Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Barendrecht Infopagina 11 oktober 2001

Datum nieuwsfeit: 11-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht


Raadscommissies vergaderen

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting c.a.

Vanavond komt de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

De agenda is als volgt:


-advisering m.b.t. overleg- en inspraakreacties bestemmingsplan Molenvliet-Nieuweland;


-advisering m.b.t. overleg- en inspraakreacties bestemmingsplan Riederhoek;


-advisering m.b.t. de notitie `Voordijk-zuid: de dichtheden in de lintzone';


-advisering m.b.t. overleg- en inspraakreacties bestemmingsplan sportpark Smitshoek;


-advisering m.b.t. het in procedure brengen van het voorontwerp-bestemmingsplan `Ter Leede';


-advisering m.b.t. het vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor het plangebied van het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied-oost;


-bespreking notitie Barendrecht 2015;


-bespreking voortgangsnotitie bestemmingsplanactiviteiten;

-advisering m.b.t. ingediende planschadeverzoeken van de bewoners van Boeier 143 en 147;


-advisering m.b.t. architectenselectie Nieuwbouw Reasschool;

-bespreking m.b.t. de begroting 2002 en de meerjarenbegroting 2002-2005;

De secretaris van deze raadscommissie is de directeur van de sector Grondgebied, de heer P. Timmer, tel. 698 320.

Financiën en Welzijn c.a.

De commissie Financiën en Welzijn vergadert op woensdag 17 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

Agendapunten zijn:


-Ondergronds inzamelen van huisvuil bij gestapelde/hoogbouw.
Een voorstel om bij de hoogbouw in Carnisselande, Nieuweland, Bijdorp en Ter Leede ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Deze ondergrondse inzameling wordt gedekt door een verhoging van het reinigingsrecht.


-Projectplan
www.barendrecht.nl.

Dit projectplan heeft tot doel de ontwikkeling van een nieuwe gemeentelijke website waarbij de burger centraal staat.


-Startnotitie Servicecentrum.

De startnotitie schetst de ontwikkeling naar een vraaggericht en geïntegreerd servicecentrum waarbij de burger centraal staat. Eind 2005 zal het servicecentrum zijn definitieve vorm bereiken.


-Woonzorgzone Barendrecht.

De huidige tendens om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen eist goede voorzieningen. Er dient aangepast gebouwd te worden en in de wijk dienen faciliteiten aanwezig te zijn. Verantwoordelijk hiervoor zijn de zorginstellingen zelf, echter het belang voor de burgers is dermate groot dat de gemeente hierbij betrokken wil zijn. Zij speelt echter slechts een stimulerende en faciliterende rol.


-Huisvestingsprogramma en Huisvestingsoverzicht 2002.
In dit overzicht is opgenomen hoe de gemeente omgaat met huisvesting van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit betreft zowel huisvesting als nieuwbouw en noodbouw.

De secretaris van deze raadscommissie is het afdelingshoofd Financiën, de heer J.M. Duine, toestel 698 416.

Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden

Op maandag 15 oktober vergadert de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:


-Behandeling van de nota Lokaal Onderwijsbeleid 2001-2005.

-Behandeling van het jaarverslag Leerplicht 2000/2001.

-Behandeling van het Huisvestingsprogramma onderwijs 2002.

-Behandeling van het projectplan
www.barendrecht.nl.


-Behandeling Meerjarenbegroting 2002-2005.

De secretaris van deze raadscommissie is de directeur van de sector Samenlevingszaken, de heer G.J. Bravenboer, tel. 698 240.

Ter inzage

De stukken voor deze vergaderingen liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304. U kunt een set opvragen bij de secretaris van de commissie.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de secretaris van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Op donderdag 18 oktober vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in de instructieruimte van het gemeentehuis. Aanvang openbaar deel 20.45 uur.

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:


-tegen de afgifte van een bouwvergunning voor het plaatsen van een blokhut op perceel Schouw 20;


-tegen een dwangsom aanschrijving m.b.t. de plaatsing van een tuinhuisje, waarvoor geen positieve reactie op een melding bouwvoornemen is afgegeven;


-tegen verlenen van een vrijstelling voor het bouwrijp maken van het gebied Meerwede-Lintzone.

De secretaris van deze commissie is de heer H.E.C. Neppelenbroek, tel. 698 242.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Bark 112 (BA 2001-358), voor het plaatsen van een dakopbouw (1-10-2001);


-Dierensteinweg/sportpark De Bongerd (BA 2001-363), voor het plaatsen van een lichtinstallatie (5-10-2001);


-van Doesburgveld 25 (MB 2001-161), voor het vergroten van de woning (4-10-2001);


-van Doesburgveld 25 (MB 2001-159), voor het plaatsen van een dakkapel (1-10-2001);


-Emmastraat 66 (BA 2001-361), voor het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel

(4-10-2001);


-Emmastraat 68 (BA 2001-360), voor het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel

(4-10-2001);


-Griegplantsoen 7 (BA 2001-364), voor het vergroten van een dakkapel (5-10-2001);


-Havenkwartier langs de Portlandsebaan (BA 2000-412), een gewijzigde bouwaanvraag voor het bouwen van een winkelcentrum met parkeergarage en 233 i.p.v. 216 woningen (17-9-2001);


-van Hogendorpsingel 14 (BA 2001-357), voor het plaatsen van een dakopbouw

(1-10-2001);


-Korte Koedoodsedijk 1 (BA 2001-365), voor het plaatsen van een portocabin (5-10-2001);


-Meerwedesingel 48 (MB 2001-160), voor het plaatsen van een blokhut (2-10-2001);


-Serenadelaan 35 (BA 2001-359), voor het plaatsen van twee dakkapellen (2-10-2001);


-Torenmolen 141 (MB 2001-158), voor het plaatsen van een dakkapel (1-10-2001);


-Voordijk 459 (BA 2001-362), voor het wijzigen van een garage/berging (4-10-2001);


-Wilhelminastraat 10 (BA 2001-356), voor het oprichten van een bijgebouw (1-10-2001).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat een verzoek om vrijstelling is ontvangen ten behoeve van:


-de plaatsing van drie bruggen in de Avenue Carnisse.
Door de Afdeling Openbare Werken is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het plaatsen van drie bruggen op de kruising Avenue Carnisse - Zuidersingel, de kruising Avenue Carnisse - Meerwedesingel en de kruising Avenue Carnisse - Noordersingel. De bouwplannen zijn echter in strijd met het nog geldende bestemmingsplan Buitengebied 1986, maar passen in de voorontwerpbestemmingsplannen Carnisselande-Midden en Voordijkzone-Zuid.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit verzoek vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) teneinde bovengenoemde plaatsing van de drie bruggen mogelijk te maken.

Ter inzage

Het verzoek om vrijstelling ligt met ingang van vrijdag 12 oktober 2001 tot en met donderdag 8 november 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket 018 (Bouw- en Woningtoezicht). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 8 november 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Opheffen aanhoudingsplicht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bouwaanvraag is ontvangen voor:


-het vergroten van de woning aan de Walmolen 36 te Barendrecht (BA2001-310)

Opheffen aanhoudingsplicht

Het bouwplan is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Molenvliet". Omdat de aanvraag echter ligt binnen het gebied waarvoor het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd of het bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet in werking is getreden dient de aanvraag te worden aangehouden.

De gevraagde vergunning kan alleen verleend worden als de aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 50, lid 1, van de Woningwet, wordt opgeheven.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet hiertoe over te gaan.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 12 oktober 2001 tot en met donderdag 8 november 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 018. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het opheffen van de aanhoudingsplicht kan deze tot en met donderdag 8 november 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Inzage vastgesteld bestemmingsplan Smitshoek II

Op grond van artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht het volgende bekend.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 september 2001 het bestemmingsplan Smitshoek II gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 12 oktober voor een periode van vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu, kamer 21/22. Inzage is dagelijks mogelijk tussen 09.00 en 16.30 uur. Buiten deze tijden kan het bestemmingsplan op afspraak worden ingezien.

De wijzigingen die de gemeenteraad in het bestemmingsplan heeft aangebracht betreffen onder andere de aanvulling van de toelichting op het bestemmingsplan met de betreffende verwijzingen naar de notitie "Voordijk Zuid, de dichtheid in de lintzone" en een geringe verlegging van de voorgevelrooilijn binnen de bestemming "Woongebied" ten oosten van Voordijk 477. Daarnaast zijn nog enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd.

Op grond van artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen tijdens de inzagetermijn bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland schriftelijke bedenkingen worden ingediend door degene die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest. Daarnaast kan een ieder schriftelijke bedenkingen indienen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad, ten opzichte van het ontwerp, in het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het adres is: Provincie Zuid-Holland, Gedeputeerde Staten, postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-3e Barendrechtseweg nabij de Kilweg (MB 2001-133), voor het plaatsen van een abri

(2-10-2001);


-Hoefslag 1-3 (BA 2001-266), voor het plaatsen van een portocabin voor een tijdelijke praktijkruimte (2-10-2001);


-Mazurkastraat 22 (MB 2001-151), voor het plaatsen van een dakkapel (2-10-2001);


-Meerwedesingel 62 (BA 2001-346), voor het plaatsen van een schuur (4-10-2001);


-Meerwedesingel 112 (BA 2001-334), voor het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal

(4-10-2001);


-nabij Noldijk 146 (BA 1999-264), voor het oprichten van drie woningen (4-10-2001);


-Punter 10 (MB 2001-154), voor het plaatsen van een schuur (2-10-2001);


-Serenadelaan 30 (BA 2001-345), voor het plaatsen van twee dakkapellen (4-10-2001);


-Texeleroog 11 (BA 2001-285), voor het vergroten van de woning (2-10-2001);


-Torenmolen 151 (BA 2001-344), voor het plaatsen van een dakkapel (2-10-2001);


-De Zeeg 14 (BA 2001-332), voor het vergroten van de woning (4-10-2001);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum: Artiest(en) Voorstelling: Prijs: Pashouders:

Do.11-10 Bandenya Les frères de Coulibaly 32,61 14,80 29,97 13,60

Vr. 12-10 Toneelgezelschap Baron von Münchhausen - B&D 17,14 7,90 14,99 6,80 (<12 jr. 12,56 5,70) - Aanvang: 19.00 uur

Do.18-10 Voice Male - Colors 27,55 12,50 24,90 11,30

Vr. 19-10 Arjan Ederveen & Groupe de la Troupe - De Grote Verdwijn Truc (try-out) 39,89 18,10 37,46 17,00

Za.20-10 Helen Kamperveen, Jetty Mathurin e.a. - De koningin van Paramaribo 37,46 17,00 35,04 15,90

Do.25-10 Sabri Saad el Hamus Yasser 24,90 11,30 22,48 10,20

Vr.26-10 Les Founambules Camping Pong 22,55 12,50 22,48 10,20 (<12 jr. 14,99 6,80)

Za.27-10 Louis & Selma van Dijk and special friends - Van Brubeck tot Bannink 35,04 15,90 32,61 14,80

Zo.28-10 Rachel-Ann Morgan - Keltische en klassieke Engelse Werken 17,41 7,90 12,56 5,70 - Aanvang: 12.00 uur

Wo.31-10 Theatergroep De Kaap - Ma Tilda & Tilly 12,56 5,70 (<12 jr. 9,92 4,50) - Aanvang: 14.00 uur

Losse verkoop

Voorstellingen beginnen om 20.15 uur, tenzij anders is aangegeven. Voor alle voorstellingen zijn er kaartjes in de losse verkoop verkrijgbaar, uiteraard zolang de voorraad strekt. Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 615 958.

Filmtheater Het Kruispunt

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd Aanvang

Wo. 17-10 Fast Food Fast Women v.a. 12 jaar 20.30 uur

Wo. 24-10 Blow v.a. 12 jaar 20.30 uur

Wo. 31-10 Almost Famous 20.30 uur

Kaarten kosten f 9,92 (4,50) voor kinderen tot 12 jaar, CJP-pashouders en CKV-pashouders en f 12,56 (5,70) voor volwassenen en zijn verkrijgbaar bij de kassa in het Kruispunt gedurende de gewone openingstijden en vanaf een uur voor aanvang van de filmvoorstelling.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Verkeersspreekuur

Op woensdag 17 oktober wordt het verkeersspreekuur gehouden, vanaf 16.00 uur in het gemeentehuis.

Het verkeersspreekuur biedt de mogelijkheid om zaken op het gebied van verkeer en vervoer, waarvan u dat nodig vindt, onder de aandacht van de gemeente te brengen. Op het verkeersspreekuur zijn aanwezig: een technisch medewerker en een politieambtenaar.

Maandelijks

Het verkeersspreekuur wordt elke derde woensdag van de maand gehouden, vanaf 16.00 uur, in het gemeentehuis. U kunt hier alleen op afspraak gebruik van maken. Afspraken kunnen gemaakt worden tot 15.00 uur op de dag van het spreekuur bij het bedrijfsbureau van Openbare Werken Beheer, tel. 698 378. Indien u niet in de gelegenheid bent het spreekuur te bezoeken, dan kunt u contact opnemen met de heer J.L. Dijker, tel. 698 364.

Gedeeltelijke afsluiting Kilweg tussen 3e Barendrechtseweg en Middelweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden op de Kilweg, tussen de 3e Barendrechtseweg en de Middelweg, zal het doorgaand verkeer hinder onder vinden.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 15 oktober t/m 9 november, of zoveel langer dan wel korter indien noodzakelijk.

Tijdens deze werkzaamheden zal het verkeer in de richting van de A29 komende vanaf de 3e Barendrechtseweg geleid worden via de parallelweg. Het verkeer richting de 3e Barendrechtseweg komende vanaf de A29 zal op één van de twee rijstroken van de Kilweg blijven rijden.

Een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer zal door middel van gele tekst- en routeborden worden aangegeven.

Het (brom)fietsverkeer, wat gebruik maakt van de parallelweg, kan normaal passeren, maar kan enig hinder ondervinden.

Inlichtingen over de werkzaamheden worden verstrekt door de heer H.C. Vlot (0180-698388).

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 27/10,24/11,22/12

Oud ijzer (wo): 31/10,28/11,19/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur

zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur

19.00-20.30 uur

dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur

woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-WijkWinkel (tel. 654 949):

maandag/dinsdag 09.00-13.30 uur

woensdag 14.00-20.00 uur

donderdag/vrijdag 09.30-12.30 uur

Jeugdraad vergadert

Op maandag 15 oktober vergadert de Barendrechtse Jeugdraad in het gemeentehuis. De aanvang is 20.00 uur.

Op de agenda staat onder meer:


-Voortgang project "Let's talk about...".

De volledige agenda met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304.

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen en organisaties zijn op zoek naar onder andere:


-Vrijwilligers voor de telefoondiensten bij de Opmaat Aktief-lijn te Zwijndrecht.

Een telefoonlijn, waar mensen terechtkunnen om iemand te vinden met dezelfde

interesses, zoals bijvoorbeeld een fietstocht, zodat men samen dingen kan ondernemen.


-Begeleiders die aan een of meerdere scoutinggroepen leiding willen geven tijdens

de groepsopkomsten.

Tijdstip: vrijdagavond of zaterdag overdag.

De Vrijwilligers Vacaturebank is geopend op maandag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. Kom gerust langs aan de Dorpsstraat 150 (gebouw naast Historische Vereniging, achter de N.H. Dorpskerk) of bel voor een afspraak op een tijdstip dat u schikt: 626 437.

Monumentencommissie vergadert

Op maandag 15 oktober vergadert de Monumentencommissie om 20.00 uur in de instructieruimte van het gemeentehuis.

Op de agenda staat het volgende onderwerp:


-Evaluatie open monumentendag 2001.

Met vragen kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, de heer C. de Kreek, tel. 698 343.

Gezocht: Oproepkracht receptioniste/telefoniste

Voor het gebouw van de afdelingen Sport, Welzijn, Onderwijs en Cultuur en Sociale zaken aan de Evertsenstraat 14 zijn wij op zoek naar een enthousiaste persoonlijkheid die op afroep als visitekaartje van de gemeente de receptie kan runnen.

Heb jij een klantgerichte instelling, ben je flexibel en wil je met enige regelmaat en soms onregelmatig werken in een prettig werkklimaat, schrijf dan voor 25 oktober a.s. een briefje met een CV aan de directeur van de sector Samenlevingszaken, de heer G.J. Bravenboer, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Heb je nog vragen? Bel voor informatie: 698 240.

Informatiehoekje over de euro

De gemeente heeft in de hal van het gemeentehuis een speciale informatiehoekje over de euro ingericht. Daar vindt u allerlei foldermateriaal over de invoering van de euro. Hoe ziet de euro eruit? In welke landen kan ik met de euro's terecht? Hoe kan ik makkelijk omrekenen van gulden naar euro en andersom? .... Dit zijn allemaal vragen die in de diverse folders en brochures uitgebreid beantwoord worden. Verder vindt u in het informatiehoekje over de euro handige omrekenschijven en bovendien zijn er ook wat toepasselijke euro-attributen uitgestald.

Coins for Care

Bij het informatiehoekje over de euro staat ook een collectebus. Dit is een collectebus van de nationale stichting Coins for Care. Deze stichting verzamelt alle francs, peseta's en marken; kortom al het geld dat door de invoering van de euro niet meer gebruikt kan worden. Eind januari is er bovendien een nationale huis-aan-huis collecte. Uiteindelijk komt het bijeengebrachte geld volgens een speciale verdeelsleutel ten goede aan ruim honderd goede doelen.

De euro wordt van ons allemaal !!

Barendrechtse begrotingskrant

Vorige week heeft in deze krant een paginagroot artikel gestaan over de gemeentelijke begroting voor 2002. Deze concept begroting wordt woensdag 31 oktober besproken in de gemeenteraad. Tot die tijd kunt u de volledige tekst van de concept begroting inzien op het gemeentehuis, bij Bureau Communicatie (3e verdieping). Om het u makkelijk te maken heeft de gemeente dit jaar ook een speciale begrotingskrant samengesteld. In deze begrotingskrant vindt u alle hoofdlijnen en belangrijke punten uit de begroting, alsmede een uitvoerige uitleg over de gang van zaken rond de begrotingsbehandeling. U kunt de Barendrechtse Begrotingskrant afhalen op diverse punten in de gemeente. Dat kan behalve op het gemeentehuis ook bij de bibliotheek, Het Kruispunt, gebouw Waterpoort, het infocentrum en het afvalaanbiedstation.

Officieel tintje bij uitreiking eerste `paspoort nieuwe stijl'

Burgemeester M. Th. van de Wouw heeft afgelopen maandag het eerste `paspoort nieuwe stijl' uitgereikt aan mevrouw Pesselse-Holmes. Op 1 oktober 2001 is heel Nederland begonnen met de gewijzigde aanvraagprocedure voor nieuwe reisdocumenten. Ook in Barendrecht is men voortvarend van start gegaan. Meer dan 100 aanvragen kwamen er de eerste week binnen. De gemeente had zich goed op de nieuwe situatie voorbereid, zodat alle aanvragen probleemloos in behandeling zijn genomen.

Paspoort niet langer `klaar-terwijl-u wacht'

Per 1 oktober is er in Nederland een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart geïntroduceerd. Tegelijkertijd zijn de regels voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen veranderd. De nieuwe paspoorten en identiteitskaarten worden vanaf 1 oktober op een centrale plaats in Nederland vervaardigd. Dit om over nog beter beveiligde reisdocumenten te kunnen beschikken. Gevolg van deze verandering is dat het paspoort en de identiteitskaart niet langer `klaar terwijl u wacht-producten' zijn. Sinds 1 oktober geldt, ook in de gemeente Barendrecht, een wachttijd van 5 werkdagen.

Het aanvragen van een reisdocument gebeurt nog altijd bij de gemeente. Daarbij moet het huidige reisdocument worden meegebracht alsmede één recente pasfoto (recht van voren). Indien men een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart sneller nodig heeft dan na 5 werkdagen, kan in bepaalde situaties een beroep worden gedaan op een spoedprocedure. Normaal gesproken kan het document dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden.

Bijschrijven van kinderen

Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met vijftien jaar kan een kind ook worden bijgeschreven in het paspoort van een ouder. Daarbij is schriftelijke toestemming van de andere ouder nodig (ondertekend en voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs). Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet het kind vanaf 1 oktober bij de aanvraag aanwezig zijn. Bovendien moet een pasfoto van het kind (eveneens recht van voren) worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 5 werkdagen. Het kind in kwestie moet overigens alleen aanwezig zijn bij de aanvraag tot bijschrijving, bij het afhalen van het aangepaste paspoort is dat niet noodzakelijk

Kosten nieuwe reisdocumenten

Tot slot voor de volledigheid nog een overzicht van de kosten van de nieuwe reisdocumenten. Met eventuele vragen kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken van de gemeente (0180) 698 398 of surf naar www.paspoortinformatie.nl

Prijs

Prijs bij een spoedprocedure

Paspoort

f 73,55 33,37

f 147,10 66,74

Identiteitskaart

f 59,20 27,86

f 132,75 60,24

Bijschrijving

f 15,00 6,81 (per kind,

direct bij aanvraag paspoort)

f 35,00 15,88 (per kind, bij een eerder uitgegeven paspoort)

f 70,00 31,76*


* Bij de aanvraag van een paspoort door middel van een spoedprocedure kunnen ook kinderen worden bijgeschreven. In dat geval gaat dat tegen het normale tarief van f 15,00 ( 6,81) per kind.

Woont u in Carnisselande? Bezoek de informatiemarkt!

Zaterdag 13 oktober in Waterpoort

Woont u in Carnisselande en bent u benieuwd wat Barendrecht u te bieden heeft, kom dan op zaterdag 13 oktober naar de Informatiemarkt Carnisselande!

De informatiemarkt Carnisselande is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement. Een dag die bol staat van ontmoetingen, kennismaking, informatieverstrekking en afwisselende demonstraties. Bijna zestig organisaties presenteren zich op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, politiek, kerk, ouderen, jongeren, algemeen welzijn, zorg en openbare orde en veiligheid. Kortom voor ieder wat wils!

Burgemeester M.Th. van de Wouw verricht om 11.00 uur de officiële opening van de markt. De markt is geopend tot 16.00 uur. U bent de hele dag van harte welkom, de toegang is gratis.

Omdat de parkeergelegenheid bij Waterpoort beperkt is, verzoeken wij u dringend zo veel mogelijk gebruik te maken van de fiets of lopend te komen. Bovendien rijdt van 11.00 uur tot 16.00 uur een gratis pendelbus langs alle bushaltes in Carnisselande naar Waterpoort.

Graag tot ziens op zaterdag 13 oktober in Waterpoort!

()foto-onderschrift() De informatiemarkt trok in februari 2000 veel bezoekers

Informatiebijeenkomst legionella

De uitbraak van de veteranenziekte op de Flora in Bovenkarspel in 1999 heeft legionella hoog op de maatschappelijke agenda geplaatst. Na een incidentele aanpak beoogt de gemeente Barendrecht met de vorming van een werkgroep legionella en gemeentelijke gebouwen onderzoek naar legionella gestructureerd te laten verlopen. Ten behoeve van legionellapreventie is het noodzakelijk dat de gemeente Barendrecht vaste regels hanteert voor haar eigen gebouwen. Voor een duidelijke beeldvorming adviseert de gemeente Barendrecht alle andere gebouweigenaren in de gemeente om deze lijn bij legionella te volgen.

Om deze reden willen wij de organisaties/instellingen, met een eigen verantwoordelijkheid t.b.v. legionella uitnodigen op de algemene bijeenkomst vanavond om 19.00 uur in de kantine van het gemeentehuis van Barendrecht. Op deze bijeenkomst zal de GGD algemene informatie en advies verschaffen over legionella en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

11 oktober 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...