Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer Friesland

Datum nieuwsfeit: 17-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

17 oktober 2001 17.00 uur Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: C.G. Venema, tel. 058 - 292 5429 e-mail: (c.venema@sis.fryslan.nl) 1. Begroting 2002 2. Wijziging Milieubeschermingsgebied (grondwaterbescherming) Noardburgum 3. Intentieverklaring Depotprogammering 4. Actualisering uitvoeringsprogramma Gebiedsgericht Milieubeleid 1996-2001 5. Voorstellen over aanpak van de rijksprojecten A7 Sneek, N 31 Haak Leeuwarden en N 31 Zurich - Harlingen 6. Herinrichtingsplan Scharnegoutum-Oost en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet 7. Bestuursopdracht "verbetering planning projecten infrastructuur". 8. Leeftijdsgrenzen buurtbuschauffeurs 9. Aanvullende openbaar vervoer maatregelen op de weg N 381 10. Tijdelijke maatregel kruispunt De Tike in de weg N 356 11. Aanleg en verbetering haltevoorzieningen 12. Begrotingswijziging i.v.m. onderzoekskosten Rendac In vergaderingen van Statencommissies heeft u de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen. Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail (info@fryslan.nlU) kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via (provincie@fryslan.nlTerug)
-Begroting 2002.
In de Voorjaarsnota 2001, die op 4 juli door Provinciale Staten is vastgesteld zijn de beleidsmatige keuzes voor de periode 2002 - 2005 vastgelegd. Die keuzes zijn, samen met de zogenaamde meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken over het Provinciefonds in de begroting 2002 verwerkt. Aan de commissie wordt gevraagd te adviseren over dat deel van de begroting dat ligt op het terrein van de commissie. Ook wordt een aantal vragen voorgelegd over de nieuwe wijze van werken via het systeem van Planning en Control.Terug
-Wijziging Milieubeschermingsgebied (grondwaterbescherming) Noardburgum. Op het voorstel om het milieubeschermingsgebied Noardburgum ( grondwaterbeschermingsgebied) te wijzigen is in de inspreekperiode één reactie binnengekomen. Deze reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het statenvoorstel, dat nu ter advisering aan de commissie wordt voorgelegd.
Voorgesteld wordt het te beschermen gebied wat te verkleinen waardoor het voor de gemeente Tytsjerksteradiel mogelijk wordt het bedrijventerrein Burgum-West te ontwikkelen.Terug
-Intentieverklaring Depotprogammering .Doel van de intentieverklaring is de verbetering van de samenwerking tussen de "baggerproducenten"' ( gemeenten, waterschappen en provincie) en de "initiatiefnemers", degenen die de baggerdepôts aanleggen. De provincie is naast organiserende partij, als baggerproducent, ook deelnemende partij. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met de ondertekening van de intentieverklaring. Aan de commissie wordt advies gevraagd.Terug

-Actualisering uitvoeringsprogramma Gebiedsgericht Milieubeleid 1996-2001. Omdat het Subsidiebesluit Gebiedsgericht Milieubeleid (SGM) is verlengd met het jaar 2000 en de uitvoering van de SGM door het ministerie is verlengd tot 2003 wordt nu een actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Gebiedsgericht Milieubelied aan de commissie voorgelegd . In de SGM zijn nu 23 nieuwe projecten geprogrammeerd, 12 projecten zijn verlengd voor het tijdvak 2001- 2003. Alvorens het uitvoeringsprogramma door Gedeputeerde Staten definitief wordt vastgesteld wordt de commissie gevraagd hierover te adviseren.Terug

-Voorstellen over aanpak van de rijksprojecten A7 Sneek, N 31 Haak Leeuwarden en N 31 Zurich - Harlingen .
Het afgelopen halfjaar is met het Rijk en de betrokken gemeenten gewerkt aan de verdere uitwerking van de eerder met de minister van Verkeer en Waterstaat gemaakte afspraken over de realisatie van de rijksprojecten N 31 Zurich-Harlingen, A 7 Sneek en N 31 Haak om Leeuwarden. In het statenvoorstel, dat nu eerst voor advies aan de commissie wordt voorgelegd, wordt gevraagd in te stemmen met deze uitwerking en om financiering van de nodige vervolgstappen.Terug
-Herinrichtingsplan Scharnegoutum-Oost en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet .Het herinrichtingsplan Scharnegoutum-Oost is gericht op de aanpak van de verkeersonveiligheid van de N 354 bij Scharnegoutum Nu de inzagetermijn is verstreken, de inspraakprocedure is afgerond en de binnengekomen reacties niet geleid hebben tot ingrijpende wijzigingen, wordt voorgesteld het inrichtingsplan definitief vast te stellen en een krediet van 1,4 miljoen ( ,64 miljoen) beschikbaar te stellen voor de vervolgprocedure.Terug
-Bestuursopdracht "verbetering planning projecten infrastructuur". Aanpassing van de opzet van het Meerjaren Programma Infrastructuur (MPI) en de verbetering van de planning en besluitvormingsprocedures rond de projecten infrastructuur, zijn in het beleidsprogramma opgenomen als acties die nog in deze collegeperiode opgepakt zullen worden.
Aan de commissie wordt gevraagd te adviseren over een bestuursopdracht voor het verbeteren van de planning van de projecten infrastructuur. Ook wordt gevraagd in te stemmen met een hiermee samenhangende begrotingswijziging.Terug

-Leeftijdsgrenzen buurtbuschauffeurs. De bestaande Provinciale regeling buurtbusprojecten schrijft voor dat buurtbuschauffeurs tussen de 19 en 75 jaar oud dienen te zijn. Met het oog op leeftijdsdiscriminatie wordt nu voorgesteld om deze leeftijdsgrenzen te laten vervallen.Terug


-Aanvullende openbaar vervoer maatregelen op de weg N 381 . Voorgesteld wordt om, in aanvulling op eerdere maatregelen, bij de kruispunten Wijnjewoude en Oud-Appelscha een paar haltevoorzieningen aan te brengen en om bij Wijnjewoude een businmeldsysteem te installeren. Voorgesteld wordt om voor deze maatregelen een krediet van
341.000,-- ( 154.739,--) beschikbaar te stellen.Terug
-Tijdelijke maatregel kruispunt De Tike in de weg N 356 . In afwachting van de structurele aanpak van de N 356, Centrale As (Dokkum-Nijega) wordt voorgesteld om in tijdelijke maatregel te treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de oversteekmogelijkheden op het kruispunt De Tike. De totale kosten bedragen 450.000,--
( 204.201,--).Terug

-Aanleg en verbetering haltevoorzieningen . In het kader van de kwaliteitsverbetering openbaar vervoer wordt op een zestal plaatsen de kwaliteit van de haltevoorzieningen verbeterd, dit door de plaatsing van abri's en fietsenstallingen Ook wordt er een nieuwe halte aangelegd bij camping Goudmeer aan de N919 en wordt een halte langs de N 355 in Buitenpost opgewaardeerd. In totaal wordt voor deze werken een krediet van 230.000,--
( 104.369,--) gevraagd.Terug

-Begrotingswijziging i.v.m. onderzoekskosten Rendac. Teneinde onduidelijkheden rond het destructieproces bij Rendac Burgum weg te nemen is besloten om een onderzoek te verrichten naar de mogelijke emissie van prionen bij deze vestiging van Rendac. De ministeries van Landbouw, Natuur en Visserij en van Welzijn, Volksgezondheid en Sport hebben zich bereid verklaard hieraan mee te betalen. In verband met de voorfinanciering van het rijksaandeel wordt nu een begrotingswijziging aan Provinciale Staten voorgelegd.Terug

Laatste wijziging: 10-10-2001 , Webmaster.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie