Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


* Wet Milieubeheer

* Wet Milieubeheer

* Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd Kom 1990 (Kerkstraat 3a).
* Vrijstelling bestemmingsplan "Acquoy 1988" (Lingedijk 64 en 66).
* Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd Oost-West 1987"(Jeugdlaan 4)
* Vrijstelling bestemmingsplan 'Beesd-West 3e fase 1983'
* Vrijstelling bestemmingsplan 'Beesd-Midden'
* Vrijstelling bestemmingsplan "Rumpt 2000" (Achterweg 28).
* Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken
* Vergadering commissie voor bezwaar- en beroepschriften
* Vrijstelling bestemmingsplan "Acquoy 1988"(Nieuwe Steeg 2)
* Betuweroute

Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:
* Besluit opslag propaan

* J. van Dusseldorp, Broeksteeg 2 te Tricht.Dijkman, Parallelweg Westzijde 3 te Tricht.

* Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
* MCD Supermarkt, Dorpsplein 2-4 te Beesd.
* Besluit melkrundveehouderijen

* J.J. Noom, Nieuwendijk 4 te Rumpt.

* Besluit mestbassins

* G.F. van de Water, Busterweg 25 te Beesd
* Besluit akkerbouwbedrijven

* Mts. A.H. en G. van Reekum, Bredestraat 4 te Meteren. Mts. A.H. en G. van Reekum, Hooiweg 6b te Deil.

* Besluit bouw- en houtbedrijven

* Stemid Vastgoed B.V., Poppenbouwing 10 te Geldermalsen.
Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686 Geldermalsen, 18 oktober 2001

Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 19 oktober 2001 ligt ter inzage:

Intrekking nadere geluidseis

Naar aanleiding van een gegrond bezwaarschrift is de nadere geluidseis, die gold voor het bouw- en aannemersbedrrijf W. Middag, Beatrixstraat 2 te Acquoy, ingetrokken. De geluidvoorschriften op grond van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer zijn op het bedrijf van toepassing.

Beroep:

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum een beroepschrift in te dienen bij de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem tel. 026-3592000.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
* de naam en het adres van de indiener;

* de dagtekening;

* een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht;

* en de omschrijving van de redenen waarom het beroep wordt ingediend.

Tijdens de beroepsprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt tegelijk met uw beroepschrift of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het beroepschrift nog in behandeling is.

Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¦ 225,-- (_ 102,10).Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan moet u twee maal griffierecht betalen. Als natuurlijke persoon betaalt U dan totaal ¦ 450,-- (_ 204,20).

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen of zijn na telefonische afspraak in te zien.

Inlichtingen

Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 18 oktober 2001

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen.

Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd Kom 1990 (Kerkstraat 3a).
* Bekendmaking : artikel 9 en 6 bestemmingsplan "Beesd Kom 1990".
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : 14 dagen, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van J.L.P. van de Water te Beesd, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Beesd Kom 1990" om het vergroten van een woning op het perceel Kerkstraat 3a te Beesd, mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 18 oktober 2001.

Vrijstelling bestemmingsplan "Acquoy 1988" (Lingedijk 64 en 66).
* Bekendmaking : artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken. datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van D. van Zelst en A. Stoel, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Acquoy 1988" om het vergroten van woningen op de percelen Lingedijk 64 en 66 te Acquoy, mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn,
* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 18 oktober 2001.
Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd Oost-West 1987"(Jeugdlaan 4)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van het schoolbestuur van basisschool "De Lingelaar" vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Beesd Oost-West 1987", teneinde het vergroten van een school aan de Jeugdlaan 4 te Beesd mogelijk te maken.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en
* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 18 oktober 2001
Vrijstelling bestemmingsplan 'Beesd-West 3e fase 1983'
* Bekendmaking : artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van de heer A. Middelkoop vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Beesd-West 3e fase 1983' om planologische inpassing van een reeds geplaatst tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente Beesd, sectie E, nummer 3276, mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686
* Datum publicatie : 18 oktober 2001

Vrijstelling bestemmingsplan 'Beesd-Midden'

* Bekendmaking : artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie
voornemen om op verzoek van de heer M.A.W.M. Pigmans vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Beesd-Midden' om de bouw van een carport op het perceel kadastraal bekend gemeente Beesd, sectie E, nummer 3277, mogelijk te maken.
wethouders

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686
* Datum publicatie : 18 oktober 2001
Vrijstelling bestemmingsplan "Rumpt 2000" (Achterweg 28).
* Bekendmaking : artikel 5 en 14 bestemmingsplan "Rumpt 2000".
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de voornemen om op verzoek van fam. v.d. Hulst te Culemborg, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Rumpt 2000" om het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Achterweg 28 te Rumpt, mogelijk te maken.

* Datum publicatie : 18 oktober 2001.
Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken
* Datum : dinsdag 23 oktober 2001

* Aanvang : 20.00 uur

* Plaats : Gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda :


1. Verslag van de vorige vergadering 11 september 2001
2. Milieu verslag 2000 en milieuprogramma 2002 - 2005
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Rondvraag

Vergadering commissie voor bezwaar- en beroepschriften

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften maakt bekend, dat in haar openbare vergadering van dinsdag 30 oktober a.s. de volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld:

19.15 uur:

bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2001 om vergunning te verlenen voor het vergroten van een woning en het oprichten van een berging op het perceel Hoogeindseweg 9 te Gellicum;

19.50 uur:

bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 juli 2001 tot weigering van een bouwvergunning aan de v.o.f. Van Mourik voor het vergroten van de kap van een woning voor het creëren van extra kantoorruimte en het plaatsen van een dakkapel op het perceel Rijksstraatweg 17 te Buurmalsen.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden vanaf heden tot en met 30 oktober tijdens de openstelling van het gemeentehuis ter inzage bij de balie "Bouwen en Wonen".
18 oktober 2001. de voorzitter, mr W.J. Wierda.
1. Dierenkliniek West-Betuwe, Rijksstraatweg 55 te Meteren, voor het aanbrengen van reclame (18 oktober 2001);

2. P.J.A. Campagne, Koningsweg 18 te Geldermalsen, veranderen apotheek (18 oktober 2001);

3. D. van Soelen, Prinses Beatrixweg 49 te Geldermalsen, gedeeltelijk veranderen carport in berging (18 oktober 2001);
4. Scholengemeenschap De Lingeborgh, Laan van Leeuwenstein 2 te Geldermalsen, oprichten dierenverblijf met mestopslag (gewijzigde bouwvergunning (18 oktober 2001);

* Datum publicatie: 18 oktober 2001.

1. E. de Bruin, Anna Paulownastraat 16 te Geldermalsen, vergroten woning (9 oktober 2001);

2. G.J. Zondag, Poppelenburgerstraat 1A te Geldermalsen, oprichten berging (10 oktober 2001);

3. Smaling, 't Oosteneind 8A te Deil, plaatsen tuinhuis/schuur (9 oktober 2001);

4. C.D. Kardol, Van Dam van Isseltweg 1 te Geldermalsen, plaatsen tuinhuis (10 oktober 2001);

5. H.J. van Beusichem, J.H. Lievense- van Herwaardenstraat 99 te Meteren, oprichten berging (11 oktober 2001);
6. A. van Drenth, Oude Waag 16 te Beesd, vergroten woning (12 oktober 2001);

7. A. Middelkoop, Wolfswaard 16 te Beesd, oprichten tuinhuisje (12
8. W.M. de Kruif, Wilhelminastraat 3 te Meteren, vergroten woning (15
9. R. den Hartog, Kampsedijk 22 te Enspijk, oprichten dakkapel (16
* Datum publicatie: 18 oktober 2001.
Vrijstelling bestemmingsplan "Acquoy 1988"(Nieuwe Steeg 2)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van de heer J.C. Emner vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Acquoy 1988", teneinde het oprichten van een schuur\carport aan de Nieuwesteeg 2 te Acquoy mogelijk te maken.

* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 18 oktober 2001
Ter inzage: de volgende verleende kapvergunning:
1. K. van Olphen voor het kappen van een Juglans Regia aan de Dorpsdijk te Rumpt, tegenover huisnummer 34, met toestemming tot direct vellen in verband met een ingerotte stam. Datum publicatie: 18 oktober 2001

* Bejaarden sociëteit Rhenoy/Acquoy/Gellicum voor het houden van een verkoopmiddag (handwerk) op zaterdag 27 oktober a.s. in de "Betuwepoort" te Rhenoy van 14.00 tot 16.00 uur.
* Gehandicapten Stichting "Adullam" voor het houden van een verkoping op zaterdag 29 oktober a.s. in de bedrijfshal van de Gebroeders Van Doorn, Laageinde 16 te Geldermalsen van 10.00 tot 15.00 uur.

* Stichting Preventicon Utrecht voor het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum op het Dorpsplein te Beesd (datum wordt nog gepubliceerd) en op het parkeerterrein aan de Kostverlorenkade in Geldermalsen vanaf 1 november a.s. tot (naar verwachting) eind januari 2002.

* Vrouwenvereniging "Samen één Doel" Buurmalsen voor het houden van een verkoopmiddag op zaterdag 3 november a.s. in dorphuis "Ons Eigen Gebouw" van 14.00 tot 16.30 uur.

* Bestuur Wereld winkel voor het houden van verschillende activiteiten tijdens de opening van de Wereld Winkel aan de Kerkstraat 15 te Geldermalsen op zaterdag 3 november a.s. van 11.00 tot 16.00 uur. De activiteiten vinden plaats in en rond de winkel uitlopend over het Marktplein en de Geldersestraat.
Betuweroute

Op deze pagina informeert de Projectorganisatie Betuweroute de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Geldermalsen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectvoorlichter, mw. M. Weijters, te bereiken op telefoonnummer 0345-68 62 32.

Aanvang aanleg Betuweroute en Randweg ter hoogte van Blankertseweg

Vanaf eind oktober wordt begonnen met de bouw van het viaduct van de Randweg over de A15 en het viaduct voor de Betuweroute in de Randweg. De aanleg van deze viaducten vindt tot ongeveer mei 2002 plaats. Momenteel zijn de voorbereidingen, zoals het inrichten van het ketenterrein, hiervoor al aan de gang. Nadat beide viaducten gereed zijn, kan de Randweg zelf worden aangelegd. Als deze gereed is, wordt het verkeer hierover geleid zodat het viaduct voor de Betuweroute in de Blankertseweg kan worden aangelegd en het bestaande viaduct over de A15 kan worden verhoogd. Tijdens deze werkzaamheden worden ook de noordelijke en zuidelijke toe- en afritten van de Randweg op de A15 gereed gemaakt. Naar verwachting is alles eind 2002 / begin 2003 gereed.

Thema inloopspreekuur

Op maandagavond 22 oktober aanstaande is een thema inloopspreekuur voor de inwoners van de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen georganiseerd. Dit inloopspreekuur wordt in het Dorpshuis Meteren van 18.30 tot 20.30 uur georganiseerd en heeft als thema de aanleg van de Betuweroute ter hoogte van de Blankertseweg en de aanleg van de Randweg.

Om vragen van omwonenden en geïnteresseerden te kunnen beantwoorden en om de mensen zo optimaal mogelijk te kunnen informeren, is een thema inloopspreekuur georganiseerd. Het thema dat hierbij centraal staat is de aanleg van de Betuweroute en de aanleg van de Randweg ter hoogte van de Blankertseweg. Dit thema inloopspreekuur is met name bedoeld voor de bewoners van de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Vanuit de Projectorganisatie Betuweroute en de Gemeente Geldermalsen zijn mensen aanwezig voor de beantwoording van de vragen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bouwtekeningen en kaarten te bekijken.
* Wie: Inwoners van de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen
* Wat: Thema inloopspreekuur over de aanleg van de Betuweroute ter hoogte van de Blankertseweg en de aanleg van de Randweg
* Waar: Dorpshuis Meteren, gelegen aan de Achtersteweg 17 in Meteren
* Wanneer: Maandag 22 oktober 2001 van 18.30 tot 20.30 uur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...