Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zeemail nieuwsbrief Stichting De Noordzee nummer 6

Datum nieuwsfeit: 15-10-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


ZEEMAIL 6

De ZEEMAIL van Stichting De Noordzee verschijnt eens per kwartaal. Deze ZEEMAIL van oktober 2001 beschrijft tien actuele onderwerpen over de (Noord-)zee en de rubriek 'Zeeweetjes'. We nodigen u nadrukkelijk uit om uw mening over deze en andere zee-onderwerpen aan ons kenbaar te maken. Kijk ook op www.noordzee.nl

Aan- en afmelden gaat eenvoudig: stuur e-mail naar (m.langendijk@noordzee.nl) onder vermelding van aan- of afmelding ZEEMAIL.

In ZEEMAIL 6 komen aan de orde:


1. Doping in de hengelsport?

2. Giftige scheepsverf wordt binnenkort verboden
3. Nullozingsschip

4. Handhaving van de richtlijn Haven Ontvangstinstallaties: Bremerhaven
5. Windmolens in de Noordzee

6. Balans Compensatie

7. Landelijke bijeenkomst Week van de Zee 2002 groot succes!
8. ProSea en de cursus Mariene Milieukunde Zeevaart
9. Boottocht langs de grenzen van de wet

10. Aankondiging Kansen voor de Kust

11. Zeeweetjes


1. Doping in de zeehengelsport?


In het juninummer 2001 van het Tijdschrift Zeehengelsport wordt het anti-corrosiemiddel WD-40 aangeprezen als lokmiddel voor de vis. Smeer het goedje op het aas en de vis hapt als nooit tevoren. De Noordzee kon het niet nalaten uit te zoeken wat WD40 is en per brief te reageren.

De brief in het kort: WD40 wordt waarschijnlijk gemaakt op basis van ruwe olie. Het bestaat naar schatting voor 70% uit oplosmiddelen (een soort spiritus) en voor zo'n 5 % uit geurstoffen. Dat olie het milieu bedreigt is zo langzamerhand algemeen bekend. Maar ook geurstoffen zijn vaak milieuvervuilers. De meest gebruikte geurstof, musk-xyleen, verstoort vermoedelijk de hormoonhuishouding en hoopt zich op in het vet van vissen. Wij willen niet beweren dat het gebruik van WD40 meteen het grootste milieuprobleem van de zee is. Maar graag zouden wij voorkomen dat sportvissers in de toekomst gaan bijdragen aan de vervuiling van de Noordzee. Het lijkt ons een goede zaak als de zeehengelsport dopingvrij blijft.

De brief is uiteraard te vinden op de website van De Noordzee (www.noordzee.nl/visserij/frwd40.html), maar ook de NVVS plaatste de brief inclusief een instemmende reactie op hun site (www.nvvs.org). Enkele weken na plaatsing werd het onderwerp een hot item in de media. Het ANP en Trouw schreven een artikel en Radio 1 wijdde er een nieuwsitem aan.

Voor meer informatie over gevaarlijke stoffen mail (i.bloemink@noordzee.nl).


2. Giftige scheepsverf wordt binnenkort verboden

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft in een diplomatieke conferentie (1 t/m 5 oktober 2001) besloten om vanaf 1 januari 2003 het aanbrengen van aangroeiwerende verf met TBT te verbieden. Vanaf 2008 is het vervolgens verboden deze stof op de scheepshuid te hebben. TBT houdende verf zorgt sinds begin jaren '80 voor ziektes en sterfte bij zeeorganismen.

De overeenkomst wordt bindend zodra minimaal 25 landen hun handtekening hebben gezet. Tezamen moeten deze landen wel 25% van de wereldtonnage vertegenwoordigen. Voordat het TBT-verbod binnen Nederland van kracht wordt, moet de overeenkomst worden vertaald in nationale wetgeving. Omdat de ban in 2003 moet ingaan, dringt de tijd voor de Nederlandse overheid.

De IMO adviseert de TBT houdende lagen niet te verwijderen, maar een nieuwe coating aan te brengen over de oude lagen heen. Hierbij wordt met name gedacht aan koperhoudende verven. Koper is weliswaar minder schadelijk voor het zeemilieu, maar verstoort het ecosysteem zee ook. Daarom blijft Stichting De Noordzee zich inzetten voor het gebruik van verf zonder biocide.

Informatie over TBT en alternatieve antifoulings: (e.leemans@noordzee.nl).


3. Nullozingsschip

Tijdens het congres The Marine Environment: How to preserve van het Institute of Marine Engineers, presenteerde Stichting De Noordzee op 28 september haar visie op duurzame scheepvaart. Een korte samenvatting. De internationale zeescheepvaart zorgt momenteel voor flinke verontreinigingen. In de toekomst zal dit drastisch omlaag moeten. Het streefbeeld is een nullozingsschip: een schip dat geen afval, olie, ladingsresten of giftige verf meer in zee loost, en geen giftige of verzurende uitlaatgassen de lucht in blaast. In de toekomst zullen dan de stranden schoon zijn, zullen geen olievogels meer aanspoelen, en geen schelpdieren meer sterven door giftige verf. Reëel toekomstperspectief of illusie? Wij gaan graag de discussie met u aan.

Informatie over het nullozingsschip: (e.leemans@noordzee.nl) of (e.donkers@noordzee.nl).
Informatie IMARE: www.imare.org.uk.


4. Handhaving van de richtlijn Haven Ontvangstinstallaties: Bremerhaven
Samen met de CESMA (Confideration of European Shipmasters' Associations) was Stichting De Noordzee in september in Bremerhaven. De havenontvangstinstallaties (HOI's), de Wasserschutzpolizei, het havenbedrijf Bremen en afvalinzamelingsbedrijf Nehlsen werden bezocht. Het werd duidelijk dat het inzamelings- en handhavingssysteem voor afgifte van oliehoudend en vast scheepsafval in Bremerhaven als voorbeeld zou kunnen fungeren voor Nederlandse en Europese zeehavens. Elk binnenkomend schip krijgt automatisch een HOI aangeboden. Wanneer 75 % van de opslagtank voor olieafval benut is moet verplicht worden afgegeven. Voor vast afval geldt een totale afgifteplicht. Wanneer een schip met afval aan boord weigert af te geven, dan wordt het in veel gevallen door See-Berufsgenossenschaft (de Duitse Port State Control) een vaarverbod opgelegd. De Wasserschutzpolizei (in Nederland heet dit Water- of rivierpolitie) controleert de afvalboekhouding en technische voorzieningen aan boord, en geeft de resultaten door aan Port State Control. Belangrijk element van de aanpak in Duitse havens vormt de eensgezindheid waarmee verschillende organisaties te werk gaan, hetgeen resulteert in een hoge afvalafgifte door schepen. Het is te hopen dat in Nederlandse en Europese havens een soortgelijke aanpak tot stand komt bij de implementatie van de EU Richtlijn. Sleutelwoorden daarbij zijn: een op de zeevaart toegesneden service-systeem, intensieve samenwerking tussen partijen in de haven en handhaving in de hele keten.

Meer informatie over handhaving in de scheepvaart bij (e.donkers@noordzee.nl).


5. Windmolens in de Noordzee

Drie plannen voor windmolenparken in zee zijn momenteel uitermate actueel. i. Near Shore Windpark (NSW) bij Egmond. Op 13 september is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de PKB (planologische kernbeslissing) voor dit NSW. Geïnteresseerde consortia kunnen tot 1 december inschrijven. Het winnende consortium maakt vervolgens in 2002 een milieueffectrapport (MER). De bouw begint niet eerder dan in 2003. Dit NSW is bedoeld als demonstratiepark. Daarom is er een uitgebreid monitorings- en evaluatieprogramma (MEP) aangekoppeld om te onderzoeken wat de effecten van windenergie op zee nu eigenlijk zijn.

ii. E-connection. Dit bedrijf heeft een aanvraag gedaan voor een windpark bij Egmond, net buiten de 12 mijlszone. Afgelopen zomer heeft E-Connection hiervoor een MER gepubliceerd en daarmee loopt dit plan procedureel een stuk voor op het NSW. Mogelijk kan het bedrijf in 2002 opdracht geven voor de bouw. De Noordzee pleit voor een koppeling tussen dit park en het NSW. E-Connection zou o.a. verplicht moeten worden belangrijke delen van het MEP uit te voeren.

iii. Vlakte van Raan (Seanergy/Electrabel). In België loopt de inspraakprocedure voor een windmolenpark op de Vlakte van Raan, op een paar kilometer uit de kust van Vlissingen. Stichting De Noordzee is zeer ongelukkig met deze locatie en geeft haar commentaar in een reactie op de MER.

Algemeen geldt dat Stichting De Noordzee het belangrijk vindt dat eerst goed onderzoek wordt gedaan naar de effecten van windmolenparken op zee, voordat meerdere parken worden gebouwd. Nu is hierover nog erg weinig bekend.

Meer weten over windmolens op zee? Kijk op
www.noordzee.nl/ruimtelijkeordening/frwindmolens.html of neem contact op met (m.langendijk@noordzee.nl) of (s.vandenakker@noordzee.nl).


6. Balans Compensatie

De economische druk op de Noordzee neemt de laatste tijd hard toe. De toename van deze economische activiteiten gaat ten koste van de natuur van de Noordzee. Om de balans goed te bewaken zijn er verschillende Europese en Nederlandse wetten en regels. Eén van de middelen die hierin is vastgelegd, is compensatie. Hiervan zijn twee vormen beschikbaar: Natuur Compensatie (het creëren van soortgelijke natuur) en Financiële Compensatie. Natuur Compensatie is niet altijd mogelijk en het gebruik van Financiële Compensatie is erg onduidelijk.

Tijdens de workshop 'Compensatie van ingrepen in de Noordzee' werden de mogelijkheden van een nieuwe, creatieve benadering van het begrip compensatie belicht en werd besproken waar kansen liggen om beter aan te sluiten bij de toenemende druk op de Noordzee. Volgens Stichting De Noordzee moet, wanneer Natuur Compensatie niet mogelijk is, de verplichte compensatie gezocht worden in een ingreep die zorgt voor evenwicht. De economische activiteit betekent een kwaliteitsvermindering van het Noordzee milieu, de daaraan gekoppelde compensatiemethode een kwaliteitsverbetering: Balans Compensatie (voorheen Kwaliteit Compensatie genoemd).

De eerste reacties hierop waren erg positief. Er werd echter ook een praktisch probleem voorzien. Omdat Balans Compensatie (nog) niet in de huidige regelgeving is opgenomen, kan een goed plan op het laatste moment rechterlijk verworpen worden, wanneer iemand bezwaar aantekent.

Een verslag van de workshop kunt u opvragen bij (e.vandenberg@noordzee.nl).


7. Landelijke bijeenkomst Week van de Zee 2002 groot succes!
Week van de Zee 2002 is op 11 september succesvol van start gegaan. Meer dan 50 organisaties, waaronder VVV's, kustgemeenten, nationale overheden en verschillende bezoekerscentra, waren aanwezig tijdens de landelijke bijeenkomst op de Pier van Scheveningen. Na een presentatie van geplande activiteiten en mogelijkheden voor organisaties om deel te nemen aan de Week van de Zee 2002 (16 t/m 26 mei), konden de deelnemers zelf aan de slag. Zij bezochten workshops over de verschillende activiteiten en er was ruimte om met elkaar te overleggen over zee-activiteiten. Alle organisaties is gevraagd voor 1 november ideeën, plannen en/of al bestaande activiteiten aan te melden bij de organisatie. Per regio zal vervolgens overleg gevoerd worden met alle betrokken organisaties om een zo aantrekkelijk mogelijk programma samen te stellen.

Wilt u (met uw organisatie) ook een activiteit organiseren tijdens Week van de Zee of wilt u meer informatie neem dan contact op met (onno.bakker@weekvandezee.nl) of (marja@duinbehoud.nl). Zie ook www.weekvandezee.nl


8. ProSea en de cursus Mariene Milieukunde Zeevaart
De eerste vergadering van het bestuur van de stichting ProSea is een feit. ProSea is een nieuwe stichting die het onderwijs over het mariene milieu gaat stimuleren. Te beginnen met het continueren van de cursus Mariene Milieukunde Zeevaart, die reeds enkele malen door Ecomare en het NIOZ is gegeven, en het opstellen van een ontwikkelingsplan. Deze stichting is bij u wellicht nog bekend onder de naam PROMARE. De definitieve naam is ProSea geworden, de doelstellingen zijn gelijk gebleven.

De cursus Mariene Milieukunde Zeevaart is op HBO niveau en gericht op zeevarenden. Aan de cursus nemen 4e jaars marofstudenten, medewerkers van bedrijfsleven, overheid en dienstverlenende sector deel. Deze mix wordt als zeer positief ervaren. De cursus wordt dit jaar nog één keer gegeven en wel van 12 t/m 15 november. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Meer informatie op www.promare.nl of via (b.zevenbergen@noordzee.nl).


9. Boottocht langs de grenzen van de wet

14 september organiseerde Stichting De Noordzee een bijzondere boottocht op
-een stormachtige- zee. Met vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties werd op zee gediscussieerd over de juridische mogelijkheden voor bescherming van de Noordzee buiten de 12 mijlszone (in de zogenaamde EEZ, Exclusieve Economische Zone). Aanleiding voor dit rondvaartgesprek is de discussie over beschermde gebieden op zee, de verschillende bouwplannen die er liggen en het uitkomen van een themanummer van het Tijdschrift voor Milieu en Recht dat is gewijd aan de Noordzee.

Eensluidend was het oordeel dat er kansen zijn voor natuurbescherming op de Noordzee buiten de 12 mijlszone, maar dat het huidige Nederlandse beleid en de wetgeving niet voldoen. Over hoe het wel moet verschilden -uiteraard- de meningen. Verschillende stemmen gingen op om de Natuurbeschermingswet en de Wet Milieubeheer van toepassing te verklaren in de EEZ. Ook werd melding gemaakt van een Belgische wet ter bescherming van het mariene milieu. Deze wet geldt binnen de territoriale wateren en de EEZ en maakt gebieds-, soorten- en natuurbescherming mogelijk. Of de wet uit België houvast kan bieden voor een Nederlandse wet moet nader onderzocht worden.

Mogelijkheden voor de ministeries VenW en VROM om een keuze te maken voor betere wetgeving op zee liggen in het 'stappenplan' dat Staatssecretaris De Vries voor dit najaar heeft beloofd aan de Tweede Kamer en in het derde deel van de Vijfde Nota.

Opgave voor een proefnummer van het Tijdschrift Milieu en Recht kan via www.milieuonline.nl.

Bettina Zevenbergen ((b.zevenbergen@noordzee.nl)) en Michel Langendijk ((m.langendijk@noordzee.nl)) werken verder aan dit onderwerp.


10. Aankondiging Kansen voor de Kust

Op 14 november 2001 organiseren Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, EcoMare, EUCC - De Kustunie, Stichting IFEN en Stichting In Natura gezamenlijk het Symposium Kansen voor de Kust. De vijf organisaties zullen in een serie korte uitdagende presentaties ingaan op hun toekomstvisies op en plannen voor robuuste en natte natuur van de Ecologische Hoofdstructuur in de kustzone. Welke drempels moeten worden geslecht en welke kansen zijn er te benutten? Wat kunnen deze organisaties samen voor de kustnatuur betekenen?

Voor een uitgebreid programma en/of aanmelding (marijke@coastalguide.org)


11. Zeeweetjes


. in Engeland is men bezig met een onderzoek naar de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn buiten de 12-mijlszone

. Maasvlakte II: het onderzoek naar de mogelijkheden van een zeereservaat als compensatiemaatregel is afgerond, een beslissing hierover wordt genomen in PKB III, die dit jaar nog verwacht wordt.

. dinsdag 16 oktober verschijnt het rapport van de Rekenkamer over het Nederlandse milieubeleid voor de scheepvaart, SDN zal reageren.

Drs. M. Langendijk (Communicatie en Strategie)
Drieharingstraat 25
3511 BH Utrecht
tel: 030 - 2340016 en 06 - 55942646, fax: 030 - 2302830 www.noordzee.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...