Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


* Wet Milieubeheer

* Wet Milieubeheer

* Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd Kom 1990 (Kerkstraat 3a).
* Vrijstelling bestemmingsplan "Acquoy 1988" (Lingedijk 64 en 66).
* Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd Oost-West 1987"(Jeugdlaan 4)
* Vrijstelling bestemmingsplan 'Beesd-West 3e fase 1983'
* Vrijstelling bestemmingsplan 'Beesd-Midden'
* Vrijstelling bestemmingsplan "Rumpt 2000" (Achterweg 28).
* Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken
* Vergadering commissie voor bezwaar- en beroepschriften
* Vrijstelling bestemmingsplan "Acquoy 1988"(Nieuwe Steeg 2)
* Betuweroute

Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:
* Besluit opslag propaan

* J. van Dusseldorp, Broeksteeg 2 te Tricht.Dijkman, Parallelweg Westzijde 3 te Tricht.

* Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
* MCD Supermarkt, Dorpsplein 2-4 te Beesd.
* Besluit melkrundveehouderijen

* J.J. Noom, Nieuwendijk 4 te Rumpt.

* Besluit mestbassins

* G.F. van de Water, Busterweg 25 te Beesd
* Besluit akkerbouwbedrijven

* Mts. A.H. en G. van Reekum, Bredestraat 4 te Meteren. Mts. A.H. en G. van Reekum, Hooiweg 6b te Deil.

* Besluit bouw- en houtbedrijven

* Stemid Vastgoed B.V., Poppenbouwing 10 te Geldermalsen.
Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686 Geldermalsen, 18 oktober 2001

Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 19 oktober 2001 ligt ter inzage:

Intrekking nadere geluidseis

Naar aanleiding van een gegrond bezwaarschrift is de nadere geluidseis, die gold voor het bouw- en aannemersbedrrijf W. Middag, Beatrixstraat 2 te Acquoy, ingetrokken. De geluidvoorschriften op grond van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer zijn op het bedrijf van toepassing.

Beroep:

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum een beroepschrift in te dienen bij de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem tel. 026-3592000.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
* de naam en het adres van de indiener;

* de dagtekening;

* een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht;

* en de omschrijving van de redenen waarom het beroep wordt ingediend.

Tijdens de beroepsprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt tegelijk met uw beroepschrift of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het beroepschrift nog in behandeling is.

Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¦ 225,-- (_ 102,10).Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan moet u twee maal griffierecht betalen. Als natuurlijke persoon betaalt U dan totaal ¦ 450,-- (_ 204,20).

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen of zijn na telefonische afspraak in te zien.

Inlichtingen

Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 18 oktober 2001

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen.

Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd Kom 1990 (Kerkstraat 3a).
* Bekendmaking : artikel 9 en 6 bestemmingsplan "Beesd Kom 1990".
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : 14 dagen, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van J.L.P. van de Water te Beesd, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Beesd Kom 1990" om het vergroten van een woning op het perceel Kerkstraat 3a te Beesd, mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 18 oktober 2001.

Vrijstelling bestemmingsplan "Acquoy 1988" (Lingedijk 64 en 66).
* Bekendmaking : artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken. datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van D. van Zelst en A. Stoel, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Acquoy 1988" om het vergroten van woningen op de percelen Lingedijk 64 en 66 te Acquoy, mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn,
* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 18 oktober 2001.
Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd Oost-West 1987"(Jeugdlaan 4)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van het schoolbestuur van basisschool "De Lingelaar" vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Beesd Oost-West 1987", teneinde het vergroten van een school aan de Jeugdlaan 4 te Beesd mogelijk te maken.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en
* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 18 oktober 2001
Vrijstelling bestemmingsplan 'Beesd-West 3e fase 1983'
* Bekendmaking : artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van de heer A. Middelkoop vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Beesd-West 3e fase 1983' om planologische inpassing van een reeds geplaatst tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente Beesd, sectie E, nummer 3276, mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686
* Datum publicatie : 18 oktober 2001

Vrijstelling bestemmingsplan 'Beesd-Midden'

* Bekendmaking : artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie
voornemen om op verzoek van de heer M.A.W.M. Pigmans vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Beesd-Midden' om de bouw van een carport op het perceel kadastraal bekend gemeente Beesd, sectie E, nummer 3277, mogelijk te maken.
wethouders

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686
* Datum publicatie : 18 oktober 2001
Vrijstelling bestemmingsplan "Rumpt 2000" (Achterweg 28).
* Bekendmaking : artikel 5 en 14 bestemmingsplan "Rumpt 2000".
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de voornemen om op verzoek van fam. v.d. Hulst te Culemborg, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Rumpt 2000" om het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Achterweg 28 te Rumpt, mogelijk te maken.

* Datum publicatie : 18 oktober 2001.
Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken
* Datum : dinsdag 23 oktober 2001

* Aanvang : 20.00 uur

* Plaats : Gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda :


1. Verslag van de vorige vergadering 11 september 2001
2. Milieu verslag 2000 en milieuprogramma 2002 - 2005
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Rondvraag

Vergadering commissie voor bezwaar- en beroepschriften

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften maakt bekend, dat in haar openbare vergadering van dinsdag 30 oktober a.s. de volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld:

19.15 uur:

bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2001 om vergunning te verlenen voor het vergroten van een woning en het oprichten van een berging op het perceel Hoogeindseweg 9 te Gellicum;

19.50 uur:

bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 juli 2001 tot weigering van een bouwvergunning aan de v.o.f. Van Mourik voor het vergroten van de kap van een woning voor het creëren van extra kantoorruimte en het plaatsen van een dakkapel op het perceel Rijksstraatweg 17 te Buurmalsen.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden vanaf heden tot en met 30 oktober tijdens de openstelling van het gemeentehuis ter inzage bij de balie "Bouwen en Wonen".
18 oktober 2001. de voorzitter, mr W.J. Wierda.
1. Dierenkliniek West-Betuwe, Rijksstraatweg 55 te Meteren, voor het aanbrengen van reclame (18 oktober 2001);

2. P.J.A. Campagne, Koningsweg 18 te Geldermalsen, veranderen apotheek (18 oktober 2001);

3. D. van Soelen, Prinses Beatrixweg 49 te Geldermalsen, gedeeltelijk veranderen carport in berging (18 oktober 2001);
4. Scholengemeenschap De Lingeborgh, Laan van Leeuwenstein 2 te Geldermalsen, oprichten dierenverblijf met mestopslag (gewijzigde bouwvergunning (18 oktober 2001);

* Datum publicatie: 18 oktober 2001.

1. E. de Bruin, Anna Paulownastraat 16 te Geldermalsen, vergroten woning (9 oktober 2001);

2. G.J. Zondag, Poppelenburgerstraat 1A te Geldermalsen, oprichten berging (10 oktober 2001);

3. Smaling, 't Oosteneind 8A te Deil, plaatsen tuinhuis/schuur (9 oktober 2001);

4. C.D. Kardol, Van Dam van Isseltweg 1 te Geldermalsen, plaatsen tuinhuis (10 oktober 2001);

5. H.J. van Beusichem, J.H. Lievense- van Herwaardenstraat 99 te Meteren, oprichten berging (11 oktober 2001);
6. A. van Drenth, Oude Waag 16 te Beesd, vergroten woning (12 oktober 2001);

7. A. Middelkoop, Wolfswaard 16 te Beesd, oprichten tuinhuisje (12
8. W.M. de Kruif, Wilhelminastraat 3 te Meteren, vergroten woning (15
9. R. den Hartog, Kampsedijk 22 te Enspijk, oprichten dakkapel (16
* Datum publicatie: 18 oktober 2001.
Vrijstelling bestemmingsplan "Acquoy 1988"(Nieuwe Steeg 2)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van de heer J.C. Emner vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Acquoy 1988", teneinde het oprichten van een schuur\carport aan de Nieuwesteeg 2 te Acquoy mogelijk te maken.

* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 18 oktober 2001
Ter inzage: de volgende verleende kapvergunning:
1. K. van Olphen voor het kappen van een Juglans Regia aan de Dorpsdijk te Rumpt, tegenover huisnummer 34, met toestemming tot direct vellen in verband met een ingerotte stam. Datum publicatie: 18 oktober 2001

* Bejaarden sociëteit Rhenoy/Acquoy/Gellicum voor het houden van een verkoopmiddag (handwerk) op zaterdag 27 oktober a.s. in de "Betuwepoort" te Rhenoy van 14.00 tot 16.00 uur.
* Gehandicapten Stichting "Adullam" voor het houden van een verkoping op zaterdag 29 oktober a.s. in de bedrijfshal van de Gebroeders Van Doorn, Laageinde 16 te Geldermalsen van 10.00 tot 15.00 uur.

* Stichting Preventicon Utrecht voor het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum op het Dorpsplein te Beesd (datum wordt nog gepubliceerd) en op het parkeerterrein aan de Kostverlorenkade in Geldermalsen vanaf 1 november a.s. tot (naar verwachting) eind januari 2002.

* Vrouwenvereniging "Samen één Doel" Buurmalsen voor het houden van een verkoopmiddag op zaterdag 3 november a.s. in dorphuis "Ons Eigen Gebouw" van 14.00 tot 16.30 uur.

* Bestuur Wereld winkel voor het houden van verschillende activiteiten tijdens de opening van de Wereld Winkel aan de Kerkstraat 15 te Geldermalsen op zaterdag 3 november a.s. van 11.00 tot 16.00 uur. De activiteiten vinden plaats in en rond de winkel uitlopend over het Marktplein en de Geldersestraat.
Betuweroute

Op deze pagina informeert de Projectorganisatie Betuweroute de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Geldermalsen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectvoorlichter, mw. M. Weijters, te bereiken op telefoonnummer 0345-68 62 32.

Aanvang aanleg Betuweroute en Randweg ter hoogte van Blankertseweg

Vanaf eind oktober wordt begonnen met de bouw van het viaduct van de Randweg over de A15 en het viaduct voor de Betuweroute in de Randweg. De aanleg van deze viaducten vindt tot ongeveer mei 2002 plaats. Momenteel zijn de voorbereidingen, zoals het inrichten van het ketenterrein, hiervoor al aan de gang. Nadat beide viaducten gereed zijn, kan de Randweg zelf worden aangelegd. Als deze gereed is, wordt het verkeer hierover geleid zodat het viaduct voor de Betuweroute in de Blankertseweg kan worden aangelegd en het bestaande viaduct over de A15 kan worden verhoogd. Tijdens deze werkzaamheden worden ook de noordelijke en zuidelijke toe- en afritten van de Randweg op de A15 gereed gemaakt. Naar verwachting is alles eind 2002 / begin 2003 gereed.

Thema inloopspreekuur

Op maandagavond 22 oktober aanstaande is een thema inloopspreekuur voor de inwoners van de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen georganiseerd. Dit inloopspreekuur wordt in het Dorpshuis Meteren van 18.30 tot 20.30 uur georganiseerd en heeft als thema de aanleg van de Betuweroute ter hoogte van de Blankertseweg en de aanleg van de Randweg.

Om vragen van omwonenden en geïnteresseerden te kunnen beantwoorden en om de mensen zo optimaal mogelijk te kunnen informeren, is een thema inloopspreekuur georganiseerd. Het thema dat hierbij centraal staat is de aanleg van de Betuweroute en de aanleg van de Randweg ter hoogte van de Blankertseweg. Dit thema inloopspreekuur is met name bedoeld voor de bewoners van de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Vanuit de Projectorganisatie Betuweroute en de Gemeente Geldermalsen zijn mensen aanwezig voor de beantwoording van de vragen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bouwtekeningen en kaarten te bekijken.
* Wie: Inwoners van de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen
* Wat: Thema inloopspreekuur over de aanleg van de Betuweroute ter hoogte van de Blankertseweg en de aanleg van de Randweg
* Waar: Dorpshuis Meteren, gelegen aan de Achtersteweg 17 in Meteren
* Wanneer: Maandag 22 oktober 2001 van 18.30 tot 20.30 uur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie