Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatief bezoek van Heumenaren aan Hongaarse Csorna

Datum nieuwsfeit: 15-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

15-10-2001

De Verbinding week 42

Informatief bezoek aan Csorna

Vorige week bezochten burgemeester Franz Grienberger, Wethouder Arnold v.d. Broek, gemeentesecretaris Jan Wijnia en ambtenaar voor Oost-West contacten Mieke Bosmans Csorna, de zustergemeente van Heumen in Hongarije. Mieke Bosmans doet verslag:

Er ligt een nieuw industrieterrein klaar, maar er melden zich geen kandidaten. Csorna heeft veel moeite om bestaande bedrijven te behouden en nieuwe aan te trekken, zo bleek tijdens het onderhoud dat de Heumense delegatie op de eerste dag (donderdag 3 oktober) in het gemeentehuis had met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, bedrijven en verenigingen. Extra faciliteiten zoals goedkope grondprijs en belastingvoordelen blijken niet verlokkend genoeg. De werkeloosheid is in Csorna laag (4%) maar het industrialisatiepeil ook. Zo wordt in de melkfabriek die we later werd bezocht veel werk nog met de hand gedaan. Deze fabriek probeert westerse investeerders aan te trekken. Er lijkt serieuze interesse te zijn. Ook pogingen om het thermaalbad opnieuw te exploiteren, liepen al enkele malen stuk omdat investeerders op het laatste moment afhaakten.

stortplaats
In Jánossomorja werd een regionale stortplaats bezocht waar het afval gescheiden moet worden. Met Europese subsidies is door drie gemeenten in de regio, waaronder Csorna, een moderne stortplaats ingericht, die nog niet kan worden gebruikt omdat de subsidies van de EU voor de aanschaf van de machines nog niet zijn overgemaakt. In Csorna staat de scheiding van afval nog in de kinderschoenen. Scheiden aan de bron gebeurt nog niet. Volgens milieuambtenaar Andrea Nemeth van Csorna moet er ook nog veel aan milieueducatie worden gedaan. Bij de stortplaats staan ongebruikte glasbakken. Ze worden nog niet uitgezet omdat men verwacht dat ze dan door de bevolking niet alleen voor glas zullen worden gebruikt. Nemeth is daarom erg blij met het Twinning project waarin het comité Heumen-Csorna milieubeleid in de zustergemeente mee helpt opbouwen.

Maltezer Kruis
Vrijdag was de dag van het Maltezer Kruis. De dag werd begonnen met een bezoek aan het tehuis voor ouderen Altersheim in Jobaháza. Enkele jaren geleden keerden de Heumense raadsleden Marijke Strijk en Ingrid Bruaset er met ontzetting uit terug. Er leefden vier tot acht personen op één kamer en er waren twee toiletten beschikbaar voor 80 bewoners. Nu, drie jaar later, is de situatie flink verbeterd. Een staatssubsidie, schenkingen van bedrijven uit Csorna en particuliere giften uit Heumen maakten een ingrijpende verbouwing mogelijk. Iedere kamer beschikt nu over een toilet en douchegelegenheid; de kamers worden door maximaal twee tot drie personen bewoond en er is een traplift
In Györ waren de Heumenaren te gast bij het regionaal bureau van het Maltezer Kruis. Dit bureau richt zich op de opvang van gehandicapten en ouderen. Het werkt deels met betaalde krachten en deels met vrijwilligers. Er zal een omslag naar professionalisering moeten komen; ook in Hongarije zijn vrijwilligers steeds moeilijker te vinden. In een nabij gelegen tehuis voor gehandicapten werd door wat oudere kinderen een programma met pianomuziek, een voordracht en dans aangeboden. Opvallend was de enorme warmte en vriendelijkheid van de gehandicapten en hun leiding onderling.
Later op de dag, weer terug in Csorna, vond de overdracht plaats van de voormalige Heumense belbus aan de voorzitter van het Maltezer Kruis, Dhr. Jozef Vargas. Hij ontving de sleutels uit handen van burgemeester Grienberger.
Op zaterdag ging het Heumense gezelschap per trein terug.

Foto bijplaatsen (reeds gemaild)


---

Arts ook weg als raadslid

PvdA-er John Arts die in mei aftrad als wethouder welzijn en educatie heeft besloten ook zijn raadslidmaatschap op te zeggen. Hij heeft zijn ontslag inmiddels aangeboden.
Wie hem in de gemeenteraad opvolgt is op dit moment nog niet bekend. Er wordt naar gestreefd om in de raadsvergadering van 25 oktober de geloofsbrieven van de opvolger aan de raad voor te leggen.


---

Wintertijden VVV

Op 1 november gaat het winterschema in van de VVV-post in het gemeentehuis in Malden. De openingstijden zijn tot Pasen 2002 dan op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Er is in de winter geen zaterdagopenstelling.


---

Meer bladbakken

Sinds een paar dagen zijn de gazen bladbakken weer geplaatst. De gemeente begon een paar jaar geleden met het plaatsen van die bakken op plekken waar door omwonenden in de herfst veel overlast werd ondervonden van het afgewaaide gebladerte. Het idee bleek zo'n succes dat er elk jaar meer kwamen. Dit jaar zijn het er dertig. Dat is twaalf meer dan vorig jaar.
Ze staan verspreid over de hele gemeente, steeds in de buurt van (groepen) bomen.
De bakken zijn alleen bedoeld voor het verzamelen van gevallen boombladeren en dus niet voor tuinafval of takken.


---

Raad vergadert op 25 oktober

Op 25 oktober om 19.30 uur komt de gemeenteraad bijeen. De agenda vermeldt de volgende punten:

1. notulen van de vergadering van 27 september.
2. ingekomen stukken en mededelingen.

3. vaststelling van het bestemmingsplan "Malden-Winkelcentrum".
4. verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan Nederasselt in verband met de bouw van een woning aan de Hollestraat.
5. toepassing van de artikel 19-procedure voor de bouw van een garage/berging op het perceel Tempelstraat 11.

6. hernieuwde vaststelling van het ammoniakreductieplan.
7. procesverantwoording en inrichtingsplan voor het Stenen Hoofd.
8. productovereenkomsten educatie en inburgering 2001.
9. realisering landschapsbeleidschapsplan.

10. verzoek om investeringssubsidie van de Heumense Tennis Club.
11. onderzoek geloofsbrieven van de opvolger van J. Arts (PvdA) in de gemeenteraad.

12. begrotingswijzigingen in verband met financiële konsekwenties van bovenstaande voorstellen.


---

Drempels met hobbels

De gemeente is al een tijdje bezig met de aanleg van drempels. Dat gebeurt als onderdeel van een groter pakket van maatregelen ter vergroting van de verkeersveiligheid, waaronder de instelling van 30-kilometerzônes.
Niet iedereen is er blij mee. Sommigen trekken erover bij de gemeente aan de bel en enkelen lieten al eens een ingezonden stuk in Regiodiek plaatsen. Ook de gemeente zelf heeft ondertussen de uitvoering van de maatregelen hier en daar bijgesteld.

Uit de reacties blijkt echter ook dat niet iedereen duidelijk is wat de achtergronden zijn van de drempels. Kennis daarvan kan wellicht leiden tot meer begrip.

deelplannen
We moeten daarvoor al terug tot het voorjaar van 2000. Toen werd gestart met overleg over maatregelen ter uitvoering van het verkeersplan. Dat gebeurde in de vormen van diverse deelplannen die werden opgesteld in overleg met geïnteresseerde inwoners die er in groepsverband over brainstormden. De betrokken inwoners meldden zich destijds aan na een enkele malen herhaalde oproep in De Verbinding. De eerste werkgroepen die tot stand kwamen hadden betrekking op Jachthuis, Maldens Veld en Overasselt. In samenspraak met een verkeerskundig bureau werden allerlei mogelijke oplossingen uitvoerig bediscussieerd voor het kwam tot definitieve plannen. Die plannen werden vervolgens weer in commissieverband besproken en voor iedereen ter inzage gelegd in het gemeentehuis.

kritiek
De kritiek die nu loskomt is afkomstig van inwoners die destijds niet hebben meegepraat in de werkgroepen en evenmin hebben gereageerd op de plannen zoals ze ter inzage hebben gelegen. Het standpunt van B&W is op dit moment dat de voorbereiding van de plannen uitvoerig en zorgvuldig is geweest. Dat wil uiteraard niet zeggen dat ze daarmee niet voor kritiek vatbaar zijn of dat inwoners die destijds niet hebben meegepraat toen de gelegenheid daartoe werd geboden, nu geen recht van spreken hebben. Het zou echter onzorgvuldig zijn om het roer naar aanleiding van incidentele kritiek om te gooien nadat de koers met zo'n grote betrokkenheid van andere inwoners is uitgezet. Ook de gemeente zelf vindt trouwens dat het bij nader inzien hier en daar wel een beetje minder had mogen zijn. Op grond van die ervaring zijn vervolgplannen voor Malden, Heumen en Nederasselt daarom ook al soberder gehouden. Dat gebeurt in overleg met de inwoners die in de werkgroepen meepraten.
Mogelijk zal in een later stadium, als de nodige ervaring is opgedaan en in bredere kring geëvalueerd is wat het effect van de maatregelen is, besloten kunnen worden tot aanpassingen in wijken waarin die maatregelen al zijn doorgevoerd.


---

Speelterrein Kreytacker

Als afronding van de inrichting van de wijk Hoogenhof komt er aan de Kreytacker een speelterrein. Met omwonenden heeft de gemeente een inrichtingsplan opgesteld dat binnen het beschikbare budget haalbaar is. Bij de opstelling van het plan is ook een professioneel bedrijf betrokken.
Er komt een klim-glijcombinatie en een duikelrek voor kinderen van ongeveer 4 tot 10 à 12 jaar en een veerelement en een dubbele schommel voor de wat kleinere kinderen (van ongeveer 2 tot 6 à 8 jaar).

ter inzage
Hoewel er in de buurt al uitgebreid overleg is gevoerd tussen omwonenden ligt het plan nog twee weken in het gemeentehuis ter inzage om eventuele andere belanghebbenden de kans te geven het te bekijken. Wie het wil inzien kan tot 1 november contact opnemen met mevrouw A. Castelein van de afdeling welzijn, telefoon 358 82 52. Ze is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.


---

Onderhoud fietspaden

Enige tijd geleden zijn diverse fietspaden in Malden opgeknapt. De meeste daarvan liggen in Maldens Veld. De opgeknapte paden worden nog dit jaar voorzien van een gladde rode laag asfalt. Vooraf dient het aanliggende straatwerk te worden opgehaald om een goede aansluiting op de nieuwe asfaltlaag te krijgen. De aannemer start deze week met de bestratingswerkzaamheden. In de week van 29 oktober tot 2 november is het aanbrengen van de rode laag asfalt gepland. Gedurende de werkzaamheden is hinder voor de gebruikers van de paden niet te voorkomen. Tijdens het aanbrengen van de rode asfaltlaag is het betreffende pad even niet begaanbaar. Naast de paden in Maldens Veld worden in dezelfde periode twee fietspaden in de wijk Hoogenhof voorzien van een rode asfaltlaag.


---

Teksten voor de linkerkolom

Afval

Op woensdag 17, donderdag 18, en vrijdag 19 oktober, wordt de groene container geleegd.

oud papier
Elke donderdag van 08.30 tot 15.30 uur staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn, Gladiolenstraat 2a. U kunt hier ook batterijen inleveren.
Op zaterdag 20 oktober staat van 09.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij Verenigingsgebouw Terp in Heumen. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober staat een papiercontainer op het marktplein in Overasselt. U kunt hier op vrijdag tussen 09.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur uw oud papier afgeven.

milieustraat
Elke zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur kunt u met uw grof vuil terecht bij de milieustraat aan de Ambachtsweg 10 te Malden. De tarieven voor het aanbieden van grof vuil bij de milieustraat staan in een folder die aan elk huishouden in Heumen is gestuurd. De folder bevat ook informatie over het aan huis laten ophalen van grof vuil. Met het openen van de milieustraat zijn de openingstijden van de gemeentewerkplaats die op de afvalkalender staan vervallen. Ook het aanbieden van grof vuil bij de milieustraat in Nijmegen is niet meer mogelijk.


---

Spreekuur

De burgemeester en de wethouders hebben elke maandag van 17.00 tot 18.00 uur een inloopspreekuur. Van te voren een afspraak maken hoeft niet; even melden bij de balie bij binnenkomst is voldoende.


---

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning
De volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
- herbouw woning, Dorpstraat 44

- bouw schuur, Hatertseweg 37
De publicatie van de aangevraagde bouwvergunningen is uitsluitend informatief bedoeld. Omdat op deze aanvragen nog geen beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De bouwplannen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plan nog wijzigen.

B. Aanvragen kapvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om kapvergunning binnen gekomen:
- 2 dennen, Veldsingel 97

- 1 beuk, Kerklaantje, Nederasselt

- 1 den, Rijksweg 56

- 2 berken, Windvleugel 7a

- 6 coniferen, 1 beuk, 2 berken, Triangel 7
- 1 wilde kers, 1 populier, Triangel 1

- 9 populieren, tegenover Ewijkseweg 4

- 1 den, Schoren 31
Wie het met de eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 30 oktober.

C. Verleende kapvergunningen
Voor de volgende bomen zijn kapvergunningen verzonden op 10 oktober:
- 6 dennen, Rogge 20

- 1 berk en 2 coniferen, Kruiskamp 47

- 3 beuken nabij Beatrixstraat

- 5 berken, Laantje 1

- 3 coniferen, Molenstraat 15

- 1 den, Oude Boterdijk 20

- 3 sparren en 2 coniferen, Berkenhof 26

- 1 acacia, Zwenkgras 30

- 1 berk, Pitrus 13

- 1 conifeer en 1 spar, De Enk 48

- 1 berk en 1 den, De Enk 15
Voor de mogelijkheid bezwaar in te dienen, zie onder F.

D. Meldingen
B&W hebben in de volgende gevallen naar aanleiding van een melding meegedeeld dat de bouw kan plaatsvinden:
Verzonden op 5 oktober:
M20010315: tuinhuisje, Randwijksingel 44
M20010291: tuinhuisje, Broekkant 32
Verzonden op 10 oktober:
M20010318: berging, Romeinenstraat 3a
Voor de mogelijkheid bezwaar in te dienen, zie onder F.

E. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 4 oktober:
B2000222: uitbreiding, Veldweg 1
B2001147: uitbreiding garage, Esdoornhof 15
B2000267: bouw carport, De Hoef 71
B2001164: vervanging garage, Rijksweg 83
B2001169: plaatsen tijdelijk lokaal, Veldsingel 4 B2001057: bouw woning met praktijk, De Hoef 54
B2001258: aanpassing bijgebouwen, Hatertseweg 39 Verzonden op 8 oktober:
B2000203: bouw berging, Worsumseweg 14
Verzonden op 10 oktober:
B2001295: tijdelijk lokaal (2 jaar), Looistraat 4a Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder F.

F. Sloopvergunning
Op 5 oktober is een sloopvergunning (S2001337) verzonden voor twee opslagloodsen aan Hatertseweg 39.
Wie het niet eens is met één van de besluiten onder C, D, E of F kan daartegen binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders.


---

Teksten voor de rechterkolom

Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Heumen maken ingevolge artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer bekend dat bij hen de volgende meldingen zijn ingekomen:


- op grond van het Besluit Detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
van: H. Straten, De Toom 7 te Malden voor een bedrijf voor het vervaardigen van lichtreclame, reclameborden, autobelettering, bewegwijzering, gevelbelettering en promotioneel textiel aan de Bolder (kavel 15 B) te Heumen.


- op grond van het Besluit Opslag en transport milieubeheer van: Theunissen Tuinplanten en Tuinaanleg, Eindsestraat 4 te Nederasselt voor de opslag van grond, grind, stenen, hout a. bij een bestaand bedrijf aan de Eindsestraat 4 te Nederasselt; b. bij een bestaand bedrijf aan de Rijksweg 1 te Nederasselt.

B&W hebben de meldingen geaccepteerd. Dit houdt in dat bovengenoemde bedrijven geen milieuvergunning nodig hebben, maar wel moeten voldoen aan algemene voorschriften die zijn vervat in de van toepassing zijnde besluiten, die hierboven zijn genoemd.
De stukken liggen gedurende twee weken vanaf de datum van publicatie ter inzage bij de cluster milieu.

Malden, 16 oktober 2001


---

Vrijstelling tijdelijke woning

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om bouwvergunning ontvangen voor het plaatsen van een tijdelijke woning aan de Bredeweg
2 te Heumen.
Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997. B&W willen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een termijn van maximaal 5 jaar vrijstelling verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan.

zienswijzen
De vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar te maken. Dat kan schriftelijk bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden van donderdag 18 oktober 2001 tot en met woensdag 1 november
2001. Gedurende die periode ligt het bouwplan dagelijks van 9.00 tot
12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de balie van de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 16 oktober 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie