Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemmingsplannen gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 10-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan
Voor inspraak ligt met ingang van 15 oktober 2001 gedurende vier weken bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo, voor een ieder ter inzage het voorontwerp-bestemmingsplan "Noord Deurningen 1978, partiële herziening voormalig slipterrein".Dit plan voorziet in de bouw van 5 vrijstaande woningen op het terrein van de voormalige slipbaan in Noord Deurningen.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen zijn opmerkingen schriftelijk aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Desgewenst bestaat de mogelijkheid om mondeling te reageren.

Ontwerp bestemmingsplannen
Ontwerp 40e en 42e partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Weerselo Bij het cluster Ruimte, taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo, liggen met ingang van 15 oktober 2001 gedurende vier weken ter inzage de ontwerpen van de plannen tot gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. De 40e herziening betreft het aanpassen van de plankaart inzake de begrenzing van het agrarisch bouwperceel Beekdorpweg 3 te Weerselo. De 42e herziening betreft het aanpassen van de plankaart inzake de begrenzing de bestemming woondoeleinden op Oude Postweg 1 te Deurningen ten behoeve van de bouw van een garage. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de ontwerp-bestemmingsplannen kenbaar maken bij de gemeenteraad van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA DENEKAMP.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een LVC (Locaal Verdeelcentrum) nabij Rotonde Kloppendijk in Denekamp (238/2001).
Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan 'Buitengebied'. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 34, lid 3 van het bestemmingsplan voor gebouwen t.b.v. nutsvoorzieningen.
Dit verzoek om vrijstelling ligt met ingang van 12 oktober 2001gedurende veertien dagen ter inzage bij het Taakveld bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp bekend maken.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. Artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening belastingadviesbureau Ten Kate & Huizinga voor een periode van ten hoogste 5 jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het in gebruik nemen van de voormalige recreatie-/verblijfsruimte van het verpleegcentrum Twente Oost aan de Wilhelminastraat 12 te Denekamp als kantoor. Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 15 oktober 2001 gedurende vier weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kunnen omtrent dit voornemen bij burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Met ingang van 12 oktober 2001 ligt gedurende vier weken voor een ieder ter inzage het voornemen van burgemeester en wethouders om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor:


* de gedeeltelijke verbouw van een woonboerderij aan de Vospeldijk 3 te Rossum.

De vrijstelling kan alleen verleend worden indien de provincie een zogenaamde verklaring van geen bezwaar afgeeft. Voordat die verklaring wordt gevraagd, kan een ieder tijdens de periode van vier weken schriftelijk zienswijzen tegen ons voornemen inbrengen. Deze zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Denekamp, postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Tevens maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp bekend dat met ingang van
12 oktober 2001 gedurende een periode van 4 weken in het kader van de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt het voornemen om met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan het herbouwen van een woning op het perceel:


* Prins Hendrikstraat 17 te Denekamp. Het plan ligt ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening op de locatie Weerselo (voormalige gemeentehuis), Burg. Scholtensplein 1.

Tot en met 9 november 2001 kan een ieder zijn zienswijze omtrent dit voornemen schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Vrijstelling van bestemmingsplan "Buitengebied"
Bij het cluster Ruimte, taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo, ligt vanaf 12 oktober 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage de aanvraag tot verlenen van een vrijstelling, ingevolge artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan "Buitengebied", voor de bouw van een garage aan de Hupoolweg 5 te Saasveld. Gedurende de terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie