Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering Raad voor Financiële Verhoudingen

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor Financiële Verhoudingen
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor Financiële Verhoudingen

Datum laatste wijziging: 18 oktober 2001

1. Op de vergadering 13 oktober jl. heeft de Raad voor de financiële verhoudingen over de volgende onderwerpen gesproken:
- de normeringssystematiek en de aanwending van de accressen;
2. Zoals reeds eerder op deze site vermeld, heeft de Raad geconstateerd dat er bepaalde mythes en misverstanden bestaan over de relatie tussen groei van gemeenten en de vertaling daarvan in het financiële verdeelsysteem. In tegenstelling tot wat velen denken, bestaat er vanuit oogpunt van kostenoriëntatie geen aanleiding te veronderstellen dat het verdeelsysteem van de algemene uitkering van het gemeentefonds onvoldoende tegemoet komt aan de kosten van stationaire gemeenten. De Raad heeft besloten een nader onderzoek te doen naar andere mogelijke mythes en misverstanden in de financiële verhoudingen. Daarnaast zal het onderwerp vraagsturing en de gevolgen daarvan voor de financiële verhoudingen nader worden uitgewerkt. Ook zal bezien worden of een externe studie naar de gevolgen van de claimcultuur voldoende stof biedt voor een bijdrage in het Jaarrapport.


3. De Raad heeft uitvoerig gediscussieerd over de normeringssystematiek en de aanwending van de accressen. Hoewel de link tussen beide onderwerpen duidelijk is, meent de Raad dat het voor de zuiverheid van de discussie wenselijk is ze in eerste instantie los van elkaar te moeten beoordelen. De belangrijkste ijklijn voor de normering zijn prijs- en volumemutaties in de fondsen. Voor de toedeling van accressen gaat het om de voorwaarde waaronder al dan niet pro-actief kan worden ingespeeld op bepaalde kostenontwikkelingen binnen de fondsen. De Raad zal in een volgende vergadering aan de hand van een vervolg notitie hierover zijn standpunt bepalen.
De overige onderwerpen zijn voor kennisgeving aangenomen en hebben (nog) niet geleid tot een standpuntbepaling door de Raad.


4. De Raad heeft een adviesaanvraag ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de bekostiging van de jeugdgezondheidszorg. Het kabinet heeft besloten om te komen tot een integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-19 jaar en een eenduidige financiering onder gemeentelijke regie. De gemeenten worden per 2003 verantwoordelijk voor de uitvoering van het basistakenpakket van de JGZ door de uitvoerende organisaties. Het basistakenpakket bestaat uit een uniform deel, dat ongevraagd aan een ieder moet worden aangeboden, en een maatwerk deel dat gemeenten in staat moet stellen in te spelen op de lokale gezondheidssituatie. Het ligt in de bedoeling het uniform deel voor drie jaar via een specifieke uitkering te bekostigen en daarna eventueel over te hevelen naar het gemeentefonds. Het maatwerk gedeelte zal direct al via het gemeentefonds worden bekostigd. Het is een zeer uitgebreide adviesaanvraag waarover u de komende tijd via deze site nader zult worden geïnformeerd.


5. Het gezamenlijke Rob/Rfv advies over het grote stedenbeleid (GSB) is nagenoeg afgerond. De presentatie aan minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) zal gezamenlijk met de adviezen van de VROM-raad en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) plaatsvinden op 6 november om 17.00 uur in het Haagse Stadhuis. Precieze locatie zal binnenkort bekend worden gemaakt. De inhoud van het advies is binnenkort op deze site te downloaden.

6. Het advies van de Raad over het Periodiek onderhoudsrapport
7. Naast nut en noodzaak van het Plan van aanpak transparantie heer van Haeften daarbij stil gestaan.

8. Uit de septembercirculaire gemeentefonds blijkt dat de beheerders

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie