Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer Friesland

Datum nieuwsfeit: 17-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

17 oktober 2001 17.00 uur Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: C.G. Venema, tel. 058 - 292 5429 e-mail: (c.venema@sis.fryslan.nl) 1. Begroting 2002 2. Wijziging Milieubeschermingsgebied (grondwaterbescherming) Noardburgum 3. Intentieverklaring Depotprogammering 4. Actualisering uitvoeringsprogramma Gebiedsgericht Milieubeleid 1996-2001 5. Voorstellen over aanpak van de rijksprojecten A7 Sneek, N 31 Haak Leeuwarden en N 31 Zurich - Harlingen 6. Herinrichtingsplan Scharnegoutum-Oost en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet 7. Bestuursopdracht "verbetering planning projecten infrastructuur". 8. Leeftijdsgrenzen buurtbuschauffeurs 9. Aanvullende openbaar vervoer maatregelen op de weg N 381 10. Tijdelijke maatregel kruispunt De Tike in de weg N 356 11. Aanleg en verbetering haltevoorzieningen 12. Begrotingswijziging i.v.m. onderzoekskosten Rendac In vergaderingen van Statencommissies heeft u de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen. Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail (info@fryslan.nlU) kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via (provincie@fryslan.nlTerug)
-Begroting 2002.
In de Voorjaarsnota 2001, die op 4 juli door Provinciale Staten is vastgesteld zijn de beleidsmatige keuzes voor de periode 2002 - 2005 vastgelegd. Die keuzes zijn, samen met de zogenaamde meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken over het Provinciefonds in de begroting 2002 verwerkt. Aan de commissie wordt gevraagd te adviseren over dat deel van de begroting dat ligt op het terrein van de commissie. Ook wordt een aantal vragen voorgelegd over de nieuwe wijze van werken via het systeem van Planning en Control.Terug
-Wijziging Milieubeschermingsgebied (grondwaterbescherming) Noardburgum. Op het voorstel om het milieubeschermingsgebied Noardburgum ( grondwaterbeschermingsgebied) te wijzigen is in de inspreekperiode één reactie binnengekomen. Deze reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het statenvoorstel, dat nu ter advisering aan de commissie wordt voorgelegd.
Voorgesteld wordt het te beschermen gebied wat te verkleinen waardoor het voor de gemeente Tytsjerksteradiel mogelijk wordt het bedrijventerrein Burgum-West te ontwikkelen.Terug
-Intentieverklaring Depotprogammering .Doel van de intentieverklaring is de verbetering van de samenwerking tussen de "baggerproducenten"' ( gemeenten, waterschappen en provincie) en de "initiatiefnemers", degenen die de baggerdepôts aanleggen. De provincie is naast organiserende partij, als baggerproducent, ook deelnemende partij. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met de ondertekening van de intentieverklaring. Aan de commissie wordt advies gevraagd.Terug

-Actualisering uitvoeringsprogramma Gebiedsgericht Milieubeleid 1996-2001. Omdat het Subsidiebesluit Gebiedsgericht Milieubeleid (SGM) is verlengd met het jaar 2000 en de uitvoering van de SGM door het ministerie is verlengd tot 2003 wordt nu een actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Gebiedsgericht Milieubelied aan de commissie voorgelegd . In de SGM zijn nu 23 nieuwe projecten geprogrammeerd, 12 projecten zijn verlengd voor het tijdvak 2001- 2003. Alvorens het uitvoeringsprogramma door Gedeputeerde Staten definitief wordt vastgesteld wordt de commissie gevraagd hierover te adviseren.Terug

-Voorstellen over aanpak van de rijksprojecten A7 Sneek, N 31 Haak Leeuwarden en N 31 Zurich - Harlingen .
Het afgelopen halfjaar is met het Rijk en de betrokken gemeenten gewerkt aan de verdere uitwerking van de eerder met de minister van Verkeer en Waterstaat gemaakte afspraken over de realisatie van de rijksprojecten N 31 Zurich-Harlingen, A 7 Sneek en N 31 Haak om Leeuwarden. In het statenvoorstel, dat nu eerst voor advies aan de commissie wordt voorgelegd, wordt gevraagd in te stemmen met deze uitwerking en om financiering van de nodige vervolgstappen.Terug
-Herinrichtingsplan Scharnegoutum-Oost en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet .Het herinrichtingsplan Scharnegoutum-Oost is gericht op de aanpak van de verkeersonveiligheid van de N 354 bij Scharnegoutum Nu de inzagetermijn is verstreken, de inspraakprocedure is afgerond en de binnengekomen reacties niet geleid hebben tot ingrijpende wijzigingen, wordt voorgesteld het inrichtingsplan definitief vast te stellen en een krediet van 1,4 miljoen ( ,64 miljoen) beschikbaar te stellen voor de vervolgprocedure.Terug
-Bestuursopdracht "verbetering planning projecten infrastructuur". Aanpassing van de opzet van het Meerjaren Programma Infrastructuur (MPI) en de verbetering van de planning en besluitvormingsprocedures rond de projecten infrastructuur, zijn in het beleidsprogramma opgenomen als acties die nog in deze collegeperiode opgepakt zullen worden.
Aan de commissie wordt gevraagd te adviseren over een bestuursopdracht voor het verbeteren van de planning van de projecten infrastructuur. Ook wordt gevraagd in te stemmen met een hiermee samenhangende begrotingswijziging.Terug

-Leeftijdsgrenzen buurtbuschauffeurs. De bestaande Provinciale regeling buurtbusprojecten schrijft voor dat buurtbuschauffeurs tussen de 19 en 75 jaar oud dienen te zijn. Met het oog op leeftijdsdiscriminatie wordt nu voorgesteld om deze leeftijdsgrenzen te laten vervallen.Terug


-Aanvullende openbaar vervoer maatregelen op de weg N 381 . Voorgesteld wordt om, in aanvulling op eerdere maatregelen, bij de kruispunten Wijnjewoude en Oud-Appelscha een paar haltevoorzieningen aan te brengen en om bij Wijnjewoude een businmeldsysteem te installeren. Voorgesteld wordt om voor deze maatregelen een krediet van
341.000,-- ( 154.739,--) beschikbaar te stellen.Terug
-Tijdelijke maatregel kruispunt De Tike in de weg N 356 . In afwachting van de structurele aanpak van de N 356, Centrale As (Dokkum-Nijega) wordt voorgesteld om in tijdelijke maatregel te treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de oversteekmogelijkheden op het kruispunt De Tike. De totale kosten bedragen 450.000,--
( 204.201,--).Terug

-Aanleg en verbetering haltevoorzieningen . In het kader van de kwaliteitsverbetering openbaar vervoer wordt op een zestal plaatsen de kwaliteit van de haltevoorzieningen verbeterd, dit door de plaatsing van abri's en fietsenstallingen Ook wordt er een nieuwe halte aangelegd bij camping Goudmeer aan de N919 en wordt een halte langs de N 355 in Buitenpost opgewaardeerd. In totaal wordt voor deze werken een krediet van 230.000,--
( 104.369,--) gevraagd.Terug

-Begrotingswijziging i.v.m. onderzoekskosten Rendac. Teneinde onduidelijkheden rond het destructieproces bij Rendac Burgum weg te nemen is besloten om een onderzoek te verrichten naar de mogelijke emissie van prionen bij deze vestiging van Rendac. De ministeries van Landbouw, Natuur en Visserij en van Welzijn, Volksgezondheid en Sport hebben zich bereid verklaard hieraan mee te betalen. In verband met de voorfinanciering van het rijksaandeel wordt nu een begrotingswijziging aan Provinciale Staten voorgelegd.Terug

Laatste wijziging: 10-10-2001 , Webmaster.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...