Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken mond- en klauwzeer

Datum nieuwsfeit: 12-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVA 2001.3661
datum
12-10-2001

onderwerp
Stand van zaken mond- en klauwzeer
doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Mede naar aanleiding van uw brief van 26 september jl. doe ik u hierbij een overzicht van de stand van zaken ten aanzien van mond- en klauwzeer toekomen. Naast de situatie in het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen daarvan voor de diverse mond- en klauwzeermaatregelen zal ik ingaan op de vorderingen van de EU-conferentie, de mond- en klauwzeerevaluatie en mogelijke aanpassingen in het maatregelenpakket bij een uitbraak. Tenslotte zal ik aandacht besteden aan het calamiteitenplan destructie.

datum
12-10-2001

kenmerk
VVA 2001.3661

bijlage

Situatie in het Verenigd Koninkrijk
Het lijkt in het Verenigd Koninkrijk de goede kant op te gaan met het onder controle brengen van de epidemie van mond- en klauwzeer. Sinds 30 september hebben zich geen nieuwe uitbraken voorgedaan. Het overzicht van de dagelijkse uitbraken langslopend is het gerechtvaardigd aan te nemen dat het Verenigd Koninkrijk zich in de staart van de epidemie bevindt. Niettemin blijft waakzaamheid geboden, gezien het grillige karakter van het mond- en klauwzeervirus.

PVC-besluitvorming
Tegen de achtergrond van de actuele situatie in het Verenigd Koninkrijk is tijdens het PVC van 9 en 10 oktober jl. gesproken over aanpassing van de huidige EU beschikking betreffende mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk. Op tafel lag een voorstel van de commissie om de export van vlees van varkens, schapen en geiten, alsmede bepaalde melkproducten en ingevroren sperma van varkens uit een aantal gebieden in het Verenigd Koninkrijk weer toe te staan. Nederland heeft enerzijds aangegeven begrip te hebben voor delen van het voorstel van de commissie, mede in het licht van de versoepelingen die de commissie destijds implementeerde tijdens de mond- en klauwzeer crisis in Nederland. Zo stond de commissie op uitdrukkelijk verzoek van Nederland de export van varkensvlees uit het zuidelijke deel van Nederland reeds toe terwijl zich in oostelijke deel van Nederland nog uitbraken van mond- en klauwzeer voordeden. Anderzijds heeft Nederland ook uitdrukkelijk zijn zorgen uitgesproken over een te snelle versoepeling tegen de achtergrond van de enorme aantal uitbraken in het Verenigd Koninkrijk en het grillig verloop van de epidemie aldaar. In ieder geval heeft Nederland aangegeven dat het voorstel voor schapen- en geitenvlees op dit moment niet opportuun is, gegeven het feit dat het huidige mond en klauwzeervirus met name besmettelijk is voor runderen, schapen en geiten. Varkens spelen in de huidige epidemie geen rol van betekenis. Daarnaast is aangedrongen op verkleining van het vrij te geven gebied met het oog op het creëren van gedegen bufferzones tussen besmette en vrije gebieden. Mede naar aanleiding hiervan heeft het PVC uiteindelijk besloten slechts positief te adviseren over het onder zeer stringente voorwaarden toestaan van de export van varkensvlees, bepaalde behandelde melkproducten en bevroren sperma van varkens uit een beperkt aantal gebieden, waar zich nog nimmer mond- en klauwzeer heeft voorgedaan en die ook op ruime afstand zijn gelegen van besmette gebieden. Nederland heeft zich onthouden van stemming.

Tijdelijke monitoringsregeling
Momenteel zijn alle schapen-, geiten- en kalverbedrijven in het kader van de tijdelijke monitoringsregeling schapen, geiten en kalveren door een dierenarts bezocht en zijn alle dieren klinisch bekeken. Daarnaast heeft steekproefsgewijs serologisch onderzoek plaatsgevonden op schapen en geiten aan de slachtlijn (ruim 10.000 monsters) en op geïmporteerde mestkalveren (ruim 8000). Hierbij zijn geen aanwijzingen gevonden die op de aanwezigheid van het mond- en klauwzeervirus wijzen. Ik ben dan ook voornemens de maandelijkse klinische controle op bedrijven met mestkalveren en de monitoring van schapen op het slachthuis met ingang van 1 november te beëindigen. Om elk risico uit te sluiten zal ik de serologische controle op geïmporteerde kalveren vooralsnog in stand houden evenals het verbod op de import van schapen en geiten.

EU conferentie
Zoals reeds in eerdere brieven aangegeven zet ik mij in voor een Europese conferentie waar de ervaringen met de bestrijding van mond- en klauwzeer zullen worden besproken. Op 12 en 13 december 2001 zal deze Europese mond- en klauwzeerconferentie gehouden worden. Het Verenigd Koninkrijk, België en de Europese Commissie zijn naast Nederland de organisatoren van de conferentie. Om te komen tot een goede discussie over de mond- en klauwzeerproblematiek in den brede is op uitdrukkelijke instigatie van Nederland de daarbij spelende maatschappelijke dimensie in het programma opgenomen. Zo zullen niet alleen sprekers uit het agrarische en veterinaire veld maar juist ook sprekers die dieper in zullen gaan op de maatschappelijke gevolgen van een mond- en klauwzeer uitbraak, het dierenwelzijn en de sociaal-economische gevolgen voor de niet agrarische sectoren uitgenodigd worden.
Aan de conferentie zullen zo'n 450 personen kunnen deelnemen. Ook bij de deelnemers is ervoor gekozen een brede range aan organisaties uit te nodigen, naast overheidsmedewerkers en wetenschappers zullen dan ook landbouw-, consumenten-, handels- dierenwelzijns-organisaties, (euro)parlementariers, EU-toetredende landen en belangrijke handelspartners uitgenodigd worden. Tijdens de conferentie zullen workshops gehouden worden waar over de thema's preventieve maatregelen, bestrijdingsmaatregelen, sociaal-economische gevolgen en maatschappelijke consequenties uitgebreid door de deelnemers gediscussieerd kan worden. Hoewel uiteraard over de uitkomsten van de conferentie nog niets kan worden gezegd, is de inzet van Nederland er uitdrukkelijk op gericht het dierziektepreventie- en bestrijdingsbeleid in een brede - maatschappelijke - context te plaatsen. In dit kader past ook een herbezinning op het huidige non-vaccinatiebeleid en mijn doelstelling is dan ook dat de conferentie daaraan een belangrijke bijdrage zal leveren.

Evaluatie
Conform de toezegging aan de Tweede Kamer heb ik de onafhankelijke evaluatie van de bestrijding van de Mond- en Klauwzeeruitbraak uitbesteed op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Negen offertes zijn uitgebracht in deze procedure. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het bureau B&A Groep, dat inmiddels met de werkzaamheden is aangevangen. Het eindrapport zal medio februari aan mij worden uitgebracht. Ik zal dit rapport vervolgens met een regeringsstandpunt zo spoedig mogelijk ter kennis brengen van uw Kamer.

Aanpassingen maatregelenpakket
In de huidige afbouwfase van de mond- en klauwzeercrisis in Nederland wordt de aanpak van de bestrijding natuurlijk ook op andere wijze tegen het licht gehouden. Reeds van de zomer zijn een aantal gesignaleerde mogelijke verbeteringen omgezet in concrete acties. Een aantal directies en diensten van LNV, evenals actoren van buiten LNV hebben hun eigen handelen geëvalueerd of zijn daar nog mee bezig. In aansluiting daarop en om een zekere regie in de aanpak te kunnen voeren zijn een viertal gedachtenwisselingen vorm gegeven tussen het departement, andere overheden (zoals provincies en gemeenten) en het landbouwbedrijfsleven. Doel van deze gesprekken was vast te stellen welke, tijdens de crisis gebleken knelpunten, op korte dan wel wat langere termijn omgezet kunnen worden in verbeteringen (het gaat dan onder andere om zaken als behandeling van mest, melk, veevoer, specificatie compartimentering, inzet preventieve maatregelen, ruimingsprotocol etc.). Het gaat daarbij niet alleen om de te nemen maatregelen maar ook om de organisatie van bijvoorbeeld overleg met betrokken actoren. Een en ander zal resulteren in wijzigingen in en aanvullingen op het pakket van maatregelen die ook in het desbetreffende draaiboek verwerkt zullen worden. De totale afronding van het gehele pakket zal nog dit jaar plaatsvinden.

Omdat het van zeer groot belang is te zorgen voor draagvlak voor te nemen maatregelen bij een onverhoopt nieuwe uitbraak van mond- en klauwzeer zullen bovengenoemde wijzigingen in overleg met het bedrijfsleven en andere betrokkenen worden opgesteld. In het aangepaste draaiboek zal ook specifiek aandacht worden besteed aan de aspecten communicatie en administratieve organisatie.

Calamiteitenplan destructie
Zoals u bekend is, is tijdens de mond- en klauwzeerepidemie volgens het concept calamiteitenplan destructie gewerkt. In dit plan zijn stappen opgenomen om de destructiecapaciteit op te schalen. Op 10 mei jl. is het conceptcalamiteitenplan met alle betrokkenen besproken. Bij dit overleg is afgesproken het plan te herzien en aan te passen aan de actualiteit. Ik streef ernaar een herzien calamiteitenplan destructie eind dit jaar te hebben vastgesteld. Ik zal de Kamer hierover informeren.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Reageren

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...