Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan

Datum nieuwsfeit: 15-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oostzaan
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oostzaan


Op deze pagina staat "De gemeenterubriek", zoals deze iedere maandag in Regioblad Kompas op pagina 2 wordt gepubliceerd.
---


- 15 oktober 2001
15 oktober 2001

Rectificatie Thuiszorg
Vorige week meldden wij dat diverse onderdelen van Thuiszorg Zaanstreek / Waterland ons dorp zouden hebben verlaten. Dat is niet juist weergegeven. Het consultatiebureau, de huishoudelijke zorg en de wijkverpleging zijn nog altijd in Sociaal Medisch Centrum De Kolk te vinden. We betreuren de onjuiste weergave van vorige week.

Weggooien is zonde, geeft goederen een tweede kans In Oostzaan wordt veel afval afgevoerd dat kan worden hergebruikt. Meubels of huishoudelijke artikelen verdienen een tweede kans. Tot voor kort werden deze artikelen als grof vuil afgevoerd naar de vuilverbrandingsinstallatie. De gemeente Oostzaan streeft ernaar om het huisvuil zoveel mogelijk te scheiden in bruikbare delen. Meubels of huishoudelijke artikelen kunnen vanaf heden worden aangeboden aan Kringloopcentrum Waterland in Purmerend. U hoeft alleen maar te bellen. Als het artikel nog in goede staat verkeert, zal de ophaaldienst met u een afspraak maken om het bij u op te halen. Dit kost u niets. Is het niet meer bruikbaar, dan kan dit grofvuil tegen betaling door de gemeente worden opgehaald. Of u kunt het zelf bij de gemeentewerf afgeven. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Bij het Kringloopcentrum Waterland kunt u ook een kijkje nemen om te zien welke bruikbare artikelen zij aanbieden. Het adres is Van IJsendijkstraat 411 te Purmerend, tel. 0299-411001.

Informatie gemeentelijke belastingen
U heeft een woning gekocht en u wilt de waarde van deze woning weten. Wat moet u doen? Het aanvragen van een WOZ-beschikking doet u door middel van een schriftelijk verzoek. Hierin vermeldt u uw naam en adres maar ook het adres van de gekochte woning en de datum van de koop. Ook moet u een kopie van de overdrachtsakte meesturen. Zorgt u er ook voor dat het verzoek is ondertekend en voorzien van een datum. Na ontvangst zal deze in behandeling worden genomen. Als het verzoek wordt goedgekeurd zal de WOZ-beschikking worden toegestuurd. U dient rekening te houden met een behandelperiode van 10 werkdagen. Stuur uw verzoek aan de Gemeente Oostzaan, cluster Financiën & Belastingen, Postbus 15, 1510 AA Oostzaan.

Kopie WOZ-beschikking
De WOZ-beschikking ontvangt u eens in de vier jaar. Het is daarom belangrijk dat u die goed bewaart. Wanneer u de WOZ-beschikking toch bent kwijtgeraakt, kunt u op werkdagen tussen 8.45 en 12.00 uur voor fl.25,00 (11,35) een kopie aanvragen bij mw. B. van Rooij tel. 075- 684 7777. Zij is op dat tijdstip ook bereikbaar voor andere vragen over gemeentelijke belastingen.

Zeven avonden en nachten geen doorgaand verkeer op De Haal Aan de brug in De Haal bij de huisnummers 66-68/97-99 moeten onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat een zevental avonden en nachten er geen doorgaand verkeer mogelijk is op De Haal. Ter hoogte van de brug zal De Haal voor alle verkeer worden afgesloten, dus ook voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden vinden plaats op de volgende avonden en nachten: maandag 29 oktober t/m zaterdagochtend 3 november en op maandag 5 november t/m woensdagochtend 7 november, telkens van 20 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. De Wilde (075 684 7735) en dhr. Van Dissel (075 684 7731).

Feestelijke opening lokalen Kweekvijver De lokalen die onlangs bij de openbare basisschool De Kweekvijver zijn geplaatst, worden op maandagmorgen 29 oktober om half 9 's ochtends feestelijk geopend door wethouder A.W.A. Dobma-de Vos in samenwerking met een aantal kinderen van de school.

Oostzaan scoort ruim voldoende De FNV heeft een onderzoek naar de kwaliteit van het gemeentelijk minimabeleid verricht. Onder de titel "Gemeente wees minimaal sociaal" werden 209 gemeenten onderzocht. Het gaat hier om de nodige voorzieningen voor mensen met een smalle beurs, waaronder categoriale inkomensondersteuning en automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen door koppeling met het waterschap. De gemeente Oostzaan heeft dankzij de extra maatregelen van haar wethouder mevrouw Dobma - de Vos ruim voldoende gescoord in het onderzoek. Als sterke punten in het lokaal sociaal beleid komen naar voren:
- het rugzakje, een bijdrage voor ouders met schoolgaande kinderen;
- de verruiming van de kwijtscheldingsnormen;
- de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering;
- de vrijlatingregeling voor inkomsten uit deeltijd ten behoeve van langdurig werklozen en alleenstaande ouders met kinderen van vijf jaar en ouder;

- een bijdrage in de kosten van lidmaatschap van verenigingen en sportactiviteiten.
In het onderzoek zijn de premies die de gemeente kan verstrekken aan mensen met een bijstandsuitkering die werk aanvaarden nog niet opgenomen.

Inzage raadsvoorstellen Centrumplan In verband met de ontwikkeling van de plannen omtrent het centrum van Oostzaan worden binnenkort een aantal belangrijke beslissingen genomen door de gemeenteraad. De voorstellen voor dit Centrumplan zijn bij het gemeentehuis in te zien. Op 30 oktober vindt om 19.30 uur in De Lishof (Lisweg 253) een extra commissie B vergadering plaats. Tijdens deze avond zullen de voorstellen van dit plan behandeld worden.

Inspraak op de concept-Welstandsnota Oostzaan
Waarom een welstandsnota?
Als u wilt bouwen, aanbouwen of verbouwen heeft u meestal een vergunning nodig. Voordat die wordt afgegeven, worden uw plannen op bijvoorbeeld het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en redelijke eisen van welstand beoordeeld. Voor dit laatste laten burgemeester en wethouders zich adviseren door een onafhankelijke commissie. Die beoordeelt of het bouwwerk mooi genoeg is en of het past in de omgeving. Veel mensen vinden dat de welstandscommissie vaak om onduidelijke redenen het één wel en het ander niet mooi vindt. Om meer duidelijkheid te krijgen heeft de gemeente Oostzaan een welstandsnota laten maken.

Wat is de welstandsnota?
De welstandsnota bevat door de gemeenteraad vastgestelde regels op welke wijze de welstandscommissie te werk gaat. Er staat ook precies in aangegeven waarop een bouwplan moet worden beoordeeld; zoals op:
- algemene welstandscriteria voor de hele gemeente;
- gebiedsgerichte normen die aansluiten bij het bestaande karakter van een gebied;

- specifieke eisen voor Zaanse huizen en boerderijen. De welstandsnormen zijn er in het algemeen op gericht of een bouwplan binnen de bestaande omgeving past. De nota laat ruimte voor grotere (her)ontwikkelingsprojecten, zoals het centrumplan, afzonderlijke welstandscriteria te ontwikkeld. In het algemeen adviseert de commissie aan het college over de welstandsaspecten bij de aanvraag van een bouwvergunning. Bij veel voorkomende kleine bouwwerken mogen ambtenaren zelf het college van burgemeester en wethouders adviseren. Bij twijfel of een negatief advies legt het college het plan alsnog voor aan de welstandscommissie.

De inspraak
Voordat de concept-Welstandsnota door de gemeenteraad wordt vastgesteld, mogen inwoners en belanghebbenden het concept inzien en aangeven wat ze ervan vinden. De centrale vraag is of het voorgestelde kwaliteitsniveau, uitgewerkt in de welstandscriteria, voldoende is. En of de belangrijke en gewaardeerde kenmerken van de omgeving herkenbaar blijven. De schriftelijke en mondelinge zienswijzen worden zorgvuldig bekeken en daar waar mogelijk verwerkt in de nota. Een verslag hiervan zal met het (gewijzigde) concept aan de raad worden overlegd. Voor meer informatie: dhr. O. Overmars, 075 - 684 7777.

Ter inzagenlegging
De concept-Welstandsnota ligt t/m 19 november 2001 ter inzage op het gemeentehuis en bij de openbare bibliotheek (Zuideinde 101). U kunt aan de balie van het gemeentehuis om een kopie vragen à 1,00 ( 0,45) per bladzijde, of 15,00 ( 6,81) voor het gehele boekje.

Schriftelijke inspraak
Schriftelijke op- en aanmerkingen kunnen tot 19 november onder vermelding van "zienswijze concept-Welstandsnota" worden gericht aan burgemeester en wethouders van Oostzaan, t.a.v. dhr. O. Overmars, postbus 15, 1510 AA Oostzaan.

Inspraak- en informatieavond
Op dinsdag 6 november 2001 is er om 19.30 uur een inspraak- en informatieavond in De Lishof (Lisweg 253). Dan kunnen vragen worden gesteld en mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht door inwoners en belanghebbenden.

Vergadering Ouderencommissie Op dinsdagmiddag 6 november vergadert om 13.30 de Commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten in De Lishof (Lisweg 253). De belangrijkste agendapunten zijn o.a. de stand van zaken m.b.t. De Kolk, De Lishof, de gehandicaptenparkeerkaart, het beleid over het collectief aanvullend vervoer en de presentatie van woningen bij de Grashof.

Oostzaan en Schiphol
De gemeente Oostzaan heeft de Vaste Kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat een brief gestuurd waarin zij haar zorgen uit over een juridische omzetting van het geluidshinderstelsel. Het bestaande stelsel (PKB) biedt naar de mening van de gemeente Oostzaan betere waarborgen tegen geluidsoverlast door Schiphol dan het nieuwe systeem (MER). De gemeente wordt in deze mening gesteund door een adviescommissie van de overheid, die de conclusie getrokken heeft dat MER "onoverzichtelijk en ontoegankelijk is en niet de benodigde onderbouwing geeft waarom aan de gelijkwaardige overgang wordt voldaan".

Oostzaan versnippert
Als service voor de inwoners van Oostzaan, kunt u op 5 november 2001 uw takken en/of snoeiafval laten versnipperen. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals takken "los" aanbieden, maar wel in één richting leggen. Er mogen geen wortels of snijbloemen of losse bladeren tussen zitten (alleen houtgewassen) en de maximale aan te leveren hoeveelheid is 1m³ met een maximale dikte van 15 centimeter. Plaats het hout zo dat de machine, ongeveer 2 meter breed, makkelijk bij het afval kan komen. Als er niemand aanwezig is, moet het duidelijk zijn waar de takken liggen. De snippers worden op uw erf gedeponeerd, zodat u het in uw tuin kunt verwerken of in uw GFT-container of compostvat kunt doen. Er wordt niets meegenomen. Op 5 november 2001 wordt begonnen met het versnipperen en dat gaat door zolang de werkzaamheden duren. We kunnen helaas niet aangeven wanneer er bij een bepaald huisadres versnipperd wordt, dit is afhankelijk van het aanbod. U kunt zich aanmelden door een briefje te sturen (vergeet niet uw postcode op te schrijven) naar sector Grondgebiedzaken, Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan. Deze dient uiterlijk 31 oktober 2001 in ons bezit te zijn. Aanmeldingen na deze datum kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat er aanvragen voor bouwvergunningen zijn ontvangen op 5 oktober 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Waterput 11; op 11 oktober 2001 voor het uitbreiden van woningen aan Scholekster 12 t/m 22; op 12 oktober 2001 voor het uitbreiden van een garage / berging aan Zuideinde 142 en op 15 oktober 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Westerstijfselmakerspad 14. Op 9 oktober 2001 zijn er bouwvergunningen verleend voor het uitbreiden van woningen aan Claes Compaaneiland 6 en 16 en Noordeinde 38, het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Draaikolk 30, het uitbreiden van een woning (dakopbouw) aan Burg. Teerstraat 35 en het oprichten van een viertal woningen aan Twiskeweg ter hoogte van het bestaande gebouw van Excelsior. Tevens is er op 9 oktober 2001 sloopvergunning is verleend voor het slopen van diverse opstallen aan De Heul 15. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen een verleende vergunning of toestemming kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan aan de aanvrager, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning / bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.


---

8 oktober 2001

Vergadering Werkvoorziening Op woensdag 10 oktober vergadert het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Dit vindt om 16.30 uur plaats in de vergaderruimte van Baanstede, Einsteinstraat 103 in Purmerend.

Verbetering afvalscheiding
In 1993 was Oostzaan één van de eerste gemeenten in Nederland die het systeem van een gedifferentieerd tarief (DIFTAR) voor het huishoudelijk afval toepaste. Indertijd is voor dit Huisvuil Systeem Oostzaan gekozen omdat de lasten eerlijker en rechtvaardiger verdeeld worden. Tenslotte betaalt de vervuiler. Daarnaast leidt het scheiden van huishoudelijk afval tot een beperking van de afvalberg.

GFT-afval
In Oostzaan wordt jaarlijks gemiddeld per inwoner 42 kg GFT ingezameld. In vergelijking met andere kleine gemeenten is dat 90 kg minder dan gemiddeld. Eerder dit jaar hebben we de samenstelling van restvuil bekeken. Wat bleek? Maar liefst 36% daarvan bestaat uit GFT. Dit wordt verbrand, terwijl GFT nuttig hergebruikt zou kunnen worden door het te composteren. Nu zou dat kunnen zijn omdat er in Oostzaan veel gecomposteerd wordt. Maar dat is helaas nog te weinig het geval. Die verbranding is dus pure verspilling.

Onderzoek
Als groene gemeente wil Oostzaan graag dat iedereen actief aan het scheiden van huisafval meedoet. Vandaar dat we benieuwd zijn waarom afval door de ene burger wel en de ander niet gescheiden wordt aangeboden. Bij ongeveer 360 woningen zijn formulieren verspreid. We vragen de bewoners het anoniem in te vullen en terug te sturen naar de gemeente. Ook bezoekers van het gemeentehuis worden tot 19 oktober gevraagd aan het onderzoek mee te werken. Met de resultaten, die we half november zullen publiceren, willen we nieuwe ideeën ontwikkelen om de scheiding van het GFT-afval te verbeteren.

Informatie
Wilt u meer informatie over het Huisvuil Systeem Oostzaan, of over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met dhr. H. Boven, 075 - 684 7777. U kunt ook veel informatie terugvinden in de Gemeentegids 2001/2002.


Succesvolle Ouderendag
Donderdag 4 oktober werd in Oostzaan de Dag van de Ouderen gevierd. En hoe! Voor het eerst liet de gemeente Oostzaan de organisatie aan de senioren zelf over en dat bleek een schot in de roos. Muziek, vermaak, educatie, cultuur en de daarbij nodige versnaperingen om de dag door te komen maakten er een prachtig feest van. Mooi detail is dat dit het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger is en deze senioren lieten zien dat leeftijd niets uitmaakt om een geweldig evenement te organiseren. Hulde!

Raadscommissies
Op respectievelijk 15, 16 en 17 oktober vergaderen de commissies A, B en C. Let op dit keer vergadert commissie C niet op donderdag, maar op woensdagavond. Deze openbare bijeenkomsten vinden plaats in De Lishof en beginnen om 19.30 uur.
Agenda A

1. Voortgang OOP

2. Wet bescherming persoonsgegevens

3. Najaarsnota

4. Behandeling (technische vragen) begroting 2002 Agenda B

1. Joost (jeugdbeleid)

2. Concept - Welstandsnota Oostzaan

3. Bouwplan kinderopvang Anemoonstraat (ter informatie)
4. Jaarverslag 2000 Wet milieubeheer

5. Behandeling (technische vragen) begroting 2002 Agenda C

1. Presentatie ontwikkelingen recreatieschap 't Twiske (mondeling)
2. Wijziging gemeenschappelijke regeling 't Twiske (wordt nagezonden)
3. Joost (jeugdbeleid)

4. Behandeling (technische vragen) begroting 2002
Inzage raadsvoorstellen Centrumplan
In verband met de ontwikkeling van de plannen omtrent het centrum van Oostzaan worden binnenkort een aantal belangrijke beslissingen genomen door de gemeenteraad. De voorstellen voor dit Centrumplan zijn bij het gemeentehuis in te zien. Op 30 oktober vindt om 19.30 uur in De Lishof (Lisweg 253) een extra commissie B vergadering plaats. Tijdens deze avond zullen de voorstellen van dit plan behandeld worden.

Gehandicaptenparkeerkaart
In alle informatieverstrekking over de veranderingen rond de gehandicaptenparkeerkaart van de afgelopen weken is de prijs weggevallen. De gemeentelijke kosten, de leges, bedragen Hfl.28,70 (13,00) per kaart.

Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisadministratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrij derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de basisadministratie te verstrekken (hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar). Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.

Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente. Over u rechten en verplichtingen in het kader van de basisadministratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij de afdeling burgerzaken van uw gemeente.


Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 10 september 2001 de volgende aanvraag voor een bouwvergunning is ontvangen voor het plaatsen van een zwembad aan De Heul 15. Tevens wordt bekend gemaakt dat op 25 september 2001 bouwvergunningen zijn verleend voor het uitbreiden van 9 woningen aan De Glazenmakerstraat nummers 3 t/m 7, 11 en 21 t/m 29. Op 2 oktober 2001 is er een bouwvergunning verleend voor het gedeeltelijk vernieuwen van een bedrijfsgebouw aan Dr. Boomstraat 21a.
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen de bouwvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een schorsingsverzoek zijn griffiekosten verbonden.

Kapvergunning
Op 1 oktober is vergunning verleend voor het kappen van 1 eik en 1 esdoorn op de percelen Noordeinde 81 en 83. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Overleden:
Cornelia Louisa Huizinga (91 jr)
w.v.. H.M. de Buijzer

Simon de Lange (84 jr)
e.v. M. Wals

Ondertrouw:
M. Schurer en M. de Dijcker


---


1 oktober 2001
Schoollokalen geplaatst
Na een vertraging van enkele weken zijn nu dan toch de lokalen geplaatst bij basisschool De Kweekvijver. Met een enorme kraan werd woensdagmiddag 26 september het eerste lokaal op zijn plek gehesen. Sectorhoofd Inwoners Zaken Simon Plooijer vertelt opgelucht te zijn: 'Het is jammer dat het niet eerder kon, maar gelukkig kunnen we dan toch na de herfstvakantie de kinderen het onderdak bieden wat ze aan het begin van het nieuwe schooljaar is beloofd.' Dit houdt in dat de Kerkbuurtschool zijn functie als tijdelijke onderwijsinstelling weer kwijt is. De commissievergaderingen zullen vanaf begin november dan ook weer in de Kerkbuurtschool plaatsvinden.

Europese Unie: invaliden worden gehandicapten
Door Europese regelgeving gaat de invalidenparkeerkaart vanaf 1 oktober gehandicaptenparkeerkaart heten. De kaart krijgt een uitvoering die in alle landen van de Europese Unie geldt. De borden "invalidenparkeerplaats" zullen worden vervangen door "gehandicaptenparkeerplaats". Er is nog een aantal bepalingen, die hieronder staan vermeld:

- De geldigheidsduur blijft maximaal 5 jaar, met een minimum van 6 maanden.

- Na afloop van een periode zal gezien de stand van de medische wetenschap altijd een nieuwe medische keuring noodzakelijk zijn.
- De termen permanent en progressief worden vanaf 1 oktober niet meer gehanteerd.

- Een kaart die niet meer geldig is, moet zo snel mogelijk worden ingeleverd. Ook als iemand overleden is, moet de nabestaande dit snel doen. Gebeurt dat niet, dan is sprake van een strafbaar feit, aangezien de kaart geldswaarde vertegenwoordigt.
- Criterium voor zowel bestuurder als passagier wordt, dat men te voet, met de gebruikelijke hulpmiddelen, niet in staat is een afstand van 100 meter aan één stuk te overbruggen. Nieuw is dat dit nu ook gaat gelden voor passagiers, aangezien het oude criterium "niet of nauwelijks te voet kunnen voortbewegen" voor de keurende instanties niet goed meetbaar is.

- Tevens is een criterium, dat een passagier voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder.
- Voortaan zal een bestuurderskaart worden aangeduid met de hoofdletter B en een passagierskaart met de hoofdletter P. Tevens zal er een pasfoto worden geplakt op de achterkant van de kaart, zodat die niet zo snel uit handen wordt gegeven. Voordeel hiervan is, dat er geen kentekens meer hoeven te worden genoteerd op de kaart, maar dat de bestuurder van die auto gebruik kan maken waar hij of zij de beschikking over heeft. Dit scheelt ook tussentijdse wijzigingen door Burgerzaken. Voor collectief gebruik door instellingen (b.v. De Wieken) is het mogelijk een I-kaart aan te vragen.
- Voor diegenen die zowel voor een bestuurderskaart als voor een passagierskaart in aanmerking komen kan op de
gehandicaptenparkeerkaart zowel de B als de P worden opgenomen.
- De gehandicaptenparkeerkaart gaat Hfl. 28,70 (Euro 13,00) kosten. Overgangsregeling: De eerder afgegeven invalidenparkeerkaarten mogen worden gebruikt tot hun geldigheidsduur is verstreken. Houders van de oude kaarten moeten na 1 oktober 2001 opnieuw worden gekeurd, voordat hun kaart afloopt.

Oostzaanse brandweer tweede bij wedstrijden
Ieder jaar doen de regionale brandweerkorpsen uit de Zaanstreek mee aan een brandweerwedstrijd. Bij diverse kazernes worden dan proeven gehouden in bijvoorbeeld perslucht, chauffeurstest, EHBO, water- en blusspel. Omdat de vrijwillige brandweer 75 jaar bestaat in 2001 werd de grote oefening in Oostzaan gehouden. Na een hele dag intensief oefenen werd het korps uit Wormer eerste. Oostzaan werd knap tweede en Zaandijk mocht de derde prijs in ontvangst nemen. Burgemeester A. Moens reikte de prijzen uit.

Asfaltering Noordeinde
Op 3 en 4 oktober zullen er wegwerkzaamheden plaatsvinden ter hoogte van Noordeinde 1 t/m 23 (beide weghelften). Er gaat een nieuwe toplaag op het asfalt aangebracht worden. Overdag vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Daardoor kan er van half zeven 's ochtends tot vier uur 's middags verkeershinder zijn voor auto's. Voetgangers en (brom)fietsers zullen er geen last van ondervinden. Wachttijden tot maximaal 15 min zijn niet uitgesloten. Op donderdag 4 oktober wordt er ook 's avonds en 's nachts gewerkt. Dat begint 's middags om half zes en duurt tot ongeveer drie uur 's nachts (5 oktober). In die periode zal ter hoogte van Noordeinde 1 t/m 23 (beide weghelften) geen snelverkeer mogelijk zijn. De afsluiting van de wijk Roemersloot zal niet langer dan een half uur bedragen. Men kan altijd één van de uitvalswegen gebruiken. In noodgevallen zal de aannemer altijd voor een oplossing zorgen.

Nieuws over reisdocumenten
Vanaf 1 oktober 2001 gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten). Behalve dat de binnenkant er anders uit komt te zien is de wachttijd de grootste verandering. U moet namelijk voortaan een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor het bijschrijven van kinderen.

Even wachten
Voor een betere beveiliging worden paspoorten en identiteitskaarten vanaf 1 oktober a.s. op een centrale plaats in Nederland van uw persoonlijke gegevens voorzien. Daardoor kunt u uw nieuwe reisdocument niet meteen mee krijgen. Het gaat een aantal dagen duren. Reken op een week, dan bent u op tijd. Diegene die reisdocumenten aanvraagt moet ze zelf ophalen, dit kan dus niet door iemand anders gedaan worden!

Wat heeft u nodig
U moet een nieuw reisdocument persoonlijk aanvragen. Daarvoor moet u wel uw huidige reisdocument meenemen en één recente pasfoto van goede kwaliteit. Deze foto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft). Hetzelfde geldt voor kinderen tot twaalf jaar die een identiteitskaart willen aanvragen. Tarief: paspoort 73,55 ( 33,37), identiteitskaart 59,20 ( 26,87).

Kinderen bijschrijven
Kinderen tot en met vijftien jaar oud kunt u als ouder bij laten schrijven in uw eigen paspoort. Maar, hoe oud ze ook zijn, kinderen mogen ook een eigen paspoort hebben. Let op! De identiteit van de kinderen wordt nu nog beter gecontroleerd. Bij het aanvragen van een bijschrijving dient u uw kind en een pasfoto van het kind (recht van voren genomen) mee te nemen. Daarnaast blijft schriftelijke toestemming en een legitimatiebewijs van de andere ouder vereist, ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat!

Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van een aantal dagen. Reken op een week, dan bent u op tijd. Uw kind hoeft niet mee om het paspoort af te halen waar het in bijgeschreven wordt.

Voor sommige landen moeten kinderen al op jongere leeftijd een eigen paspoort hebben. Uw reisbureau kan u daar meer over vertellen. Tarief: gelijktijdige bijschrijving Hfl. 15,00 (Euro 6,81), latere bijschrijving Hfl. 35,00 (Euro 15,88).

Spoedprocedure
U kunt een spoedaanvraag doen voor een nieuw reisdocument of de bijschrijving van kinderen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Toeslagen: Hfl. 73,55 (Euro 33,37), per bijschrijving Hfl. 35,00 (Euro 15,88).

Oude document kwijt?
Is uw paspoort of identiteitskaart gestolen of bent u het kwijt, dan dient u dat aan te geven bij de politie. Die maakt dan een proces verbaal op. Dit heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen. Tarief: hfl. 45,65 (Euro 20,72)

Schouwmeester controleren sloten van Oostzaan
De schouwmeester van Waterschap De Waterlanden gaat van 15 t/m 19 oktober de sloten in Oostzaan weer controleren op zuiverheid, breedte en diepte. Iedereen die een onderhoudsplicht heeft voor zijn of haar sloot moet deze voor 15 oktober hebben geschoond van waterplanten en vuil. Eigenaren van bruggen en dammen moeten zelf de sloot rond hun brug of dam onderhouden. Voor meer informatie: Waterschap De Waterlanden 0299 - 68 22 22.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 20 september een aanvraag voor een bouwvergunning is ontvangen voor het vernieuwen / veranderen van een woning aan Rietschoot 20. Op 24 september 2001 zijn aanvragen voor een bouwvergunning ontvangen voor het vernieuwen / veranderen van een gevel aan de Dr. Boomstraat 21a, en voor het uitbreiden van een woning aan Noordeinde 38. De bovenvermelde stukken liggen ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.

Burgerlijke stand
Overleden:
Eva Dijkstra
w.v. A. Drewes

Ondertrouw:
M. Hollander en P. Posch


---

24 september 2001

Seniorencomplex Kolkhove feestelijk heropend
Op woensdag 19 september werd seniorencomplex Kolkhove feestelijk heropend. Bewoonster Y.M. Kuijten reed haar rollator samen met wethouder A.W.A. Dobma-de Vos dwars door een papieren deur, waarmee "Skoonzicht" (zoals Kolkhove door haar bewoners nog altijd wordt genoemd) werd geopend. (foto: Frits de Bruyn / DBFotoproducties)

Informatieavond Kinderdagverblijf
Op 1 oktober aanstaande wordt in Dorpshuis "De Greep" een informatieavond gehouden over de planontwikkeling van het kinderdagverblijf aan de Anemoonstraat. Belanghebbenden en geïnteresseerden zullen worden geïnformeerd over het te realiseren gebouw en de voorgenomen inrichting van het plangebied. Tevens zal op deze avond de nodige informatie worden verstrekt m.b.t. de procedurele gang van zaken. Deze informatieavond is mede in overleg tot stand gekomen met de resonansgroep, als vertegenwoordiger van de buurt. U bent van harte uitgenodigd voor deze avond. De aanvang is 19.30 uur.

Aanvulling composteren
Vorige week schreven we al dat de gemeente compostbakken voor haar burgers beschikbaar stelt. Om het nog makkelijker te maken, kunt u deze ook gewoon bij de dienst Burgerzaken bestellen.

Oostzaan: zelfstandig, groen, sociaal en veilig In 1999 heeft de gemeenteraad een toekomstplan gemaakt voor Oostzaan, gebaseerd op zelfstandigheid en een groen, sociaal en veilig karakter. Hieruit is nu het voorstel voor een Leefomgevingsplan gekomen. Dit houdt een groot pakket van maatregelen en activiteiten in. Deze moeten de kwaliteit van wonen werken en recreëren in onze gemeente op lange termijn veiligstellen en waar nodig verbeteren. We willen graag dat de inwoners van Oostzaan meedenken over de inhoud van dit plan. Tenslotte gaat het om u, de inwoner van Oostzaan. Tot en met 18 oktober ligt het leefomgevingplan ter inzage op het gemeentehuis. Zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend. Hieronder in het kort wat dit plan inhoudt:

Water
Oostzaan is een echte 'waterlandse' gemeente. Het oppervlaktewater speelt al eeuwenlang een belangrijke rol. Vandaar dat in het Leefomgevingplan waterbeheer en -bescherming veel aandacht krijgen. Vroeger was het vooral van economisch belang, maar tegenwoordig hebben we als gemeentebestuur ook oog voor natuur & milieu en recreatie.

Lucht
Schone lucht is van wezenlijk belang voor het welzijn van mens, dier en plant. We hebben uiteraard maar beperkte mogelijkheden om actief de luchtkwaliteit te beïnvloeden. Luchtvervuiling ontstaat o.a. door uitlaatgassen van auto's en CV-installaties. Hier zullen we dus zorgvuldiger mee moeten omgaan.

Bodem
De bodemkwaliteit is grotendeels afhankelijk van de wijze waarop de grond gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld voor woningbouw of industriële bedrijvigheid. De opslag van gevaarlijke stoffen is aan strenge regels gebonden. Afvalstoffen mogen helemaal niet meer in de bodem terechtkomen.

Volkshuisvesting
De bevolking van Oostzaan telt ruim 9.000 inwoners verdeeld over ca. 3.700 woningen. Een groot deel van de mensen behoort tot de leeftijdscategorie 55+. Het aanbod van woningen voor deze groep en starters op de woningmarkt is onvoldoende. In het toekomstige volkshuisvestingsbeleid willen we als gemeente hier op in spelen.

Verbetering woonomgeving
We willen graag als gemeente de industriële bedrijvigheid naar de rand van ons dorp verplaatsen. Op deze wijze kan de overlast van geuren, geluid en verkeer tot een minimum beperkt worden en kan de vrijgekomen ruimte ingevuld worden met woningbouw. Naast de gewenste woningbouw moet er voldoende ruimte zijn voor groenvoorziening en speelgelegenheden. Oostzaan heeft een eeuwenoude historie en dat willen we ook graag behouden.

Veiligheid
Om het gevoel van veiligheid te verbeteren willen we als gemeente o.a. voor betere straatverlichting zorgdragen. We maken ons zorgen over de toenemende verkeersdruk in onze dorpskern. Ook hebben we oog voor een betere bereikbaarheid van scholen en sportaccommodaties.

Inzage in het Leefbaarheidplan
Tot en met 18 oktober ligt het leefomgevingplan ter inzage op het gemeentehuis. Zienswijzen kunnen tot deze datum schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan.

Europese Unie: invaliden worden gehandicapten
Door Europese regelgeving gaat de invalidenparkeerkaart vanaf 1 oktober gehandicaptenparkeerkaart heten. De kaart krijgt een uitvoering die in alle landen van de Europese Unie geldt. De borden "invalidenparkeerplaats" zullen worden vervangen door "gehandicaptenparkeerplaats". Er is nog een aantal bepalingen, die hieronder staan vermeld:

- De geldigheidsduur blijft maximaal 5 jaar, met een minimum van 6 maanden.

- Na afloop van een periode zal gezien de stand van de medische wetenschap altijd een nieuwe medische keuring noodzakelijk zijn.
- De termen permanent en progressief worden vanaf 1 oktober niet meer gehanteerd.

- Een kaart die niet meer geldig is, moet zo snel mogelijk worden ingeleverd. Ook als iemand overleden is, moet de nabestaande dit snel doen. Gebeurt dat niet, dan is sprake van een strafbaar feit, aangezien de kaart geldswaarde vertegenwoordigt.
- Criterium voor zowel bestuurder als passagier wordt, dat men te voet, met de gebruikelijke hulpmiddelen, niet in staat is een afstand van 100 meter aan één stuk te overbruggen. Nieuw is dat dit nu ook gaat gelden voor passagiers, aangezien het oude criterium "niet of nauwelijks te voet kunnen voortbewegen" voor de keurende instanties niet goed meetbaar is.

- Tevens is een criterium, dat een passagier voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder.
- Voortaan zal een bestuurderskaart worden aangeduid met de hoofdletter B en een passagierskaart met de hoofdletter P. Tevens zal er een pasfoto worden geplakt op de achterkant van de kaart, zodat die niet zo snel uit handen wordt gegeven. Voordeel hiervan is, dat er geen kentekens meer hoeven te worden genoteerd op de kaart, maar dat de bestuurder van die auto gebruik kan maken waar hij of zij de beschikking over heeft. Dit scheelt ook tussentijdse wijzigingen door Burgerzaken. Voor collectief gebruik door instellingen (b.v. De Wieken) is het mogelijk een I-kaart aan te vragen.
- Voor diegenen die zowel voor een bestuurderskaart als voor een passagierskaart in aanmerking komen kan op de
gehandicaptenparkeerkaart zowel de B als de P worden opgenomen.
- De gehandicaptenparkeerkaart gaat Euro 28,70 (Euro 13,00) kosten. Overgangsregeling: De eerder afgegeven invalidenparkeerkaarten mogen worden gebruikt tot hun geldigheidsduur is verstreken. Houders van de oude kaarten moeten na 1 oktober 2001 opnieuw worden gekeurd, voordat hun kaart afloopt.

Burgerlijke stand
Geboren:
Jesse Alex
zv: M.R. Grauf en: H. Nordmann

Overleden:
L.J. van Beek (85 jr)
ev: G. Gans

Getrouwd:
H. van Oostenbrugge en A.C. Simons


---

17 september 2001

Toespraak van Burgemeester A. Moens voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 17 september 2001.

Op 11 september 2001 stond de wereld even stil. Dat had niemand voor mogelijk gehouden, maar het gebeurde wel.
Heel veel mensen kwamen om het leven. Gewone mensen, zoals wij: een medewerker, zijn of haar baas, een ambtenaar, een secretaresse, een portier, een bezoeker, een ober, een schoonmaker, een brandweerman. Niet honderden, maar duizenden. Tijdens oorlogen zijn al eeuwen lang onschuldige mensen omgekomen. Maar er was toch geen oorlog, of toch wel?

Vanaf dat moment kwam er een ongekende berichtenstroom op gang via radio, televisie, kranten en internet. Vooral de beelden zijn schokkend en onvoorstelbaar. Het is nauwelijks mogelijk om zoiets te begrijpen, want de werkelijkheid haalt de fictie in en daar is ons verstand en gevoel niet op ingesteld. Voor ons als volwassenen is het niet te bevatten en wat zal niet de onwisbare indruk zijn op onze kinderen en de gevolgen daarvan?
Uit die enorme toevloed van informatie moet ieder mens voor zich en de samenleving als geheel een weg zoeken. Die weg gaat in het begin vaak over wie, wat en wanneer. Wie zijn de daders, wie zijn de slachtoffers. Wat is er feitelijk gebeurd en wanneer. Maar na enige tijd blijven er op onze weg nog maar twee allesbepalende vragen over: waarom en hoe nu verder?

Als het gaat om de internationale wereldorde, zijn velen van mening dat de geschiedenis, in het eerste jaar van deze nieuwe eeuw een fundamentele wending heeft ondergaan. Daarbij vind ik het zeer verontrustend dat veel beschouwingen gaan over het begrip oorlog. De oorlog van vroeger (tussen landen onderling) maakt plaats voor een soort permanente oorlog (tussen landen enerzijds en andere, onbekende partijen en personen anderzijds). Die oorlog, zo wordt ons voorgehouden, is nodig ter behoud van onze veiligheid en democratie. Is een dergelijke oorlog doel of middel? De uitkomst van zo'n oorlog is uiterst onzeker en zijn we bereid om door een woud van duizenden onschuldige mensen, de door haat verblinde enkelingen op te sporen en uit te schakelen?
Maar wat nog belangrijker is: zo'n permanente oorlog kan een alibi worden om de waarom vraag niet aan te vatten. Onze westerse rijkdom staat nog steeds in schril contrast tot de talloze gebieden waar armoede en uitzichtloosheid bestaan. In weer andere gebieden bestrijden mensen elkaar onderlinge levensruimte, waardoor voor velen een uitzichtloze toekomst het enige zekere van hun huidige bestaan vormt. Daar liggen de kiemen van haat en de daaraan soms verbonden houding: ik heb niets meer te verliezen, dus

Ik denk dat onze internationale samenleving meer baat heeft bij een permanente wil tot vrede en een rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn. Dat is een doel waarin mensen zich kunnen verenigingen. Iedereen loopt warm voor vrede, meer dan 99% is er voor en welke regeringsleider zou zich door zo'n uitslag niet gesteund voelen. Alle middelen zijn ondergeschikt aan dat doel en geen enkel middel (ook niet oorlog) kan dat doel overtreffen.

Hoe moeten we nu in Oostzaan verder na 11 september 2001? We ontmoeten elkaar vaak in verenigingsverband of bij familie en vrienden. Onze kinderen gaan elke dag naar school. We sporten met elkaar en maken een praatje in de winkel. Allerdaagse dingen en hoe staan die nu in relatie tot al die grote zaken als de wereldvrede? En zijn we hier wel veilig, wat kan er in ons dorp gebeuren?
We zijn verward en sommigen onder ons zijn bang. Onze kinderen dromen er over en hopelijk is er ruimte thuis en op de scholen om er over te praten. Dat helpt.
Maar wat ook helpt is meer aandacht voor geestelijke weerbaarheid. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen - en 11 september is er daar ongetwijfeld één van - waar we mee moeten leren omgaan, waar we weerbaar in moeten worden. Dat is een kwestie van geestelijke ontwikkeling, die het beste gedijd in de veilige thuissituatie en in het onderwijs. Het leren omgaan met alledaagse ruzietjes en meningsverschillen, kan ons helpen om allerlei grote conflicten te doorgronden en onze weg daarin te bepalen.
Volwassenen worden geacht het goede voorbeeld te geven en elkaar niet aan te vallen vanwege een overhangende tak of een aanrijding op de parkeerplaats.
Ook als gemeenteraad hebben wij daarin een voorbeeld te vervullen. In de manier waarop we met elkaar omgaan en met anderen die bij ons werk zijn betrokken. Het streven naar respect voor anderen, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid dient onze leidraad te zijn.

A.Moens
Burgemeester Oostzaan
Oostzaan, 17 september 2001

Wilt u reageren? U kunt direct e-mailen met de burgemeester via (a.moens@oostzaan.nl)

Dag van de Ouderen
Op donderdag 4 oktober 2001 wordt in Oostzaan de Dag van de Ouderen gehouden. Alle 50-plussers van Oostzaan kunnen op deze dag gratis aan diverse activiteiten deelnemen. 's Morgens is er in Dorpshuis De Greep een optreden van het Seniorenkoor van Bel Canto. Hierbij staat de gezelligheid voorop en de koffie met iets lekkers zal uiteraard niet ontbreken.
Tussen de middag is men welkom voor een lunch in De Lishof. Het is inmiddels traditie geworden dat daarbij het duo Hottentot voor gezellige accordeonmuziek verzorgt. 's Middags kan men kiezen uit een viertal evenementen:

- een excursie naar Houtverwerkingsbedrijf P. Flens B.V.,
- een rondleiding over de boerderij en kaasmakerij van de fam. Bindt en Buys,

- films en dia's over Oostzaan, vertoond door de Amateur Smalfilmkring Oostzaan,

- een lezing over "Riet, je weet niet wat je ziet" door het IVN in het Twiske Infocentrum.
Gratis toegangskaarten kunnen op dinsdagochtend 18 september tussen 10.00 - 11.00 uur in De Lishof en op woensdagochtend 19 september van 10.00 -11.00 uur in de Bibliotheek Oostzaan worden opgehaald. Tevens kan men dan opgeven of men gebruik wil maken van het gratis vervoer van de Stichting Belbus Oostzaan. Voor sommige activiteiten is maar een beperkt aantal kaartjes beschikbaar, dus hier geldt "wie het eerst komt, het eerst maalt". Met vragen kunt u terecht bij Gré Boom, voorzitter van het Comité Dag van de Ouderen Oostzaan, tel. (075)6843119.

Heropening Kolkhove
De verbeteringen ten behoeve van de bewoners van senioren complex Kolkhove (Skoonzicht 2 - 304) zijn uitgevoerd. Dorpels werden verlaagd, de stoep verhoogd en er werden automatische deuren aangebracht in de centrale hal. Daarnaast kreeg de stoep een afrit voor rolstoelen en rollators. De werkzaamheden zijn nu allemaal uitgevoerd dus is het tijd voor een feestje. Op woensdag 19 september zal wethouder A.W.A. Dobma-de Vos het complex om 10.30 uur feestelijk heropenen. Dit zal zij doen samen met bewoonster mevrouw Y.M. Kuijten.

Composteren in Oostzaan
De herfst is wat vroeg ingetreden dit jaar. Dat betekent dat de bladeren weer vallen. Die bladeren kunt u aanbieden bij uw huisafval, maar u kunt het ook composteren. Die laatste mogelijkheid levert direct een besparing op, omdat het afgescheiden groenafval dan niet berekend wordt bij de DIFTAR. De gemeente heeft nog een grote partij compostbakken aangeschaft voor u. We bieden ze bewoners van Oostzaan aan voor het zeer aantrekkelijke tarief van Euro 60,= (Euro 27,23) per bak. Het is een kleine investering, maar het bespaart u uiteindelijk geld. Daarnaast krijgt u er ook nog eens een natuurlijk mestproduct voor terug. Als u een compostbak wilt aanschaffen, kunt u contact opnemen met mevrouw I. Rabe, 075 - 684 7777.

Agenda Raadsvergadering 17 september
Maandagavond 17 september vergadert om 19.30 uur de gemeenteraad van Oostzaan in De Lishof (Lisweg 53). De agenda van deze openbare vergadering luidt als volgt:

1. Opening.

2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 2 juli.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.

4. Voorstel inzake gebruiksvergunning brandveiligheid
5. Voorstel inzake gehandicaptenparkeerplaats De Wering 85
6. Voorstel inzake gehandicaptenparkeerplaats Starstraat 9
7. Voorstel inzake uitbreiding eerste inrichting openbare basisschool Noorderschool

8. Voorstel inzake uitbreiding eerste inrichting openbare basisschool De Kweekvijver

9. Voorstel inzake beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan

10. Voorstel tot bekrachtiging van beroepsschrift Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol

11. Voorstel inzake nieuwe gehandicaptenparkeerkaart per 1 oktober 2001

12. Voorstel tot reageren op beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan van de Commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten Oostzaan

13. Voorstel inzake vroedvrouwenklokje

14. Sluiting

Extra vergaderingen gaan niet door
Het uitwerken van details voor het Centrumplan neemt meer tijd in beslag dan verwacht. De uitvoering van dit plan is een behoorlijk kostbare zaak en dat heeft gevolgen voor de toekomstige financiële positie van Oostzaan. In november wordt de Begroting 2002 behandeld. Daarom hebben burgemeester & wethouders besloten dat, om tot een zorgvuldiger besluit te komen, het Centrumplan en de Begroting 2002 beter gezamenlijk kunnen worden behandeld. Hiermee samenhangend gaan de extra commissie B vergadering van 18 september en de raadsvergadering van 1 oktober niet door.

Nieuws over reisdocumenten
Vanaf 1 oktober 2001 gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten). Behalve dat de binnenkant er anders uit komt te zien is de wachttijd de grootste verandering. U moet namelijk voortaan een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor het bijschrijven van kinderen.

Even wachten
Voor een betere beveiliging worden paspoorten en identiteitskaarten vanaf 1 oktober a.s. op een centrale plaats in Nederland van uw persoonlijke gegevens voorzien. Daardoor kunt u uw nieuwe reisdocument niet meteen mee krijgen. Het gaat een aantal dagen duren. Reken op een week, dan bent u op tijd. Diegene die reisdocumenten aanvraagt moet ze zelf ophalen, dit kan dus niet door iemand anders gedaan worden!

Wat heeft u nodig
U moet een nieuw reisdocument persoonlijk aanvragen. Daarvoor moet u wel uw huidige reisdocument meenemen en één recente pasfoto van goede kwaliteit. Deze foto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft). Hetzelfde geldt voor kinderen tot twaalf jaar die een identiteitskaart willen aanvragen.

Kinderen bijschrijven
Kinderen tot en met vijftien jaar oud kunt u als ouder bij laten schrijven in uw eigen paspoort. Maar, hoe oud ze ook zijn, kinderen mogen ook een eigen paspoort hebben. Let op! De identiteit van de kinderen wordt nu nog beter gecontroleerd. Bij het aanvragen van een bijschrijving dient u uw kind en een pasfoto van het kind (recht van voren genomen) mee te nemen. Daarnaast blijft schriftelijke toestemming en een legitimatiebewijs van de andere ouder vereist, ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat!

Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van een aantal dagen. Reken op een week, dan bent u op tijd. Uw kind hoeft niet mee om het paspoort af te halen waar het in bijgeschreven wordt.

Voor sommige landen moeten kinderen al op jongere leeftijd een eigen paspoort hebben. Uw reisbureau kan u daar meer over vertellen.

Spoedprocedure
U kunt een spoedaanvraag doen voor een nieuw reisdocument of de bijschrijving van kinderen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Deze spoedprocedure is in de eerste week van oktober 2001 helaas niet mogelijk. Wees dus op tijd.

Oude document kwijt?
Is uw paspoort of identiteitskaart gestolen of bent u het kwijt, dan dient u dat aan te geven bij de politie. Die maakt dan een proces verbaal op. Dit heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen.

Kapvergunning
Op 5 september is vergunning verleend voor het kappen van 1 wilg op het stukje openbaar groen tegenover Rietschoot 242. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Ter inzage
Op het gemeentehuis ligt tot en met 4 oktober een aanvraag wet milieubeheer voor Taams v/d Huysen Metaalbewerking, Ambacht 20, 1511 JZ Oostzaan, ter inzage.

Ter inzage
Op het gemeentehuis ligt tot en met 1 oktober een Meldingsformulier "besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer" met betrekking tot De Knopen - Jonker, Kerkstraat 172, 1511 EL Oostzaan, ter inzage.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 6 september 2001 een melding bouwvoornemen voor het plaatsen van een tuinhuisje (berging) aan Scholekster 8 is ontvangen. Daarnaast zijn er op 11 september 2001 bouwvergunningen verleend voor
- het uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel aan De Wering 100 en

- het uitbreiden van een woning aan Zuideinde 221. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen de bouwvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een schorsingsverzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Geboren:
Joëlla
d.v. J. van Dam en J. Buijs
Getrouwd:
M. Munts en M.H. Bast

Terug naar boven

---

10 september 2001

Ongeluk bij Pluimveeslachterij
Afgelopen maandag werd de gemeente Oostzaan opgeschrikt door een ongeval bij Pluimveeslachterij Rep + Roozendaal. Informatie van de onheilsplek kwam mondjesmaat beschikbaar, maar werd wel direct doorgespeeld aan verontruste burgers en de media. Ook een geluidswagen van de brandweer reed rond in het gebied waar de wind de giftige damp eventueel heen zou kunnen blazen. Als gevolg van het ongeluk met een chemicaliën tank raakten vier personen door ademhalingsproblemen onwel. Deze slachtoffers waren twee medewerkers van de vrijwillige brandweer Oostzaan, een brandweerman van één van de assisterende regionale korpsen en een medewerker van een installatiebedrijf. Zij konden na controle in het ziekenhuis allemaal weer terug naar huis. Voor bewoners is de volksgezondheid door het ongeluk niet in gevaar geweest. Er zijn regelmatig controles verricht en daarbij werd slecht een geringe verhoging van giftige dampen gemeten. Bij de afwikkeling van het ongeval werd de vrijwillige brandweer gesteund door de korpsen uit Zaanstad, Waterland, Assendelft, Koog aan de Zaan, en Wormerland. Door de onzekere situatie in het begin werden uit voorzorg de bewoners van 36 omliggende huizen geëvacueerd Opvangmogelijkheid werd door de gemeente geregeld in de sporthal. In de loop van de middag mochten zij weer terug naar huis.

Burgemeester A. Moens wil graag alle medewerkers van de hulpdiensten en bewoners van Oostzaan namens het college van b&w bedanken voor hun inzet en begrip, en de vier slachtoffers het beste wensen met hun gezondheid.

Compliment voor vrijwilligers
2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van Vrijwilligers. Na diverse activiteiten in het land vindt er op 15 december onder de titel "Compliment!" een groot evenement plaats. 30.000 Vrijwilligers uit het hele land worden in de Gelredome in Arnhem verwacht om met elkaar feest te vieren. Er worden daar ook een aantal vrijwilligers uitgebreid in het zonnetje gezet. De gemeente Oostzaan is heel blij met haar vrijwilligers. Zij zetten zich uiteindelijk belangeloos op verschillende manieren in voor de Oostzaanse gemeenschap. Om haar dankbaarheid te tonen worden op 15 december 50 vrijwilligers door de gemeente Oostzaan in staat gesteld om gratis die spectaculaire afsluiting van het Jaar van de Vrijwilligers bij te wonen. Wil je mee naar "Compliment"? Meld je dan voor 15 oktober aan via het inschrijfformulier van de vereniging of organisatie waarvoor jij je zo belangeloos inzet. Er zijn ook vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij een organisatie. Zij kunnen zich (laten) aanmelden bij het gemeentehuis waar een inschrijfformulier klaarligt. Als er meer aanvragen komen dan dat er plaatsen in de bus zijn zal mevrouw Reeling Brouwer op 25 oktober een loting verrichten. Instellingen, organisaties en/of verenigingen die nog geen inschrijfformulier hebben ontvangen, kunnen bij mevrouw I. van Zanten (075 - 684 7777) een exemplaar opvragen. Zij is ook bereikbaar voor als u nog vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen.

Huursubsidie Oostzaan
Tot 1 oktober is het mogelijk om huursubsidie aan te vragen voor het tijdsvak 1 juli 2001 - 31 juni 2002. Huurders zijn niet altijd op de hoogte dat ze in aanmerking kunnen komen voor huursubsidie. Dat is jammer want het kan om een behoorlijk bedrag per maand gaan. Iedereen die minimaal 18 jaar is en in een zelfstandige woning woont kan daarvoor in aanmerking komen. Dan dient de kale huur (plus een paar bepaalde kosten) tussen de 366,00 (166,08) en 1193,00 (541,36) te liggen. Voor 65 plussers zijn er wat aanpassingen wat betreft de ondergrens van de huur. Ook hangt het af van hoeveel u verdient, wat uw vermogen was op 1 januari 2000 en of de woning wel "passend" is (dat deze niet groter of duurder is dan noodzakelijk). Daarnaast is er nog een Vangnetregeling (Bijzondere Bijdrage Huurlasten) voor mensen die hun actuele inkomen met 20% zien dalen en daar binnen een bepaalde termijn contact over opnemen met de gemeente. De exacte regeling is aan te vragen bij het gemeentehuis van Oostzaan. Aanvraagformulieren voor huursubsidies kunt u zowel bij uw verhuurder als bij de gemeente krijgen.

Extra vergaderingen over Centrumplan
Op dinsdag 18 september is er een extra commissievergadering gepland over het Centrumplan. Voor maandag 1 oktober staat er een extra raadsvergadering op de rol. Beide avonden beginnen om half 8 's avonds en vinden plaats in De Lishof (Lisweg 253).

De nieuwe Gemeentegids is weer uit. Niet ontvangen? Bij het gemeentehuis kunt u een exemplaar opvragen.

Ter inzage
Zoals beschreven in artikel 40, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling inzake het Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland ligt de ontwerp-begroting 2002 van Baanstede tot 26 september op het gemeentehuis van Oostzaan ter inzage.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op:
1. 29 augustus 2001 de aanvraag om een bouwvergunning is ontvangen voor het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Draaikolk 30,
2. 4 september 2001 bouwvergunningen zijn verleend voor:
· het uitbreiden van een woning aan Dokter R. v.d. Loeffstraat 12,
· het oprichten van een wasplaats voor caravans aan De Haal 117,
· het oprichten van een garage (aanbouw) aan Dromerstraat 13,
· het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Meerkoet 8. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen de onder punt 2 vermelde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning / bouwtoestemming aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15,
1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Gehuwd:
M.C. van der Koogh en J. de Boer
F. Olfers en A. de Boer

Terug naar boven

---


3 september 2001
Wij zijn er voor u!
Vorige week is er bij iedereen in Oostzaan een folder bezorgd over de bijzondere bijstand. De gemeente biedt namelijk mogelijkheden om mensen financieel te helpen als ze voor bepaalde noodzakelijke uitgaven staan. U denkt zeker: dat is alleen voor mensen met bijstand of een minimuminkomen, maar dat is niet altijd het geval. De gemeente heeft gemerkt dat niet alle mensen van deze regelingen op de hoogte zijn of misschien de gemeenschap niet tot last wil zijn. Inkomensondersteuning bij bijzondere uitgaven en andere voorzieningen is een recht waar nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. Lees daarom de folder "Wij zijn er voor u!" eens goed door. Voor meer informatie of een afspraak kunt u met mevrouw L. Slotman 075 - 684 7777 bellen.

De Haal afgesloten voor auto's
Op donderdagavond 6 september zal van 18.00 tot 24.00 uur een gedeelte van De Haal afgesloten zijn voor autoverkeer. Ter hoogte van de brug bij de huisnummers 66 en 99 worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor auto's er niet door kunnen. Fiets- en voetgangersverkeer is wel mogelijk. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. De Wilde (075 - 684 7735) en dhr. Kempenaar (075 -684 7732) van de sector grondgebiedzaken.

Wijziging televisiepakket
Ieder jaar vindt in september een wijziging plaats van het televisiepakket. De Algemene Programmaraad (APR) bekijkt eerder in het jaar het aanbod van televisiezenders en geeft dan aan UPC door wat er moet gebeuren. Komen er zenders bij, gaan er zenders af, komt er een decoder, enzovoorts. Dit nieuwe winterseizoen (de mussen vallen bijkans nog steeds dood van het dak) worden er drie zenders vervangen door anderen. Kleurnet, Cartoon Network en Extreme Sports verdwijnen. Op kanaal 28+ komt nieuwkomer Euronews (frequentie 528,00). Het Spaanse TVE op kanaal 44+ (frequentie 656,00) en het Italiaanse Rai Uno op kanaal 27+ (frequentie 520,00) zijn terug van weggeweest. Daarnaast wisselen een aantal zenders van plaats. CNN wisselt met NieuwsNet9, AT5 en Geographic Channel nemen elkaars plek en Arte komt op de oude plek van Cartoon Network. Meer informatie is te verkrijgen bij UPC: telefoon 0900 1580 (0,22 / 0,10 per minuut) of op de website www.upc.nl

Open Monumentendag
Ieder jaar vindt in het tweede weekend van september de Open Monumentendag plaats. In Oostzaan is op zaterdag 8 september de Grote Kerk geopend (Kerkbuurt 12). De hele dag wordt het orgel bespeeld en je kunt bijvoorbeeld de toren beklimmen. De Oudheidskamer (Leliestraat
1) toont materialen, zoals foto's, houtsnijwerk, woondecoraties en borduurwerken uit de 18e eeuw. In de Stijfselmakersschuur (Westerstijfselmakerspad 12) hangen aquarellen met als thema "wonen, binnen en buiten".

Bekendmaking Wet Milieubeheer
Bekendgemaakt wordt dat ter inzage ligt de ontwerpvergunning van: Taams v/d Huysen, Ambacht 20 te Oostzaan. Voorgesteld wordt de vergunning onder voorwaarden te verlenen.
De stukken behorende bij deze aanvraag liggen vanaf 4 september 2001 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Oostzaan (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur), het gemeentehuis van Zaanstad (donderdags tot 20.30 uur), secretarie Noord te Krommenie en bij de publieksbalie Ruimte, Wonen en Milieu in het Railpoint Office te Zaandam. Gedurende vier weken kunnen met ingang van de dag na de dag van ter inzage legging schriftelijk bedenkingen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Afdeling Milieu, postbus 1224, 1500 AE Zaandam. In uw bedenkingen kunt u vermelden of al dan niet uw persoonlijke gegevens bekend mogen worden gemaakt. Een gedachtewisseling over het ontwerp van de vergunning kan uiterlijk een week voor het einde van de inzagetermijn telefonisch worden aangevraagd. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. Voor informatie: dienst Stadsontwikkeling, Milieu en Beheer, tel. (075) 681 6241.

Bekendmaking Wet Milieubeheer
Bekendgemaakt wordt dat een melding Besluit opslag en transportbedrijven is ontvangen in het kader van de Algemene Maatregel van Bestuur Wet Milieubeheer. De melding betreft Vels Transportbedrijf, Ambacht 5 te Oostzaan. Melding en achterliggende stukken liggen vanaf 4 september 2001 gedurende twee weken ter inzage bij de recepties van zowel het gemeentehuis in Oostzaan als het gemeentehuis van Zaanstad. Inzage is ook mogelijk bij de publieksbalie Ruimte, Wonen en Milieu in het Railpoint Office. Meer informatie: Dienst Stadsontwikkeling Milieu en Beheer, tel: (075) 681 62 41.

Kapvergunning
Op 22 augustus jl. is vergunning verleend voor het kappen van 1 es op het perceel Starstraat 14.
Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 28 augustus 2001 bouwvergunningen zijn verleend voor:
· het uitbreiden van een woning (achterzijde) aan De Hoper 70,
· het uitbreiden van een woning (achterzijde) aan De Hoper 72,
· het uitbreiden van een woning (achterzijde) aan Meerkoet 14,
· het oprichten van een schoolgebouw met drie leslokalen aan Paling 2. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Hiertegen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning / bouwtoestemming aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075)
6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus
956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Geboren:
Amber Evelien
d.v. O. Terpstra en M. Schäfer

Overleden:
Antonie Bloemberg (70 jr)
e.v. J.G. Spits

Aaltje Booker (86 jr)
w.v. K. Schaft

Terug naar boven

---


27 augustus 2001
Roemersloot niet zonder zolders
In het Dagblad van de Zaanstreek verscheen onlangs een verontrustend artikel over een uitspraak van de Raad van State over de bestemmingsplannen "Roemersloot" en "Roemersloot partiële herziening". In dit artikel werd gesuggereerd dat enkele bewoners van Roemersloot hun zolder zouden moeten (laten) afbreken. Machinefabriek Meijn was namelijk een procedure tegen de bestemmingsplannen gestart uit vrees voor klachten vanuit Roemersloot over geluidsoverlast van het bedrijf. De Raad van State heeft Meijn op basis van formele overwegingen gedeeltelijk gelijk gegeven. Aan het grootste deel van het bestemmingsplan "Roemersloot" is echter onherroepelijk goedkeuring verleend. De gedeeltelijke afwijzing slaat op de woningen die direct naast Meijn zijn gelegen en op de geplaatste geluidswal. Deze woningen zijn echter, net als de overige woningen in Roemersloot, gerealiseerd op basis van een inmiddels onherroepelijke bouwvergunning. Deze vergunning is bekrachtigd door diezelfde Raad van State. Van het afbreken van zolderverdiepingen kan dan ook geen sprake zijn. In het artikel werd ook gesproken over een verhoging van de geluidswal. Wat de gemeente Oostzaan betreft is dit absoluut niet aan de orde, want ook deze geluidswering is geplaatst op basis van een onherroepelijke bouwvergunning. De vernietiging door de Raad van State van het bestemmingsplan "Roemersloot partiële herziening" heeft verder voor de bewoners geen gevolgen.
De gemeente beraadt zich in overleg met stedenbouwkundige adviseurs en externe juristen over een reparatie van het bestemmingsplan, voor wat betreft dat deel waaraan geen goedkeuring is gegeven. We hopen dat hiermee de mogelijke onrust en zekere verwarring is weggenomen.

Nieuwe schooljaar begonnen
Op 20 augustus ging het nieuwe schooljaar voor de basisscholen van Oostzaan weer van start. De wethouder van onderwijs A. Dobma-de Vos maakte zoals ieder jaar een rondgang langs alle schoolgebouwen. Aandachtspunt daarbij was de huisvesting in de oude Kerkbuurtschool waar tijdelijk twee klassen van De Kweekvijver zijn ondergebracht. De wegzijde van de Kerkbuurt is met extra hekken beveiligd, hierdoor kunnen de kinderen niet direct de straat op rennen. Naar verwachting zullen de lokalen bij De Kweekvijver op zijn vroegst na de herfstvakantie geplaatst worden, zodat het ruimtegebrek aldaar opgelost zal zijn. In de Noorderschool werd de gecombineerde groep 7/8 door de wethouder verteld wat de Leerplichtbrochure nu precies inhoudt. De ouders van alle Oostzaanse kinderen tussen de 5 en
17 hebben de afgelopen weken deze brochure per post ontvangen. Het blijkt nu dat niet voor iedereen duidelijk is dat het niet van belang is in welke gemeente de kinderen naar school gaan. Tenslotte geldt die leerplicht tot en met het schooljaar waarin ze 17 jaar zijn geworden. De gemeente Oostzaan is namelijk verantwoordelijke voor alle leerplichtige kinderen, ongeacht waar ze naar school gaan. Wethouder A. Dobma-de Vos is zeer verheugd dat het de gemeente Oostzaan als bestuurder van het openbaar onderwijs is gelukt om met een volledige personele bezetting het schooljaar te beginnen. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met de directies van de scholen en door gebruik te maken van zij-instromers, leerkrachten die niet direct uit het onderwijs afkomstig zijn. Er is zelfs een invalkracht aangesteld, die bij ziektes van onderwijzend personeel op de openbare scholen voor de eerste opvang zorgt. Verheugend is ook dat een aantal langdurig zieke leerkrachten weer (gedeeltelijk) hersteld is.
Het leerlingenvervoer wordt met ingang van dit schooljaar verzorgd door Connexxion. Voorheen werd dit gedaan door Taxibedrijf Vet & Zn. Door bedrijfsbeëindiging van deze firma is de verzorging van het leerlingenvervoer door Connexxion overgenomen.
(foto's: © gemeente Oostzaan)

Hoorzitting Centrumplan
Op 28 augustus wordt in Dorpshuis De Greep om 19.30 uur een hoorzitting gehouden over het voorontwerp van bestemmingsplan Centrum Oostzaan. Het plan ligt tot 2 september ter inzage in het gemeentehuis (gedurende openingstijden) en de bibliotheek. Daarnaast is het plan online in te zien via de pagina "actualiteiten". Schriftelijke zienswijzen kunnen tot 2 september gestuurd worden aan burgemeester & wethouders van Oostzaan, postbus 15, 1510 AA Oostzaan. Tijdens de hoorzitting kunnen mondelinge zienswijzen naar voren gebracht worden. Tevens is het mogelijk om deze na telefonische afspraak (075 - 684
7777) kenbaar te maken aan de cluster Ruimtelijke Ordening. Ook hiervoor geldt dat dit kan tot het einde van de inzage termijn, deze loopt op 2 september af.

Commissie Ouderen, WVG-gerechtigden en Gehandicapten De commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten vergadert op 3 september a.s. om 13.30 uur in De Lishof. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan:

· Initiatiefgroep Fifty-Fit. De initiatiefnemers zullen vertellen wat zij in het kader van het breedtesportproject willen gaan doen voor ouderen 50+.

· Stand van zaken collectief vervoer en Belbus
· Stand van zaken nieuwe Lishof

· Voorbereiding behandeling beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan in de commissie B van 4 september · Plan openbare gehandicaptenparkeerplaatsen

· Invoering Europese gehandicaptenparkeerkaart per 1 oktober 2001, consequenties voor legesbedrag en parkeerborden
· Voorbereiding verkiezingen commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten in 2002
Voor meer informatie of als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u bellen met mevrouw A. Vrieze, tel. 6847777.

De Haal afgesloten voor auto's
Op donderdagavond 6 september zal van 18.00 tot 24.00 uur een gedeelte van De Haal afgesloten zijn voor autoverkeer. Ter hoogte van de brug bij de huisnummers 66 en 99 worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor auto's er niet door kunnen. Fiets- en voetgangersverkeer is wel mogelijk. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. De Wilde (075 - 684 7735) en dhr. Kempenaar (075 -684 7732) van de sector grondgebiedzaken.

Raadscommissies
Op 27 en 30 augustus vergaderen de commissies A en C. De commissie B komt op dinsdag 4 september samen. Deze openbare bijeenkomsten vinden plaats in De Lishof en beginnen om 19.30 uur.
Agenda A

1. Voortgang Oop (mondeling)

2. Procedure Gouden Greep

3. Brandveiligheid Gebruiksvergunning

4. Gemeentelijke Kredietbank
Agenda B

1. Invalidenparkeerplaats - S.J.D. Döll-Killburg
2. Invalidenparkeerplaats - K. van Ingen

3. Raadsvoorstel tot bekrachtiging van beroepschrift Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol

4. Nieuwe Europese gehandicaptenparkeerkaart per 1 oktober 2001
5. Beleidsnota ouderen- en gehandicaptenbeleid Oostzaan
6. Deelplan openbare gehandicaptenparkeerplaatsen Agenda C

1. Uitbreiding eerste inrichting openbare basisschool De Kweekvijver
2. Uitbreiding eerste inrichting obs Noorderschool
3. Info vluchtelingenwerk Zaanstreek


Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:

· op 15 augustus 2001 voor het oprichten van een wasplaats voor caravans aan De Haal 117,

· op 17 augustus 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Claes Compaeneiland 6,

· op 21 augustus 2001 voor het uitbreiden van een woning aan het Zuideinde 221,
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.

Burgerlijke stand
overleden:
de Boer, Douwe (94 jr.)
wv: A.H. Blaauboer
ondertrouw:
A.G.P. Belfor en S.F.H. Julen


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie