Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EC zet eerste stap op weg naar communautair armoedebeleid

Datum nieuwsfeit: 10-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/1395

Brussel, 10 oktober 2001

Sociale uitsluiting: Commissie zet eerste stap op weg naar een communautair armoedebeleid

De Commissie heeft vandaag een belangrijke stap voorwaarts gezet in de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting met de goedkeuring voor de eerste maal van een verslag waarin het beleid van de regeringen inzake sociale integratie wordt geanalyseerd. Uit het verslag blijkt dat de Commissie zich bij het nastreven van de door de top van Lissabon vastgestelde doelstellingen inzet voor een in sociaal opzicht samenhangend Europa, niet alleen als doel op zich maar ook als een factor voor het economisch concurrentievermogen. Over het verslag moet thans overeenstemming worden bereikt tussen de Commissie en de Raad, waarna het zal worden voorgelegd aan de top van Laken in december van dit jaar. Het beschrijft de huidige situatie en de belangrijkste uitdagingen voor het beleid in de EU inzake armoede en sociale uitsluiting, zulks aan de hand van gemeenschappelijke sociale indicatoren en een groot aantal maatregelen die door de lidstaten worden genomen. Het biedt een springplank voor een versterking van het beleid en de programma's in de EU via samenwerking tussen de lidstaten, met name via de uitwisseling van goede praktijken. Deze samenwerking zal thans worden gestimuleerd door het nieuwe vijfjarenprogramma inzake sociale uitsluiting, waarover op 18 september door de Europese Raad, het Parlement en de Commissie overeenstemming is bereikt en waarvoor 75 miljoen wordt uitgetrokken.

Anna Diamantopoulou, Europees commissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken, zei bij de presentatie van het verslag: "Bij sociale uitsluiting draait het om mensen. Hoe kan het ook anders, als vandaag de dag 60 miljoen mensen in de EU arm zijn of in armoede dreigen af te glijden? Maar het is ook een economisch probleem en een kwestie van governance. Een economisch probleem omdat alleen een samenhangend Europa de rijke bronnen van menselijk kapitaal en vaardigheden kan aanboren die op het ogenblik onderbenut zijn. Een kwestie van 'governance' omdat de EU nog steeds in brede kring gezien wordt als uitsluitend gericht op de belangen van het bedrijfsleven en niet op de man of vrouw in de straat. Dit verslag vormt een belangrijke stap omdat het laat zien dat de EU de collectieve politieke wil heeft om niet alleen op economisch gebied op te treden, maar zich ook in te zetten voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting."

Het verslag is gebaseerd op een analyse van de nationale actieplannen tegen armoede en sociale uitsluiting die dit jaar voor het eerst door alle lidstaten zijn opgesteld en om de twee jaar moeten worden ingediend. Het verslag bevestigt dat de aanpak van armoede en sociale uitsluiting voor de Europese Unie een belangrijke uitdaging blijft. 18%, d.w.z. meer dan 60 miljoen mensen, van de EU-bevolking, dreigt af te glijden in armoede en ongeveer de helft hiervan leeft in langdurige armoede.

Met name kinderen en jongeren, ouderen, werklozen en eenoudergezinnen lopen een grote kans in armoede af te glijden. Het relatieve armoedecijfer zij die onder de grens van 60% van het mediaan nationaal inkomen leven verschilt aanzienlijk per lidstaat en ligt tussen de 8% in Denemarken en de 23% in Portugal.

Risicofactoren

Het rapport stelt een reeks ernstige risicofactoren vast die het risico van armoede vergroten. Dat zijn: langdurige werkloosheid; langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen; lage kwaliteit werkgelegenheid; laag opleidingsniveau en voortijdige schoolverlating; opgroeien in een kwetsbaar gezin; handicap; slechte gezondheid; druggebruik en alcoholisme; leven in een omgeving met een meervoudige achterstand; precaire huisvestingsomstandigheden en thuisloosheid; immigratie, etniciteit en rassendiscriminatie.

Nieuwe risico's

Het verslag waarschuwt dat sommige van de belangrijkste structurele veranderingen die in de samenleving plaatsvinden, voor de meeste mensen weliswaar positief zijn, maar voor bijzonder kwetsbare groepen tot nieuwe risico's van armoede en sociale uitsluiting kunnen leiden tenzij adequate beleidsmaatregelen worden getroffen. Tot deze veranderingen behoren veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van de globalisering en de zeer snelle groei van de kennismaatschappij en de informatie- en communicatietechnologieën, demografische veranderingen met mensen die steeds ouder worden, en dalende geboortecijfers, een groeiende tendens naar etnische, culturele en religieuze verscheidenheid als gevolg van de toegenomen internationale migratie en mobiliteit binnen de Unie, veranderingen in de samenstelling van huishoudens met steeds meer uit elkaar vallende gezinnen en de tendens het gezin niet langer als instituut te beschouwen, en de veranderende rol van mannen en vrouwen.

Acht belangrijke uitdagingen

Het verslag stelt acht belangrijke uitdagingen vast die in wisselende mate door de meeste lidstaten worden aangepakt. Dat zijn:
* ontwikkeling van een solidaire arbeidsmarkt en bevordering van werkgelegenheid als een recht en mogelijkheid voor iedereen;
* een toereikend inkomen en middelen garanderen voor een menswaardig bestaan;

* de onderwijsachterstand aanpakken;

* behoud van de solidariteit van het gezin en bescherming van de rechten van kinderen;

* waarborgen van goede huisvesting voor iedereen;
* het garanderen van gelijke toegang tot en investeren in hoogwaardige diensten (gezondheid, vervoer, sociale voorzieningen, zorg, cultuur, recreatie, juridische dienstverlening);
* verbetering van de dienstverlening;

* herstel van gebieden met een meervoudige achterstand.
Het verslag vermeldt dat alle lidstaten de hoofdpunten van hun beleid hebben gepresenteerd overeenkomstig de vier gemeenschappelijke doelstellingen die door de Europese Raad van Nice zijn overeengekomen: het vergemakkelijken van de toegang van eenieder tot alle middelen, rechten, goederen en diensten; het voorkomen van het risico van uitsluiting; het verlenen van hulp aan de meest kwetsbaren; het mobiliseren van alle ter zake doende instanties. De inspanning om een strategische en geïntegreerde aanpak voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting te ontwikkelen, waaronder de vaststelling van doelstellingen op middellange en lange termijn, verschilt echter sterk van de ene tot de andere lidstaat. Het door de Commissie goedgekeurde verslag licht de nationale actieplannen van Nederland, Denemarken en Frankrijk eruit als goede voorbeelden van een strategische aanpak.

Indicatoren

De Europese Raad van Nice heeft adequate doelstellingen vastgesteld voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, en de lidstaten en de Commissie verzocht gemeenschappelijke indicatoren te ontwikkelen. De werkzaamheden zijn ras voortgeschreden en een eerste reeks in gemeenschappelijk overleg vastgestelde indicatoren inzake sociale integratie wordt voor het eind van het jaar verwacht, nog op tijd voor de top van Laken.

Een gemeenschappelijke basis van sociale indicatoren is belangrijk om vorderingen op dit complexe terrein te kunnen meten. Voor de werkzaamheden, die worden uitgevoerd door de subgroep Indicatoren van het Comité voor sociale bescherming, wordt uitgegaan van de sociale indicatoren die zijn gebruikt in het verslag van de Commissie aan de Raad van Stockholm, en spitsen zich vooral toe op:
* de uitwerking van het concept relatieve inkomensarmoede, teneinde een reeks gemeenschappelijke indicatoren op te stellen met betrekking tot de belangrijkste aspecten van monetaire armoede, zoals niveau, persistentie, diepte, veranderingen in de tijd, alsmede de belangrijkste onderverdelingen naar geslacht, leeftijd, type huishouden en beroep.

* het meerdimensionale aspect van armoede, teneinde de op het inkomen gebaseerde meting aan te vullen met belangrijke indicatoren op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting, gezondheid en onderwijs gebieden waaraan de lidstaten in hun nationale actieplannen tegen armoede en sociale uitsluiting bijzondere aandacht hebben besteed.

Gezien het complexe karakter van de problemen en de uiteenlopende praktijken en analytische benaderingen in de lidstaten, kan worden gesteld dat de werkzaamheden naar tevredenheid zijn gevorderd. Er is al een consensus bereikt over 14 indicatoren voor relatieve monetaire armoede, gezondheid en werkgelegenheid, en er zijn prioriteiten vastgesteld voor de verdere werkzaamheden. De Commissie heeft de werkzaamheden van de subgroep Indicatoren actief gesteund en heeft in haar ontwerp-verslag over sociale integratie gebruikt gemaakt van de indicatoren waarover men het al eens is.

Het voortgangsrapport dat op 8 oktober aan de Raad werd voorgelegd, vermeldt de hoofdpunten waarover al een consensus is gevonden. Het eindverslag van de subgroep Indicatoren zal op 18 oktober 2001 aan het Comité voor sociale bescherming worden voorgelegd. Dit bevat een samenvatting en een lijst van gemeenschappelijk overeengekomen indicatoren op het gebied van armoede en sociale uitsluiting, die door de Raad in december nog voor de top van Laken moet worden goedgekeurd.

Het is de bedoeling andere belangrijke partijen bij de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting te betrekken (sociale partners, vertegenwoordigers van de civiele samenleving) om over de indicatoren inzake sociale integratie te discussiëren.

De 'digitale kloof'

De informatietechnologieën en on-linediensten bieden ongekende mogelijkheden voor het uit de weg ruimen van de traditionele belemmeringen die de meest benadeelden in onze samenleving uitsluiten. Nieuwe technologieën kunnen helpen de kennis op een creatievere en billijkere manier te verdelen. Zij maken een snellere en gemakkelijkere toegang tot openbare diensten mogelijk. Computeralfabetisme is een eerste vereiste om gebruik te kunnen maken van de arbeidsmogelijkheden die de kennismaatschappij biedt.

Een recent verslag van de diensten van de Commissie en een werkgroep op hoog niveau vestigt de aandacht op een hele reeks goede praktijken om deze mogelijkheden aan te boren. Maar uit in dit verslag gepresenteerde Eurobarometer-gegevens blijkt ook dat er nog steeds een enorme kloof bestaat in de toegang tot ICT en alfabetisme, en dat digitale uitsluiting meer en meer als een echte barrière voor de mensen wordt ervaren.

Commissaris Diamantopoulou zei: "Wij staan voor een tweeledige uitdaging. We moeten ten volle gebruik maken van de nieuwe technologieën om sociale uitsluiting te bestrijden en te voorkomen. En we moeten ervoor zorgen dat alle Europeanen ten volle kunnen profiteren van de economische en sociale voordelen die de kennismaatschappij biedt. Daarom staan het werkgelegenheids- en sociaal beleid centraal in de inspanningen van de Europese Unie om de kenniseconomie verder te realiseren."

Achtergrond

De artikelen 136 en 137 van het Verdrag van Amsterdam, dat in 1999 in werking is getreden, bepalen dat de bestrijding van sociale uitsluiting een van de doelstellingen van het sociaal beleid van de EU moet zijn. De Europese Raad van Lissabon in 2000 kwam overeen dat de armoede voor 2010 uitgeroeid moet zijn. Hij was het er ook over eens dat samenwerking op dit gebied gebaseerd moet zijn op de 'open coördinatiemethode' (gemeenschappelijke doelstellingen, nationale actieplannen, een gezamenlijk verslag van Commissie en Raad). De top van Göteborg dit jaar heeft ook de kandidaat-lidstaten aangemoedigd gebruik te maken van de ervaringen van de lidstaten zoals die in dit gezamenlijk verslag worden beschreven.

Verslag Sociale integratie:

europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en .htm

Verslag E-integratie:

europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/info_soc/esdis/do cuments.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...