Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Philips lijdt 799 miljoen euro verlies in derde kwartaal

Datum nieuwsfeit: 16-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Philips
Zoek soortgelijke berichten
Philips

PHILIPS LIJDT VERLIES VAN EUR 799 MILJOEN IN HET DERDE KWARTAAL VAN 2001

Resultaat betreffende niet-geconsolideerde deelnemingen komt uit op een verlies van EUR 350 miljoen

Het nettoresultaat van Koninklijke Philips Electronics N.V. in het derde kwartaal kwam uit op een verlies van EUR 799 miljoen (een verlies van EUR 0,62 per aandeel), tegenover een winst van EUR 2.066 miljoen (EUR 1,58 per aandeel) in de overeenkomstige periode van het jaar 2000. Het resultaat betreffende niet-geconsolideerde deelnemingen kwam uit op een verlies van EUR 350 miljoen. Het resultaat werd negatief beïnvloed door lasten na belasting ten bedrage van EUR 346 miljoen (een verlies van EUR 0,27 per aandeel), waarvan EUR 125 miljoen betrekking heeft op niet-geconsolideerde deelnemingen. In het resultaat over het derde kwartaal van 2000 waren eenmalige baten begrepen van EUR 1.295 miljoen (EUR 1,00 per aandeel).

Lasten buiten beschouwing gelaten, kwam het nettoresultaat uit op een verlies van EUR 453 miljoen (een verlies van EUR 0,35 per aandeel), tegenover een winst van EUR 771 miljoen (EUR 0,58 per aandeel), exclusief eenmalige baten, in het derde kwartaal van vorig jaar.

Het nettoresultaat over de eerste negen maanden kwam uit op een verlies van EUR 1.463 miljoen (een verlies van EUR 1,14 per aandeel), tegenover een winst van EUR 6.810 miljoen (EUR 5,15 per aandeel) in het jaar 2000. Het nettoresultaat over dit jaar werd negatief beïnvloed door lasten na belasting ten bedrage van EUR 1.076 miljoen.

Gerard Kleisterlee, President en Chief Executive Officer van Koninklijke Philips Electronics N.V. hierover: "De elektronica-onderdelen van ons concern, evenals onze belangrijkste niet-geconsolideerde deelnemingen, hebben nog steeds zwaar te lijden onder de aanhoudend slechte marktsituatie voor de telecommunicatie- en pc-industrie. Het vertrouwen van de consument is dit jaar op alle belangrijke markten teruggelopen; deze trend heeft zich na de tragische gebeurtenissen van 11 september versneld doorgezet. Onze divisies Lighting, Domestic Appliances and Personal Care en Medical Systems presteren bij voortduring op adequaat niveau en we verwachten dat dit in de nabije toekomst zo zal blijven. Met het oog op de marktsituatie is het noodzakelijk dat we ons blijven inspannen om de kasstroom en kosten strak te beheren en onze sterke balanspositie te handhaven. Over de eerste negen maanden van dit jaar hebben we herstructurerings- en andere (kostenreductie-)lasten genomen voor een bedrag van EUR 1.027 miljoen vóór belasting en we verwachten dat daar in het vierde kwartaal nog een bedrag tussen EUR 200‑250 miljoen bijkomt teneinde de kostennieveaus verder te verlagen."

Lasten ten bedrage van EUR 346 miljoen hadden een negatieve invloed op het nettoresultaat in het derde kwartaal

In het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal zijn lasten begrepen ten bedrage van EUR 295 miljoen vóór belasting ten behoeve van herstructureringen en daarmee samenhangende kostenreductieprogramma's (EUR 122 miljoen), lasten in verband met de overname van de Healthcare Solutions Group van Agilent (EUR 113 miljoen), en overige lasten (EUR 60 miljoen).

De positieve invloed van bovengenoemde lasten op de winstbelasting bedroeg EUR 74 miljoen. In de resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen zijn lasten na belasting begrepen ten bedrage van EUR 125 miljoen. Deze lasten hadden op het nettoresultaat een negatieve invloed van EUR 346 miljoen na belasting.

De omzet in het derde kwartaal bedroeg EUR 7.187 miljoen, een daling van 23% ten opzichte van het voorgaande jaar. Wijzigingen als gevolg van (de)consolidaties hadden een negatief effect van 3%. Wisselkoersschommelingen hadden een negatief effect van 2%. De prijserosie in het derde kwartaal bedroeg 10%, tegenover 5% in de overeenkomstige periode van vorig jaar. Het omzetvolume nam af met 8%.

Het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal kwam uit op een verlies van EUR 516 miljoen (7,2% van de omzet), tegenover een winst van EUR 945 miljoen vorig jaar.

In het bedrijfsresultaat over dit jaar zijn lasten begrepen ten bedrage van EUR 295 miljoen. In het resultaat over het derde kwartaal van vorig jaar was een winst van EUR 309 miljoen begrepen in verband met de verkoop van Advanced Ceramics and Modules, en diverse lasten ten bedrage van EUR 155 miljoen in verband met
herstructureringsprojecten en een voorziening voor verplichtingen jegens werknemers. De toename in de afschrijvingskosten voor goodwill houdt verband met verworven deelnemingen in 2000 (ADAC en Optiva) en de recente overname van de Healthcare Solutions Group van Agilent. In de afschrijvingskosten voor goodwill voor HSG zijn eenmalige lasten ten

bedrage van EUR 54 miljoen begrepen voor de afschrijving van onderhanden zijnde ontwikkelingsprojecten.

Nieuwe richtlijnen voor de verslaglegging met betrekking tot goodwill (afschrijving van goodwill alleen in geval van waardevermindering), die onder Amerikaanse grondslagen gelden voor overnames na 1 juli 2001, zijn nog niet toegepast omdat een daartoe ingediend Nederlands wetsvoorstel nog niet is aangenomen.

De financiële baten en lasten in het derde kwartaal kwamen uit op een negatief bedrag van EUR 90 miljoen, tegenover een positief bedrag van EUR 649 miljoen in het voorgaande jaar. Het verschil werd met name veroorzaakt door een niet-belastbare bate van EUR 681 miljoen uit de verkoop van een deel van Philips' aandelen in JDS Uniphase vorig jaar.

De belastingdruk in het derde kwartaal is vastgesteld op een voorlopig percentage van 25, tegenover 20 in de overeenkomstige periode van het jaar 2000.

Het resultaat betreffende niet-geconsolideerde deelnemingen in het derde kwartaal kwam uit op een verlies van EUR 350 miljoen, tegenover een winst van EUR 668 miljoen in het voorgaande jaar.

Het resultaat exclusief afschrijvingskosten en lasten kwam uit op een verlies van EUR 109 miljoen. Hiervan kwam een bedrag van EUR 62 miljoen voor rekening van LG.Philips Displays, hoofdzakelijk als gevolg van een sterke prijserosie en lagere omzetvolumes.

De lasten bedroegen EUR 125 miljoen, waarvan EUR 60 miljoen betrekking heeft op het verwateringseffect vanwege de uitgifte van nieuwe aandelen door TSMC in het kader van een aandelenoptieplan voor het personeel. In het resultaat over het derde kwartaal van het jaar 2000 was een eenmalige boekwinst van EUR 491 miljoen begrepen uit hoofde van het aandeel van Philips in de stijging van het eigen vermogen van TSMC.

De afschrijvingskosten voor goodwill en andere immateriële activa bedroegen EUR 116 miljoen, tegenover EUR 44 miljoen in het derde kwartaal van 2000. De stijging hield verband met deelnemingen van Philips in LG.Philips Displays en Atos Origin, inclusief een voorlopige verwerking van de afschrijvingskosten voor goodwill betreffende LG.Philips Displays.

Het nettoresultaat over het derde kwartaal kwam uit op een verlies van EUR 799 miljoen (een verlies van EUR 0,62 per aandeel), vergeleken met een winst van EUR 2.066 miljoen (EUR 1,58 per aandeel) in 2000.

Omzet en bedrijfsresultaat per sector

De omzet in de sector Lighting kwam uit op EUR 1.170 miljoen, een daling van 4% ten opzichte van het voorgaande jaar. In de daling is het negatieve effect van 2% begrepen dat wordt veroorzaakt door zwakkere valuta's. De volumegroei, die 2% bedroeg, werd tenietgedaan door een prijsdaling van 4%. De omzet was 2% lager als gevolg van de beëindiging van de batterijactiviteit, terwijl de omzet bij Lamps negatief beïnvloed werd door een zwakkere economische situatie in Noord- en Latijns-Amerika. De omzet bij Automotive bleef een sterke groei vertonen.

Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 103 miljoen, tegenover EUR 125 miljoen in het voorgaande jaar. De winstmarges daalden van 10,2% vorig jaar tot 8,8% in dit kwartaal als gevolg van de aanhoudende prijsdruk en gestegen energie- en logistieke kosten.
De omzet in de sector Consumer Electronics kwam uit op EUR 2.592 miljoen, een daling van 18% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Wisselkoersveranderingen hadden een negatief effect van 2% op de nominale omzet. Het omzetvolume was 2% lager, terwijl de gemiddelde prijzen met 14% daalden, met een bijzonder sterke prijserosie bij Monitors. In alle regio's, met uitzondering van Europa, was er sprake van een aanzienlijke omzetdaling. De scherpste omzetdalingen vonden plaats bij VCR, Audio, Monitors, settop-boxen en mobiele telefoons. DVD handhaafde een sterke omzetgroei.

Het bedrijfsresultaat bij Consumer Electronics veranderde van een winst van EUR 98 miljoen in 2000 in een verlies van EUR 45 miljoen. Behalve door lagere operationele resultaten in Noord-Amerika werd de daling tevens veroorzaakt door lasten ten bedrage van EUR 75 miljoen voor herstructureringsprojecten en andere lasten, waarvan het grootste deel (EUR 44 miljoen) betrekking had op Mainstream CE in verband met de beëindiging van de videorecorderfabricage in Wenen.

De omzet bij Mainstream CE was 13% lager dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Mainstream CE boekte een verlies van EUR 103 miljoen. Hierin zijn lasten begrepen ten bedrage van EUR 60 miljoen. De regio Noord-Amerika boekte een operationeel verlies, terwijl alle andere regio's, lasten buiten beschouwing gelaten, winst maakten.

De omzet bij Consumer Communications eindigde 50% lager dan in het derde kwartaal van 2000 als gevolg van onze gewijzigde strategie voor mobiele telefoons.

Het resultaat bij Consumer Communications kwam uit op een verlies van EUR 2 miljoen, nagenoeg hetzelfde resultaat als vorig jaar.

De omzet bij Digital Networks daalde als gevolg van een lager activiteitenniveau op het gebied van settop-boxen in Europa.

Het bedrijfsresultaat bij Digital Networks kwam aan het eind van het kwartaal uit op een verlies van EUR 59 miljoen, tegenover een verlies van EUR 17 miljoen in het voorgaande jaar.

De licentie-inkomsten bedroegen in het derde kwartaal EUR 119 miljoen, een stijging van EUR 47 miljoen ten opzichte van verleden jaar. In het resultaat is een bedrag begrepen van EUR 82 miljoen, dat betrekking heeft op betwiste cd‑rw‑licenties over voorgaande jaren.

De omzet in de sector Domestic Appliances and Personal Care bedroeg EUR 488 miljoen, en was daarmee ongewijzigd ten opzichte van het vorige jaar. De prijserosie lag onveranderd op 2%, terwijl het omzetvolume daalde met 5%. De omzet bij Oral Care liet een positieve ontwikkeling zien dankzij de integratie van Optiva.

Het bedrijfsresultaat steeg van EUR 62 miljoen in 2000 tot EUR 67 miljoen dit jaar als gevolg van een verbeterd productassortiment.

De omzet in de sector Components bedroeg EUR 456 miljoen, een daling van 63% ten opzichte van het derde kwartaal van 2000. Bijna de helft van de daling is het gevolg van de deconsolidatie van Display Components. Exclusief deze portfoliowijziging en het geringe negatieve effect van zwakkere valuta's, daalde de omzet met 36%. De prijserosie steeg tot 13%, tegenover 7% en 11% in respectievelijk het eerste en tweede kwartaal. Het omzetvolume in het derde kwartaal daalde met 23%. De omzet bij Mobile Display Systems en Optical Storage werd negatief beïnvloed door aanhoudende zwakte op de markten voor cellulaire telefoons en pc-gerelateerde producten.

Het bedrijfsresultaat van Components kwam in het derde kwartaal uit op een verlies van EUR 119 miljoen, tegenover een winst van EUR 289 miljoen in het vorige jaar. In het resultaat van vorig jaar was een bedrag begrepen van EUR 98 miljoen voor herstructureringslasten, alsmede een bate van EUR 309 miljoen in verband met de verkoop van de activiteiten van Advanced Ceramics and Modules. Het resultaat vóór lasten kwam uit op een verlies van EUR 108 miljoen, tegenover een winst van EUR 78 miljoen in het vorige jaar.

De omzet in de sector Semiconductors kwam uit op EUR 898 miljoen, een daling van 43% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2000. De prijserosie steeg tot 14%, tegenover 6% en 9% in respectievelijk het eerste en tweede kwartaal. Het omzetvolume daalde met 29% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. Deze omzetdaling was in overeenstemming met de wereldwijde teruggang op de halfgeleidermarkten.

Het bedrijfsresultaat kwam uit op een verlies van EUR 291 miljoen, tegenover een winst van EUR 373 miljoen in het voorgaande jaar. Herstructurerings- en daarmee samenhangende lasten in het derde kwartaal bedroegen EUR 20 miljoen, en andere lasten voor incourante voorraden kwamen uit op EUR 20 miljoen. In het resultaat over dit kwartaal is een bedrag begrepen van EUR 17 miljoen voor ontvangen verzekeringsgelden. Het resultaat werd aanzienlijk beïnvloed door een sterkere prijserosie en een lage bezettingsgraad van de fabrieken van 36%. De voorraden daalden in het derde kwartaal met EUR 253 miljoen.

De omzet in de sector Medical Systems bedroeg EUR 1.146 miljoen, een stijging van 55% ten opzichte van het vorige jaar. Deze stijging is voor het grootste deel (43%) toe te schrijven aan de omzet van de nieuwe acquisities ADAC en de Healthcare Solutions Group van Agilent. Overnames buiten beschouwing gelaten, was de volumegroei 15%, terwijl de prijzen gemiddeld met 3% daalden. De orderontvangst in het derde kwartaal was 16% hoger dan in het voorgaande jaar.

Het bedrijfsresultaat bij Medical Systems kwam uit op een verlies van EUR 88 miljoen. In het resultaat zijn lasten begrepen ten bedrage van EUR 129 miljoen, voor het grootste deel overname-gerelateerde lasten betreffende de Healthcare Solutions Group van Agilent (voorlopig EUR 113 miljoen), en een last van EUR 8 miljoen voor de overplaatsing van het hoofdkantoor in de VS naar Bothell, bij Seattle. Het resultaat vóór lasten kwam uit op een winst van EUR 41 miljoen, tegenover een winst van EUR 35 miljoen in het voorgaande jaar. De stijging van de operationele resultaten, met name bij Magnetic Resonance, werd deels tenietgedaan door een toename van afschrijvingskosten voor goodwill en andere immateriële activa betreffende nieuwe acquisities. Op vergelijkbare basis kwamen de afschrijvingskosten voor goodwill en andere immateriële activa dit jaar uit op EUR 63 miljoen, tegenover EUR 29 miljoen in 2000.

De omzet in de sector Diversen bedroeg EUR 437 miljoen, een daling van 39% ten opzichte van het vorige jaar, inclusief een aanzienlijk negatief effect van verschillende deconsolidaties (21%).

Het bedrijfsresultaat van Diversen kwam uit op een verlies van EUR 110 miljoen, inclusief lasten ten bedrage van EUR 31 miljoen, waarvan EUR 14 miljoen betrekking had op een herstructureringslast bij Assembléon. Het resultaat vóór lasten kwam uit op een verlies van EUR 79 miljoen, tegenover een verlies van EUR 7 miljoen in de overeenkomstige periode van 2000. Dit werd voornamelijk verzoorzaakt door een lagere omzet bij ETG en Assembléon, die beide de negatieve invloed ondervonden van een slechte marktsituatie.

Het bedrijfsresultaat van de sector Niet toegerekend kwam uit op een verlies van EUR 33 miljoen, tegenover een verlies van EUR 24 miljoen in het voorgaande jaar. Het verschil werd veroorzaakt door afwikkeling van pensioenverplichtingen jegens een in het verleden verkochte dochteronderneming.

Kasstroom en financiering

De kasstroom uit operationele activiteiten kwam in het derde kwartaal uit op een positief bedrag van EUR 160 miljoen, EUR 145 miljoen lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar, als gevolg van strak beheer van het werkkapitaal. De voorraden daalden per eind september naar 14,9% van de omzet, tegenover 16,0% drie maanden geleden.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten kwam in dit kwartaal uit op een negatief bedrag van EUR 2.029 miljoen, tegenover een negatieve kasstroom van EUR 1.121 miljoen vorig jaar. Het verschil is ontstaan door de positieve kasstroom ten bedrage van EUR 722 miljoen uit de verkoop van aandelen JDS Uniphase vorig jaar en de verhoging van de kasuitgaven dit jaar met EUR 645 miljoen, voornamelijk in verband met de acquisitie van de Healthcare Solutions Group van Agilent, deels tenietgedaan door een daling van de kapitaalinvesteringen met EUR 470 miljoen. In het derde kwartaal bedroegen de nettokapitaalinvesteringen EUR 359 miljoen, vergeleken met EUR 829 miljoen vorig jaar.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten kwam in het derde kwartaal uit op een positief bedrag van EUR 1.768 miljoen, vergeleken met een negatieve kasstroom van EUR 1.754 miljoen vorig jaar. In 2000 werd EUR 1,7 miljard besteed aan het aandelenreductieprogramma; voor de rest was het verschil vooral het gevolg van de stijgende schuldenlast.

De ratio netto rentedragende schulden : groepsvermogen bedroeg 26:74 per eind september 2001, tegenover 20:80 per eind juni 2001.

De eerste negen maanden

Over de eerste negen maanden kwam het nettoresultaat uit op een verlies van EUR 1.463 miljoen (een verlies van EUR 1,14 per aandeel), tegenover een winst van EUR 6.810 miljoen (EUR 5,15 per aandeel) in 2000. Het resultaat werd in de eerste negen maanden van dit jaar negatief beïnvloed door lasten na belasting ten bedrage van EUR 1.076 miljoen (een verlies van EUR 0,83 per aandeel). Exclusief lasten na belasting, kwam het nettoresultaat over de eerste negen maanden uit op een verlies van EUR 387 miljoen. In het nettoresultaat over de eerste negen maanden van 2000 waren eenmalige baten opgenomen voor een bedrag van EUR 4.727 miljoen, voornamelijk voortvloeiend uit de verkoop van circa 70% van Philips aandelen in ASM Lithography, een boekwinst uit hoofde van het aandeel van Philips in de stijging van het eigen vermogen van TSMC, een bate uit de verkoop van een deel van de aandelen JDS Uniphase en een bate naar aanleiding van de omwisseling van het belang van Philips in Beltone Electronics Inc. in aandelen GN Great Nordic.

De omzet over de eerste negen maanden kwam uit op EUR 23.077 miljoen, een daling van 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Wijzigingen ten gevolge van (de)consolidaties hadden een negatief effect van 2%. Wisselkoersschommelingen hadden een positief effect van 1%. De prijserosie over de eerste negen maanden was 8%, vergeleken met 5% in dezelfde periode van vorig jaar. Het omzetvolume daalde in de eerste negen maanden met 5%.

Het bedrijfsresultaat kwam in de eerste negen maanden uit op een verlies van EUR 929 miljoen (een verlies van 4,0% van de omzet), tegenover een winst van EUR 2.332 miljoen (8,7% van de omzet) vorig jaar.

De financiële baten en lasten kwamen uit op een negatief bedrag van EUR 248 miljoen, tegenover een positief bedrag van EUR 1.086 miljoen over de eerste negen maanden van 2000. In de financiële baten en lasten van vorig jaar was een bijzondere bate van EUR 681 miljoen opgenomen uit de verkoop van een deel van de aandelen JDS Uniphase. Exclusief deze post werd het verschil met name veroorzaakt door hogere nettorentelasten als gevolg van een hogere schuld.

De marktwaarde van bepaalde effecten ligt momenteel beneden de verkrijgingsprijs, wat naar verwachting tijdelijk zal zijn. Mocht deze situatie evenwel voortduren, dan kan zich een waardevermindering voordoen.

Het resultaat betreffende niet-geconsolideerde deelnemingen over de eerste negen maanden kwam uit op een verlies van EUR 578 miljoen, tegenover een winst van EUR 3.876 miljoen in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

De stijging van de afschrijvingskosten voor goodwill en andere immateriële activa houdt verband met deelnemingen van Philips in LG.Philips Displays en Atos Origin.

Gebeurtenissen na balansdatum

Philips Medical Systems heeft de overname van Marconi Medical Systems voor een bedrag van USD 1,1 miljard bekendgemaakt. De acquisitie maakt van Philips Medical Systems een koploper op het gebied van computertomografiescanners en versterkt tevens zijn positie op het gebied van systemen voor MRI en nucleaire geneeskunde.

In het vierde kwartaal worden eenmalige overname‑ en daarmee samenhangende lasten verwacht voor een bedrag van circa EUR 350 miljoen. Dit zal in het eerste kwartaal van 2002 gevolgd worden door verdere lasten voor op synergie voordelen gerichte integratie.

Vooruitzichten

Tenzij zich een verandering voordoet in de economische omstandigheden, verwachten we voor het vierde kwartaal een bedrijfsresultaat vóór lasten dat uitkomt op break-even, en een positieve kasstroom uit operationele activiteiten. Met het oog op de aanhoudend zwakke marktsituatie, die vooral onze joint ventures op het gebied van beeldschermen en lcd-schermen treft, verwachten wij echter een nettoverlies vóór lasten van EUR 200 à 250 miljoen. Naast de lasten in verband met de overname van de medische activiteiten van Marconi (EUR 350 miljoen) en de Healthcare Solutions Group van Agilent (EUR 75 miljoen), zullen er in het vierde kwartaal herstructurerings- en kostenreductielasten zijn voor een bedrag tussen EUR 200 en 250 miljoen.

In het kielzog van de snelle en ernstige wereldwijde teruggang in de telecommunicatie- en pc-industrie, hebben de gebeurtenissen van 11 september het moeilijker gemaakt om een goed zicht te krijgen op de marktontwikkelingen. Bovendien verwachten we als gevolg van de zwakke aandelenmarkten dat de in onze resultaten over 2002 te verwerken pensioentegoeden aanzienlijk lager zullen zijn. We zullen daarom onze resterende herstructureringsprogrammas versnellen en ons voorts richten op een stringente kostenbeheersing. We zullen de overheadkosten met 25% omlaagbrengen en ons werkkapitaal verder verlagen. Daarbij zullen we speciale aandacht schenken aan onze voorraden, naast een scherp toezicht op de toevoerketen.

We blijven selectief te werk gaan ten aanzien van nieuwe investeringen en zullen daarbij een sterke balanspositie handhaven.

Amsterdam, 16 oktober 2001

Raad van Bestuur

TOELICHTING OP DE GANG VAN ZAKEN VAN DE PHILIPS-GROEP


- alle bedragen in miljoenen euro's tenzij anders vermeld
- op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast

- de toegepaste waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het jaar
2000


---

download hier de resultaten tweede kwartaal 2001 als PDF-file: resultaten derde kwartaal.pdf - Adobe Acrobat Document (72 Kb)

Copyrights © 2001

All rights reserved.
Koninklijke Philips
Electronics N.V. Access to and use of this Web site is provided under legal restrictions as defined

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie