Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken GMV landen

Datum nieuwsfeit: 15-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Pakistan
Palestijnse Gebieden

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Mensenrechten en Vredesopbouw Afdeling Goed Bestuur en Vredesopbouw Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 15 oktober 2001 Auteur Mette Gonggrijp
Kenmerk DMV/VG-759/01 Telefoon 070 - 348 5337
Blad /6 Fax 070 - 348 5049
Bijlage(n) - E-mail (mette.gonggrijp@minbuza.nl)
Betreft Stand van zaken GMV landen

Zeer geachte Voorzitter,

In mijn brief aan de Tweede Kamer van 5 juli 2001 (27400 V nr. 80), over het beleidskader voor GMV-landen, zegde ik de Kamer toe nog voor de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken 2002 een overzicht te sturen van de stand van zaken in de GMV-landen.

In de bijlage geef ik in een kort overzicht per GMV-land de huidige stand van zaken weer met daarbij de ramingen van de uitgaven voor 2002.

Voor een groot aantal landen is inmiddels een (landenspecifiek) GMV-beleidskader opgesteld. Dergelijke GMV-beleidskaders vormen de basis voor meerjarige GMV-programma's in de desbetreffende landen. De algemene checklist, die u toeging met mijn brief van 5 juli jl., vormt hierbij een referentiekader en geeft een handreiking voor nadere analyse in de verschillende GMV-landen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Bijlage: Overzicht stand van zaken GMV-landen:

Albanië

September jl. is een missie uitgevoerd naar Albanië om het concept GMV-beleidskader verder uit te werken. Vooralsnog zijn als aandachtspunten geformuleerd: decentralisatie, institutionele ondersteuning van zowel de overheid als het maatschappelijk middenveld, het versterken van de rechtstaat en respect voor mensenrechten. In het definitieve beleidskader zal de nadere prioriteitstelling worden toegelicht en op basis daarvan zullen vervolgens concrete activiteiten worden geïdentificeerd en uitgevoerd.

Ramingen 2002: NLG 10.000.000.

Armenië

In Armenië vindt ondersteuning van activiteiten in GMV-kader plaats op basis van de in 1999 (nog altijd actuele) geconstateerde knelpunten waardoor het land zich kwalificeerde voor de GMV-lijst. Eind 2002, zal mede op basis van deze knelpunten een coherent GMV-beleidskader worden geformuleerd door de onlangs geopende HMA Tbilisi. Vooralsnog verloopt de uitvoering van GMV-activiteiten via het multilaterale kanaal, zoals de Wereldbank (project ter ondersteuning van het uitvoeren van een 'census').

Ramingen 2002: NLG 2.500.000.

Bosnië

In Bosnië zijn gesprekken gevoerd met zowel de overheid als het maatschappelijk middenveld om als basis te dienen voor een GMV-kader. De huidige structuur van de staat maakt het moeilijk om tot een samenhangend kader te komen. Aanknopingspunten voor een Nederlands GMV-programma lijken te liggen op het terrein van versterking van overheidsinstituties en maatschappelijk middenveld, teneinde een systeem van 'checks and balances' te bevorderen. De nadruk dient hierbij te liggen op ownership en professionaliteit. Daarnaast geniet financiering van activiteiten die zich richten op het bevorderen van de inrichting van de staatsinstellingen -boven het niveau van de afzonderlijke entiteiten- de voorkeur. Ramingen 2002: PM

Cambodja

Eind 1999 heeft een missie plaats gevonden op basis waarvan een beleidskader is geformuleerd waarin o.m. de volgende aandachtsvelden zijn geïdentificeerd: hervorming van de strijdkrachten en de hiermee gepaard gaande demobilisatie, versterking van de institutionele capaciteit van de centrale en lokale overheid door bestuurlijke hervorming en versterking van het maatschappelijk middenveld actief op het gebied van de mensenrechten. Deze aandachtsvelden vormen sedertdien de basis voor het huidige GMV-programma. De laatste tijd heeft de verbetering van deveiligheidssituatie door bevordering van maatregelen op het terrein van wapenbeheersing meer aandacht gekregen.

Ramingen 2002: NLG 7.200.000.

China

Het beleidskader voor het GMV-programma in China is afgelopen juni tot stand gekomen. Het GMV-programma is met name gericht op de bevordering en bescherming van mensenrechten. Centraal hierbij staat de versterking van de rechtsstaat. Deze nadruk is in lijn met de aandachtspunten die vervat zijn in het 'Memorandum of Understanding' (MoU) dat China tekende met de VN-Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens (UNHCHR) eind vorig jaar. Inmiddels zijn binnen het kader van het GMV-programma enige activiteiten van start gegaan (ondermeer steun aan een UNDP programma dat zich richt op versterking van de rechtsstaat).

Ramingen 2002: NLG 1.500.000.

Colombia

De laatste jaren is er meer lijn gekomen in het Nederlandse beleid ten aanzien van Colombia en wordt meer met andere donoren samengewerkt. Dit beleid wordt uiteengezet in het GMV-kader, dat momenteel in ontwikkeling is. Vooralsnog concentreert het GMV-programma in Colombia zich voor wat betreft het mensenrechtendeel op de bestrijding van straffeloosheid. Dit gebeurt zowel via de overheid als het NGO-kanaal. Op het gebied van goed bestuur zal de nadruk liggen op versterking van de rechtsstaat en bestrijding van corruptie. Daarnaast worden activiteiten ter bevordering van de vrede gesteund. Dit laatste gebeurt via de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven gericht op bevordering van een 'vredescultuur' (aandacht voor tolerantie, overleg, geweldloosheid).

Ramingen 2002: NLG 6.000.000.

El Salvador

Het in 1999 geformuleerde GMV-beleidskader voor El Salvador kent prioriteiten als o.m. versterking van de rechtsstaat door middel van een betere rechtshandhaving, versterking van de lokale overheid, participatie van de bevolking en electorale hervormingen. Op deze terreinen worden door Nederland ondersteunde activiteiten uitgevoerd (ondermeer financiering van de ombudsman).

Ramingen 2002: NLG 2.750.000

Georgië

Voor Georgië is in juli 2000 een GMV-beleidskader opgesteld. Het GMV-programma zal zich concentreren op ondersteuning op het gebied van overheidsfinanciën/corruptie, lokaal bestuur en mensenrechten (ombudsman). De uitvoering van activiteiten zal vooralsnog verlopen via het multilaterale kanaal. In de loop van 2002 zal bezien worden of de geïdentificeerde aandachtsgebieden binnen het GMV-programma nog altijd prioritair zijn in de Georgische context.

Ramingen 2002: NLG 3.500.000.

Guatemala

In Guatemala wordt reeds twee jaar gewerkt op basis van een GMV-beleidskader. Het GMV-programma richt zich in Guatemala -vanwege de relatie met de vredesakkoorden- vooral op versterking van de rechtsstaat, institutionele ontwikkeling, vredesopbouw en participatie. Recente ontwikkelingen hebben geresulteerd in een toegenomen aandacht voor het vergroten van participatie door steun aan het maatschappelijk middenveld, het ondersteunen van anti-corruptie activiteiten en het versterken van nationale instellingen op het terrein van mensenrechten.

Ramingen 2002: NLG 12.000.000.

Guinee Bissau

Het GMV-programma voor Guinee-Bissau is nog in opbouw. De huidige ondersteuning richt zich met name op demobilisatie, openbare financiën en mensenrechten. Teneinde het GMV-programma verder vorm te geven heeft in september jl. een GMV-missie plaatsgevonden. Hierin is nader onderzocht welke mogelijk nieuwe aandachtsvelden voor ondersteuning kunnen worden geïdentificeerd. De missie heeft hiertoe uitgebreid overleg gevoerd met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, de private sector en de overheid.

Ramingen 2002: NLG 7.250.000.

Honduras

Het in 1999 geformuleerde GMV-beleidskader voor Honduras kent activiteiten die zich richten op versterking van de rechtsstaat door middel van aandacht voor justitiële hervorming en steun voor mensenrechten activiteiten. Daarnaast is er sprake van ondersteuning van het decentralisatieproces en participatie door middel van versterking van lokaal bestuur en ondersteuning van het maatschappelijk middenveld.

Ramingen 2002: NLG 3.750.000.

Kenia

Begin 2001 is het GMV-beleidskader voor Kenia gefinaliseerd. De politieke en sociaal-economische ontwikkelingen hebben recentelijk geleid tot een bijstelling van de prioriteiten binnen het GMV-programma. In de aanloop naar de komende verkiezingen in Kenia zal voorrang worden gegeven aan die activiteiten (steun parlement, verkiezingsproces, mensenrechten) die in de huidige omstandigheden een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van democratische besluitvorming.

Ramingen 2002: NLG 7.800.000.

Moldavië

Een eerste versie van het GMV-beleidskader voor Moldavië is gereed en zal binnenkort worden afgerond na voltooiing van een GMV-missie. Mogelijkheden voor Nederlandse ondersteuning liggen met name op het terrein van versterking van de effectiviteit en transparantie van de overheid ('Public Sector Reform', anti-corruptie en capaciteitsopbouw) en op het terrein van gevangenishervormingen en van minderheden. Tevens zal bezien worden wat de mogelijkheden zijn voor Nederlandse ondersteuning op het terrein van vredesopbouw ('confidence building measures') in verband met het Transdnjestrië-conflict.

Ramingen 2002: NLG 3.000.000.

Namibië

In 2000 is voor Namibië een GMV-beleidskader opgesteld. Zowel met het maatschappelijk middenveld als met overheidsinstellingen zijn inmiddels samenwerkingsprogramma's uitgewerkt. In gezamenlijk overleg zijn de juridische sector, steun aan controle-organen als de Ombudswoman en de verkiezingscommissie, steun aan de onafhankelijke media en het versterken van de capaciteit van opkomende NGO's in rurale gebieden als belangrijkste aandachtsvelden geïdentificeerd. De mogelijkheden voor eventuele samenwerking op het terrein van decentralisatie en lokaal bestuur zullen in de loop van 2002 worden bezien.

Ramingen 2002: NLG 2.500.000.

Nepal

Het GMV-beleidskader voor Nepal is uitgewerkt, nadruk zal worden gelegd op decentralisatie. Een uitvoeringsprogramma is in voorbereiding o.l.v. de overheid en in samenwerking met SNV en DFID.

Ramingen 2002: NLG 1.850.000.

Pakistan

---

Een eerste opzet voor het GMV-programma in Pakistan is gereed. Als prioriteiten voor het programma zijn aangemerkt: 1) participatie (aanloop naar de verkiezingen, terugkeer naar een democratisch bestel) 2) institutionele hervormingen, in onder meer rechterlijke macht en politie, en 3) mensenrechten, waaronder met name vrouwen- en religieuze discriminatie. Uiteraard zal in de komende tijd worden bezien of dit programma nadere aanpassing behoeft.

Ramingen 2002: NLG 3.900.000.

Palestijnse Gebieden

---

Na de recente ombuiging van de status van de Palestijnse Gebieden van een structureel samenwerkingsland naar een GMV-land, wordt er nu gewerkt aan het opstellen van een coherent GMV-programma. Vooralsnog zal de aandacht van een dergelijk programma met name uitgaan naar de opbouw van een democratische rechtsstaat en naar het ondersteunen van activiteiten die -in het kader van vredesopbouw- stabiliteit beogen te bevorderen. Voor de volledigheid verwijs ik u tevens naar mijn notitie 'Nederlandse OS-bijdrage aan de Palestijnse gebieden' die u op 13 juni jl. toeging.

Ramingen 2002: NLG 38.000.000.

Rwanda

Op het gebied van Goed Bestuur, Mensenrechten en Vredesopbouw zijn in Rwanda decentralisatie, justitie en mensenrechten vooralsnog als de centrale aandachtsvelden geformuleerd. Op deze terreinen ondersteunt Nederland tal van activiteiten. Binnenkort zal er een missie plaatsvinden met als doel het samenwerkingsprogramma nader uit te werken. Voor de volledigheid verwijs ik u naar mijn brief over plaatsing van Rwanda op de landenlijst voor een structurele ontwikkelings-samenwerkingsrelatie ('17+3'-lijst) die u op 9 oktober jl. toeging.

Ramingen 2002: NLG 39.725.000.

Zimbabwe

Inmiddels is een eerste aanzet geschreven voor een GMV-beleidskader voor Zimbabwe. De belangrijkste aandachtsvelden vormen het bevorderen van goed bestuur (anti-corruptie, media), democratisering en mensenrechten. Zonodig zal een missie worden uitgevoerd om het beleidskader en het GMV-programma nader vorm te geven. Echter, zowel de voortgang van het GMV-programma als de inhoud ervan zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van de politieke en economische ontwikkelingen in Zimbabwe. Met name de komende verkiezingen zijn bepalend. Gezien de huidige instabiele situatie zal het GMV-programma dusdanig worden opgezet dat flexibel kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden.

Ramingen 2002: NLG 8.000.000.

Kenmerk DMV/VG-759/01
Blad /1
Begin 1999 kwalificeerde Armenië zich voor de GMV-lijst. De knelpunten die geconstateerd werden hadden betrekking op de kwaliteit van het bestuur (corruptie, matig beheer van openbare middelen en matig functionerende Rekenkamer en een niet geheel onafhankelijke rechterlijke macht) en de mensenrechtensituatie in dat land.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...