Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

Uitslag Raadsvergadering 17 oktober 2001

AGENDA voor de vergadering van de Gemeenteraad van Amsterdam op WOENSDAG 17 OKTOBER 2001, te houden in de Raadzaal van het Stadhuis om 13 uur en, zo nodig, om 19.30 uur.


1
Notulen van de raadsvergadering op 19 september 2001.

De notulen van 19 september 2001 kunnen worden goedgekeurd.

Akkoord.


2
Mededeling van de ingekomen stukken.

Weth. Dales/MEC

1° Adres van J. Borgdorff, voorzitter van de Stichting Platform Leefmilieu regio Schiphol, van 26 september 2001 inzake de sterke toename van het luchtverkeer onder het regime van de nieuwe Luchtvaartwet.

Besloten is, dit adres te betrekken bij de behandeling van voorstellen terzake in de Commissie voor Financiën, Personeel en Organisatie, Facilitaire Bedrijven, Havenaangelegenheden en Sport.

Weth. Irik/MEC

2° Adres van mevr. Y.M. Hazeveld, directeur van Stichting MR70, van 27 september 2001 inzake overname van taken van het Aletta Jacobshuis.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening na behandeling in de Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg.

Weth. Irik/MEC

3° Adres van mevr. J. Floor en mevr. M. Rossmark, namens het Aletta Jacobshuis, de vestiging van de Rutgers Stichting in Amsterdam, van 27 september 2001 inzake de opheffing van de Rutgers Stichting en de financiële nood die daardoor ontstaat.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening na behandeling in de Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg.

Weth. Irik/MEC

4° Adres van drs. Ph.A. van Engelen, namens het Slotervaartziekenhuis, van 28 september 2001 inzake de toekomst van het Slotervaartziekenhuis.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening en een afschrift van het antwoord te zenden aan de leden van de Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg.

Weth. Irik/MEC

5° Adres van K. Zwarthoed, secretaris Ypsilon, en mevr. A. Bolle, belangen-behartiger cliënten GGZ, van 30 september 2001 inzake de opvang van patiënten in crisis.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening en een afschrift van het antwoord te zenden aan de leden van de Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg.

Weth. Irik/CO

6° Adres van A. Veltman van 27 september 2001 inzake de voorgenomen verzelfstandiging van het Gemeentevervoerbedrijf.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen teneinde het te betrekken bij de de door hen in te dienen voorstellen terzake.

Weth. Hooijmaijers/DBA-BWE

7° Adres van P. Paschenegger, namens het Wijkcentrum d'Oude Stadt, van 1 oktober 2001, houdende verzoek om een informatie- en inspraakavond over bestemmingsprocedures en planontwikkeling ten aanzien van de Martelaarsgracht.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening na behandeling in de Commissie voor Bouwen, Wonen en Economie Binnenstad.

Bm./AB

8° Adres van H.L. Blomme, van 3 oktober 2001 inzake zijn verzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders om toestemming voor het houden van een demonstratie op 2 februari 2002.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening en een afschrift van het antwoord te zenden aan de leden van de Commissie voor Algemene Zaken.

Weth. Dales/CO

9° Adres van W. Meyering, namens de Bewonersraad Groot Waterloo, van 2 oktober 2001 inzake door woningcorporaties voorgenomen huurverhogingen voor niet-commerciële instellingen in de binnenstad.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen teneinde het te betrekken bij de door hen in te dienen voorstellen terzake.

Weth. Bruines/ROIB

10° Adres van R. van Epenhuysen, namens het Platform Spaar de Binnentuin, van 8 oktober 2001, houdende verzoek om het op de agenda zetten van bescherming van de binnentuinen.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening na behandeling in de Commissie voor Cultuur, Telecommunicatie, Lokale Media, Milieu, Openbare Ruimte en Beheer Binnenwater.

Weth. Stadig/ROIB

11° Adres van J.H.C. Hester en H. Wismans, van 30 september 2001 inzake de erfpacht voor boten.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen teneinde het te betrekken bij de door hen in te dienen voorstellen terzake.

Weth. Irik/CO

12° Adressen van O.M. van Os van 27 en 29 september 2001 inzake de verzelf-standiging van het Gemeentevervoerbedrijf.

Besloten is, deze adressen te betrekken bij de behandeling van voorstellen terzake in de Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg.

Bm./AB-Beklagcomm. inspraak
13° Adres van M. ten Berge, namens Schepen
Binnenstad Amsterdam, van 8 oktober 2001, houdende klacht over de inspraakprocedure met betrekking tot de notitie Erfpachtuitgifte van waterpercelen voor woonboten.

Besloten is, dit adres om advies in handen te stellen van de Beklagcommissie inspraak.

Weth. Irik/MEC

14° Adres van mevr. L. van de Meulen van 6 oktober 2001 inzake de stichting Tot en Met.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening en een afschrift van het antwoord te zenden aan de leden van de Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg.

Bm./AB

15° Adres van mevr. M. Westra van 5 oktober 2001 inzake veiligheid en het functioneren van het alarmnummer 112 in Amsterdam.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening en een afschrift van het antwoord te zenden aan de leden van de Commissie voor Algemene Zaken.

Weth. Dales/CO

16° Adres van L.W. Verhoef van 6 oktober 2001 inzake de jaarrekening over 2000.

Besloten is, dit adres te betrekken bij de behandeling van de voordracht van Burgemeester en Wethouders nr. 291 van 2001, punt 4 van de agenda. Tijdens de behandeling van dit punt is besloten, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen ter afdoening.

Weth. Stadig/ROIB

17° Adres van drs. P. A. Lankhorst, namens de Reizigers Adviesraad, van 10 oktober 2001 inzake advisering over de Concessie openbaar vervoer Amsterdam in de zin van art. 19 van de Wet Personenvervoer 2000 en de Concessie-overeenkomst NV GVB en gemeente Amsterdam.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen teneinde het te betrekken bij de door hen in te dienen voorstellen terzake.

Weth. Stadig/ROIB

18° Adres van drs. Q.W.N. Niessen, namens de Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater, van 11 oktober 2001, houdende een advies over de tweede conceptnotitie Erfpachtuitgifte van waterpercelen voor woonboten.

Besloten is, dit adres in handen van Burgemeester en Wethouders te stellen teneinde het te betrekken bij de door hen in te dienen voorstellen terzake.

Bm./BMO

19° Schrijven van het raadslid mevr. Boerlage van 16 oktober 2001 inzake het door haar opzeggen van het lidmaatschap van GroenLinks.

Besloten is, dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen.

Weth. Dales/Financiën.

4
A Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 20 april 2001 tot vaststelling van de gemeenterekening over 2000 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 291).

Conform besloten.

B Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 15 juni 2001 tot vaststelling van de jaarrekeningen over 2000 van de stadsdelen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 462, en bijlage K').

Conform besloten.

C Verslag van de Rekeningencommissie van 6 juli 2001 over de rekening over 2000 (Gemeenteblad afd.
1, nr. 541).


Conform besloten, met inachtneming van wijziging.

D Voordracht van Burgemeester en wethouders van 18 september 2001, houden-de reactie op het verslag van de Rekeningencommissie over de gemeen-terekening over 2000 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 593).

Conform besloten, met inachtneming van wijziging.

5
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot verbouwing van beleenkantoor Bank nr. 4 van de Stads-Bank van Lening, Albert Cuypstraat 181 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 618).

Conform besloten.

Weth. Hooijmaijers/Binnenstad.

Bouwen, Wonen en Economie.

6
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot verkoop van een strookje grond aan de Nieuwe Teertuinen tussen 16 en 17 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 626).

Conform besloten.

7
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 inzake de uitvoeringsovereenkomst blok N48 Czaar Peterbuurt (Gemeenteblad afd. 1, nr. 625).

Conform besloten.

Weth. Irik/Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren.

8
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot het herstellen en vernieuwen van walmuren in de binnenstad (Gemeenteblad afd. 1, nr. 627).

Conform besloten.

9
Preadvies van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 op de nota van het raadslid mevr. Boerlage (nr. 235 van 2000), getiteld: Op goede voet (Gemeenteblad afd. 1, nr. 613).

Conform besloten.
Motie-Boerlage (B(1) ) aangenomen.

Burgemeester/Algemeen Bestuur en Juridische Zaken.

10
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (behendigheidsspelen) (Gemeenteblad afd. 1, nr. 619).

Conform besloten.

Weth. Van der Aa/Sociale Zaken.

11
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 ten geleide van de Nota Beleidsevaluatie 2000 van de Gemeentelijke Sociale Dienst (Gemeente-blad afd. 1, nr. 629 , en bijlage O).

Conform besloten.

Weth. Dales/Havenaangelegenheden.

12
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 ten geleide van de Actualisering Masterplan Noordzeekanaalgebied (Gemeenteblad afd.
1, nr. 623).
Uitgesteld.

13
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 ten geleide van de Nota Havenvisie 2001-2010 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 622).

Uitgesteld.

Weth. Stadig/Volkshuisvesting.

14
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 inzake de realisatie van het project Laag Koningshoef (Gemeenteblad afd. 1, nr. 617).

Conform besloten.

Weth. Stadig/Ruimtelijke Ordening.

15
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot vaststelling van het bestemmingsplan Parkeergarage Rokin (Gemeenteblad afd. 1, nr. 614).

Conform besloten.

16
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 20 september 2001 inzake het Stedenbouwkundig Plan GETZ Entertainment center aan de ArenA Boulevard (Gemeenteblad afd. 1, nr. 586).

Nota van aanvulling van Burgemeester en Wethouders van 9 oktober 2001 inzake het Stedenbouwkundig Plan Getz Center aan de ArenA Boulevard (Gemeenteblad afd. 1, nr. 640).

Conform besloten.
Motie-Köhler (D) aangenomen.

17
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 20 september 2001 tot vaststelling van het bestemmingsplan Spoorbaan Amsterdam-Zuidoost (ten zuiden van de Hoogoorddreef) (Gemeenteblad afd. 1, nr. 587).

Conform besloten.

Weth. Stadig/Grondzaken.

18
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot het machtigen van NV Bavo tot het sluiten van een pacht- en een verkoopover-eenkomst voor een perceel grasland in Waterland (Gemeenteblad afd. 1, nr. 628).

Conform besloten.

19
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot delegatie van de bevoegdheid tot splitsing in appartementsrechten van gemeentelijke onroerende zaken (Gemeenteblad afd. 1, nr. 621).

Conform besloten.


20
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot wijziging van de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam (Gemeenteblad afd. 1, nr. 624).

Conform besloten.

Weth. Stadig/Verkeer, Vervoer en Infrastructuur.


21
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 inzake een gemeentelijke bijdrage aan parkeergarage Olympisch Stadion (Gemeenteblad afd.
1, nr. 620).


Conform besloten.


22
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 oktober 2001 tot het verlenen van aanvullend krediet voor de bouw van een fiets-/voetbrug over rijksweg A2 ter hoogte van de Ouderkerkerplas (Gemeenteblad afd. 1, nr. 631).

Conform besloten.


23
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 inzake de inwerkingtreding van de Parkeerverordening 2001 en aanverwante regelgeving (Gemeenteblad afd. 1, nr. 615).

Uitgesteld.


24
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2001 tot voorbereiding en uitvoering van grootschalig groot onderhoud aan de Gooiseweg tussen het Prins Bernardplein en de A10 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 608).

Conform besloten.


25
Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 oktober 2001 tot het stopzetten van het grootstedelijk project Busverbinding Reimersbeek-Laan van Kronenburg (Gemeenteblad afd.
1, nr. 630).


Uitgesteld.

© gemeente Amsterdam 18-10-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie