Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Melkert aan debat over staat van de Europese Unie

Datum nieuwsfeit: 17-10-2001
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 17 oktober 2001

BIJDRAGE AD MELKERT (FRACTIEVOORZITTER PvdA) AAN HET PLENAIRE DEBAT OVER DE STAAT VAN DE EUROPESE UNIE

1.

De Staat van de Unie laat terecht zien hoe belangrijk en bepalend de omgeving is waarbinnen de Europese Unie verder groeit. 11 september heeft ons nog meer met de neus op die feiten gedrukt. Terwijl het voortbouwen aan het eigen Europese huis nog volop in beweging en discussie is, duldt de werkelijkheid aan de grenzen van de Unie geen uitstel. Geen uitstel om de enige weg te begaan die ook Nederland verder kan brengen: samenwerking versterken en verantwoordelijkheid verder delen.

2.

In en na Nice is onvoldoende vooruitgang geboekt; de afstand tot de Europese burgers is er niet kleiner op geworden, terwijl de opgaven alleen maar in belang toenemen: de euro, de uitbreiding, de internationale stabiliteit.

Ik wil niet dramatiseren, maar ontkom er niet aan mijn grote bezorgdheid te uiten over de voortgang van het democratisch Europa. Paradoxaal moet aan de vooravond van 1 januari 2002 worden geconstateerd dat na het grote succes van Maastricht de afstand tussen de Europese top en haar basis is toegenomen en de gevarenzone is genaderd. Het Ierse referendum van de Onthouding is van diverse zijden gebagatelliseerd. De waarheid is dat juist daar het succes van de leuze: 'if you don't know, vote no!' iedereen aan het denken moet zetten. Afzijdigheid en afkeer liggen soms in elkaars verlengde.

3.

Wat te doen?


* De politieke missie van de Europese Unie verduidelijken
* Het politieke tekort in de werkwijze van de Unie verminderen
* Bij institutionele hervorming niet alleen of vooral bevoegdheden overdragen, maar allereerst naar grotere herkenbaarheid en effectiviteit in de uitvoering streven.

4.

Dwingende externe omstandigheden maken het soms makkelijker om een sprong voorwaarts te maken. De alarmfase waarin de wereld verkeert schept kansen om de interne slagvaardigheid van de Unie en daarmee de invloed van haar lidstaten op de gebeurtenissen in de wereld te vergroten.

Over de situatie in Afghanistan is vorige week uitgebreid gesproken. Helaas is er geen aanleiding daar nu anders over te denken of te handelen dan toen.

Belangrijk is wel dat Europa zich actiever richt op een taak die dichterbij haar directe mogelijkheden lijkt te liggen: maximale druk en initiatief om de explosieve situatie tussen Israël en de Palestijnen de baas te worden en de weg terug te vinden naar vreedzame vooruitgang. Hoe ziet de regering - ook na de bespreking met Arafat gisteren - de rol en opgave van de Unie?

Een coherente opstelling zou ook bijdragen aan het gezag van de Unie in de omgang met de gevolgen van de crisis. Met de extra Europese Raad, de initiatieven vanuit de Raad Justitie/Binnenlandse Zaken en het troikabezoek aan het Midden-Oosten zijn waardevolle stappen gezet die echter ook wat zijn overschaduwd door de eigen agenda's van Blair, Schröder en Chirac/Jospin.

Steeds weer terugkerende waarneming: een leidend centrum ontbreekt.

Dat maakt het dan ook noodzakelijk ook in deze tijd van internationale crisis aandacht te houden voor de orde binnen de Unie.

De regeringsnotitie over de "Toekomst van de Europese Unie" (d.d. 8 juni) biedt goede aanknopingspunten, maar is uiterst voorzichtig over een verder te volgen route.

5.

Juist nu is in ieder geval van belang dat duidelijker wordt waar de Europese Unie voor staat:


* een gemeenschappelijke markt, gebaseerd op rechtszekerheid en effectiviteit als economisch fundament van de integratie
* een grote interne ruimte van sociale stabiliteit en menselijke waardigheid

* een baken voor de toekomst van Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa
* een krachtige internationale manifestatie bijdragend aan vergroting van internationale welvaart en versterking van de internationale rechtsorde.

6.

Een aantal vraagstukken dringt zich op voor een voorrangsbehandeling.


* De in de huidige crisis op de achtergrond blijvende rol van de Hoge Vertegenwoordiger (Solana) alsmede de vraag of 2004 ook niet het moment moet zijn om de externe vertegenwoordiging van de EU (o.m. in de VN) aan de orde te stellen.

* Het versterken van de vervolgacties op de initiatieven van Tampere gericht op een gemeenschappelijk visum-, asiel- en migratiebeleid met in het bijzonder aandacht voor het belangrijke rapport-Vittorino inzake een Europees immigratiebeleid.

* De operationaliteitsverklaring die de volgende fase inluidt van het het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid; er is inmiddels veel in gang gezet zonder dat kan worden gesproken van de noodzakelijke checks and balances in informatievoorziening en controle.

* De organisatie van parlementaire betrokkenheid bij het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (en het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid); bij het beleid in de derde pijler (zie ook het Parlopol-initiatief dat gisteren tot een tweede bijeenkomst van nationale woordvoerders in Brussel leidde);

en bij de beoordeling van subsidiariteitstoets: in alle gevallen komt opnieuw de vraag op hoe voorkomen kan worden dat het betere (een senaat voortkomend uit de Raad van Ministers) de vijand kan worden van het goede en eerder haalbare: een senaat samengesteld uit leden van nationale parlementen.


* De coördinatie van de werkzaamheden tussen de Raden van Ministers en de Europese Raad: in de "wake-up call for Europe" hebben Delors en andere erflaters van de Europese zaak gisteren opnieuw een lans gebroken voor een aparte en betere coördinatie door ministers van Europese Zaken; dat is ook nodig om de Europese Raad beter toe te rusten voor haar leidinggevende taak in internationale en internationaal-economische aangelegenheden. Het is daarom onvermijdelijk en gewenst dat de Europese Raad vaker (in Brussel) bijeen zal komen om gezaghebbende uitspraken te doen.
* Initiatieven voor "versterkte samenwerking". In het Benelux-memorandum van 20 juni jl. wordt hier opnieuw hoopvol naar verwezen. Zou het juist voor de Benelux-landen geen taak zijn initiatieven te nemen voor een concrete invulling? Wat zijn de gedachten of voornemens van de regering?

* Versterking van de rol van de Commissie. De Benelux-partners kiezen voor een rechtstreekse verkiezing van de voorzitter. Daarbij laat zich ook de vraag stellen of Europese lijstvorming niet een logische fase in versterking van de democratische processen zou zijn, met eventueel een indirecte verkiezing van de Commissievoorzitter als mogelijke tussenstap.

7.

Een bijzonder aandachtspunt betreft de voorkeur die de regering uitspreekt voor de instelling van een "forum", vergelijkbaar met de conventie die het EU-grondrechtenhandvest voorbereidde. Dit is aan de ene kant een goede gelegenheid om de betrokkenheid van nationale en Europese parlementariërs op een tijdig moment te verbreden. Aan de andere kant leert de ervaring dat het gaat om een ook letterlijk tamelijk onnavolgbaar proces.

De regering is van mening dat een forum "niet in de plaats van de IGC kan treden", maar wel opties kan aanreiken.

Het is op zijn minst van belang dat ook de Kamer zelf haar opvatting geeft en dat de regering daarmee in Laken terdege rekening houdt. In het Benelux-memorandum van juni was de tijd daarvoor kennelijk te kort. Daar wordt overigens gesproken over een "forum" naast een "conventie".

De ervaringen met de conventie die voorafgaand aan Nice het grondrechtenhandvest voorbereidde zijn gemengd. Enerzijds een interessant experiment in een nieuwe driehoeksverhouding tussen regeringsvertegenwoordigers en leden van het Europese Parlement, resp. de nationale parlementen van de lidstaten. Anderzijds een diffuse exercitie bezien vanuit het oogpunt van representatie en mandatering.

Het is de vraag of in de samenstelling niet meer ruimte zou moeten blijven voor een scheiding van verantwoordelijkheden: de afstemming tussen Europese en nationale volksvertegenwoordigers en hun gezamenlijke voorstellen voor een adequate agenda van de IGC zijn de hoofdzaak. Het wordt er voor de burgers niet transparanter op als regerings- en volksvertegenwoordigers in één orgaan hun ideeën en belangen laten samenkomen.

Dat laat onverlet dat er een grote waarde is gelegen in consultatie en betrokkenheid vooraf van parlementariërs en belangstellenden, zodat draagvlakverwerving een natuurlijker onderdeel wordt van de voortgang van de integratie.

8.

Intussen tikt de klok van de uitbreiding van de Unie door. Het is niet duidelijk hoe de besluitvormingsagenda van 2002 eruit ziet nu volgens eerder aangehouden schema's de besprekingen met de meest gevorderde landen in een eindstadium zouden moeten komen.

Tegelijk is het van het grootste belang door middel van een spoedige toetreding van een aantal landen de stabiliteit binnen Europa te vergroten. Een maximale inspanning om 2002 af te ronden met positieve besluiten is geboden.

In verband hiermee heeft de WRR in overweging gegeven uit te gaan van een "kernacquis" dat door de nieuwe lidstaten zou moeten zijn bereikt. Als ik het goed begrijp betekent dat verlaging van de eisen ten opzichte van wat tot nu toe gold. In onze visie zou zo'n kernacquis niet in de plaats mogen treden van het acquis dat uiteindelijk - met inachtneming van overgangstermijnen - moet worden bereikt. Op de kortere termijn zou het misschien wel een breder politiek belang dienen. Wat is de zienswijze van de regering?

In dit verband is ook van belang in hoeverre Nederland uitgaat van onvoorwaardelijke toepassing van de procedures van toetreding van nieuwe lidstaten tot de EMU, zoals voorzien in het verdrag. Vanuit ECB-kringen worden bezorgde signalen gehoord. Hoe worden die door de regering gewogen?

De regering heeft intussen nadere gegevens gepubliceerd over de mogelijke extra kosten die de uitbreiding met zich meebrengt voor Nederland en over de wijze waarop het oplopen van uitgaven via de structuurfondsen kan worden beperkt. We kunnen instemmen met de inzet om de effecten voor de netto-betalingspositie van Nederland beperkt te houden. Het is echter nog te vroeg alle implicaties te kunnen doorzien van het standpunt dat regionale steun voortaan alleen nog maar kan worden verkregen indien het nationaal inkomen van de lidstaat onder een bepaald gemiddelde uitkomt. Onduidelijk is welke verschuivingen hierdoor gaan ontstaan, welke (nieuwe) regio's profiteren en hoe de daling uitpakt van het algemeen gemiddelde bbp van de EU als gevolg van de toetreding van minder ontwikkelde economieën. De uitbreiding mag niet onevenredig de Nederlandse belastingbetaler belasten, maar kan niet alleen in macrotermen worden beoordeeld. Uiteindelijk moet de uitbreiding leiden tot vermindering van de welvaartsverschillen in Europa. Het zou de regering sieren - ook in de toelichting naar belangstellende burgers - op overtuigender wijze dit doel te benadrukken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...