Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Wieringen

Datum nieuwsfeit: 11-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wieringen


- Meer ruimte voor wie het echt krap heeft (12 oktober 2001)
- Sociale Vernieuwing (12 oktober 2001)

- Algemene wet bestuursrecht (Awb)

- Wet Milieubeheer, ter inzage legging (12 oktober 2001)
- Raadsvergadering (12 oktober 2001)

Meer ruimte voor wie het echt krap heeft (12 oktober 2001)

De gemeente Wieringen kent sinds een aantal jaren de "Regeling Minimabeleid". Iedere inwoner op Wieringen die een inkomen op minimumniveau heeft en aan de voorwaarden voldoet, kan in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage.
Als u nog geen gebruik maakt van deze regeling maar wel denkt in aanmerking te komen, ga dan even langs bij de afdeling welzijn in het gemeentehuis.
Aan de balie is de folder "Regeling Minimabeleid 2001" voor u beschikbaar waarin wordt uitgelegd hoe u moet handelen voor het verkrijgen van een bijdrage. Uiteraard kunt u daar ook terecht met vragen. Informatie: mevrouw E. Wouda, 0227-594345.

Hippolytushoef, 12 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Sociale vernieuwing . (12 oktober 200)

Bedenk iets waar we allemaal wat aan hebben, dan proberen wij het samen met u te realiseren.

Sinds een aantal jaren is bij de gemeente Wieringen jaarlijks geld beschikbaar voor kleinschalige projecten in het kader van Sociale Vernieuwing.
Het gaat hier om voorzieningen ter verbetering van de leefomgeving van de burger, waarbij de gemeente maximaal 5.000,-- (e 2.268,90) aan eenmalige bijdragen uit de post sociale vernieuwing beschikbaar kan stellen.
Voorwaarde is wel dat er sprake is van zelfwerkzaamheid en zo mogelijk aanvullende subsidiegevers.
Dit jaar is voor dit doel nog ruim 19.000,-- (e 8.621,82) beschikbaar!!!

Heeft u een idee voor een voorzieningen waarmee u mensen in uw buurt, verenigingen of instellingen een plezier doet , schrijf het op en stuur het vóór 15 november a.s. naar de gemeente. De commissie Welzijn zal uw idee uiteindelijk beoordelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Berkum: 0227-594346.

Hippolytushoef, 12 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (12 oktober 2001)

De burgemeester heeft op 9 oktober 2001 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

Verleende vergunning aan H. Smits (Hotel Den Oever bv) voor 1 speelautomaat in perceel Oeverdijk 4.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 12 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Wet milieubeheer (12 oktober 2001)

Ter inzage legging ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer is ontvangen van:
- Agrarisch loonbedrijf Heijblok. De vergunning wordt aangevraagd in verband met het oprichten in werking hebben van een agrarisch loonbedrijf. De inrichting is gelegen op het perceel Nieuwlanderweg 1 te Den Oever en is kadastraal bekend als gemeente Wieringen, sectie H nr. 33.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijlagen liggen gedurende vier weken op de secretarie van de gemeente ter inzage met ingang van 15 oktober 2001 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken op de secretarie tijdens bovengenoemde periode op de maandagen van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage. Om de stukken op maandagavond in te zien dient u een afspraak te maken.

De gevraagde vergunning zal worden verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu.
Gemotiveerde bedenkingen tegen deze ontwerpbeschikking kunnen door een ieder binnen vier weken na de dag van ter inzage legging schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders. De ingekomen bedenkingen worden mede ter inzage gelegd.
Indien men dat wenst, worden persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen heeft ingebracht niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Gedurende de genoemde termijn bestaat desgevraagd voor een ieder de gelegenheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. U dient hiertoe een afspraak te maken.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bedenkingen heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te dienen. Het staat ook open voor degenen die geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp, maar wel nadien bedenkingen hebben tegen een van het ontwerp afwijkende (definitieve) beschikking.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, dhr. A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 12 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Raadsvergadering (12 oktober 2001)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergadering van de raad der gemeente Wieringen zal worden gehouden op 18 oktober 2001 a.s. om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef.

Agenda :

1. Opening;

2. Verslag van de vergadering van 6 september 2001;
3. Lijst van ingekomen stukken en mededelingen;
4. Voorstel in te stemmen en uit te voeren projectovereenkomst met Projectontwikkelingsmaatschappij De Peyler;

5. Voorstel vaststellen "Milieuprogramma Gemeente Wieringen 2001-2002";

6. Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. realisering van het Integraal Huisvestingsplan;

7. Voorstel tot het verlenen van subsidie t.b.v. aanpassing speelvoorzieningen;

8. Comptabiliteitsbesluiten;

9. Rondvraag;

10. Sluiting.

Na de raadsvergadering van 18 oktober a.s. zal er een openbare discussie plaatsvinden inzake "dualisme".

Hippolytushoef, 12 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie