Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Rijswijk -Nieuws

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
18 oktober 2001


* Rectificatie betreffende: Als ik ga werken.....
* Wet geluidshinder

* Aanvraag vergunning verordening kinderopvang Rijswijk
* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994
* Bouwaanvragen

* Bouwvergunningen

* Verleende kapvergunningen

* Werkzaamheden in winkelcentrum In de Bogaard
* Rijswijk en de Euro

Rectificatie betreffende:
Als ik ga werken..ga ik er dan financieel op achteruit ?

Het onderstaande artikel stond vorige week in de gemeenteberichten van Rijswijk. Helaas is tijdens het opmaakproces een belangrijke alinea verdwenen. Het artikel plaatsen we hierbij opnieuw maar nu voorzien van de ontbrekende alinea. Deze alinea is hierbij vet afgedrukt.

Als ik ga werken......ga ik er dan financieel op achteruit?

Men vindt, dat meer uitkeringsgerechtigden - al dan niet in deeltijd - aan het werk moeten gaan. Er is veel vraag naar personeel. Bovendien is het beter, als mensen hun talenten en vaardigheden kunnen tonen en aan niet aan de kant blijven staan.

Er wordt vaak beweerd, dat werkaanvaarding tot een zogenaamde `armoedeval' leidt. Een uitkeringsgerechtigde, die met een minimumuitkering al moeite heeft om rond te komen, zou er op achteruitgaan, door het wegvallen van bijvoorbeeld het recht op bijzondere bijstand, verlaging van de huursubsidie, etc. Als dat waar is, dan ligt het voor de hand, dat dit een obstakel vormt om aan het werk te gaan.

Het beeld bestaat, dat "je in de bijstand moet zitten om allerlei extra's te kunnen krijgen" en "dat je, als je werkt, nergens meer voor in aanmerking komt".

Dit nu is een misvatting, waardoor veel burgers zichzelf benadelen en "extra geld" laten liggen. Ook wie een andere uitkering, inkomen uit arbeid, alimentatie of studiefinanciering heeft, komt binnen zekere inkomensgrenzen voor diverse extra's in aanmerking.

Werken loont altijd! Wie werk aanvaardt en het minimumloon verdient, heeft een netto inkomen van NLG 2085,00 (EUR 946,13) per maand. Afhankelijk van de leef-/gezinssituatie verstrekt de Belastingdienst bedragen als voorlopige teruggaaf heffingskortingen.

Berekend is, dat in 2001 werkaanvaarding tegen het minimum loon, dat beëindiging van de bijstandsuitkering tot gevolg heeft, de volgende maandelijkse inkomensverhoging oplevert:

Voor de alleenwonende NLG 536,77 (EUR 243,58) (f. 2.085,00 -/- f.
1.548,23)
de alleenstaande ouder met kinderen,jonger dan 12 jaar NLG 442,09 (EUR 200,61) (f. 2.432,66 -/- f. 1.990,57)
het echtpaar of de samenwonenden NLG 188,00 (EUR 85,31) (f.
2.399,75 -/- f. 2.211,75)

Daarnaast kan de gemeente een uitstroom- of werkaanvaardingssubsidie verstrekken, die varieert van NLG 1000,000 (EUR 453,78) tot NLG 4000,000 (EUR 1815,12). Dit is belastingvrij en heeft geen enkel nadeel voor de huursubsidie in de komende jaren!

Tot bepaalde inkomensgrenzen kan iedereen een beroep doen op de volgende voorzieningen.

Bijzondere bijstand
De afdeling Sociale Zaken van Rijswijk gaat aldus te werk bij verzoeken om bijzondere bijstand. Ze vergelijkt het inkomen en de uitgavenlasten (woonlasten, ziektekostenpremies o.a.) van de persoon (en diens gezin) met die van iemand, die uitsluitend recht heeft op een bijstandsuitkering.

1. Tot 110% van het bestaansminimum is er géén draagkracht. Het gevraagde wordt - mits noodzakelijk - dus zondermeer vergoed. Over het inkomen boven de110% is over het algemeen de draagkracht, c.q. eigen bijdrage per jaar slechts 35% van het inkomen boven de 110%.
2. Er wordt door Sociale Zaken geen drempelbedrag (eigen bijdrage) gehanteerd.

.

Wet geluidshinder
Verzoek hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede (gelet op artikel 83, tweede lid van de Wet Geluidhinder) dat zij voornemens zijn bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verzoek in te dienen voor een hogere grenswaarde (60dB(A) ten gevolge van de ter plaatse aanwezige geluidsbelasting voor het volgende bouwplan:

1. Delftweg 5 voor het oprichten van woningen.

Het verzoek onder nummer 1 ligt vanaf heden gedurende vier weken (tot en met 16 november 2001) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.

Inlichtingen over de terinzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, via telefoonnummer 070-3959870

Schriftelijke bedenkingen kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 -39 59 870.

Degene die schriftelijk bedenkingen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

.

Aanvraag vergunning verordening kinderopvang Rijswijk

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat door de Stichting Peutervoorde te Rijswijk een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Kinderopvang Rijswijk is ingediend voor het openstellen en houden van de peuterspeelzaal Peutervoorde, voor een periode van maximaal 1 jaar, aan de P. van Vlietlaan 10 te Rijswijk.

De aanvraag ligt met ingang van 18 oktober 2001 gedurende vier weken op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur ter inzage bij de sectie Communicatie (kamer 77) van de gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan
2.


Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de aanvraag kenbaar maken, bij voorkeur schriftelijk, aan het College van Burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening - Artikel 19a -

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat aan burgemeester en wethouders vrijstelling van het bestemmingsplan is gevraagd door:
1. KPN mobiel b.v. voor het vervangen en vergroten van een bestaande antennemast op het perceel Delftweg 58;

2. J. van Iersel voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Mauritslaan 50;

3. Th. De Natris voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Mauritslaan 52.

Bouwplan 1 is in strijd met het bestemmingsplan "Ypenburg-West" en bouwplan 2 en 3 zijn in strijd met het bestemmingsplan "Leeuwendaal". Tevens heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied waar bouwplan 2 en 3 zijn gelegen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om afwijking toe te staan c.q. vrijstelling te verlenen van de genoemde bestemmingsplannen en toepassing te geven aan artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 18 oktober 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de sectie Communicatie kamer 77 Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot:
1. het aanbrengen van verkeerstekens ten behoeve van de nieuw aan te leggen rotonde ter plaatse van de Sir Winston Churchilllaan/Mgr. Bekkerslaan, waarvan de openstelling omstreeks eind november van dit jaar staat gepland;

2. het aanduiden van 2 parkeerplaatsen als laad- en losplaats in de Stadhouderstraat ter hoogte van huisnummer 28 en 30;
3. het instellen van een parkeerverbod voor vrachtwagens en trailers op de `ringweg' Plaspoelpolder.

Een verkeersbesluit ligt met ingang van 18 oktober 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregelen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeesters en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en een dakraam aan voor- en achterzijde te: Hagenstraat 19; ingediend: 08-10-2001;

* het plaatsen van een warmte-opslagtank te: Haantje 25 F; ingediend: 05-10-2001;

* het plaatsen van een dakopbouw te: Regentesselaan 18; ingediend: 08-10-2001;

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 18 oktober 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het oprichten van een clubhuis aan de Laan van Hoornwijck, verleend en verzonden: 12 oktober 2001

* het oprichten van een woning aan de Ypenburg, Boswijk, Kavel 581 (= Boswinde), verleend en verzonden: 12 oktober 2001
* het vergroten van een woning aan de Hopmanstraat 2, verleend en verzonden: 12 oktober 2001

* het gedeeltelijk veranderen van een woning aan de Dillenburglaan 33, verleend en verzonden: 12 oktober 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 10 oktober 2001:

* Schaapweg
5 linden (deze bomen worden verplant) ten behoeve van de aanleg van de rotonde
Op grond van artikel 4.5.2., lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk 1999 is toestemming verleend om met het verplanten van de bomen op 10 oktober 2001 een aanvang te nemen

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74

.

Werkzaamheden in winkelcentrum In de Bogaard

Op zondag 21 oktober worden door de gemeente bestratingswerkzaamheden uitgevoerd in het winkelcentrum In de Bogaard. Dit gebeurt op de Prins Willem Alexanderpromenade op de plek van het voormalige Bomenplein. Het werk begint om 07.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De gemeente werkt op zondag, zodat het winkelend publiek geen last heeft van de werkzaamheden.

Maandag wordt begonnen met heiwerkzaamheden bij het winkelblok aan de Prins Willem Alexanderpromenade en de Johan Willem Frisopromenade. Hierin zijn onder meer de Hema, Perry Sport en C&A gevestigd. Het heien duurt ongeveer een week.

.

Rijswijk en de ¤uro

Zoals vorige week in de gemeenteberichten in Groot Rijswijk al is aangegeven, gaan we de komende weken in op de werkzaamheden van de vijf euro-werkgroepen binnen de Gemeente Rijswijk. Op deze manier worden vijf aandachtsgebieden nader belicht en waar mogelijk de koppeling gemaakt met informatie die voor u als inwoner van belang is.

Vandaag wordt op deze pagina begonnen met communicatie. Vervolgens zullen de volgende aandachtsgebieden de komende weken bij de gemeenteberichten aan de orde komen:


- Donderdag 25 oktober Juridische en fiscale aspecten
- Donderdag 01 november Automatisering

- Donderdag 08 november Betalingsverkeer, treasury en administratie
- Donderdag 15 november Sociale zaken

- Donderdag 22 november e.v. Wekelijks praktische informatie over de euro

De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie vanuit de gemeente. Hieronder vallen ook folders en (aanvraag)-formulieren die in beheer van de gemeente worden uitgegeven.

Door de werkgroep communicatie is er op 26 september 2001 een bijeenkomst georganiseerd over de euro voor alle medewerkers van de gemeente en de raadsleden. Deze bijeenkomst vormde een startpunt om ervoor te zorgen dat de introductie van de euro nog nadrukkelijker dan tot nog toe onder de aandacht wordt gebracht van de hele gemeentelijke organisatie. Tevens vormde deze bijeenkomst het startsein om u als inwoner van Rijswijk nader te gaan informeren over de activiteiten die door de gemeente worden ondernomen om de introductie van de euro in Rijswijk zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Er zijn drie kanalen waarlangs u wordt geïnformeerd. Natuurlijk via de gemeenteberichten in Groot Rijswijk, maar ook kunt u vanaf 1 november informatie over de euro vinden op de internetpagina van de gemeente Rijswijk en wordt er een speciale eurofoonlijn geopend. Deze eurofoon zal vanaf 1 november te bereiken zijn onder nummer: 070-3959660.

De werkgroep communicatie heeft er tevens voor gezorgd dat alle voorlichtingsfolders binnen de gemeente, zoals de trouwfolder, de gemeentegids en formulieren om bijvoorbeeld subsidies aan te vragen vanaf 1 januari 2002 alleen nog euro's bevatten en op dit moment als gewenning voorzien zijn van gulden- én eurobedragen. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u bellen met nummer 070-3959883 of vanaf 1 november met de eurofoon, 070-3959660.

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie