Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering gemeenteraad Lopik

Datum nieuwsfeit: 10-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lopik
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lopik


Gemeenteraad

De gemeenteraad kwam bijeen op dinsdag 2 oktober 2001.
Voorzitter: drs. M.A.A. Schakel.

AGENDA raadsvergadering 2 oktober 2001.


1. Opening.2. Vaststelling verslag raadsvergadering d.d. 11 september 2001.


3. Ingekomen stukken en mededelingen.


4. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende overeenkomst renteloze geldlening buitenschoolse opvang TOVER.


5.Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende bestuursopdracht dorpshuis Benschop. (onder voorbehoud; wordt nagezonden)


6*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende onderwijs allochtone levende talen 2001-2002.


7* Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende nederlandse taalles voor allochtone mannen in Lopik.


8. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende het bezwaarschrift van J.de Keijzer tegen weigering tot het nemen van een voorbereidingsbesluit.


9. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende wijzigingen van de begroting 2001.


10. Sluiting.

NB.: Indien u de in de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda
vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.


---

Raadscommissie Samenleving.

De raadscommissie Samenleving komt bijeen op 16 oktober 2001 Voorzitter: wethouder B.H. Scheffer-Versluis.

AGENDA:

WELZIJN


1. Opening.


2. Mededelingen en ingekomen stukken, taakveld Welzijn

3. Vaststelling advies-en actiepuntenlijst van de vergadering gehouden op 18 september 2001, taakveld Welzijn.


4. Vaststelling advies-en actiepuntenlijst van de vergadering gehouden op 18 september , taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg.


5. Gemeenschappelijke regelingen, taakveld Welzijn ( geen stukken).

6. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Cursus Sociale Vaardigheden voor leerlingen van de basisscholen.

7. Gevraagd advies met betrekking tot de notitie toekomst peuterspeelzaalwerk.


8. Gevraagd advies met betrekking tot de subsidiëring Breed Platform Ouderenbeleid.


9. Rondvraag .


10. Sluiting.

NB.: Indien u de in de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda
vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

Terug naar het begin van deze pagina.

---

Raadscommissie Grondgebied.

De raadscommissie Grondgebied komt bijeen op 18 oktober 2001. De vergadering begint om 20:00 uur en zal gehouden worden in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voorzitter: voor de agendapunten 1 t/m 7 wethouder J.W.M. Kooijman en vanaf agendapunt 8 door wethouder Scheffer - Versluis.

A G E N D A :

Commissie GRONDGEBIED d.d. 18 oktober 2001.

Aanvang te 20:00 uur.

Taakvelden Milieu en Volkshuisvesting:


1. Opening.2. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 4 september 2001 .

3. Ingekomen stukken en mededelingen:

* Petitie "Gezond van 't land" inzake het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor gewassen;
* Jaarverslag 2000 en nieuwsbrief van Recreatieschap Stichtse Groenlanden;

* Aansluiting per 1 januari a.s. bij op te richten VVV Groene Hart en opzegging subsidie VVV IJsselstein;

* Prioriteitenlijst restauratieprojecten rijksmonumenten 2002-2007.

4. Gemeenschappelijke regelingen.


- Geen.


5. Behandeling van het Voortgangsbericht recreatie en toerisme.

6. Behandeling van het concept-raadsvoorstel tot vaststelling subsidieverordening gemeentelijke monumenten.


7. Rondvraag

Schorsing

Taakvelden Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer:

Heropening ( te circa 20:45 uur)


8. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 4 september 2001.

9. Ingekomen stukken en mededelingen:

* ROV Utrecht: gemeenteraadsverkiezingen;
* Adviesnota inzake opknappen van Speelplaats Pieter de Hooghplein en Meidoornlaan; f15.200,- te dekken uit begrotingspost reserve speeltoestellen, thans groot f 110.000,=;

* Notitie inzake gemeentelijke inbreng streekplan;
* Veslag van de vergadering van de Klankbordgroep Benschop, gehouden op 18 juni 2001.


10. Gemeenschappelijke regelingen. (geen stukken)

11. Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie met betrekking tot verkeersmaatregelen Dorpsstraat in Lopik.


12. Rondvraag.


13. Sluiting.

NB.: Indien u de in de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda
vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

Terug naar het begin van deze pagina.

---

Raadscommissie ABZ/Middelen.

De raadscommissie ABZ/Middelen kwam bijeen op 2 oktober 2001. De in de raadzaal van het gemeentehuis te houden vergadering vond plaats voorafgaand aan de vergadering van de raad en begon om 19:30 uur.

Voorzitter: burgemeester drs. M.A.A. Schakel.

AGENDA


1. Opening.2. Vaststelling verslag van de vergadering gehouden op 4 september 2001.


3. Ingekomen stukken en mededelingen:

a.Korpskranten nr. 11 van het jaar 2001 van de politie regio Utrecht;

b.Brief van het Ministerie van Binnenlandse zaken inzake "aansluiting bij de Nationale Ombudsman";

c.Dankbrief van Van Dijk Food Products betreffende de inzet van de brandweer bij de brand op 29 juli j.l.;

d.Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake Procedureregels bij burgemeestersbenoemingen;

e.Stukken inzake staatscommissie Elzinga.

N.B. Over de implementatie van de voorstellen van de staatscommissie in Lopik bereikt u t.z.t. een uitgewerkt projectvoorstel ( start voorbereidingen direct na de begrotingsraad).

f.Rapportage Politiemonitor Bevolking van Binnenlandse Zaken.


4. Actualisering ladenplan. ( wordt nagezonden).

5. Rondvraag.


6. Sluiting.

NB.: Indien u de in de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda
vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie