Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentebegroting 2002 Breda

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

05-10-2001

Gemeentebegroting 2002

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2002 opgesteld. De begroting 2002 is een uitwerking van de Kadernota. Ten opzichte van de Kadernota van dit voorjaar is het financieel perspectief wat afgenomen. Desondanks kunnen alle voornemens uit de Kadernota worden uitgevoerd.
Naast een voorstel over de lastendruk doet het college aan de raad nu voorstellen voor een bedrag van 272.000 (f 600.000,-)

Het is even wennen. Een begroting die in 2001 het bedrag van 1 miljard overstijgt, kent voor 2002 ineens slechts een totaal van 0,47 miljard, in Euro wel te verstaan. Want de gulden is vanaf 2002 verleden tijd. De geboorte van de gulden viel bijna gelijk met het ontstaan van Breda als stad. Het komend jaar nemen we na ruim 750 jaar afscheid van onze nationale munt, tegelijkertijd vieren we als stad ons 750 jarig bestaan.

Zie ook: Nota van Aanbieding Begroting 2002

Reacties van de verschillende Bredase politieke partijen op de Begroting vindt u op de websites van:

* CDA

* VVD

* PvdA

* GroenLinks

* Breda'97

* D66

* De Parel van het Zuiden

* SP

Lastendruk
De gemeentelijke lasten zullen in 2002 stijgen met gemiddeld 5,25%. In de Kadernota was uitgegaan van een stijging van 3%, gelijk met de inflatie. De hogere stijging heeft een aantal oorzaken:

Een correctie voor de inflatie ( 3,75%)

Het beroep op de kwijtschelding voor afvalstoffenheffing en rioolrechten is in 2001 fors toegenomen. Omdat alle bedragen nu op één aanslag staan, wordt er beter gebruik gemaakt van de kwijtschelding. Voor 2001 werd een bedrag van 1,3 miljoen (f 2,9 miljoen) verwacht. Dat is nu 1,7 miljoen (f 3,8 miljoen) geworden. Dit komt overeen met een lastenverhoging van 1,5%
Zoals afgesproken bij de begroting 2000 zet het college circa 0,5 miljoen in (f 1,1 miljoen, f 16,- per huishouden) om de stijging van de tarieven voor afvalstoffen te beperken.
Na een daling in 2001 gaan de rioolrechten in 2002 als gevolg van prijs- en kostenstijgingen met 9 (f 20,-) omhoog.

Handhaving
Met bovengenoemde maatregelen komt er in de begroting een ruimte van f 600.000,- die wordt ingezet voor het veiligheids- en handhavingsbeleid. Eén van de primaire overheidstaken is de zorg voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Deze taak is de afgelopen tijd door allerlei incidenten sterk op de voorgrond getreden. De aandacht gaat daarbij vooral naar omstandigheden waar voor een groot publiek mogelijk gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het gaat dan met name over toezicht en handhaving ten aanzien van brandveiligheid, risicovolle bedrijven en grotere evenementen. Voor de uitvoering van deze taken is bij Kadernota 2002 het budget met 0,11 miljoen (f 0,25 miljoen) uitgebreid.
Inmiddels is gebleken dat er een extra inspanning nodig is om het gewenste handhavingniveau te realiseren. Daarom wordt het eerder gereserveerd bedrag verhoogd tot 0,22 miljoen (f 0,5 miljoen) structureel. Voor 2002 wordt daarboven eenmalig 0,16 miljoen (f 0,35 miljoen) uitgetrokken zodat voor 2002 in totaal 0,38 miljoen (f 0,85 miljoen) beschikbaar komt.
Er wordt een taskforce geformeerd die op korte termijn met voorstellen komt over een efficiëntere en effectievere handhavingorganisatie.

Noordelijke Rondweg en Oosterhoutse weg
Voor het realiseren van de verbinding op de Noordelijke Rondweg tussen Teteringen en de A27 en de herinrichting tengevolge van de functiewijziging van de Oosterhoutseweg (van de gemeentegrens tot het spoor) is bij Kadernota 2002 6,81 miljoen (f 15 miljoen) toegevoegd aan de eerder in het Meerjareninvesteringplan opgenomen 2,27 miljoen (f 5 miljoen). Nu is hierop aanvullend 4,54 miljoen (f 10 miljoen) aan toegevoegd. Dit laatste bedrag is abusievelijk niet eerder in het MIP verwerkt.

Volkshuisvesting/KGB
Voor de kwaliteit van de gebouwen in de binnenstad wordt voor 2002 0,68 miljoen (f 1,5 miljoen) uitgetrokken en evenals de afgelopen jaren wordt 1,36 miljoen (f 3 miljoen) toegevoegd aan het Volkshuisvestingsfonds waarvoor 0,45 miljoen (f 1 miljoen) wordt bestemd in het kader van de herstructurering in Heuvel.

Kadernota
In de Begroting 2002 zijn daarnaast alle besluiten uit de Kadernota 2002 verwerkt. Daarin werd veel prioriteit gegeven aan grote projecten, onderwijs en onderhoud van de buitenruimte. Voor de eerste maal kende de Kadernota een kort overzicht van investeringen op langere termijn, tot en met 2009, zoals voor projecten als Spoorzone en Oost-Westflank. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste posten.

Investeringen
De verwachte positieve exploitatie van het gemeentelijk Grondbedrijf levert tot en met 2009 mogelijkheden om te investeren in grootschalige projecten. Van dit geld wordt onder meer 22,7 miljoen (f 50 miljoen) ingezet voor de Spoorzone en 6,8 miljoen (f 15 miljoen) voor de Oost- en Westflank.
Verder investeert Breda de komende jaren in het museum voor Kunst en Grafische Vormgeving 13,6 miljoen (f 30 miljoen) en in verkeersregelinstallaties.
Het ICT-beleid in de gemeente krijgt een extra investeringsimpuls van 4,5 miljoen (f 10 miljoen). Voor onderwijs is een investeringsbedrag opgenomen van 7,5 miljoen (f 16,5 miljoen). De komende vier jaar investeert de gemeente ruim 16,3 miljoen (f 36 miljoen) in onderwijs, inclusief de dekking van het tekort van de Montessorischool 1,8 miljoen (f 3,9 miljoen).
In het kader van verkeersveiligheid wordt begonnen met de reconstructie van de Prins Hendrikstraat en de Haagse Markt samen 1,4 miljoen (f 3 miljoen).

Exploitatie
Voor wat betreft de buitenruimte wordt in 2002 0,5 miljoen (f 1,2 miljoen) structureel beschikbaar gesteld voor onderhoud. Voor 2002 wordt ook 0,45 miljoen (f 1 miljoen) eenmalig ingezet voor verbeteringen in de buitenruimte. Dit naast een eerdere investeringsimpuls van 1,8 miljoen (f 4 miljoen). Om de maatschappelijke opvang te versterken wordt aan de al beschikbare budgetten 225.000 (f 495.000,-) toegevoegd. In de afgelopen jaren is veel achterstallig onderhoud op sportvelden weggewerkt. Voor de komende jaren is er 0,45 miljoen (f 1 miljoen) extra uitgetrokken om de onderhoudssituatie op peil te houden. Het budget van Cultuur is met 91.000 (f 200.000,-) verhoogd om de kwaliteit van het aanbod te behouden. Voor cultuurparticipatie en de uitvoering van het beleidsplan bibliotheek is voor 2002 een éénmalige impuls van 227.000 (f 500.000,-) beschikbaar gesteld. Specifiek voor het Actieplan cultuurbereik is , in het kader van grotestedenbeleid, eenmalig 91.000 ( 200.000,-) extra aan de begroting voor 2002 toegevoegd. In datzelfde kader is voor ateliers eenmalig 68.000 (f 150.000,-) opgenomen en 60.000 (f 132.000,-) voor wijkgebonden theatervoorstellingen en een haalbaarheidsonderzoek voor een Huis der Kunsten. In de exploitatie van het museum voor Kunst en Grafische Vormgeving wordt vanaf 2002 voorzien. Het budget wordt jaarlijks verhoogd tot 182.000 (f 400.000,-) in 2004. De in 2002 nog niet benodigde gelden 113.000 (f 250.000,-) worden eenmalig voor andere zaken ingezet.
Het gemeentelijk budget voor automatisering is structureel met f 1 miljoen uitgebreid.
De totale gevolgen voor de gemeentebegroting van bestuurlijke vernieuwing kunnen nog niet beoordeeld worden. In de begroting is voor 2002 een eenmalig bedrag ad 159.000 (f 350.000,-) opgenomen. Bij de programmaonderhandelingen en de Kadernota 2003 moeten de structurele financiële consequenties van bestuurlijke vernieuwing betrokken worden.

Breda, 5 oktober 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie