Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemmingsplannen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 17-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bestemmingsplannen

Voorbereidingsbesluit
In het Informatiecentrum van het Stadskantoor en bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw Technische Diensten ligt op werkdagen tijdens openingsuren voor eenieder ter inzage het voorbereidingsbesluit Motel Eindhoven. Het gaat hier om de verklaring van de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2001, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, zoals dat op tekening nummer 66693 nader is aangegeven. Het voorbereidingsbesluit vervalt op 23 augustus 2002. Een en ander gebeurt overeenkomstig artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Eenieder kan, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit voorbereidingsbesluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.

Goedgekeurde plannen
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 2 oktober 2001, nummer 751036, goedgekeurd de gedeeltelijke herziening van de voorschriften van het bestemmingsplan Gennep 1988. Deze gedeeltelijke herziening van de voorschriften, die betrekking heeft op een verruiming van de gebruiksmogelijkheden van enkele accommodaties in het sport- en recreatiegebied Eindhoven-Zuid, is door de gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 12 maart 2001. Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het besluit tot gedeeltelijke herziening van de voorschriften, liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 18 oktober 2001 tot en met 28 november 2001 op werkdagen tijdens openingsuren in de leeshoek van het Informatiecentrum van het Stadskantoor en bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten. Gedurende deze termijn zijn degenen, die tijdig bedenkingen tegen de herziening van het plan aan Gedeputeerde Staten kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken, bevoegd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te stellen. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen, die beroep hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage.

Onherroepelijk goedgekeurde plannen
Bij de sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer ligt met ingang van 18 oktober 2001 voor eenieder ter inzage het bestemmingsplan Beschermd dorpsgezicht Riel 1998, zoals dit door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld op 11 oktober 1999 en gedeeltelijk is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 16 mei 2000, nummer 649203. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een goede bebouwings- en gebruiksregeling voor de bebouwing in het beschermde dorpsgezicht Riel. De goedkeuring is onherroepelijk geworden door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 september 2001, nummer 200003871/1.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie