd.

Bij de uitvoering van de hersteloperatie werd in 1996 en later, aan de wensen van bewoners voorrang gegeven. Het groen in de directe woonomgeving is dan ook als eerste aangepakt. Het resultaat hiervan is, dat de bewoners het groen goed waarderen, zoals blijkt uit de Utrecht Monitor. Zozeer zelfs dat de doelstellingen van het Grotestedenbeleid voor het groen in Utrecht zijn behaald.

In 2000 is gemeld dat er nog ongeveer NLG 10 mln (EUR 4.5 mln) nodig was, om de hersteloperatie van het groen geheel af te ronden. In 2000 heeft de gemeente hiervoor de NLG 2 mln (EUR 931.000) van de investeringsband Openbaar Groen besteed, zodat nu nog NLG 8 mln (EUR 3,8 mln) resteert. Hiervan wordt NLG 3,8 mln (EUR 1,5 mln) voor het herstel van groen in het kader het Groenplan Overvecht opgepakt. Voor het oplossen van het achterstallig onderhoud in de overige wijken is nog NLG 4,2 mln (EUR 1,9) nodig. Gelet op het belang dat in het collegeprogramma aan de parken wordt gegeven, wordt het achterstallig onderhoud getemporiseerd weggewerkt, in lijn met de nota uit 1995.

In 2001 wordt het bedrag aangewend, om het achterstallig onderhoud weg te werken in park Transwijk, een deel van het groen in Overvecht. Verder wordt een aanvang gemaakt in het Julianapark, door het verbeteren van de grasmat en het baggeren van de vijver. Een uitgebreide aanpak voor het Julianapark is voorzien in 2002 en later.

Het krediet voor vernieuwing van het openbaar groen in 2001 komt aan de orde in de raadscommissie AZVWWF.


5. Gemeente sluit intentie-overeenkomst met Rabobank Nederland
De gemeente Utrecht en de Rabobank Nederland hebben een intentie-overeenkomst gesloten met als inzet de uitbreiding en renovatie van het kantoor van de Rabobank Nederland aan de Croeselaan. Doel is het kantoor uit te breiden met 40.000 m2 bruto vloeroppervlakte, zodat het plaats kan gaan bieden aan in totaal circa 4.500 medewerkers.

Het kantoor van de Rabobank dat is ontworpen door architect Fichtinger, en in 1983 is opgeleverd, biedt te weinig ruimte om aan alle medewerkers van het kantoor huisvesting te bieden. Bovendien wil de Rabobank met de uitbreiding zijn bestuurlijk centrum in Utrecht versterken door activiteiten te concentreren op één plek, in plaats van die te verspreiden over diverse locaties in de stad, zoals nu het geval is.

Rabobank Nederland is van plan om voor de uitbreiding en renovatie van het kantoor vijf toparchitecten te verzoeken een ontwerp te maken. De Rabobank investeert, in overleg met de gemeente, NLG 20 miljoen (ruim 9 miljoen euro) in de kwaliteit van de omgeving.

Om de renovatie- en uitbreidingsplannen te kunnen realiseren, heeft het college in principe medewerking toegezegd, om een zogenaamde vrijstellingsprocedure ex artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening te volgen. Reden hiervoor is de urgentie en noodzaak van de uitbreiding voor een van de voor de stad Utrecht belangrijkste werkgevers en het behoud van werkgelegenheid.

De Rabobankplannen maken geen onderdeel uit van het in mei volgend jaar te houden referendum voor het naastgelegen Stationsgebied. De gemeente ziet erop toe dat de samenhang tussen de uitwerking van de plannen voor de Rabobank en de plantontwikkeling van het Stationsgebied is gewaarborgd.

Utrecht, 9 oktober 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie