Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Wieringen bekendmakingen

Datum nieuwsfeit: 16-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wieringen


- Wet Milieubeheer (16 oktober 2001)

- Bouwen en Wonen (16 oktober 2001)

- Ter inzage, wet Milieubeheer (16 oktober 2001)
- Kop haalt groot aandeel Europese subsidie voor Plattelandsontwikkeling binnen

- Fractievergaderingen (17 augustus 2001)
Wet milieubeheer
(16 oktober 2001)

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend, dat zij op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen.

"Besluit Opslag- en transportbedrijven milieubeheer" van:
- Fa. Jonker-Blokker, Elft 103, Hippolytushoef.
De bedrijven dienen zich aan de voorschriften te houden die in de besluiten zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 16 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (16 oktober 2001)

A. Ontvangen melding

ontvangen 11 oktober 2001:
het oprichten van een erker op het perceel Gemeenelandsweg 120.

B. Verleende bouwvergunningen

Verzonden 16 oktober 2001:
het veranderen van Hotel Zomerdijk op het perceel Zwinstraat 65; het oprichten van een opslagloods op het perceel naast het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Haventerrein;
het oprichten van een opslagloods op het perceel Molenveld 11; het veranderen van een bovenwoning op het perceel Voorstraat 10.

C. Verleende sloopvergunning

Verzonden 16 oktober 2001:
Het slopen van een aanbouw op het perceel Stroeërweg 34.

D. Ingetrokken aanvraag om bouwvergunning

Het veranderen vergroten van een visrestaurant op het perceel Haventerrein 6.

De onder A genoemde aanvraag kan worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder B en C genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 16 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage (16 oktober 2001)

artikel 19 lid 2/ 3 wet op de Ruimtelijke Ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van dinsdag 16 oktober 2001 gedurende 4 weken bouwplannen ter inzage, welke strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft de bouwplannen voor:

- het vergroten van een woning op het perceel Stroeërweg 34 (lid 2);
- het oprichten van een duivenhok op het perceel Laan Bloys van Treslong 25 (lid 3).

Ons college is voornemens om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 en 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, tel. 0227-594396.

Hippolytushoef, 16 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Kop haalt groot aandeel Europese subsidie voor Plattelandsontwikkeling binnen (15 oktober 2001)

Het regionaal economisch stimuleringsprogramma Kop & Munt 2000-2006 bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen, waarbij fors wordt geïnvesteerd in een duurzame en evenwichtige economische ontwikkeling van het platteland en in de herstructurering van de economische functies van de stad Den Helder. Kop & Munt heeft als doel 5000 nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren in de periode 2000-2006 en de langdurige werkloosheid te verminderen. In samenwerking met de Provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Noordkop is er voor de uitvoering van het programma Kop en Munt een omvangrijke Europese subsidie gekregen ten behoeve van de plattelandsontwikkeling.

De Kop van Noord-Holland heeft van de in totaal verstrekte subsidie van 16 miljoen voor geheel Noord-Holland voor dit jaar en het volgend jaar ruim 11,5 miljoen gulden voor 8 projecten gekregen, die het platteland nog meer aantrekkelijk moeten maken voor inwoners van stad en land. Dit geld is afkomstig uit het POP, het plattelandsontwikkelingsplan van de Europese Unie. Provincie Noord-Holland en de gemeenten dragen de overige gelden bij, de totale omvang van de projecten bedraagt zeker 25 miljoen gulden. Deze gelden zijn een enorme stimulans voor de verbetering voor de landbouw, maar ook voor natuurontwikkeling en de recreatie.

De gelden zijn onder andere toegezegd voor de ontwikkeling van Duinzoom. Met deze financiële ondersteuning kan aan de voet van de duinen van de gemeente Den Helder en Zijpe een mooie recreatieve verbindingszone langs de kust worden gemaakt. Met deze financiële toezegging kan Noord-Hollands Landschap de voormalige bollengronden ten zuiden van Mariëndal aankopen van de gemeente Den Helder voor natuurontwikkeling van zeker 50 hectare. Ook heeft de gemeente Den Helder hiermee gronden kunnen aankopen voor de totstandkoming van een fiets-kanoroute langs de oostelijke duinzoomgrens van Mariëndal naar Julianadorp. Tevens is voor de projectmatige ontwikkeling van bollengrond , ecologische ontwikkeling en recreatie in Hollands Bloementuin een substantiële bijdrage verleend.

Voor het subsidiejaar 2001 en 2002 is aan de volgende 8 projecten in de Kop Europese subsidie verleend:

-Helofytenfilters Hollands
Bloementuin 1.105.215,00/ 501.524,70
-Haven Middenmeer 2e fase 249.200,00 / 113.082,02
-Recreatieve voorzieningen
Hollands Bloementuin 314.594,00 / 142.756,53
-Inrichting oeververbinding
Waardkanaal 215.600,00 / 97.835,01
-Ecologische verbindings-
zones Waard Groetkanaal 371.901,00 / 168.761,31 Grondverwerving Wieringer
Randmeer 4.045.000,00 / 1.835.540,90
-Grondverwerving Duin-
zoom-Noord 4.523.304,00 / 2.052.585,80
-Fiets-kanoroute Duinzoom 720.000,00 / 36.721,75
Meer informatie: mevrouw V.C. van Vuuren, programma-manager Kop en Munt tel. 06-22249

Dit jaar is voor dit doel nog ruim 19.000,-- ( 8.621,82)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie