Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

Uitslag Raadsvergadering 17 oktober 2001

AGENDA voor de vergadering van de Gemeenteraad van Amsterdam op WOENSDAG 17 OKTOBER 2001, te houden in de Raadzaal van het Stadhuis om 13 uur en, zo nodig, om 19.30 uur.


1
Notulen van de raadsvergadering op 19 september 2001.

De notulen van 19 september 2001 kunnen worden goedgekeurd.

Akkoord.


2
Mededeling van de ingekomen stukken.

Weth. Dales/MEC

1° Adres van J. Borgdorff, voorzitter van de Stichting Platform Leefmilieu regio Schiphol, van 26 september 2001 inzake de sterke toename van het luchtverkeer onder het regime van de nieuwe Luchtvaartwet.

Besloten is, dit adres te betrekken bij de behandeling van voorstellen terzake in de Commissie voor Financiën, Personeel en Organisatie, Facilitaire Bedrijven, Havenaangelegenheden en Sport.

Weth. Irik/MEC

2° Adres van mevr. Y.M. Hazeveld, directeur van Stichting MR70, van 27 september 2001 inzake overname van taken van het Aletta Jacobshuis.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening na behandeling in de Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg.

Weth. Irik/MEC

3° Adres van mevr. J. Floor en mevr. M. Rossmark, namens het Aletta Jacobshuis, de vestiging van de Rutgers Stichting in Amsterdam, van 27 september 2001 inzake de opheffing van de Rutgers Stichting en de financiële nood die daardoor ontstaat.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening na behandeling in de Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg.

Weth. Irik/MEC

4° Adres van drs. Ph.A. van Engelen, namens het Slotervaartziekenhuis, van 28 september 2001 inzake de toekomst van het Slotervaartziekenhuis.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening en een afschrift van het antwoord te zenden aan de leden van de Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg.

Weth. Irik/MEC

5° Adres van K. Zwarthoed, secretaris Ypsilon, en mevr. A. Bolle, belangen-behartiger cliënten GGZ, van 30 september 2001 inzake de opvang van patiënten in crisis.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening en een afschrift van het antwoord te zenden aan de leden van de Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg.

Weth. Irik/CO

6° Adres van A. Veltman van 27 september 2001 inzake de voorgenomen verzelfstandiging van het Gemeentevervoerbedrijf.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen teneinde het te betrekken bij de de door hen in te dienen voorstellen terzake.

Weth. Hooijmaijers/DBA-BWE

7° Adres van P. Paschenegger, namens het Wijkcentrum d'Oude Stadt, van 1 oktober 2001, houdende verzoek om een informatie- en inspraakavond over bestemmingsprocedures en planontwikkeling ten aanzien van de Martelaarsgracht.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening na behandeling in de Commissie voor Bouwen, Wonen en Economie Binnenstad.

Bm./AB

8° Adres van H.L. Blomme, van 3 oktober 2001 inzake zijn verzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders om toestemming voor het houden van een demonstratie op 2 februari 2002.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening en een afschrift van het antwoord te zenden aan de leden van de Commissie voor Algemene Zaken.

Weth. Dales/CO

9° Adres van W. Meyering, namens de Bewonersraad Groot Waterloo, van 2 oktober 2001 inzake door woningcorporaties voorgenomen huurverhogingen voor niet-commerciële instellingen in de binnenstad.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen teneinde het te betrekken bij de door hen in te dienen voorstellen terzake.

Weth. Bruines/ROIB

10° Adres van R. van Epenhuysen, namens het Platform Spaar de Binnentuin, van 8 oktober 2001, houdende verzoek om het op de agenda zetten van bescherming van de binnentuinen.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening na behandeling in de Commissie voor Cultuur, Telecommunicatie, Lokale Media, Milieu, Openbare Ruimte en Beheer Binnenwater.

Weth. Stadig/ROIB

11° Adres van J.H.C. Hester en H. Wismans, van 30 september 2001 inzake de erfpacht voor boten.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen teneinde het te betrekken bij de door hen in te dienen voorstellen terzake.

Weth. Irik/CO

12° Adressen van O.M. van Os van 27 en 29 september 2001 inzake de verzelf-standiging van het Gemeentevervoerbedrijf.

Besloten is, deze adressen te betrekken bij de behandeling van voorstellen terzake in de Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg.

Bm./AB-Beklagcomm. inspraak
13° Adres van M. ten Berge, namens Schepen
Binnenstad Amsterdam, van 8 oktober 2001, houdende klacht over de inspraakprocedure met betrekking tot de notitie Erfpachtuitgifte van waterpercelen voor woonboten.

Besloten is, dit adres om advies in handen te stellen van de Beklagcommissie inspraak.

Weth. Irik/MEC

14° Adres van mevr. L. van de Meulen van 6 oktober 2001 inzake de stichting Tot en Met.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening en een afschrift van het antwoord te zenden aan de leden van de Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg.

Bm./AB

15° Adres van mevr. M. Westra van 5 oktober 2001 inzake veiligheid en het functioneren van het alarmnummer 112 in Amsterdam.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening en een afschrift van het antwoord te zenden aan de leden van de Commissie voor Algemene Zaken.

Weth. Dales/CO

16° Adres van L.W. Verhoef van 6 oktober 2001 inzake de jaarrekening over 2000.

Besloten is, dit adres te betrekken bij de behandeling van de voordracht van Burgemeester en Wethouders nr. 291 van 2001, punt 4 van de agenda. Tijdens de behandeling van dit punt is besloten, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening.

Weth. Stadig/ROIB

17° Adres van drs. P. A. Lankhorst, namens de Reizigers Adviesraad, van 10 oktober 2001 inzake advisering over de Concessie openbaar vervoer Amsterdam in de zin van art. 19 van de Wet Personenvervoer 2000 en de Concessie-overeenkomst NV GVB en gemeente Amsterdam.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen teneinde het te betrekken bij de door hen in te dienen voorstellen terzake.

Weth. Stadig/ROIB

18° Adres van drs. Q.W.N. Niessen, namens de Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater, van 11 oktober 2001, houdende een advies over de tweede conceptnotitie Erfpachtuitgifte van waterpercelen voor woonboten.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen teneinde het te betrekken bij de door hen in te dienen voorstellen terzake.

Bm./BMO

19° Schrijven van het raadslid mevr. Boerlage van 16 oktober 2001 inzake het door haar opzeggen van het lidmaatschap van GroenLinks.

Besloten is, dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen.

Weth. Dales/Financiën.

4
A Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 20 april 2001 tot vaststelling van de gemeenterekening over 2000 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 291).

Conform besloten.

B Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 15 juni 2001 tot vaststelling van de jaarrekeningen over 2000 van de stadsdelen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 462, en bijlage K').

Conform besloten.

C Verslag van de Rekeningencommissie van 6 juli 2001 over de rekening over 2000 (Gemeenteblad afd.
1, nr. 541).


Conform besloten, met inachtneming van wijziging.

D Voordracht van Burgemeester en wethouders van 18 september 2001, houden-de reactie op het verslag van de Rekeningencommissie over de gemeen-terekening over 2000 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 593).

Conform besloten, met inachtneming van wijziging.

5
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot verbouwing van beleenkantoor Bank nr. 4 van de Stads-Bank van Lening, Albert Cuypstraat 181 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 618).

Conform besloten.

Weth. Hooijmaijers/Binnenstad.

Bouwen, Wonen en Economie.

6
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot verkoop van een strookje grond aan de Nieuwe Teertuinen tussen 16 en 17 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 626).

Conform besloten.

7
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 inzake de uitvoeringsovereenkomst blok N48 Czaar Peterbuurt (Gemeenteblad afd. 1, nr. 625).

Conform besloten.

Weth. Irik/Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren.

8
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot het herstellen en vernieuwen van walmuren in de binnenstad (Gemeenteblad afd. 1, nr. 627).

Conform besloten.

9
Preadvies van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 op de nota van het raadslid mevr. Boerlage (nr. 235 van 2000), getiteld: Op goede voet (Gemeenteblad afd. 1, nr. 613).

Conform besloten.
Motie-Boerlage (B(1) ) aangenomen.

Burgemeester/Algemeen Bestuur en Juridische Zaken.

10
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (behendigheidsspelen) (Gemeenteblad afd. 1, nr. 619).

Conform besloten.

Weth. Van der Aa/Sociale Zaken.

11
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 ten geleide van de Nota Beleidsevaluatie 2000 van de Gemeentelijke Sociale Dienst (Gemeente-blad afd. 1, nr. 629 , en bijlage O).

Conform besloten.

Weth. Dales/Havenaangelegenheden.

12
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 ten geleide van de Actualisering Masterplan Noordzeekanaalgebied (Gemeenteblad afd.
1, nr. 623).
Uitgesteld.

13
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 ten geleide van de Nota Havenvisie 2001-2010 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 622).

Uitgesteld.

Weth. Stadig/Volkshuisvesting.

14
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 inzake de realisatie van het project Laag Koningshoef (Gemeenteblad afd. 1, nr. 617).

Conform besloten.

Weth. Stadig/Ruimtelijke Ordening.

15
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot vaststelling van het bestemmingsplan Parkeergarage Rokin (Gemeenteblad afd. 1, nr. 614).

Conform besloten.

16
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 20 september 2001 inzake het Stedenbouwkundig Plan GETZ Entertainment center aan de ArenA Boulevard (Gemeenteblad afd. 1, nr. 586).

Nota van aanvulling van Burgemeester en Wethouders van 9 oktober 2001 inzake het Stedenbouwkundig Plan Getz Center aan de ArenA Boulevard (Gemeenteblad afd. 1, nr. 640).

Conform besloten.
Motie-Köhler (D) aangenomen.

17
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 20 september 2001 tot vaststelling van het bestemmingsplan Spoorbaan Amsterdam-Zuidoost (ten zuiden van de Hoogoorddreef) (Gemeenteblad afd. 1, nr. 587).

Conform besloten.

Weth. Stadig/Grondzaken.

18
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot het machtigen van NV Bavo tot het sluiten van een pacht- en een verkoopover-eenkomst voor een perceel grasland in Waterland (Gemeenteblad afd. 1, nr. 628).

Conform besloten.

19
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot delegatie van de bevoegdheid tot splitsing in appartementsrechten van gemeentelijke onroerende zaken (Gemeenteblad afd. 1, nr. 621).

Conform besloten.


20
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot wijziging van de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam (Gemeenteblad afd. 1, nr. 624).

Conform besloten.

Weth. Stadig/Verkeer, Vervoer en Infrastructuur.


21
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 inzake een gemeentelijke bijdrage aan parkeergarage Olympisch Stadion (Gemeenteblad afd.
1, nr. 620).


Conform besloten.


22
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 oktober 2001 tot het verlenen van aanvullend krediet voor de bouw van een fiets-/voetbrug over rijksweg A2 ter hoogte van de Ouderkerkerplas (Gemeenteblad afd. 1, nr. 631).

Conform besloten.


23
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 inzake de inwerkingtreding van de Parkeerverordening 2001 en aanverwante regelgeving (Gemeenteblad afd. 1, nr. 615).

Uitgesteld.


24
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot voorbereiding en uitvoering van grootschalig groot onderhoud aan de Gooiseweg tussen het Prins Bernardplein en de A10 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 608).

Conform besloten.


25
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 oktober 2001 tot het stopzetten van het grootstedelijk project Busverbinding Reimersbeek-Laan van Kronenburg (Gemeenteblad afd.
1, nr. 630).


Uitgesteld.

© gemeente Amsterdam 18-10-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...