Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EC zet eerste stap op weg naar communautair armoedebeleid

Datum nieuwsfeit: 10-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/1395

Brussel, 10 oktober 2001

Sociale uitsluiting: Commissie zet eerste stap op weg naar een communautair armoedebeleid

De Commissie heeft vandaag een belangrijke stap voorwaarts gezet in de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting met de goedkeuring voor de eerste maal van een verslag waarin het beleid van de regeringen inzake sociale integratie wordt geanalyseerd. Uit het verslag blijkt dat de Commissie zich bij het nastreven van de door de top van Lissabon vastgestelde doelstellingen inzet voor een in sociaal opzicht samenhangend Europa, niet alleen als doel op zich maar ook als een factor voor het economisch concurrentievermogen. Over het verslag moet thans overeenstemming worden bereikt tussen de Commissie en de Raad, waarna het zal worden voorgelegd aan de top van Laken in december van dit jaar. Het beschrijft de huidige situatie en de belangrijkste uitdagingen voor het beleid in de EU inzake armoede en sociale uitsluiting, zulks aan de hand van gemeenschappelijke sociale indicatoren en een groot aantal maatregelen die door de lidstaten worden genomen. Het biedt een springplank voor een versterking van het beleid en de programma's in de EU via samenwerking tussen de lidstaten, met name via de uitwisseling van goede praktijken. Deze samenwerking zal thans worden gestimuleerd door het nieuwe vijfjarenprogramma inzake sociale uitsluiting, waarover op 18 september door de Europese Raad, het Parlement en de Commissie overeenstemming is bereikt en waarvoor 75 miljoen wordt uitgetrokken.

Anna Diamantopoulou, Europees commissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken, zei bij de presentatie van het verslag: "Bij sociale uitsluiting draait het om mensen. Hoe kan het ook anders, als vandaag de dag 60 miljoen mensen in de EU arm zijn of in armoede dreigen af te glijden? Maar het is ook een economisch probleem en een kwestie van governance. Een economisch probleem omdat alleen een samenhangend Europa de rijke bronnen van menselijk kapitaal en vaardigheden kan aanboren die op het ogenblik onderbenut zijn. Een kwestie van 'governance' omdat de EU nog steeds in brede kring gezien wordt als uitsluitend gericht op de belangen van het bedrijfsleven en niet op de man of vrouw in de straat. Dit verslag vormt een belangrijke stap omdat het laat zien dat de EU de collectieve politieke wil heeft om niet alleen op economisch gebied op te treden, maar zich ook in te zetten voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting."

Het verslag is gebaseerd op een analyse van de nationale actieplannen tegen armoede en sociale uitsluiting die dit jaar voor het eerst door alle lidstaten zijn opgesteld en om de twee jaar moeten worden ingediend. Het verslag bevestigt dat de aanpak van armoede en sociale uitsluiting voor de Europese Unie een belangrijke uitdaging blijft. 18%, d.w.z. meer dan 60 miljoen mensen, van de EU-bevolking, dreigt af te glijden in armoede en ongeveer de helft hiervan leeft in langdurige armoede.

Met name kinderen en jongeren, ouderen, werklozen en eenoudergezinnen lopen een grote kans in armoede af te glijden. Het relatieve armoedecijfer zij die onder de grens van 60% van het mediaan nationaal inkomen leven verschilt aanzienlijk per lidstaat en ligt tussen de 8% in Denemarken en de 23% in Portugal.

Risicofactoren

Het rapport stelt een reeks ernstige risicofactoren vast die het risico van armoede vergroten. Dat zijn: langdurige werkloosheid; langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen; lage kwaliteit werkgelegenheid; laag opleidingsniveau en voortijdige schoolverlating; opgroeien in een kwetsbaar gezin; handicap; slechte gezondheid; druggebruik en alcoholisme; leven in een omgeving met een meervoudige achterstand; precaire huisvestingsomstandigheden en thuisloosheid; immigratie, etniciteit en rassendiscriminatie.

Nieuwe risico's

Het verslag waarschuwt dat sommige van de belangrijkste structurele veranderingen die in de samenleving plaatsvinden, voor de meeste mensen weliswaar positief zijn, maar voor bijzonder kwetsbare groepen tot nieuwe risico's van armoede en sociale uitsluiting kunnen leiden tenzij adequate beleidsmaatregelen worden getroffen. Tot deze veranderingen behoren veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van de globalisering en de zeer snelle groei van de kennismaatschappij en de informatie- en communicatietechnologieën, demografische veranderingen met mensen die steeds ouder worden, en dalende geboortecijfers, een groeiende tendens naar etnische, culturele en religieuze verscheidenheid als gevolg van de toegenomen internationale migratie en mobiliteit binnen de Unie, veranderingen in de samenstelling van huishoudens met steeds meer uit elkaar vallende gezinnen en de tendens het gezin niet langer als instituut te beschouwen, en de veranderende rol van mannen en vrouwen.

Acht belangrijke uitdagingen

Het verslag stelt acht belangrijke uitdagingen vast die in wisselende mate door de meeste lidstaten worden aangepakt. Dat zijn:
* ontwikkeling van een solidaire arbeidsmarkt en bevordering van werkgelegenheid als een recht en mogelijkheid voor iedereen;
* een toereikend inkomen en middelen garanderen voor een menswaardig bestaan;

* de onderwijsachterstand aanpakken;

* behoud van de solidariteit van het gezin en bescherming van de rechten van kinderen;

* waarborgen van goede huisvesting voor iedereen;
* het garanderen van gelijke toegang tot en investeren in hoogwaardige diensten (gezondheid, vervoer, sociale voorzieningen, zorg, cultuur, recreatie, juridische dienstverlening);
* verbetering van de dienstverlening;

* herstel van gebieden met een meervoudige achterstand.
Het verslag vermeldt dat alle lidstaten de hoofdpunten van hun beleid hebben gepresenteerd overeenkomstig de vier gemeenschappelijke doelstellingen die door de Europese Raad van Nice zijn overeengekomen: het vergemakkelijken van de toegang van eenieder tot alle middelen, rechten, goederen en diensten; het voorkomen van het risico van uitsluiting; het verlenen van hulp aan de meest kwetsbaren; het mobiliseren van alle ter zake doende instanties. De inspanning om een strategische en geïntegreerde aanpak voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting te ontwikkelen, waaronder de vaststelling van doelstellingen op middellange en lange termijn, verschilt echter sterk van de ene tot de andere lidstaat. Het door de Commissie goedgekeurde verslag licht de nationale actieplannen van Nederland, Denemarken en Frankrijk eruit als goede voorbeelden van een strategische aanpak.

Indicatoren

De Europese Raad van Nice heeft adequate doelstellingen vastgesteld voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, en de lidstaten en de Commissie verzocht gemeenschappelijke indicatoren te ontwikkelen. De werkzaamheden zijn ras voortgeschreden en een eerste reeks in gemeenschappelijk overleg vastgestelde indicatoren inzake sociale integratie wordt voor het eind van het jaar verwacht, nog op tijd voor de top van Laken.

Een gemeenschappelijke basis van sociale indicatoren is belangrijk om vorderingen op dit complexe terrein te kunnen meten. Voor de werkzaamheden, die worden uitgevoerd door de subgroep Indicatoren van het Comité voor sociale bescherming, wordt uitgegaan van de sociale indicatoren die zijn gebruikt in het verslag van de Commissie aan de Raad van Stockholm, en spitsen zich vooral toe op:
* de uitwerking van het concept relatieve inkomensarmoede, teneinde een reeks gemeenschappelijke indicatoren op te stellen met betrekking tot de belangrijkste aspecten van monetaire armoede, zoals niveau, persistentie, diepte, veranderingen in de tijd, alsmede de belangrijkste onderverdelingen naar geslacht, leeftijd, type huishouden en beroep.

* het meerdimensionale aspect van armoede, teneinde de op het inkomen gebaseerde meting aan te vullen met belangrijke indicatoren op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting, gezondheid en onderwijs gebieden waaraan de lidstaten in hun nationale actieplannen tegen armoede en sociale uitsluiting bijzondere aandacht hebben besteed.

Gezien het complexe karakter van de problemen en de uiteenlopende praktijken en analytische benaderingen in de lidstaten, kan worden gesteld dat de werkzaamheden naar tevredenheid zijn gevorderd. Er is al een consensus bereikt over 14 indicatoren voor relatieve monetaire armoede, gezondheid en werkgelegenheid, en er zijn prioriteiten vastgesteld voor de verdere werkzaamheden. De Commissie heeft de werkzaamheden van de subgroep Indicatoren actief gesteund en heeft in haar ontwerp-verslag over sociale integratie gebruikt gemaakt van de indicatoren waarover men het al eens is.

Het voortgangsrapport dat op 8 oktober aan de Raad werd voorgelegd, vermeldt de hoofdpunten waarover al een consensus is gevonden. Het eindverslag van de subgroep Indicatoren zal op 18 oktober 2001 aan het Comité voor sociale bescherming worden voorgelegd. Dit bevat een samenvatting en een lijst van gemeenschappelijk overeengekomen indicatoren op het gebied van armoede en sociale uitsluiting, die door de Raad in december nog voor de top van Laken moet worden goedgekeurd.

Het is de bedoeling andere belangrijke partijen bij de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting te betrekken (sociale partners, vertegenwoordigers van de civiele samenleving) om over de indicatoren inzake sociale integratie te discussiëren.

De 'digitale kloof'

De informatietechnologieën en on-linediensten bieden ongekende mogelijkheden voor het uit de weg ruimen van de traditionele belemmeringen die de meest benadeelden in onze samenleving uitsluiten. Nieuwe technologieën kunnen helpen de kennis op een creatievere en billijkere manier te verdelen. Zij maken een snellere en gemakkelijkere toegang tot openbare diensten mogelijk. Computeralfabetisme is een eerste vereiste om gebruik te kunnen maken van de arbeidsmogelijkheden die de kennismaatschappij biedt.

Een recent verslag van de diensten van de Commissie en een werkgroep op hoog niveau vestigt de aandacht op een hele reeks goede praktijken om deze mogelijkheden aan te boren. Maar uit in dit verslag gepresenteerde Eurobarometer-gegevens blijkt ook dat er nog steeds een enorme kloof bestaat in de toegang tot ICT en alfabetisme, en dat digitale uitsluiting meer en meer als een echte barrière voor de mensen wordt ervaren.

Commissaris Diamantopoulou zei: "Wij staan voor een tweeledige uitdaging. We moeten ten volle gebruik maken van de nieuwe technologieën om sociale uitsluiting te bestrijden en te voorkomen. En we moeten ervoor zorgen dat alle Europeanen ten volle kunnen profiteren van de economische en sociale voordelen die de kennismaatschappij biedt. Daarom staan het werkgelegenheids- en sociaal beleid centraal in de inspanningen van de Europese Unie om de kenniseconomie verder te realiseren."

Achtergrond

De artikelen 136 en 137 van het Verdrag van Amsterdam, dat in 1999 in werking is getreden, bepalen dat de bestrijding van sociale uitsluiting een van de doelstellingen van het sociaal beleid van de EU moet zijn. De Europese Raad van Lissabon in 2000 kwam overeen dat de armoede voor 2010 uitgeroeid moet zijn. Hij was het er ook over eens dat samenwerking op dit gebied gebaseerd moet zijn op de 'open coördinatiemethode' (gemeenschappelijke doelstellingen, nationale actieplannen, een gezamenlijk verslag van Commissie en Raad). De top van Göteborg dit jaar heeft ook de kandidaat-lidstaten aangemoedigd gebruik te maken van de ervaringen van de lidstaten zoals die in dit gezamenlijk verslag worden beschreven.

Verslag Sociale integratie:

europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en .htm

Verslag E-integratie:

europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/info_soc/esdis/do cuments.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie