Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiele afwikkeling vuurwerkramp Enschede

Datum nieuwsfeit: 12-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerraad
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Persbericht Ministerraad
12 oktober 2001

STAND VAN ZAKEN FINANCIËLE AFWIKKELING VUURWERKRAMP ENSCHEDE

Particulieren
De stand van zaken bij de regelingen voor particulieren van de Commissie Financiële Afwikkeling (CFA) is als volgt (stand per 14 september).
Van de inboedelregeling en opruimingsregeling zijn nog 58 (van de 601) respectievelijk 7 (van de 82) aanvragen in behandeling. Alle aanvragen voor de regeling voor Onkosten Buitengewone Omstandigheden (OBO: financiële tegemoetkoming in de kosten van het verscheidene malen moeten verhuizen en inrichten), de autocascoschaderegeling en de regeling aanhangwagens zijn afgehandeld. Er waren voor deze regelingen 569 respectievelijk 597 en 118 aanvragen. Op alle regelingen voor particulieren is tot nu toe ruim 31 miljoen gulden uitgekeerd. Het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft voor de particuliere getroffenen van de vuurwerkramp nog bijna 9 miljoen gulden beschikbaar. Het NRF is voornemens dit aan te wenden voor een nabestaandenregeling.

Ondernemers
Voor toepassing van de ondernemersregeling zijn 264 aanvragen ontvangen (stand per 14 september). Daarvan zijn er 119 goedgekeurd, 28 afgewezen en 117 nog in behandeling. Bij deze regeling zijn de aanvragen niet altijd vergezeld van de vereiste bescheiden. Om onoverkomelijke problemen bij de gedupeerde ondernemers te voorkomen, wordt een voorschotprocedure gehanteerd. Op basis van de goedgekeurde aanvragen en de verstrekte voorschotten kon een bedrag van 5,2 miljoen gulden tot uitbetaling komen. Het voorlopig vrijgemaakte budget is 25,0 miljoen gulden. Het ligt niet in de verwachting dat dit bedrag volledig tot uitkering zal kunnen komen omdat de schadebedragen laag zijn. Dit houdt verband met het feit dat de (middel)grote ondernemingen over het algemeen verzekerd waren en de onverzekerde kleine bedrijfjes per definitie weinig bedrijfsschade boeken.

Oorspronkelijk was voor de ondernemersregeling een bedrag geraamd van 80 miljoen gulden. Uit de media is op te maken dat de ondernemersvereniging in Enschede meent dat de ondernemers dus recht hebben op dit bedrag. Hiervan kan echter geen sprake zijn, nu blijkt dat de daadwerkelijk geleden schade zeker niet boven de 25 miljoen gulden uit zal komen.

De "Stichting bedrijfsleven helpt getroffenen" heeft nog een bedrag van 7,9 miljoen gulden in kas. De "Stichting financiële opvang getroffen ondernemers" beschikt nog over 2,9 miljoen gulden. Tezamen 10,8 miljoen gulden. Bezien wordt of dit bedrag mede kan worden aangewend voor de oplossing van knelpunten bij de ondernemersregeling.

Stand van zaken CFA II.
De Commissie financiële afwikkeling II is ingesteld en heeft officieel haar werkzaamheden aangevangen op 10 september jongstleden. De eigenlijke werkzaamheden zijn reeds in juli jongstleden van start gegaan. De commissie is ingesteld ter uitvoering van de motie Wagenaar cs, die is ingediend tijdens de behandeling van het kabinetsstandpunt over het rapport van de Commissie onderzoek vuurwerkramp (Oosting). Zij heeft tot taak om te adviseren over on(der)verzekerde schadegevallen van gedupeerden die, ondanks toepassing van de regelingen die zijn getroffen op basis van de adviezen van de CFA, niet of onvoldoende financiële2

tegemoetkoming hebben ontvangen. De commissie richt zich, uitsluitend op materiële schade, zowel materiële zaakschade als materiële personenschade. Deze laatste categorie was geen onderwerp van advisering van de oorspronkelijke CFA. In zoverre is er dus van een uitbreiding van het werkterrein van de CFA sprake.
Naar verwachting kan de commissie in dit najaar de resultaten presenteren van een eerste inventarisatie naar de aard van de diverse soorten materiële schade van de gedupeerden, waar nog geen of onvoldoende tegemoetkoming tegenover heeft gestaan. De CFA II dient uiterlijk 31 december aanstaande aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan het college van B&W van Enschede te rapporteren.

RVD, 12.10.2001reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie